Αποφάσεις - Εγκύκλιοι

ΔΔΘΕΚΑ Β 1001411 ΕΞ 2020 Κοινοποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2019/2154 της Επιτροπής της 16ης Δεκεμβρίου 2019 σχετικά με το άνοιγμα δασμολογικής ποσόστωσης, για το 2020, για τις εισαγωγές στην Ένωση ορισμένων εμπορευμάτων καταγωγής Νορβηγίας που προέρχονται από τη μεταποίηση γεωργικών προϊόντων που διέπονται από τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 510/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΑΔΕ
Ανεξάρτητη Αρχή
Δημοσίων Εσόδων
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΚΑΙ Ε.Φ.Κ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΘΕΣΤΩΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΑΓΩΝ
ΤΜΗΜΑΤΑ Α΄ & Β΄
Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10 Ταχ. Κώδικας : 101 84, Αθήνα
Πληροφορίες : Ε. Μπαρκαμπά / Α. Καρανικόλα
Τηλέφωνο : 210-6987495/513
Fax : 210-6987506
E-Mail : e.mparkampa@aade.gr /
a.karanikola1@aade.gr
Url : www.aade.gr

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: 6ΝΠΥ46ΜΠ3Ζ-Ο6Β

Αθήνα, 8 Ιανουαρίου 2020

Αριθ. Πρωτ.:ΔΔΘΕΚΑ Β 1001411 ΕΞ 2020

ΠΡΟΣ Ως προς τον πίνακα διανομής

Θέμα: «Κοινοποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2019/2154 της Επιτροπής της 16ης Δεκεμβρίου 2019 σχετικά με το άνοιγμα δασμολογικής ποσόστωσης, για το 2020, για τις εισαγωγές στην Ένωση ορισμένων εμπορευμάτων καταγωγής Νορβηγίας που προέρχονται από τη μεταποίηση γεωργικών προϊόντων που διέπονται από τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 510/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου».

ΣΧΕΤ.:

1)Η αριθ. πρωτ. Δ1635/1024/12.10.2007 ΔΥΟΟ (Κοινοποίηση της Συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Νορβηγίας).

2)Η αριθ. πρωτ. ΔΔΘΤΟΚ Β 1058447 ΕΞ2016/12.04.2016 ΔΥΟ (Κοινοποίηση Απόφασης αριθ. 1/2016 της Μεικτής Επιτροπής ΕΕ-Νορβηγίας της 8/2/2016 για την τροποποίηση του πρωτοκόλλου 3 της συμφωνίας μεταξύ της ΕΟΚ και του Βασιλείου της Νορβηγίας σχετικά με τον ορισμό της έννοιας «καταγόμενα προϊόντα» ή «προϊόντα καταγωγής» και με τις μεθόδους διοικητικής συνεργασίας).

Σε συνέχεια των ανωτέρω σχετικών, σας κοινοποιούμε για ενημέρωση και εφαρμογή τον αναφερόμενο στο θέμα κανονισμό που δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (L327/17.12.2019) και αφορά σε άνοιγμα δασμολογικής ποσόστωσης για ορισμένα εμπορεύματα καταγωγής Νορβηγίας.

Ειδικότερα, επί του κοινοποιούμενου κανονισμού επισημαίνονται τα ακόλουθα:

  • Ανοίγεται ποσόστωση δασμολογικής ατέλειας με αύξοντα αριθμό 090709 για τα εμπορεύματα καταγωγής Νορβηγίας που απαριθμούνται στο παράρτημα του κοινοποιούμενου κανονισμού, από την 1η Ιανουαρίου έως την 31η Δεκεμβρίου 2020, υπό τους όρους που καθορίζονται σε αυτό.
  • Οι κανόνες καταγωγής που ορίζονται στο πρωτόκολλο 3 της διμερούς συμφωνίας ελευθέρων συναλλαγών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας και του Βασιλείου της Νορβηγίας, εφαρμόζονται για τα εμπορεύματα που αναφέρονται στο παράρτημα του κοινοποιούμενου κανονισμού.
  • Για τις ποσότητες που εισάγονται άνω του όγκου της ποσόστωσης που ορίζεται στο παράρτημα, εφαρμόζεται προτιμησιακός δασμός 0,047 €/λίτρο.
  • Η διαχείριση της δασμολογικής ποσόστωσης που ορίζεται στο παράρτημα του κοινοποιούμενου κανονισμού, πραγματοποιείται από την Επιτροπή, σύμφωνα με τα άρθρα 49 έως 54 του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ)2015/2447.

Ο κοινοποιούμενος κανονισμός αρχίζει να ισχύει την έβδομη ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εφαρμόζεται από την 1η Ιανουαρίου 2020.

Οι επαγγελματικοί ή συνδικαλιστικοί φορείς προς τους οποίους κοινοποιείται η παρούσα με τα συνημμένα της, παρακαλούνται όπως μεριμνήσουν για τη σχετική ενημέρωση των μελών τους.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΔΙΚΗΜΕΝΑΚΗ

Εκτελεστικός Κανονισμός (ΕΕ) 2019/2154

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!