Αποφάσεις - Εγκύκλιοι

Υ.Α. 2/64651/ΔΠΓΚ/2019 Τροποποίηση της 2/58493/ΔΠΓΚ/31.07.2018 απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών “Οικονομική και Διοικητική Ταξινόμηση του Κρατικού Προϋπολογισμού” (Β’ 3240).

Αριθμ. οικ.2/64651/ΔΠΓΚ

ΦΕΚ B’ 3197/20.08.2019

Τροποποίηση της 2/58493/ΔΠΓΚ/31.07.2018 απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών “Οικονομική και Διοικητική Ταξινόμηση του Κρατικού Προϋπολογισμού” (Β’ 3240).

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) Των παρ. 2 και 3 του άρθρου 55 και των παρ. 3 και 5 του άρθρου 156 του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α’/143).

β) Του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: Οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των Κυβερνητικών Οργάνων και της Κεντρικής Δημόσιας Διοίκησης» (Α’/133).

γ) Του ν. 4623/2019 «Ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών, διατάξεις για την ψηφιακή διακυβέρνηση, συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις και άλλα επείγοντα ζητήματα» (Α’/134).

2. Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’/119).

3. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’/121).

4. Το π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α’/123).

5. Το π.δ. 54/2018 «Ορισμός του περιεχομένου και του χρόνου έναρξης της εφαρμογής του Λογιστικού Πλαισίου της Γενικής Κυβέρνησης» (Α’/103).

6. Την 340/18.07.2019 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» (Β’/3051).

7. Την ανάγκη ορθής αποτύπωσης της διοικητικής ταξινόμησης του κρατικού προϋπολογισμού.

8. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Α. Η υποπερίπτωση δδ της περίπτωσης β της παραγράφου 2 του Μέρους Γ («Διοικητική Ταξινόμηση του Κρατικού Προϋπολογισμού») της με αριθ. 2/58493/ ΔΠΓΚ/31.07.2018 απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Οικονομική και Διοικητική Ταξινόμηση του Κρατικού Προϋπολογισμού» (Β’ 3240), όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:

«δδ) τις λοιπές μονάδες/αυτοτελείς μονάδες των Υπουργείων/των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων που υπάγονται οργανωτικά στον Υπουργό/Αναπληρωτή Υπουργό/Υφυπουργό ή στον Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης ή λειτουργούν στο Υπουργείο/ στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση και χαρακτηρίζονται με τα ψηφία 5ΧΧ (501 ως 599).».

Β. Το Παράρτημα Β «Διοικητική Ταξινόμηση Κρατικού Προϋπολογισμού» της ως άνω με αριθ. 2/58493/ ΔΠΓΚ/31.07.2018 απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Οικονομική και Διοικητική Ταξινόμηση του Κρατικού Προϋπολογισμού», το οποίο καθορίζει τη διοικητική ταξινόμηση ανά φορέα Κεντρικής Διοίκησης, όπως έχει αντικατασταθεί και ισχύει, αντικαθίσταται εκ νέου με το συνημμένο στην παρούσα απόφαση Παράρτημα B «Διοικητική Ταξινόμηση Κρατικού Προϋπολογισμού», της οποίας αποτελεί αναπόσπαστο μέρος. Η υπό στοιχείο Α αντικατάσταση καθώς και η διοικητική ταξινόμηση, όπως αυτή αποτυπώνεται στο κατά τα ανωτέρω νέο Παράρτημα Β, ισχύουν για τον Κρατικό Προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2020 και εξής.

Παράρτημα

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Aθήνα, 19 Αυγούστου 2019

Ο Υφυπουργός ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!