Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης και Φ.Π.Α.

30/004/000/4375/2019 Καθορισμός διαδικασιών σχετικών με εργασίες στον τομέα των υγρών καυσίμων που εκτελούνται στο πλαίσιο της συνεργασίας των Τελωνειακών και Χημικών Υπηρεσιών

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΑΔΕ
Ανεξάρτητη Αρχή 
Δημοσίων Εσόδων
Α. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ,
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ Α'
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
Δ/νση: Αν. Τσόχα 16,
115 21 Αθήνα
Πληροφορίες: Χ. Μιχαήλ-Ν. Νομικός
Τηλ.: 210 6479248
Fax: 210 6424529
e-mail: petrochemicals@gcsl.gr
Β. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΦΟΡΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ & Φ.Π.Α.
ΤΜΗΜΑ Α'
ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ
ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ,
ΓΕΝΙΚΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ
Ε.Φ.Κ. & ΑΜΟΙΒΑΙΑΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ
Δ/νση: Καρ.Σερβίας 10,
101 84 Αθήνα
Πληροφορίες: Αικ.Κούκουνα
Τηλ.: 210 6987410
Fax: 210 6987408
e-mail: finexcis@otenet.gr

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ - ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΛΑΒΕΙ Α.Δ.Α.

Αθήνα, 28/11/2019

Αρ.Πρωτ.: 30/004/000/4375

Αρ. ΑΔΑ:

ΠΡΟΣ: Ως ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

ΘΕΜΑ : «Καθορισμός διαδικασιών σχετικών με εργασίες στον τομέα των υγρών καυσίμων που εκτελούνται στο πλαίσιο της συνεργασίας των Τελωνειακών και Χημικών Υπηρεσιών»

Για την ομοιόμορφη εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας από όλες τις Τελωνειακές και Χημικές Υπηρεσίες ως προς τις διαδικασίες:

α) συγκρότησης των μικτών Επιτροπών Τελωνειακών και Χημικών Υπαλλήλων προκειμένου για την εκτέλεση εργασιών στον τομέα των υγρών καυσίμων,

β) εκτέλεσης εργασιών στον τομέα των υγρών καυσίμων σε Φορολογικές Αποθήκες, σε βυτιοφόρα οχήματα μεταφοράς υποκείμενων υγρών καυσίμων καθώς και σε μετρητές ροής εντός εγκατάστασης φορολογικών αποθηκών, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

Οι ανωτέρω εργασίες εκτελούνται στα πλαίσια τακτικής διαδικασίας που ακολουθείται και επιβάλλεται από τις ισχύουσες διατάξεις (όπως καταμέτρηση ποσότητας σε φορολογική αποθήκη) καθώς και στα πλαίσια της διαδικασίας διενέργειας ελέγχων και εφαρμόζονται στις περιπτώσεις που απαιτείται από τις τελωνειακές υπηρεσίες η συνδρομή του Γενικού Χημείου του Κράτους (Γ.Χ.Κ.) για τεχνική και επιστημονική υποστήριξη εργασιών τον τομέα των υγρών καυσίμων και εντός της χωρικής τους αρμοδιότητας.

Ειδικότερα,

στην Ενότητα Α της παρούσας εγκυκλίου περιγράφεται η διαδικασία συγκρότησης των Επιτροπών από την αρμόδια Τελωνειακή αρχή για εργασίες που πρόκειται να πραγματοποιηθούν και αφορούν τον τομέα των υγρών καυσίμων, με τη συμμετοχή Χημικού υπαλλήλου και όπου κρίνεται αναγκαίο, αρμόδιου μηχανικού από τη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών της οικείας Περιφέρειας ,

στην Ενότητα Β αναφέρονται οι εργασίες σε φορολογικές αποθήκες ενεργειακών προϊόντων και ογκομέτρησης βυτιοφόρων οχημάτων μεταφοράς υποκείμενων υγρών καυσίμων που απαιτούν τη συγκρότηση Επιτροπών Τελωνειακών και Χημικών Υπαλλήλων και

στην Ενότητα Γ παρατίθεται το νομικό/κανονιστικό πλαίσιο επί των σχετικών εργασιών.

