Νομολογία

ΣτΕ 732/2007

Αριθμός 732/2007

Η Επιτροπή Αναστολών του Συμβουλίου της Επικρατείας (άρθρο 52 του π.δ.τος 18/1989, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 35 του ν. 2721/1999) ___________________

Συνεδρίασε σε συμβούλιο στις 21 Ιουνίου 2007 με την εξής σύνθεση: Μ. Βροντάκης, Αντιπρόεδρος, Πρόεδρος του Δ΄ Τμήματος, Ε. Νίκα και Δ. Γρατσίας, Σύμβουλοι. Ως Γραμματέας έλαβε μέρος η Α. Τριάδη, Γραμματέας του Δ΄ Τμήματος.

Για να αποφασίσει σχετικά με την από 10 Μαΐου 2007 αίτηση: της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία "ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΘΗΒΩΝ - ΙΑΤΡΙΚΗ Α.Ε.", που εδρεύει στη Θήβα (Λ. Φάλαγγος 48), κατά

1) του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και

2) της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Βοιωτίας.

Με την αίτηση αυτή η αιτούσα εταιρεία επιδιώκει να ανασταλεί η εκτέλεση

1) της υπ’ αριθμ. πρωτ. οικ. 998/31-3-2006 αποφάσεως του Νομάρχου Βοιωτίας και

2) κάθε άλλης σχετικής πράξης ή παράλειψης της Διοικήσεως.

Ο Πρόεδρος του Δ‘ Τμήματος, για να κριθεί η πιο πάνω αίτηση, συγκρότησε την Επιτροπή, η οποία προβλέπεται από το άρθρο 52 του π.δ. 18/1989 (ΦΕΚ 8 τ.Α), όπως αυτό έχει αντικατασταθεί με το άρθρο 35 του ν. 2721/1999 (ΦΕΚ 112 τ.Α).

Κατά τη συνεδρίασή της η Επιτροπή άκουσε την Εισηγήτρια, Σύμβουλο Ε. Νίκα.

Αφού μελέτησε τα σχετικά έγγραφα

Σκέφθηκε κατά το Νόμο

1. Επειδή, για την άσκηση της υπό κρίση αιτήσεως καταβλήθηκε το νόμιμο παράβολο (υπ’ αριθμ. 1263935/2007 ειδικό έντυπο παραβόλου).

2. Επειδή, με την αίτηση αυτή ζητείται η αναστολή εκτελέσεως της υπ’ αριθμ. 998/31.3.2006 αποφάσεως του Αντινομάρχη Βοιωτίας, με την οποία χορηγήθηκε στον ιατρό με ειδικότητα ακτινοδιαγνωστικής Δ. Μ. άδεια σκοπιμότητας για την εγκατάσταση μαστογράφου, οστεοπυκνομέτρου, υπερηχοτομογράφου και αξονικού τομογράφου στο υπό ίδρυση ακτινολογικό εργαστήριο αυτού, που βρίσκεται στη Θήβα επί των οδών Α. Α. και Λουκά Μπέλλου αριθμ. 9. Κατά της ως άνω αποφάσεως η αιτούσα έχει ασκήσει και αίτηση ακυρώσεως, δικάσιμος της οποίας ορίσθηκε η 11.3.2006.

3. Επειδή, ο ιατρός Δ. Μ., στον οποίο χορηγήθηκε η προσβαλλομένη άδεια, έχων δικαίωμα παρεμβάσεως στην ακυρωτική δίκη, παραδεκτώς ζητεί, με το από 18.6.2007 υπόμνημά του, την απόρριψη της κρινομένης αιτήσεως αναστολής.

4. Επειδή, κατά τα παγίως κριθέντα, η χρηματική ζημία την οποία προκαλεί η εκτέλεση διοικητικής πράξεως δεν συνιστά βλάβη ανεπανόρθωτη ή δυσχερώς επανορθώσιμη, ικανή να δικαιολογήσει την αποδοχή αιτήσεως αναστολής εκτελέσεως της πράξεως, εκτός εάν αποδεικνύεται ότι η προκαλουμένη χρηματική ζημία έχει τέτοια έκταση, ώστε προκαλεί ανεπανόρθωτο ή δυσχερώς επανορθώσιμο οικονομικό κλονισμό της επιχειρήσεως του αιτούντος ή στέρηση των μέσων βιοπορισμού του.

