Νομολογία

ΣτΕ 707/2006

Αριθμός 707/2006

Η Επιτροπή Αναστολών του Συμβουλίου της Επικρατείας (άρθρο 52 του π.δ.τος 18/1989, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 35 του ν. 2721/1999) ___________________

Συνεδρίασε σε συμβούλιο στις 26 Ιουνίου 2006, με την εξής σύνθεση : Μ. Βροντάκης, Αντιπρόεδρος, Πρόεδρος του Δ' Τμήματος, Ε. Νίκα, Σύμβουλος, Η. Μάζος, Πάρεδρος. Ως Γραμματέας έλαβε μέρος η Α. Τριάδη, Γραμματέας του Δ΄ Τμήματος.

Για να αποφασίσει σχετικά με την από 24 Φεβρουαρίου 2006 αίτηση: της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία "NITROFARM Α.Ε.", που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη (Φράγκων 13), κατά του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Με την αίτηση αυτή η αιτούσα εταιρεία επιδιώκει να ανασταλεί η εκτέλεση της υπ΄ αριθμ. 116063/9.2.2006 απόφασης του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Ο Πρόεδρος του Δ‘ Τμήματος, για να κριθεί η πιο πάνω αίτηση, συγκρότησε την Επιτροπή, η οποία προβλέπεται από το άρθρο 52 του π.δ. 18/1989 (ΦΕΚ 8 τ.Α), όπως αυτό έχει αντικατασταθεί με το άρθρο 35 του ν. 2721/1999 (ΦΕΚ 112 τ.Α). Κατά τη συνεδρίασή της η Επιτροπή άκουσε τον Εισηγητή, Πάρεδρο Η. Μάζο.

Αφού μελέτησε τα σχετικά έγγραφα

Σκέφθηκε κατά το Νόμο

1. Επειδή, για την άσκηση της κρινομένης αιτήσεως έχει καταβληθεί το νόμιμο παράβολο (υπ΄ αριθμ. 965251/2006 ειδικό γραμμάτιο παραβόλου).

2. Επειδή, με την υπ΄ αριθμ. 116063/9.2.2006 πράξη του Γενικού Γραμματέως του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων απεφασίσθη να μην ανανεωθεί η υπ΄ αριθμ. 14024 οριστική έγκριση κυκλοφορίας του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (εντομοκτόνου) FENTHION – NITΡΟΦΑΡΜ 50 EC, που περιέχει τη δραστική ουσία Fenthion. Ως αιτιολογία της αρνήσεως ανανεώσεως φέρεται, κατά τα αναφερόμενα στην πράξη σε συνδυασμό με τα λοιπά στοιχεία του φακέλου, η παράλειψη της κατόχου της εγκρίσεως και ήδη αιτούσης εταιρείας N. A.E. να εκπληρώσει, μέχρι τις 31.1.2005, τις υποχρεώσεις που της είχαν επιβληθεί με τις αποφάσεις 108618/9.7.2004 και 119176/28.7.2004 του Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και του Διευθυντού Προστασίας Φυτικής Παραγωγής του ιδίου Υπουργείου αντιστοίχως, για την παρακολούθηση των επιπτώσεων στον άνθρωπο και το περιβάλλον από τη χρήση του ως άνω σκευάσματος στην καλλιέργεια της ελιάς με δολωματικές εφαρμογές στα πλαίσια του προγράμματος δακοκτονίας. Καταλογίζεται, ειδικότερα, στην αιτούσα ότι δεν προσκόμισε προστατευτικές ενδυμασίες για τους χρήστες του σκευάσματος, ούτε υπέβαλε μελέτη έκθεσης του χρήστη, η δε υποβληθείσα μελέτη για τις επιπτώσεις στα πουλιά παρουσιάζει ελλείψεις, ενώ, τέλος, δεν προέβη σε διαχείριση των κενών συσκευασιών σύμφωνα με την ως άνω 119176/28.7.2004 απόφαση. Κατά της αρνήσεως ανανεώσεως της εγκρίσεως (116063/9.2.2006 απόφαση) η αιτούσα άσκησε αίτηση ακυρώσεως (δικάσιμος 16.1.2007), με την οποία προβάλλει ότι η προσβαλλόμενη πράξη αντίκειται στις αρχές της χρηστής διοικήσεως, της προστατευομένης εμπιστοσύνης και της αναλογικότητας εφόσον η διοικητική αρχή, κατά παράβαση των οριζομένων στη σχετική, 2004/140/ΕΚ απόφαση της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ L 46), δεν παρέσχε τις απαιτούμενες διευκρινίσεις και έγγραφα στην αιτούσα, ούτε της χορήγησε προθεσμία για την υποβολή συμπληρωματικών στοιχείων προκειμένου να καταστεί δυνατή η εκπλήρωση των κατά τα ανωτέρω υποχρεώσεών της. Με την υπό κρίση αίτηση αναστολής, όπως το αίτημά της περιορίσθηκε με το από 10.5.2006 υπόμνημα, η αιτούσα ζητεί να διαταχθεί η Διοίκηση να παράσχει την αναγκαία συνδρομή για την ολοκλήρωση των απαιτουμένων ενεργειών σχετικά με την διενέργεια και αξιολόγηση των προβλεπομένων πειραμάτων και, εν γένει, την ολοκλήρωση του προγράμματος παρακολούθησης των επιπτώσεων της δραστικής ουσίας Fenthion στον άνθρωπο και στο περιβάλλον.

