Υπουργείο Εργασίας

Φ80000/οικ.28662/901/2019 Γνωστοποίηση των διατάξεων του άρθρου 37 του ν. 4611/2019 (ΦΕΚ Α΄73)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ ΚΥΡΙΑΣ
ΣΥΝΤΑΞΗΣ (Δ 17)
ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ &
ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ
Δ/νση: Σταδίου 29
Ταχ. Κώδικας: 101 10 Αθήνα
Πληροφορίες: Ε. Σιμιτοπούλου
: Ε. Βουράκη
Τηλέφωνο: 2131516807,2131516750
e-mail: synparoxes@ypakp.gr

ΑΔΑ: 6Ε66465Θ1Ω-ΥΘΜ

Αθήνα, 02-09-2019

Αριθμ. πρωτ. Φ80000/οικ.28662/901

ΠΡΟΣ: Ε.Φ.Κ.Α

Α. Γραφείο κ. Διοικητή
Αγ. Κωνσταντίνου 8
Τ.κ. 10241 ΑΘΗΝΑ

Β. Γενική Διεύθυνση
Παροχών & Υγείας
Δ/νση Συντάξεων Αναπηρίας
Ατυχημάτων & Αποκατάστασης
Αγ. Κων/νου 5
Τ.κ. 10431 ΑΘΗΝΑ

Γ. Γενική Διεύθυνση
Συντάξεων Διεύθυνση
Χορήγησης Συντάξεων
Δημόσιου Τομέα
Κάνιγγος 29
Τ.κ. 10682 ΑΘΗΝΑ


ΘΕΜΑ: « Γνωστοποίηση των διατάξεων του άρθρου 37 του ν. 4611/2019 (ΦΕΚ Α΄73) ».

Σας γνωρίζουμε ότι στο ΦΕΚ 73 τεύχος Α΄/17.05.2019 δημοσιεύτηκε ο νόμος 4611/2019 «Ρύθμιση οφειλών προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, τη Φορολογική Διοίκηση και τους Ο.Τ.Α α΄ βαθμού, Συνταξιοδοτικές Ρυθμίσεις Δημοσίου και λοιπές ασφαλιστικές και συνταξιοδοτικές διατάξεις, ενίσχυση της προστασίας των εργαζομένων και άλλες διατάξεις», στο άρθρο 37 του οποίου μεταβάλλεται ο τρόπος καταβολής της θετικής διαφοράς, όπου υπάρχει, των συντάξεων λόγω εργατικού ατυχήματος, ατυχήματος εκτός εργασίας ή επαγγελματικής ασθένειας που έχουν αναπροσαρμοστεί από 1.1.2019.

Σε εφαρμογή των ενιαίων κανόνων του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης, σύμφωνα με τα άρθρα 14 και 33 του ν. 4387/2016, όπως ισχύουν, προβλέφθηκε και εφαρμόστηκε από 1-1-2019, η αναπροσαρμογή των ήδη καταβαλλόμενων ή καταβλητέων κατά την 12.05.2016 κύριων συντάξεων των φορέων κύριας ασφάλισης και του Δημοσίου, πλην των συντάξεων του ΟΓΑ, με τους κανόνες του ν. 4387/2016.

Ειδικότερα:

Με την περίπτωση γ΄ της παραγρ.2 του άρθρου 14 του ν. 4387/2016, όπως ισχύει, ορίζεται ότι, στις περιπτώσεις που το καταβαλλόμενο ποσό των συντάξεων μέχρι την 31.12.2018 είναι μικρότερο από αυτό που προέκυπτε από τον επανυπολογισμό τότε αυτό προσαυξάνεται από 1.1.2019 κατά το ένα πέμπτο της διαφοράς, σταδιακά και ισόποσα, εντός πέντε ετών με ολοκλήρωση αυτής της αναπροσαρμογής την 1.1.2023.

Με τη κοινοποιούμενη ρύθμιση του άρθρου 37 ορίζεται ότι, κατά παρέκκλιση του ανωτέρω κανόνα στις συντάξεις λόγω αναπηρίας ή λόγω θανάτου, εφόσον η αναπηρία ή ο θάνατος οφείλεται σε εργατικό ατύχημα, ή ατύχημα εκτός εργασίας ή επαγγελματική ασθένεια, καταβάλλεται ολόκληρο το ποσό της προκύπτουσας διαφοράς από την ημερομηνία ισχύος του νόμου .

Δηλαδή από 17.05.2019 στους ανωτέρω συνταξιούχους καταβάλλεται το πλήρες ποσό της αναπροσαρμοσμένης σύνταξης βάσει των ενιαίων κανόνων του ΕΦΚΑ.

Ο Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!