5. Επειδή, η αιτούσα ιατρική εταιρία, η οποία φέρεται ότι διατηρεί ακτινολογικό εργαστήριο στην πόλη των Θηβών, ισχυρίζεται ότι από την εκτέλεση της προσβαλλομένης πράξεως θα υποστεί ανεπανόρθωτη οικονομική βλάβη και τούτο διότι, ενώ μέχρι τούδε ήταν το μοναδικό συμβεβλημένο με τον Οργανισμό Γεωργικών Ασφαλίσεων (Ο.Γ.Α.) εργαστήριο στην Θήβα, στο οποίο εκτελούνται αξονικές τομογραφίες, με ανώτατο όριο ανά μήνα τις 45 αξονικές τομογραφίες, ο αριθμός αυτός θα επιμεριστεί εάν υπάρξουν και άλλα εργαστήρια στο νομό που θα συμβληθούν με τον Ο.Γ.Α., με αποτέλεσμα την απώλεια της πελατείας της και την μείωση των εσόδων της. Η βλάβη, όμως, αυτή ως οικονομική βλάβη, είναι, κατ’ αρχήν, επανορθώσιμη, σε περίπτωση ευδοκιμήσεως της αιτήσεως ακυρώσεως, ενώ, εξ άλλου, ουδέν στοιχείο προσκομίζει ή επικαλείται η αιτούσα από το οποίο να προκύπτει ισχυρός οικονομικός κλονισμός της επιχειρήσεώς της από την άμεση εκτέλεση της προσβαλλομένης πράξεως. Εν όψει των ανωτέρω και δεδομένου ότι δεν παρίστανται προδήλως βάσιμοι οι δια της αιτήσεως ακυρώσεως προβαλλόμενοι λόγοι, και, ειδικώτερον, οι λόγοι περί παραβάσεως νόμου και μη νόμιμης αιτιολογίας της προσβαλλομένης πράξεως εν όψει των τιθεμένων από την ισχύουσα νομοθεσία κριτηρίων ιδρύσεως ακτινολογικών εργαστηρίων (πληθυσμιακών κ.ά.), η Επιτροπή κρίνει ότι δεν συντρέχει εν προκειμένω περίπτωση χορηγήσεως της ζητουμένης αναστολής εκτελέσεως.

6. Επειδή, κατόπιν τούτων, η κρινομένη αίτηση πρέπει να απορριφθεί.

Διά ταύτα

Απορρίπτει την υπό κρίση αίτηση.

Διατάσσει την κατάπτωση του παραβόλου.

Επιβάλλει στην αιτούσα τη δικαστική δαπάνη του Δημητρίου Μ. που ανέρχεται στο ποσό των εκατόν ογδόντα (180) ευρώ.

Κρίθηκε και αποφασίσθηκε στην Αθήνα στις 21 Ιουνίου 2007

Ο Πρόεδρος του Δ΄ Τμήματος Η Γραμματέας του Δ΄ Τμήματος

Μ. Βροντάκης Α. Τριάδη και εκδόθηκε στις 19 Ιουλίου 2007.

Ο Πρόεδρος του Α΄ Τμήματος Η Γραμματέας του Δ΄ Τμήματος

Διακοπών

Γ. Παπαμεντζελόπουλος Α. Τριάδη

ΣΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΛΑΟΥ

Εντέλλεται προς κάθε δικαστικό επιμελητή να εκτελέσει όταν του το ζητήσουν την παραπάνω απόφαση, τους Εισαγγελείς να ενεργήσουν κατά την αρμοδιότητά τους και τους Διοικητές και τα άλλα όργανα της Δημόσιας Δύναμης να βοηθήσουν όταν τους ζητηθεί.

Η εντολή πιστοποιείται με την σύνταξη και την υπογραφή του παρόντος.

Αθήνα, ………………………………………………………………..

Ο Πρόεδρος του Δ΄ Τμήματος Η Γραμματέας του Δ΄ Τμήματος

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!