Αποφάσεις - Εγκύκλιοι

Α.Τ.Δ. Α 1105196 ΕΞ 2019 Υπενθύμιση εγκυκλίου απαγόρευσης καπνίσματος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΑΔΕ
Ανεξάρτητη Αρχή
Δημοσίων Εσόδων
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ Α΄ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10
Ταχ. Κώδικας : 10184 Αθήνα
Πληροφορίες : Καρδάμη Αγαθή
Τηλέφωνο : 210 3375743
Fax : 210 3375427
E-Mail : a.kardami@aade.gr
Url : www.aade.gr

Αθήνα, 23 Ιουλίου 2019

Αριθ. Πρωτ.: Α.Τ.Δ. Α 1105196 ΕΞ 2019

ΠΡΟΣ : ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

Θέμα: «Υπενθύμιση εγκυκλίου απαγόρευσης καπνίσματος»

ΣΧΕΤ.:

1. Η αριθ. Γ.Π./Δ2Β/οικ.8809/31-1-2018 (ΑΔΑ:6ΙΓΩ465ΦΥΟ-ΚΔΦ), εγκύκλιος της Γενικής Δ/νσης Δημόσιας Υγείας & Ποιότητας Ζωής του Υπουργείου Υγείας (ΑΑΔΕ 1017004 ΕΙ 2018).

2. Το αριθ. Α.Τ.Δ. Α 1019192 ΕΞ 2018/6.2.2018 έγγραφό μας.

3. Το αριθ. Α.Τ.Δ. Α 1002641 ΕΞ 2019/9.1.2019 έγγραφό μας.

Σας υπενθυμίζουμε την ανωτέρω (1) σχετική εγκύκλιο «Απαγόρευση καπνίσματος εφαρμογή της Αντικαπνιστικής Νομοθεσίας», η οποία σας έχει ήδη κοινοποιηθεί με τα (2) και (3) σχετικά έγγραφά μας, και παρακαλούμε για την πιστή τήρηση και εφαρμογή της από τους υπαλλήλους στο χώρο της Υπηρεσίας σας.

Επισημαίνεται ιδιαίτερα ότι βάσει του άρθρου 6 του ν. 3730/2008, όπως ισχύει, η παράβαση των διατάξεων της σχετικής εγκυκλίου για την απαγόρευση του καπνίσματος από τους δημόσιους λειτουργούς εκτός των άλλων κυρώσεων αποτελεί και πειθαρχικό παράπτωμα και τιμωρείται σύμφωνα με τις διατάξεις που διέπουν την πειθαρχική ευθύνη τους.

Επιπλέον οι Προϊστάμενοι στους οποίους απευθύνεται η παρούσα, καλούνται να λάβουν όλα τα απαραίτητα μέτρα που κρίνονται αναγκαία για την ευαισθητοποίηση των υπαλλήλων ευθύνης τους και του κοινού, για την πιστή εφαρμογή της. Με ευθύνη του Προϊσταμένου της κάθε Υπηρεσίας καλούνται να λάβουν γνώση ενυπόγραφα όλοι οι υπάλληλοι.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΕΥΘΑΛΙΑ ΧΑΤΖΗΪΩΑΝΝΙΔΟΥ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!