Επιπλέον, παρατίθενται Παραρτήματα στα οποία περιγράφεται η διαδικασία εκτέλεσης των εργασιών και τα όργανα μέτρησης, προκειμένου κατά την εκτέλεση των εργασιών να υπάρχει ομοιόμορφη εφαρμογή από τις Τελωνειακές και Χημικές υπηρεσίες.

ΕΝΟΤΗΤΑ Α

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΜΙΚΤΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

1.  Για την εκτέλεση των εργασιών που αναφέρονται αναλυτικά στην Ενότητα Β υποβάλλεται αίτηση από τον ενδιαφερόμενο στο αρμόδιο Τελωνείο με την οποία ζητείται η Συγκρότηση Επιτροπής για την εκτέλεσή τους, κατά περίπτωση. Ο Προϊστάμενος του Τελωνείου μεριμνά για τη συγκρότηση Επιτροπής για την εκτέλεση των εργασιών. Αποστέλλει έγγραφο στην οικεία Χημική Υπηρεσία, για τον ορισμό χημικού και αναπληρωτή για τη συμμετοχή του στην υπό σύσταση Επιτροπή.

Στην περίπτωση που κρίνεται αναγκαίο, το έγγραφο απευθύνεται και στη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών της οικείας Περιφέρειας, προκειμένου να οριστεί αρμόδιος μηχανικός και αναπληρωτής του για τη συμμετοχή του στην υπό σύσταση Επιτροπή.

Στο έγγραφο της Τελωνειακής Αρχής καθορίζεται η φύση των εργασιών, ο τόπος, ο χρόνος, η διάρκεια διεξαγωγής τους και αναφέρονται οι διατάξεις κατ' εφαρμογή των οποίων συγκροτείται η επιτροπή.Η Χημική Υπηρεσία προβαίνει εγγράφως στον ορισμό χημικού υπαλλήλου και αναπληρωτή του και ο Προϊστάμενος του Τελωνείου εκδίδει Απόφαση Συγκρότησης Επιτροπής, η οποία κοινοποιείται σε όλους τους ενδιαφερόμενους. Μετά το πέρας των εκτελούμενων εργασιών συντάσσεται σχετικό Πρωτόκολλο ή Πρακτικό, κατά περίπτωση, το οποίο υπογράφεται από όλα τα μέλη της Επιτροπής.

2. Η Επιτροπή συγκροτείται από την αρμόδια Τελωνειακή Αρχή και χωρίς αίτηση του ενδιαφερομένου σε άλλες περιπτώσεις όπως η διενέργεια ελέγχων σε εγκαταστάσεις φορολογικής αποθήκης. (στο Παράρτημα 7 παρατίθεται ενδεικτικό υπόδειγμα Απόφασης συγκρότησης Επιτροπής).

ΕΝΟΤΗΤΑ Β

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ Η ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ

1. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ)
Οι εργασίες στις φορολογικές αποθήκες είναι οι ακόλουθες:

α) Μετρήσεις όγκου υγρών καυσίμων σε δεξαμενές αποθήκευσης φορολογικών αποθηκών (Προμετρήσεις - Επιμετρήσεις - Φυσική απογραφή αποθεμάτων) - ( Σχετικά ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 1 και 3)

Προμετρήσεις, δηλαδή ο προσδιορισμός της υπάρχουσας ποσότητας καυσίμου (όγκος) στην δεξαμενή πριν την παράδοση ή παραλαβή καυσίμων, λαμβάνοντας υπόψη το ύψος της στάθμης του καυσίμου στη δεξαμενή, τη θερμοκρασία και την πυκνότητά του, με τη χρήση ογκομετρικού πίνακα. Επιπλέον του όγκου, μπορεί να προσδιοριστεί και η μάζα του καυσίμου, όταν αυτό απαιτείται.

Επιμετρήσεις, δηλαδή ο προσδιορισμός της ποσότητας καυσίμου (όγκος) εντός της δεξαμενής μετά την παράδοση ή παραλαβή καυσίμων, λαμβάνοντας υπόψη το ύψος της στάθμης του καυσίμου στη δεξαμενή, τη θερμοκρασία και την πυκνότητα του, με τη χρήση ογκομετρικού πίνακα. Επιπλέον του όγκου, μπορεί να προσδιοριστεί και η μάζα του καυσίμου, όταν αυτό απαιτείται.

