Υπουργείο Εργασίας

Δ. 15/Δ’/οικ. 37203/975/2019 Διεύρυνση της χρονικής περιόδου ρύθμισης και παράταση της περιόδου αναστολής που προβλέπονται από την Δ.15/Δ7οικ.9254/233/27-2-2019 (Β' 956) υπουργική απόφαση για επιχειρήσεις, εργοδότες ή ασφαλισμένους που έχουν επαγγελματική εγκατάσταση ή δραστηριότητα στο Δήμο Ρεθύμνου της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου της Περιφέρειας Κρήτης.

Αριθμ. Δ. 15/Δ’/οικ. 37203/975

ΦΕΚ B 3324 - 29.08.2019

Διεύρυνση της χρονικής περιόδου ρύθμισης και παράταση της περιόδου αναστολής που προβλέπονται από την Δ.15/Δ7οικ.9254/233/27-2-2019 (Β' 956) υπουργική απόφαση για επιχειρήσεις, εργοδότες ή ασφαλισμένους που έχουν επαγγελματική εγκατάσταση ή δραστηριότητα στο Δήμο Ρεθύμνου της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου της Περιφέρειας Κρήτης.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 8 παρ. 2 του ν. 2256/1994 (ΦΕΚ 196, Α'), όπως προστέθηκε με το άρθρο 44 του ν. 4578/2018 (ΦΕΚ 200, Α').

2. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98, Α').

3. Τις διατάξεις του π.δ. 134/2017 (ΦΕΚ 168, Α') «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης».

4. Τις διατάξεις του άρθρου 4 του π.δ. 81/2019 (ΦΕΚ 119, Α').

5. Το π.δ. 83/2019 (ΦΕΚ 121, Α') «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

6. Την 33167/Δ1.11368/25/7/2019 (ΦΕΚ 3053 Β΄) απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων ανάθεσης αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Παναγιώτη Μηταράκη.

7. Το αριθμ. οικ.37238/3343/23-8-2019 εισηγητικό σημείωμα της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, βάσει του άρθρου 24 παρ. 5 περίπτωση ε του ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143, Α΄), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 10 παρ. 6 του ν. 4337/2015 (ΦΕΚ 129, Α΄).

8. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής η συνολική επιβάρυνση δεν είναι δυνατόν να προσδιοριστεί εκ των προτέρων, ωστόσο εκτιμάται ότι δεν επιβαρύνονται οι δημοσιονομικές προβλέψεις του ΜΠΔΣ 2019 - 2022, αποφασίζουμε:

1. Για επιχειρήσεις ή εργοδότες ή ασφαλισμένους που διατηρούν επαγγελματική εγκατάσταση ή ασκούν δραστηριότητα στο Δήμο Ρεθύμνου της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου της Περιφέρειας Κρήτης, οι οποίες επλήγησαν από τα έντονα καιρικά φαινόμενα (έντονες βροχοπτώσεις και πλημμύρες) που εκδηλώθηκαν τον Φεβρουάριο του 2019:

α) αναστέλλεται η καταβολή των τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών προς τον ΕΦΚΑ και το ΕΤΕΑΕΠ, καθώς και τυχόν δόσεων οφειλής που έχουν προκύψει για μη μισθωτούς από την ετήσια εκκαθάριση ασφαλιστικών εισφορών ή δόσεων από υπαγωγή σε άλλη ρύθμιση καθυστερούμενων ασφαλιστικών εισφορών, πέραν των έξι μηνών που προβλέπονται από την παρ. 1 β της Δ.15/Δ7οικ.9254/233/27-2-2019 (Β' 956) υπουργικής απόφασης, και για τους επόμενους έξι (6) μήνες, αρχής γενομένης από την 1η του επόμενου μήνα της λήξης της προβλεπόμενης από την ανωτέρω υπουργική απόφαση εξάμηνης περιόδου αναστολής,

β) παρατείνεται η περίοδος αναστολής καταβολής εισφορών ή δόσεων της παρ. 1β της Δ.15/Δ7 οικ.9254/233/27-2-2019 (Β' 956) υπουργικής απόφασης για έξι (6) επιπλέον μήνες,

γ) οι εισφορές των ανωτέρω περιπτώσεων α και β εξοφλούνται σε δόσεις, αρχής γενομένης από την πρώτη του επόμενου μήνα κατά τον οποίο λήγει η περίοδος αναστολής της περίπτωσης β της παρούσας.

2. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα στην Δ. 15/Δ7οικ. 9254/233/27-2-2019 (Β' 956) υπουργική απόφαση.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 23 Αυγούστου 2019

Ο Υφυπουργός ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!