Υπουργείο Εργασίας

ΕΦΚΑ Εγκ. 51/2019 Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 37 του Ν. 4611/2019 (ΦΕΚ Α΄73) και παροχή οδηγιών.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
ΕΦΚΑ
Ενιαίος Φορέας
Κοινωνικής Ασφάλισης
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ
& ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ
ΤΜΗΜΑΤΑ:ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ
ΜΙΣΘΩΤΩΝ & ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ
ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΜΗ ΜΙΣΘΩΤΩΝ
Ταχ.Διεύθυνση:Ακαδημίας 22,
Τ.Κ.10671 Αθήνα
Πληροφορίες: Π. Δάβου, Ε. Φάγκρα
Τηλ.:2103729600
FAX:2103633666
email:tm.nom.syntmisth@efka.gov.gr
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ
ΠΑΡΟΧΩΝ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΠΑΡΟΧΩΝ
Ταχ. Διεύθυνση: Αγ. Κων/νου 5,
10431 Αθήνα
Πληροφορίες: Ε. Ζάχου
Τηλ.:210 5274313
FAX:210 5243477
email:tm.nom.paroxon@efka.gov.gr

ΑΔΑ: 6ΡΙΞ465ΧΠΙ-ΤΗΗ

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

Αθήνα,13 .12. 2019

Αρ. Πρωτ:Σ34/2/1498365

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ.: 51

ΠΡΟΣ:
1. Τους Αποδέκτες
του Πίνακα Α΄
2. Ομάδα Επανυπολογισμού
Συντάξεων ΕΦΚΑ
Πατησίων 12,
Τ.Κ. 10677 Αθήνα

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
1. Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε.
Δ/νση Λειτουργίας
& Υποστήριξης Εφαρμογών
Υποδιεύθυνση: Υποστήριξης Πελατών
Λυκούργου 10, Τ.Κ. 10551 Αθήνα
2. « Ίριδα», Κολοκοτρώνη 4,
Τ. Κ. 10561 Αθήνα

ΘΕΜΑ: «Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 37 του Ν. 4611/2019 (ΦΕΚ Α΄73) και παροχή οδηγιών.»

1. Σας πληροφορούμε ότι στο ΦΕΚ 73 τεύχος Α΄/17.05.2019 δημοσιεύτηκε ο νόμος 4611/2019 «Ρύθμιση οφειλών προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, τη Φορολογική Διοίκηση και τους Ο.Τ.Α. α’ βαθμού, Συνταξιοδοτικές Ρυθμίσεις Δημοσίου και λοιπές ασφαλιστικές και συνταξιοδοτικές διατάξεις, ενίσχυση της προστασίας των εργαζομένων και άλλες διατάξεις», με το άρθρο 37 του οποίου μεταβάλλεται ο τρόπος καταβολής της προσωπικής διαφοράς που οφείλεται σε επανυπολογισθείσες συντάξεις οι οποίες χορηγήθηκαν λόγω εργατικού ατυχήματος ή ατυχήματος εκτός εργασίας ή επαγγελματικής ασθένειας.

Συγκεκριμένα, όπως είναι γνωστό, κατ’ εφαρμογή των ενιαίων κανόνων του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης, σύμφωνα με τα άρθρα 14 και 33 του Ν. 4387/2016, όπως ισχύουν, προβλέφθηκε και εφαρμόστηκε από 1-1-2019, η αναπροσαρμογή των ήδη καταβαλλόμενων ή καταβλητέων κατά την 12.05.2016 κύριων συντάξεων των τ. φορέων κύριας ασφάλισης και του Δημοσίου -πλην ΟΓΑ- με τους κανόνες του Ν. 4387/2016.

Σύμφωνα με την περίπτωση γ’ της παρ. 2 του άρθρου 14 του Ν.4387/2016, όπως ισχύει, στις περιπτώσεις που το καταβαλλόμενο ποσό των συντάξεων μέχρι την 31.12.2018 είναι μικρότερο από αυτό που προκύπτει από τον επανυπολογισμό τους, από 1.1.2019 προσαυξάνεται κατά το ένα πέμπτο (1/5) της διαφοράς, σταδιακά και ισόποσα, εντός πέντε ετών, δηλαδή μέχρι και τη σύνταξη μηνός Ιανουαρίου 2023.

2. Σύμφωνα με την κοινοποιούμενη διάταξη, κατά παρέκκλιση του ανωτέρω κανόνα, το ποσό της προσωπικής διαφοράς καταβάλλεται εξαρχής ολόκληρο (και όχι σε ισόποσες ετήσιες δόσεις εντός πενταετίας) στις συντάξεις που χορηγούνται λόγω αναπηρίας ή λόγω θανάτου, εφόσον η αναπηρία ή ο θάνατος οφείλονται σε εργατικό ατύχημα ή ατύχημα εκτός εργασίας ή σε επαγγελματική ασθένεια (περιπτώσεις του άρθρου 31 του Ν. 4387/2016).

3. Επομένως, από την ημερομηνία δημοσίευσης του Ν. 4611/2019, δηλαδή από 17.5.2019 και εξής, στις επανυπολογισθείσες συντάξεις που ανήκουν στις εν λόγω κατηγορίες καταβάλλεται εφάπαξ και το υπόλοιπο οφειλόμενο ποσό που αντιστοιχεί στα 4/5 της προσωπικής διαφοράς.

Συνημμένα:
α) ΦΕΚ Α΄73 (σελ. 2101, 2110)
β) Το με αρ. πρωτ. Φ80000/οικ.28662/901/2.9.2019 έγγραφο του ΥΠΕΚΥΠ

Η ΠΡΟЇΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ
Β. ΑΓΑΔΑΚΟΥ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΑΤΤΑΛΙΑΛΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ

Ακριβές Αντίγραφο
Η Προϊστάμενη του Αυτοτελούς Τμήματος Διοικητικής Μέριμνας της ΓΔΣ Πηνελόπη Κατωπόδη


ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!