Φυσική Απογραφή των Αποθεμάτων, δηλαδή προσδιορισμός της ποσότητας καυσίμου εντός της δεξαμενής φορολογικής αποθήκης, η οποία γίνεται την τελευταία ημέρα κάθε μήνα με σκοπό να διαπιστωθεί από την Τελωνειακή Υπηρεσία η συμφωνία λογιστικού και φυσικού υπολοίπου, καθώς και η απομείωση των αποθηκευμένων προϊόντων λόγω της φύσης τους.

β) Ογκομέτρηση - επανογκομέτρηση δεξαμενών καυσίμων, δηλαδή έλεγχος της διαδικασίας ογκομέτρησης με σκοπό τη σύνταξη ογκομετρικού πίνακα δεξαμενής προϊόντων που υπόκεινται σε αναστολή δασμοφορολογικών επιβαρύνσεων.

γ) Ογκομέτρηση αγωγών και σωληνώσεων, δηλαδή ο προσδιορισμός του όγκου αγωγών και σωληνώσεων στις εγκαταστάσεις πετρελαιοειδών.

δ) Δειγματοληψία καυσίμων (Σχετικό ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2)
Δειγματοληψία, δηλαδή η παραλαβή αντιπροσωπευτικού δείγματος από τη δεξαμενή με σκοπό την έκδοση Δελτίου Χημικής Ανάλυσης (ΔΧΑ) ή τον προσδιορισμό χημικών παραμέτρων από τα διαπιστευμένα εργαστήρια της Χημικής Υπηρεσίας Πειραιά και της Χημικής Υπηρεσίας Κεντρικής Μακεδονίας που απαιτούνται από την Τελωνειακή Υπηρεσία. Δειγματοληψία μπορεί επίσης να γίνει και μετά από αίτηση της ενδιαφερόμενης εταιρείας με επισήμανση και σφράγιση των δειγμάτων τα οποία ανήκουν στην Φορολογική Αποθήκη και τηρούνται με ευθύνη και επιμέλεια της εταιρείας στο δικό της χώρο. Η δειγματοληψία διεξάγεται κατά την επιμέτρηση της δεξαμενής, κατά την ανακύκλωση καυσίμων, κατά τον έλεγχο φορολογικής αποθήκης κ.λ.π.

ε) Έλεγχοι μετρητών (Σχετικό ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4)

Ο έλεγχος των μετρητών εγκατάστασης των Φορολογικών Αποθηκών αφορά τη διαπίστωση της ακρίβειας και του «σφάλματος» αυτών. Οι έλεγχοι μπορεί να γίνονται κατά την εγκατάσταση του μετρητή (αρχικός έλεγχος), σε τακτά χρονικά διαστήματα ή εκτάκτως (συνήθως μετά από βλάβη ή μετεγκατάσταση μετρητή), κατόπιν αίτησης της ενδιαφερόμενης εταιρείας είτε όποτε κρίνεται σκόπιμο από την Τελωνειακή Υπηρεσία.

στ) Αναμίξεις-Μεταβολές προϊόντων υποκείμενων σε Ε.Φ.Κ., δηλαδή η ανάμιξη προϊόντων για την παραγωγή ενός νέου το οποίο έχει ως αποτέλεσμα την αλλαγή του Κωδικού Συνδυασμένης Ονοματολογίας π.χ. προσθήκη FAME σε ντίζελ 10ppm για παραγωγή πετρελαίου κίνησης.

ζ) Χρωματισμός - Ιχνηθέτηση (Σχετικό ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 6)
Ο χρωματισμός-ιχνηθέτηση αφορά την προσθήκη χρωστικής και ιχνηθέτη, όπου απαιτείται από τη Νομοθεσία, παρουσία του χημικού κατά περίπτωση.Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας, υποβάλλεται δείγμα στην Χημική Υπηρεσία για τον ποσοτικό προσδιορισμό των ιχνηθετών SY 124 ή κινιζαρίνης, κατά περίπτωση.

