Αποφάσεις - Εγκύκλιοι

Εγκ. 30/003/000/4739/2019 Αποστολή Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2019/1787 για την τροποποίηση του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2016/6 σχετικά με τον έλεγχο των εισαγόμενων τροφίμων από Ιαπωνία για ραδιενέργεια

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΑΔΕ
Ανεξάρτητη Αρχή 
Δημοσίων Εσόδων
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΟΥΤΟΥ 
ΚΡΑΤΟΥΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΑΛΚΟΟΛΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ Β'
Πληροφορίες: Θ. Μαρκίδης
Τηλέφωνο: 2106479237
Fax: 210 6467725
E-mail: foodwater@gcsl.gr

ΑΔΑ: Ω70Τ46ΜΠ3Ζ-53Ν

Αθήνα, 31/10/2019

Αρ. Πρωτ.: 30/003/000/4739

ΘΕΜΑ: Αποστολή Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2019/1787 για την τροποποίηση του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2016/6 σχετικά με τον έλεγχο των εισαγόμενων τροφίμων από Ιαπωνία για ραδιενέργεια.

Σας αποστέλλουμε συνημμένα τον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 2019/1787 της Επιτροπής, της 24ης Οκτωβρίου 2019 «σχετικά με την τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2016/6 για την επιβολή ειδικών όρων που διέπουν την εισαγωγή ζωοτροφών και τροφίμων καταγωγής ή προέλευσης Ιαπωνίας μετά το ατύχημα στον πυρηνικό σταθμό της Φουκουσίμα», ο οποίος έχει δημοσιευθεί στο υπ' αρ. L 272/25.10.2019 φύλλο της Επίσημης Εφημερίδας της Ε.Ε.

Ο νέος κανονισμός επιφέρει αλλαγές στις κατηγορίες των προϊόντων, στα οποία εφαρμόζονται ειδικοί όροι κατά την εισαγωγή τους στην Ε.Ε., αφού ελήφθησαν υπόψη τα δεδομένα του 2017 και 2018 σχετικά με την εμφάνιση ραδιενέργειας σε τρόφιμα (και ζωοτροφές). Συγκεκριμένα, με τον νέο κανονισμό (Παράρτημα I), μειώθηκαν οι κατηγορίες ζωοτροφών και τροφίμων για τις οποίες απαιτείται να συνοδεύονται από στοιχεία δειγματοληψίας και ανάλυσης για την παρουσία καισίου-134 και καισίου-137 πριν από την εξαγωγή στην Ε.Ε. και ομαδοποιήθηκαν εκ νέου οι νομοί από τους οποίους κατάγονται τα προϊόντα που πρέπει να υποβάλλονται σε δειγματοληψία και ανάλυση πριν από την εξαγωγή στην Ε.Ε.

Σημειώνεται ότι, στα προϊόντα που υπάγονται στους κωδικούς ΣΟ που αναφέρονται στο Παράρτημα I του νέου κανονισμού και στα σύνθετα τρόφιμα και ζωοτροφές που περιέχουν περισσότερο από 50% των εν λόγω τροφίμων και ζωοτροφών, καταγωγής ή προέλευσης Ιαπωνίας, εξακολουθούν να επιβάλλονται οι λοιποί ειδικοί όροι που προβλέπονται στα άρθρα 5 ως 13 του καν. (ΕΕ) 2016/6, συμπεριλαμβανομένης της σχετικής δήλωσης για εισαγωγή στην Ε.Ε. Υπενθυμίζεται ότι, η εν λόγω δήλωση (υπόδειγμα της οποίας παρατίθεται στο Παράρτημα II του νέου κανονισμού), πρέπει να υπογράφεται από εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο των Ιαπωνικών Αρχών.

Ο κοινοποιούμενος καν. (ΕΕ) 2019/1787 τίθεται σε ισχύ από 14 Νοεμβρίου 2019 και πρόκειται να επανεξετασθεί πριν από την 30η Ιουνίου 2021. Σημειώνεται ότι, προβλέπονται μεταβατικά μέτρα (άρθρο 2), σύμφωνα με τα οποία επιτρέπεται η εισαγωγή ζωοτροφών και τροφίμων που αποστάλθηκαν από την Ιαπωνία πριν από την έναρξη ισχύος του καν. (ΕΕ) 2019/1787, υπό τους όρους που καθορίζονται στον καν. (ΕΕ) 2016/6 (πριν τροποποιηθεί).

Κατά τα λοιπά εξακολουθούν να ισχύουν οι διαδικασίες επισήμου ελέγχου που προβλέπονται από τον καν. (ΕΕ) 2016/6.

Σας ενημερώνουμε ότι την παρούσα εγκύκλιο μπορείτε να τη βρείτε στην ιστοσελίδα του Γ.Χ.Κ.: http://www.gcsl.gr, ακολουθώντας τη διαδρομή: <Διευθύνσεις>/<Διεύθυνση Αλκοόλης & Τροφίμων>/<Τμήμα Β': Τροφίμων, Νερών & Περιβάλλοντος>/<Εγκύκλιοι>/<Ασφάλεια Τροφίμων - Επίσημος Έλεγχος>/<Έλεγχοι εισαγόμενων τροφίμων από Ιαπωνία για ραδιενέργεια>.

Με ευθύνη των προϊσταμένων των Χημικών Υπηρεσιών να λάβουν γνώση του παρόντος οι αρμόδιοι υπάλληλοι.

Για κάθε περαιτέρω σχετική πληροφορία ή διευκρίνιση, μπορείτε να απευθύνεστε στην Υπηρεσία μας.

Η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης
Διονυσία Στεφανίτση

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!