Υπουργείο Εργασίας

Δ.ΑΣΦ./362/1401448/2019 Ασφάλιση στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ) των προσώπων που αμείβονται με Παραστατικά Παρεχόμενων Υπηρεσιών (τίτλο κτήσης – πρώην απόδειξη επαγγελματικής δαπάνης)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
ΕΦΚΑ
Ενιαίος Φορέας
Κοινωνικής Ασφάλισης
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΗ ΜΙΣΘΩΤΩΝ
Ταχ. Δ/νση: Σατωβριάνδου 18
104 32 Αθήνα
Πληροφορίες: Παναγιώτα Προκόπη
Τηλέφωνο: 210 5285577
fax: 210 5229840
e-mail: d.asfalisis@efka.gov.gr

ΑΔΑ: 6ΙΛ4465ΧΠΙ-ΘΙ8

Αθήνα, 22 Νοεμβρίου  2019

Αρ. Πρωτ.: Δ.ΑΣΦ./362/1401448

ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ

ΠΡΟΣ: Αποδέκτες Πίνακα Α΄

ΚΟΙΝ: Ως ο συν/νος Πίνακας Διανομής

ΘΕΜΑ: «Ασφάλιση στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ) των προσώπων που αμείβονται με Παραστατικά Παρεχόμενων Υπηρεσιών (τίτλο κτήσης – πρώην απόδειξη επαγγελματικής δαπάνης)»

Η παρούσα εγκύκλιος ανακλήθηκε με την Δ.ΑΣΦ./ 364/1405879/2019.

ΣΧΕΤ: α. Η αρ. Δ.15/Γ΄/67695/1825/31.12.2018 (ΦΕΚ 6182/τ Β΄/31-12-2018) Υπουργική Απόφαση

β. Το αρ. Δ.15/Γ΄/οικ.4624/106/5.2.2019 έγγραφο του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης

γ. Η αριθ. 14/2019 Εγκύκλιος του ΕΦΚΑ

Με τις διατάξεις του άρθρου 55 του Ν. 4509/2017, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 4578/2018, και τις διατάξεις της Υπουργικής Απόφασης Δ.15/Γ΄/67695/1825/3112-2018, ρυθμίστηκε η εισφοροδότηση  των αμειβόμενων με Παραστατικά Παρεχόμενων Υπηρεσιών (τίτλο κτήσης – πρώην απόδειξη επαγγελματικής δαπάνης), και ειδικότερα ο χρόνος ασφάλισης, οι ασφαλιστικές εισφορές, η διαδικασία παρακράτησης και απόδοσής τους στον ΕΦΚΑ, καθώς και η χρονική περίοδος έναρξης εφαρμογής των διατάξεων.

Με το αρ. Δ.15/Γ΄/οικ.4624/106/5.2.2019 έγγραφο του Υπουργείου Εργασίας διευκρινίστηκε ότι, καθώς στο παρελθόν δεν είχε καθοριστεί  σαφές πλαίσιο υπαγωγής στην ασφάλιση από τους πρώην Φορείς αλλά η υπαγωγή γινόταν στα πλαίσια της διαδικασίας ελέγχου εισοδήματος προερχόμενου από τίτλο κτήσης για ασκούμενη δραστηριότητα, για λόγους χρηστής διοίκησης και δικαιολογημένης πεποίθησης των διοικουμένων, ασφαλιστικές εισφορές που έχουν καταλογισθεί για τίτλους που έχουν εκδοθεί μέχρι την έναρξη εφαρμογής των νέων διατάξεων (1-2-2019), δεν αναζητούνται.    

Αναλυτικές οδηγίες για την ενιαία εφαρμογή των διατάξεων από 1-2-2019 και μετά παρασχέθηκαν με την ανωτέρω σχετική  εγκύκλιο του ΕΦΚΑ.

Με αφορμή ερωτήματα που περιήλθαν στην Υπηρεσία μας σχετικά με την υποχρέωση ή μη καταβολής ασφαλιστικών εισφορών των αμειβόμενων με τίτλο κτήσης πριν την 1-2-2019 παρέχουμε τις κάτωθι διευκρινιστικές οδηγίες:

Α. Ασφάλιση που έχει χωρίσει μέχρι 31-1-2019 σύμφωνα με το προϊσχύον καθεστώς (Π.Δ. 258/05) είναι ισχυρή.

Β. Μετά την 1-2-2019, ημερομηνία έναρξης εφαρμογής των νέων διατάξεων, η ασφάλιση χωρεί σύμφωνα με το νέο νομοθετικό πλαίσιο.

Γ. Εφόσον κατά την εγγραφή/επανεγγραφή στον ΕΦΚΑ προκύπτει άσκηση δραστηριότητας αμειβόμενης με τίτλο κτήσης πριν την 1-2-2019 οι αναλογούσες εισφορές δεν θα αναζητούνται.    

Με ευθύνη των Προϊστάμενων των Διευθύνσεων, παρακαλούνται όπως λάβει γνώση του παρόντος ενυπόγραφα το προσωπικό αρμοδιότητάς τους.

O ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΕΙΣΦΟΡΩΝ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΛΙΑΠΑΚΗΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η ΠΡΟΪΣΤ/ΝΗ ΤΟΥ ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ
ΤΜ/ΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΚΑΠΡΑΛΟΥ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!