Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Μητρώο

Ε.2158/2019 Παροχή οδηγιών ως προς τη χορήγηση Α.Φ.Μ. και κλειδαρίθμου σε φυσικά πρόσωπα, αλλοδαπούς υπηκόους τρίτων χωρών, κατόχους αδειών που εκδίδονται και ανανεώνονται από τις Υπηρεσίες Ασύλου και την Ελληνική Αστυνομία, αρμοδιότητας Δ.Ο.Υ. Α’ Αθηνών και ΙΓ’ Αθηνών καθώς και Δ.Ο.Υ. Δ’ Θεσσαλονίκης και Ε’ Θεσσαλονίκης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΤΟ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ – ΤΜΗΜΑ Ε’

Ταχ. Δ/νση: Καρ. Σερβίας 10
Ταχ. Κώδικας: 101 84 Αθήνα
Τηλέφωνο: 210-3375300
Fax: 210-3375354
E-Mail: d.eleg5@aade.gr
Url: www.aade.gr

ΑΔΑ: ΩΟΞΦ46ΜΠ3Ζ-ΟΘΩ

Αθήνα, 09 Αυγοφςτου 2019

Ε.2158

ΠΡΟΣ Ως ο πίνακας διανομής


ΘΕΜΑ: «Παροχή οδηγιών ως προς τη χορήγηση Α.Φ.Μ. και κλειδαρίθμου σε φυσικά πρόσωπα, αλλοδαπούς υπηκόους τρίτων χωρών, κατόχους αδειών που εκδίδονται και ανανεώνονται από τις Υπηρεσίες Ασύλου και την Ελληνική Αστυνομία, αρμοδιότητας Δ.Ο.Υ. Α’ Αθηνών και ΙΓ’ Αθηνών καθώς και Δ.Ο.Υ. Δ’ Θεσσαλονίκης και Ε’ Θεσσαλονίκης»

ΣΧΕΤ: Οι υπ’ αριθμ. Δ.ΟΡΓ. Α 1062366 ΕΞ 2019/23-04-2019 (Β’1590 και Β’1676) και Δ.ΟΡΓ. Α 1107758 ΕΞ 2019/26-06-2019 (Β’3105) αποφάσεις του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων

Με τις διατάξεις του άρθρου 3 της ΠΟΛ. 1006/2013 Απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων (Β’19/2014) όπως ισχύει, ορίζονται, μεταξύ άλλων, η διαδικασία και τα δικαιολογητικά για την απόδοση Α.Φ.Μ. σε αλλοδαπό υπήκοο τρίτης χώρας. Επιπλέον, σύμφωνα με την ΠΟΛ 1178/2010 Απόφαση Υπουργού Οικονομικών (Β'1916) «Εγγραφή νέων χρηστών στις ήλεκτρονικες υπηρεσίες TaxisNet» όπως ισχύει, ορίζεται, μεταξύ άλλων, η διαδικασία εγγραφής στο σύστημα TaxisNet. Λόγω του ιδιαίτερα μεγάλου αριθμου φυσικών πρόσωπων, αλλοδαπών υπηκόων τρίτων χωρών, κατόχων αδειών που εκδίδονται και ανανεώνονται από τις Υπηρεσίες Ασύλου και την Ελληνική Αστυνομία που προσέρχονταν στις Δ.Ο.Υ. Α’ Αθηνών και ΙΓ’ Αθηνών κακώς και στις Δ.Ο.Υ. Δ’ Θεσσαλονίκης και Ε’ Θεσσαλονίκης για χορήγηση Α.Φ.Μ. και κλειδαρίθμου, εκδόθηκαν οι υπ’ αριθμ. Δ.ΟΡΓ. Α 1062366 ΕΞ 2019/23-04-2019 και Δ.ΟΡΓ. Α 1107758 ΕΞ 2019/26-06-2019 αποφάσεις του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. που τροποποίησαν την υπ’ αριθμ. Δ.ΟΡΓ. Α 1115805 ΕΞ 2017/31-07-2017 απόφαση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. με θέμα «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και εξουσιοδότηση υπογραφής «Με εντολή Διοικητή» σε όργανα της Φορολογικής Διοίκησης», όπως ισχύει, με την οποία προβλέπεται, μεταξύ άλλων ότι:

