Αποφάσεις - Εγκύκλιοι

Υ.Α. ΕΑΛΕ/Γ.Π. 78720/2019 Καθορισμός διαδικασίας ρύθμισης οφειλών των Κατόχων Άδειας Κυκλοφορίας φαρμακευτικών προϊόντων και των φαρμακευτικών εταιρειών προς τον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας, ετών 2012 - 2018.

Αριθμ. ΕΑΛΕ/Γ.Π. 78720

ΦΕΚ B’ 4176/15.11.2019

Καθορισμός διαδικασίας ρύθμισης οφειλών των Κατόχων Άδειας Κυκλοφορίας φαρμακευτικών προϊόντων και των φαρμακευτικών εταιρειών προς τον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας, ετών 2012 - 2018.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Το άρθρο 236 του ν. 4635/2019 (Α’ 167), «Επενδύω στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις».

2. Τις διατάξεις του άρθρου 11 του ν. 4052/2012 (Α’ 41), «Νόμος αρμοδιότητας Υπουργείων Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Εργασίας... και τη διάσωση της εθνικής οικονομίας» και άλλες διατάξεις», όπως ισχύουν.

3. Τις διατάξεις του ν. 3918/2011 (Α’ 31), «Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα υγείας και άλλες διατάξεις», όπως ισχύουν, και ιδίως την παρ. 3 του άρθρου 35 του ν. 3918/2011 (Α’ 31), όπως ισχύει.

4. Τις διατάξεις του ν. 4238/2014 (Α’ 38), «Πρωτοβάθμιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας (ΠΕΔΥ), αλλαγή σκοπού ΕΟΠΥΥ και άλλες λοιπές διατάξεις», όπως ισχύουν.

5. Το άρθρο 90 του π.δ. 63/2005 (Α’ 98), «Κώδικας Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα».

6. Τις διατάξεις του π.δ. 121/2017 (Α ́ 128), «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας», όπως ισχύει.

7. Τις διατάξεις του π.δ. 83/2019 (Α’ 121), «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

8. Την 1513 απόφαση της 612/08-11-2019 Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΟΠΥΥ.

9. Την Β2β/Γ.Π. οικ.78725/08-11-2019 εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας σύμφωνα με την παρ. 5, περ. ε του άρθρου 24 του ν. 4270/2014, όπως ισχύει, σύμφωνα με την οποία με την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη στον προϋπολογισμό του ΕΟΠΥΥ ούτε και στον κρατικό προϋπολογισμό, αποφασίζουμε:

Τον καθορισμό των όρων, των προϋποθέσεων και της διαδικασίας είσπραξης με τη μορφή δόσεων των οφειλόμενων ποσών επιστροφής (rebate) του άρθρου 35 του ν. 3918/2011 (Α ́ 31) και αυτόματης επιστροφής (clawback) του άρθρου 11 του ν. 4052/2012 (Α ́ 41), των Κατόχων Άδειας Κυκλοφορίας (Κ.Α.Κ.) φαρμακευτικών προϊόντων και των φαρμακευτικών εταιρειών προς τον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ), ετών 2012 - 2018, μετά την ολοκλήρωση των προβλεπόμενων συμψηφισμών, ως εξής:

Άρθρο 1

ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ

Κάτοχοι Άδειας Κυκλοφορίας (Κ.Α.Κ.) φαρμακευτικών προϊόντων και φαρμακευτικές εταιρείες με οφειλόμενα προς τον ΕΟΠΥΥ ποσά επιστροφής του άρθρου 35 του ν. 3918/2011 (Α ́ 31) και αυτόματης επιστροφής του άρθρου 11 του ν. 4052/2012 (Α ́ 41), για τα έτη 2012 έως και 2018, μπορούν να ενταχθούν στη ρύθμιση καταβολής τους σε άτοκες δόσεις. Σε περίπτωση που κάποια φαρμακευτική εταιρία δεν επιθυμεί να μπει στη ρύθμιση το δηλώνει στον ΕΟΠΥΥ με αίτησή της έως 20 Νοεμβρίου 2019.

Άρθρο 2

ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΔΟΣΕΩΝ

Η καταβολή των δόσεων διενεργείται μηνιαία με ηλεκτρονική καταβολή με τη χρήση μοναδικού κωδικού πληρωμής.

Η πληρωμή πραγματοποιείται ηλεκτρονικά καθώς και στη Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του ΕΟΠΥΥ, ο Προϊστάμενος της οποίας είναι αρμόδιος για την επιδίωξη της είσπραξης της οφειλής.

Το σύνολο της πρώτης δόσης της ρύθμισης είναι καταβλητέο έως τις 30 Νοεμβρίου 2019. Οι επόμενες δόσεις καταβάλλονται έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα εκάστου επόμενου μηνός.