3. Επειδή, κατά τα οριζόμενα στις παραγράφους 6 και 7 του άρθρου 52 του κωδ. π.δ.τος 18/1989 «Κωδικοποίηση διατάξεων νόμων για το Συμβούλιο της Επικρατείας» (ΦΕΚ Α΄ 8), όπως το άρθρο αυτό ισχύει μετά την αντικατάστασή του με το άρθρο 35 του ν. 2721/1999 (ΦΕΚ Α΄ 112), προϋπόθεση αποδοχής, από την Επιτροπή Αναστολών του Συμβουλίου της Επικρατείας, της ασκηθείσης ενώπιόν της αιτήσεως αναστολής εκτελέσεως αποτελεί, είτε η διαπίστωση ότι η εκτέλεση της προσβαλλομένης πράξεως προκαλεί στον αιτούντα βλάβη, η οποία θα είναι αδύνατον, ή, τουλάχιστον, δυσχερές να επανορθωθεί σε περίπτωση αποδοχής της ασκηθείσης κατά της πράξεως αυτής αιτήσεως ακυρώσεως, είτε η κρίση ότι η εν λόγω αίτηση ακυρώσεως παρίσταται ως προδήλως βάσιμη. Στην παράγραφο 8, εξάλλου, του αυτού άρθρου 52 ορίζεται ότι η Επιτροπή Αναστολών του Συμβουλίου της Επικρατείας «εκτός από την αναστολή εκτέλεσης της προσβαλλόμενης πράξης, μπορεί να διατάξει και κάθε άλλο, κατά περίπτωση, κατάλληλο μέτρο, χωρίς να δεσμεύεται από τις προτάσεις των διαδίκων». Από το συνδυασμό των ανωτέρω διατάξεων του άρθρου 52 του π.δ.τος 18/1989 συνάγεται ότι η Επιτροπή Αναστολών του Συμβουλίου της Επικρατείας έχει όχι μόνον τη δυνατότητα να διατάσσει, όταν χορηγεί αναστολή εκτελέσεως της προσβληθείσης ενώπιόν της πράξεως, επί πλέον μέτρα προς αποτελεσματικότερη προστασία του αιτούντος, αλλά και τη δυνατότητα να διατάσσει άλλα μέτρα, πλην της αναστολής εκτελέσεως, σε περιπτώσεις κατά τις οποίες συντρέχει μεν μία από τις προμνησθείσες προϋποθέσεις παροχής προσωρινής προστασίας στον αιτούντα (η εκτέλεση, δηλαδή, της προσβαλλομένης πράξεως προκαλεί στον αιτούντα βλάβη ανεπανόρθωτη ή δυσχερώς επανορθώσιμη ως εκ της ανατροπής υφισταμένης πραγματικής καταστάσεως ή η εκκρεμής αίτηση ακυρώσεως παρίσταται ως προδήλως βάσιμη), η προσβαλλομένη, όμως, πράξη δεν είναι (όπως, λόγου χάριν, συμβαίνει επί πράξεως αρνητικού περιεχομένου) δεκτική αναστολής εκτελέσεως (βλ. Ε.Α. 388/2006, 1019/2005 κ.ά) εφ΄ όσον τα διατασσόμενα μέτρα δεν μπορούν, πάντως, να έχουν ως αποτέλεσμα τη δημιουργία νέας πραγματικής καταστάσεως, μη υφισταμένης κατά το χρόνο εκδόσεως των βλαπτικών για τον αιτούντα πράξεων (Ε.Α. 606/2000, βλ. και Ε.Α. 282/2001, 3/2002).