2. ΟΓΚΟΜΕΤΡΗΣΗ ΒΥΤΙΟΦΟΡΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ (Σχετικό ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5)

Διαδικασία κατά την οποία γίνεται ογκομέτρηση διαμερίσματος/των δεξαμενής/δεξαμενών βυτιοφόρου οχήματος που διακινεί υποκείμενα καύσιμα. Η ογκομέτρηση γίνεται κατόπιν αίτησης του ενδιαφερόμενου ιδιοκτήτη βυτιοφόρου οχήματος στην αρμόδια Τελωνειακή Υπηρεσία, με την οποία ζητείται η σύσταση επιτροπής για τη διενέργεια αρχικής ογκομέτρησης ή επανογκομέτρησης.

ΕΝΟΤΗΤΑ Γ

ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Γ1. Νόμοι
1.  ν. 2960/2001 (Α'265) «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας»

2.  ν.1571/1985 (Α'192), άρθρο 20α, «Ρύθμιση θεμάτων πετρελαϊκής πολιτικής και εμπορίας πετρελαιοειδών και άλλες διατάξεις»

3.  ν. 3054/2002 (Α'230) «Οργάνωση της αγοράς πετρελαιοειδών και άλλες διατάξεις»

4.  ν.3784/2009 (Α' 137) άρθρο 31 και ν. 4608/2019(Α'66) άρθρο 31(μεταβατική διάταξη ως προς την εφαρμογή της παρ. 13α του ν. 3784/2009).

Γ2. Υπουργικές Αποφάσεις- Αποφάσεις Διοικητή ΑΑΔΕ
1.  Η αριθμ. T. 3200/25/30-5-1968 ΑΥΟ «Περί τρόπου συστάσεως Επιτροπών, δια την ογκομέτρησιν δεξαμενών αποταμιεύσεως υγρών καυσίμων κλπ και εξουσιοδοτήσεως των Τελωνειακών Αρχών δια την συγκρότησιν αυτών»

2.  Η αριθμ. Τ.1259/32/18-4-1979 ΑΥΟ «Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως της υπ' αριθμ. Τ.3200/25-30-5-1968 ΑΥΟ»

3.  Η αριθμ. 30/009/517/2012/12 ΑΥΟ (Β'3256) «Διαδικασίες έκδοσης των Δελτίων Χημικής Ανάλυσης, των χρονικών ορίων φύλαξης των τελωνειακών δειγμάτων από τις Υπηρεσίες του Γ.Χ.Κ. και διαδικασίες αμφισβητήσεων των αποτελεσμάτων εργαστηριακής εξέτασης»

4.  Η αριθμ. 30/005/648/19-9-2013 A.Y.O. (Β'2406) «Διαδικασίες για την ογκομέτρηση και έγκριση χρήσης δεξαμενών αποθήκευσης ενεργειακών προϊόντων υπό καθεστώς αναστολής των δασμοφορολογικών επιβαρύνσεων», όπως ισχύει

5.  Η αριθμ. ΔΕΦΚ Α 5010479 ΕΞ 2014/30-04-2014 ΚΥΑ (Β'1156) «Διαδικασίες και προδιαγραφές εγκατάστασης και ελέγχου ολοκληρωμένων συστημάτων παρακολούθησης εισροών-εκροών στις φορολογικές αποθήκες και στις αποθήκες τελωνειακής αποταμίευσης ενεργειακών προϊόντων.....»

6.  Η αριθμ. 30/002/000/8644/23-12-2016 Απόφαση ΓΓΔΕ (Β'4267) «Εξειδίκευση του εργαστηριακού έργου των Χημικών Υπηρεσιών της Γενικής Διεύθυνσης Γ.Χ.Κ. και ανακαθορισμός της καθ' ύλην και κατά τόπον αρμοδιότητας αυτών σε ορισμένους εργαστηριακούς τομείς»

7.  Η αριθμ. 91354 Υ.Α., («Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.», ΦΕΚ 2983/Β'/2017)

8.  Η αριθμ. ΔΕΦΚΦ 1116596 ΕΞ 2017/02.08.2017 Απόφαση Διοικητή Α.Α.Δ.Ε.(Β'2745) «Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων για τη χορήγηση άδειας φορολογικής αποθήκης, την παρακολούθηση και τη λειτουργία αυτής»