Άρθρο 3

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ ΔΟΣΕΩΝ

Για τα έτη 2012 - 2018 ο αριθμός των δόσεων (D), υπολογίζεται ως εξής:

D=min (Y.O. / max( 0,1*M.M.T. , 10000) , 120)

Όπου στον ανωτέρω τύπο: (Y.O.) είναι η υπολειπόμενη οφειλή της φαρμακευτικής εταιρείας ή του Κ.Α.Κ. φαρμακευτικών προϊόντων προς τον ΕΟΠΥΥ για τα έτη 2012 - 2018 μετά από την ολοκλήρωση της διαδικασίας του συμψηφισμού. (Μ.Μ.Τ.) είναι ο μέσος μηνιαίος τζίρος σε τιμές παραγωγού της φαρμακευτικής εταιρείας ή του Κ.Α.Κ., φαρμακευτικών προϊόντων για το έτος 2018. Σε περιπτώσεις εταιρειών που δεν εμφανίζουν πωλήσεις το έτος 2018, σε φάρμακα που αποζημιώνει ο ΕΟΠΥΥ, στον υπολογισμό λαμβάνεται υπόψη ο μέσος μηνιαίος τζίρος σε τιμές παραγωγού της εταιρείας για το τελευταίο εξάμηνο που εμφανίζει πωλήσεις. Στον ανωτέρω τύπο έχει ενσωματωθεί το κριτήριο ότι η δόση πρέπει να είναι ίση με το 10% του Μ.Μ.Τ. και να μην τον ξεπερνάει, εκτός αν είναι μικρότερη των 10.000 ευρώ.

Από την εφαρμογή της ανωτέρω εξίσωσης προκύπτει ακέραιο νούμερο χωρίς δεκαδικά ψηφία μετά από τις απαραίτητες στρογγυλοποιήσεις. Η ελάχιστη τιμή που μπορεί να λάβει το D είναι 1. Η μέγιστη τιμή που μπορεί να λάβει το D είναι το 120 που αποτελεί και τον μέγιστο αριθμό δόσεων της ρύθμισης.

Κατά τον υπολογισμό των δόσεων, ως ελάχιστη μηνιαία δόση ορίζεται το ποσό των 10.000 ευρώ. Σε περίπτωση που από τους ανωτέρω υπολογισμούς προκύπτει ποσό δόσης κάτω από 10.000 ευρώ ο αριθμός των δόσεων μειώνεται κατά μία και γίνεται νέος υπολογισμός του ποσού της δόσης.

Ο ανωτέρω τύπος δεν εφαρμόζεται για ποσά οφειλής έως 19.999 ευρώ τα οποία καταβάλλονται εφάπαξ στην πρώτη καταβολή από τις εταιρείες ή τον Κ.Α.Κ. Οι δόσεις που προκύπτουν από τον ανωτέρω υπολογισμό είναι ισόποσες. Ωστόσο το ποσό της τελευταίας δόσης μπορεί να αναπροσαρμοστεί κατάλληλα ώστε να προκύπτει το τελικό ποσό της υφιστάμενης οφειλής της φαρμακευτικής εταιρείας (Υ.Ο.) ή του Κ.Α.Κ.

Άρθρο 4

ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ ΑΠΟ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ,

ΠΡΟΣΘΕΤΟΥΣ ΦΟΡΟΥΣ, ΤΟΚΟΥΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΙΜΑ

Οι οφειλές που εντάσσονται στην παρούσα ρύθμιση απαλλάσσονται από προσαυξήσεις και τους τόκους εκπρόθεσμης καταβολής. Ο οφειλέτης τυγχάνει ,κατ' αναλογική εφαρμογή, των ευεργετημάτων του άρθρου 11 του ν. 4321/2015 (Α ́ 32), μετά την εκούσια καταβολή της πρώτης δόσης. Αν ο οφειλέτης απολέσει το ευεργέτημα της ρύθμισης, δυνάμει του άρθρου 5 της παρούσας, τα μέτρα που έχουν ανασταλεί συνεχίζονται.

Άρθρο 5

ΑΠΩΛΕΙΑ ΤΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ - ΠΟΙΝΕΣ

Σε περίπτωση μη έγκαιρης καταβολής, έστω και μίας εκ των ως άνω δόσεων, καθώς και της οποιασδήποτε εκπρόθεσμης καταβολής τρέχουσας υποχρέωσης φαρμακευτικής εταιρείας ή του Κ.Α.Κ. φαρμακευτικών προϊόντων προς τον ΕΟΠΥΥ, κατά την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας απόφασης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και εφεξής, παύει αυτόματα η ισχύς της παρούσας ρύθμισης. Στην περίπτωση αυτή, οι τυχόν ανεξόφλητες οφειλές καθίστανται ληξιπρόθεσμες και βεβαιώνονται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις περί δημοσίων εσόδων.

Περαιτέρω, στην περίπτωση του προηγούμενου εδαφίου τα φαρμακευτικά προϊόντα των Κ.Α.Κ. ή των φαρμακευτικών εταιριών απεντάσσονται από τον Κατάλογο Αποζημιούμενων Φαρμάκων του άρθρου 12 του ν. 3816/2010 με απόφαση του Υπουργού Υγείας.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 11 Νοεμβρίου 2019

Ο Υπουργός

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΙΚΙΛΙΑΣ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!