Αποφάσεις - Εγκύκλιοι

Δ. ΟΡΓ. Α 1107252 ΕΞ 2019 Καθορισμός του χρόνου έναρξης λειτουργίας της Υποδιεύθυνσης Α' - Προληπτικών Ελέγχων, με έδρα την Τρίπολη, του Τμήματος Γ2' - Προληπτικών Ελέγχων και του Αυτοτελούς Γραφείου Διοικητικής και Γραμματειακής Υποστήριξης της Υ.Ε.Δ.Δ.Ε. Πάτρας της Α.Α.Δ.Ε. και ανακαθορισμός της ημερομηνίας έναρξης λειτουργίας του Τμήματος Α2' - Ελέγχων της Υποδιεύθυνσης της Δ.Ο.Υ. Κορίνθου της Γ.Δ.Φ.Δ..

Αριθμ. Δ. ΟΡΓ. Α 1107252 ΕΞ 2019

ΦΕΚ B’ 3156/09.08.2019

Καθορισμός του χρόνου έναρξης λειτουργίας της Υποδιεύθυνσης Α' - Προληπτικών Ελέγχων, με έδρα την Τρίπολη, του Τμήματος Γ2' - Προληπτικών Ελέγχων και του Αυτοτελούς Γραφείου Διοικητικής και Γραμματειακής Υποστήριξης της Υπηρεσίας Ερευνών και Διασφάλισης Δημοσίων Εσόδων Πάτρας (Υ.Ε.Δ.Δ.Ε. Πάτρας) της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) και ανακαθορισμός της ημερομηνίας έναρξης λειτουργίας του Τμήματος Α2' - Ελέγχων της Υποδιεύθυνσης της Δ.Ο.Υ. Κορίνθου της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης (Γ.Δ.Φ.Δ.).

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ

ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Κεφαλαίου Α' «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» του Μέρους Πρώτου του ν. 4389/2016 (Α' 94) «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» και ειδικότερα των περιπτώσεων αα' έως και γγ' της υποπαραγράφου θ' της παρ. 4 του άρθρου 14, του άρθρου 7 και των παρ. 2 έως 5 του άρθρου 41 αυτού.

2. Τις αποφάσεις του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, με αριθμ.:

α) Δ.ΟΡΓ.Α 1036960 ΕΞ 2017/10-03-2017 (Β' 968 και 1238), με θέμα «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)», όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει και ειδικότερα του άρθρου 13 και 39 αυτής και

β) Δ.ΟΡΓ.Α 1037279 ΕΞ 2019/08-03-2019 (Β' 904), με θέμα: «Καθορισμός του χρόνου έναρξης λειτουργίας του Τμήματος Α2 - Προληπτικών Ελέγχων της Υπηρεσίας Ερευνών και Διασφάλισης Δημοσίων Εσόδων (Υ.Ε.Δ.Δ.Ε.) Ηρακλείου της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), καθώς και Τμημάτων Ελέγχων ορισμένων Δημοσίων Οικονομικών Υπηρεσιών (Δ.Ο.Υ.), Α' Τάξεως, της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης αυτής».

3. Το αριθμ. ΔΙ.Π.Α.Ε.Ε. 1045194 ΕΞ 2019/27-03-2019 έγγραφο του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Προγραμματισμού και Αξιολόγησης Ελέγχων και Ερευνών (ΔΙ.Π.Α.Ε.Ε.) και το συνημμένο σε αυτό αριθμ. 1238/ 20-03-2019 έγγραφο του Προϊσταμένου της Υπηρεσίας Ερευνών και Διασφάλισης Δημοσίων Εσόδων Πάτρας (Υ.Ε.Δ.Δ.Ε. Πάτρας).

4. Το αριθμ. 16775/03-04-2019 έγγραφο της Προϊσταμένης της Δ.Ο.Υ. Κορίνθου και το από 16-04-2019 μήνυμα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης (Γ.Δ.Φ.Δ.).

5. Την αριθμ. Δ6Α 1015213 ΕΞ 2013/28-01-2013 (Β' 130 και 372) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, σε συνδυασμό με τις διατάξεις της υποπαραγράφου α' της παραγράφου 3 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016.

6. Την αριθμ. 1 της 20-01-2016 (Υ.Ο.Δ.Δ. 18) πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών», σε συνδυασμό με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 10 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016 και την αριθμ. 39/3/30.11.2017 (Υ.Ο.Δ.Δ. 689) απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης της A.A.Δ.Ε. «Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων».

7. Την ανάγκη έναρξης λειτουργίας της Υποδιεύθυνσης Α' - Προληπτικών Ελέγχων, με έδρα την Τρίπολη, της Υπηρεσίας Ερευνών και Διασφάλισης Δημοσίων Εσόδων Πάτρας (Υ.Ε.Δ.Δ.Ε. Πάτρας) της A.A.Δ.Ε., του Τμήματος Γ2' - Προληπτικών Ελέγχων και του Αυτοτελούς Γραφείου Διοικητικής και Γραμματειακής Υποστήριξη αυτής για την αποτελεσματικότερη λειτουργία της Υ.Ε.Δ.Δ.Ε., καθώς και την ανάγκη ανακαθορισμού της ημερομηνίας έναρξης λειτουργίας του Τμήματος Α2' - Ελέγχων της Υποδιεύθυνσης της Δ.Ο.Υ. Κορίνθου.

8. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης, δεν προκαλείται πρόσθετη δαπάνη σε βάρος του Προϋπολογισμού της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), αποφασίζουμε:

Α.-Ι. Ορίζουμε την έναρξη λειτουργίας της Υποδιεύθυνσης Α'-Προληπτικών Ελέγχων, με έδρα την Τρίπολη, της Υπηρεσίας Ερευνών και Διασφάλισης Δημοσίων Εσόδων Πάτρας (Υ.Ε.Δ.Δ.Ε. Πάτρας) της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), του Τμήματος Γ2' - Προληπτικών Ελέγχων και του Αυτοτελούς Γραφείου Διοικητικής και Γραμματειακής Υποστήριξης αυτής, πέντε (5) ημέρες από της δημοσιεύσεως της παρούσας απόφασης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

II. Ανακαθορίζουμε την ημερομηνία έναρξης λειτουργίας του Τμήματος Α2' - Ελέγχων της Υποδιεύθυνσης της Δ.Ο.Υ. Κορίνθου της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης (Γ.Δ.Φ.Δ.), για την 10/01/2020.

Β. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι αριθμ. Δ. ΟΡΓ. Α 1036960 ΕΞ 2017/10-03-2017 (Β' 968 και 1238) και Δ.ΟΡΓ.Α 1037279 ΕΞ 2019/08-03-2019 (Β' 904) αποφάσεις μας.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της

Κυβερνήσεως. Αθήνα, 25 Ιουλίου 2019

Ο Διοικητής

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ

Ι

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!