9.  Η αριθμ. 30/004/000/539/07-03-2019 ΚΥΑ ( Β'803) «Διαδικασίες και προδιαγραφές ιχνηθέτησης υγρών καυσίμων που διατίθενται στην κατανάλωση ή διακινούνται ή αποθηκεύονται εντός της ελληνικής Επικράτειας με ιχνηθέτες μοριακής τεχνολογίας. Διαδικασία δειγματοληψίας και ελέγχου των ιχνηθετημένων καυσίμων και απαιτήσεις»

10. Οι ΑΧΣ 626/2001 (Β'1730), 467/2002 (Β'1531/2003),468/2002(Β'1273/2003),469/2002(Β'1273), 53/2015(Β'987/2016), 147/2015 (Β'293), 128/2016( Β'3958)

Ειδικότερα, η συνδρομή οργανικών μονάδων του Γενικού Χημείου του Κράτους (Γ.Χ.Κ.) για τεχνική και επιστημονική υποστήριξη εργασιών στον τομέα των υγρών καυσίμων στις Τελωνειακές αρχές εντός της χωρικής τους αρμοδιότητας προβλέπεται από τις ακόλουθες διατάξεις:

1.  ν.1571/1985 (ΦΕΚ Α'92) «Ρύθμιση θεμάτων πετρελαϊκής πολιτικής και εμπορίας πετρελαιοειδών και άλλες διατάξεις», όπως έχει τροποποιηθεί με το ν. 2008/1992(ΦΕΚ Α'15) και ν. 3335/2005 (ΦΕΚ Α' 95), (άρθρο 20α παράγραφος 1 όπου μεταξύ άλλων, ορίζεται ότι:

«1. Οι αρμοδιότητες του Γ.Χ.Κ. στον τομέα των πετρελαιοειδών ορίζονται ως εξής:
(α) Φυσικοχημικός έλεγχος των πετρελαιοειδών σε όλα τα στάδια της εισαγωγής, διακινήσεως, αποθηκεύσεως, διανομής και εμπορίας.
(β) Σύμπραξη με συναρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών ή άλλων υπουργείων στις μετρήσεις των πετρελαιοειδών.
Στις μετρήσεις περιλαμβάνονται και οι ογκομετρήσεις των δεξαμενών των υγρών καυσίμων και των υγραερίων, καθώς και οι έλεγχοι ακριβείας των ογκομετρητών μεγάλης παροχής υγρών καυσίμων...»

2. ν. 2960/2001( ΦΕΚ Α'265) «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας», με τις διατάξεις του άρθρου 183 παράγραφος 2 του οποίου προβλέπεται ότι : «οι Υπηρεσίες του Γενικού Χημείου του Κράτους συμμετέχουν σε κοινές επιτροπές με τις αρμόδιες αρχές για τη διενέργεια ογκομετρήσεων των δεξαμενών και άλλων αποθηκευτικών χώρων, για τον προσδιορισμό της ποσότητας των παραγόμενων προϊόντων, καθώς και για τον έλεγχο της νόμιμης χρησιμοποίησης των παραλαμβανόμενων με μερική ή ολική απαλλαγή προϊόντων για ορισμένες χρήσεις.»

3. αριθμ. 1036960 ΕΞ 2017/10-3-2017 (ΦΕΚ Β' 968 και 1238) Απόφαση του Διοικητή Α.Α.Δ.Ε. «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ .Ε.)» 'Αρθρο 55 3 (γ) (αα), στο οποίο προβλέπεται ότι, μεταξύ άλλων, στις αρμοδιότητες του Γ.Χ.Κ. εμπίπτει «η παροχή επιστημονικής και τεχνικής συνδρομής στις Τελωνειακές και σε άλλες αρμόδιες αρχές και η επίλυση τεχνικών θεμάτων, που προκύπτουν κατά την εφαρμογή της τελωνειακής νομοθεσίας».

Παράρτημα 1
Παράρτημα 2
Παράρτημα 3
Παράρτημα 4
Παράρτημα 5
Παράρτημα 6
Παράρτημα 7

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ Α.Α.Δ.Ε. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν θέλετε να συμπληρώνετε το κείμενο αυτό σε κάθε αναζήτηση σας; Αρκεί απλά να γραφτείτε δωρεάν στο Forin.gr πατώντας εδώ ή να συνδεθείτε με τον λογαριασμό σας.

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!