4. Επειδή, με την κρινόμενη αίτηση και το από 10.4.2006 υπόμνημα η αιτούσα προβάλλει ότι η επίδικη άρνηση ανανεώσεως της εγκρίσεως κυκλοφορίας του φυτοπροστατευτικού προϊόντος FENTΗION – NITΡΟΦΑΡΜ 50 EC προκαλεί τον οικονομικό κλονισμό της, δοθέντος ότι «στήριξε την στρατηγική της» σε προϊόντα που περιέχουν τη δραστική ουσία Fenthion. Προσκομίζει δε σχετική «έκθεση αξιολόγησης οικονομικών δεδομένων» του οικονομολόγου – λογιστή Γ. Γ. Από μόνη, όμως, την έκθεση αυτή, η οποία δεν συνοδεύεται από άλλα αποδεικτικά στοιχεία, δεν προκύπτει ισχυρός κλονισμός της αιτούσης, η δε οικονομική ζημία της, ως καταρχήν επανορθώσιμη, δεν δικαιολογεί την αποδοχή της κρινομένης αιτήσεως. Ανεξαρτήτως τούτου, η Επιτροπή κρίνει, ότι δεν είναι, εξάλλου, δυνατόν να διαταχθούν τα μέτρα που ζητεί η αιτούσα διότι τούτο θα συνεπήγετο τη δημιουργία νέας πραγματικής καταστάσεως με τη διενέργεια πράξεων και την υποβολή και αξιολόγηση μελετών μετά την καταληκτική ημερομηνία της 31ης Ιανουαρίου 2005. Κατά την ειδικότερη δε γνώμη του Παρέδρου Ηλία Μάζου, η αίτηση είναι απορριπτέα και για το λόγο ότι με τα μέτρα, που ζητεί η αιτούσα, επιδιώκεται η διευκόλυνση της συμμόρφωσης της Διοίκησης σε περίπτωση ευδοκίμησης της αιτήσεως ακυρώσεως, εν όψει μάλιστα του ότι, σύμφωνα με την προμνησθείσα, 2004/140/ΕΚ κοινοτική απόφαση, η ισχύς των εγκρίσεων για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα, που περιέχουν Fenthion και χρησιμοποιούνται για την εφαρμογή δολώματος σε ελιές στην Ελλάδα, λήγει στις 30 Ιουνίου 2007. Κατά το άρθρο 52 του π.δ.τος 18/1989, όμως, μέτρα διατάσσονται, αντί της αναστολής εκτελέσεως, ως πρόσφορο μέσο για την αποτροπή ανεπανόρθωτης ή δυσχερώς επανορθώσιμης βλάβης που προκαλείται από την άμεση εκτέλεση της προσβαλλομένης με αίτηση ακυρώσεως διοικητικής πράξεως, και όχι για άλλους λόγους όπως η διευκόλυνση της συμμόρφωσης της Διοίκησης σε ακυρωτική απόφαση που ενδέχεται να εκδοθεί.

5. Επειδή, ενόψει των ανωτέρω, η κρινόμενη αίτηση πρέπει να απορριφθεί. Ενόψει, όμως, των περιστάσεων της υποθέσεως, η Επιτροπή εκφράζει την ευχή για προσδιορισμό συντομότερης δικασίμου της εκκρεμούς αιτήσεως ακυρώσεως. Δ ι ά τ α ύ τ α

Απορρίπτει την αίτηση, και

Διατάσσει την κατάπτωση του παραβόλου.

Κρίθηκε και αποφασίσθηκε στην Αθήνα στις 26 Ιουνίου 2006

Ο Πρόεδρος του Δ΄ Τμήματος Η Γραμματέας του Δ΄ Τμήματος

Μ. Βροντάκης Α. Τριάδη και εκδόθηκε στις 17 Ιουλίου 2006.

Ο Πρόεδρος του Α΄ Τμήματος Η Γραμματέας του Δ΄ Τμήματος Διακοπών

Δ. Κωστόπουλος Α. Τριάδη

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!