Η χορήγηση Α.Φ.Μ. και κλειδαρίθμου σε φυσικά πρόσωπα, αλλοδαπούς υπηκόους τρίτων χωρών, κατόχους αδειών που εκδίδονται και ανανεώνονται από τις Υπηρεσίες Ασύλου και της Ελληνικής Αστυνομίας, αρμοδιότητας:

α) των Δ.Ο.Υ. Α’ Αθηνών και ΙΓ’ Αθηνών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα προηγούμενα εδάφια της εν λόγω απόφασης, κατανέμεται κατά αλφαβητική σειρά σε υπαλλήλους του Τμήματος Διοικητικής και Μηχανογραφικής Υποστήριξης των κατωτέρω Δ.Ο.Υ., ως εξής:

  • Α’ Αθηνών, για όσους το επώνυμο ξεκινά από Α έως και C,
  • ΙΓ’ Αθηνών, για όσους το επώνυμο ξεκινά από D έως και I,
  • ΙΔ’ Αθηνών, για όσους το επώνυμο ξεκινά από J έως και M,
  • Κατοίκων Εξωτερικού, για όσους το επώνυμο ξεκινά από N έως και R και
  • Νέας Ιωνίας, για όσους το επώνυμο ξεκινά από S έως και Z και

β) των Δ.Ο.Υ. Δ’ Θεσσαλονίκης και Ε’ Θεσσαλονίκης, σύμύωνα με τα οριζόμενα στα προηγούμενα εδάφια της εν λόγω απόφασης, κατανέμεται και σε υπαλλήλους του Τμήματος Διοικητικής και Μηχανογραφικής Υποστήριξης των Δ.Ο.Υ. Α’ Θεσσαλονίκης και Η’ Θεσσαλονίκης. Επισημαίνεται ότι η ως άνω κατανομή αφορά αποκλειστικά τη χορήγηση Α.Φ.Μ. και κλειδαρίθμου σε φορολογούμενους αλλοδαπούς, υπηκόους τρίτων χωρών, κατόχους αδειών που εκδίδονται και ανανεώνονται από τις Υπηρεσίες Ασύλου και την Ελληνική Αστυνομία, ήτοι Δελτίου Αιτούντος Διεθνή Προστασία και Άδειας Διαμονής Ενιαίου Τύπου, όπως εκάστοτε ισχύουν κακώς και παλαιότερου τύπου εκδοθέντων εντύπων σε ισχύ, ήτοι Δελτίου Αιτήσαντος Άσυλο Αλλοδαπού και Άδειας Παραμονής Αλλοδαπού (με ένδειξη είτε «Αναγνωρισμένος Πρόσφυγας» είτε «Επικουρική Προστασία»), αρμοδιότητας Δ.Ο.Υ. Α’ Αθηνών και ΙΓ’ Αθηνών καθώς και Δ.Ο.Υ. Δ’ Θεσσαλονίκης και Ε’ Θεσσαλονίκης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα προηγούμενα εδάφια της υπ’ αριθμ. Δ.ΟΡΓ. Α 1115805 ΕΞ 2017/31-07-2017 απόφασης του Διοικητη της Α.Α.Δ.Ε..

Τα ανωτέρω οριζόμενα καταλαμβάνουν και τις περιπτώσεις που η δήλωση απόδοσης Α.Φ.Μ. υποβάλλεται ταυτόχρονα με τη δήλωση έναρξης καθώς και τις συνυποβαλλόμενες δηλώσεις και δικαιολογητικά. Με τη χορήγηση Α.Φ.Μ. στους ως άνω φορολογούμενους, διενεργείται ταυτόχρονα μεταγραφή του Α.Φ.Μ. αυτών στη Δ.Ο.Υ. στη χωρική αρμοδιότητα της οποίας ανήκει η κατοικία ή η έδρα τους, κατά περίπτωση.

Σε περίπτωση που έχει επέλθει μεταβολή στα στοιχεία Μητρώου των ως άνω προσώπων, χορηγείται κλειδάριθμος κατά τα ανωτέρω και ο φορολογούμενος υποχρεούται να υποβάλλει τη σχετική Δήλωση Μεταβολής Ατομικών στοιχείων (Έντυπο Μ1) στον αρμόδιο υπάλληλο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα εδάφια (α) και (β) της υποπερίπτωσης 1 της περίπτωσης 137 της υπ’ αριθμ. Δ.ΟΡΓ. Α 1115805 ΕΞ 2017/3107-2017 απόφασθς του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε., όπως ισχύει.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!