ΕΛΤΕ (ΣΛΟΤ)

ΣΛΟΤ 1397/2019 Σχηματισμός ειδικού αποθεματικού

Αθήνα, 02.07.2019

Αριθμ. Πρωτ.: 1397 ΕΞ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΩΝ Ν.Π.Δ.Δ.
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΣΛΟΤ)

ΣΛΟΤ 1397/2019

ΘΕΜΑ : Σχηματισμός ειδικού αποθεματικού

ΕΡΩΤΗΜΑ

Θα ήθελα την γνώμη σας στο παρακάτω θέμα:

Ανώνυμη Εταιρεία στην χρήση 2018 εμφανίζει τα παρακάτω αποτελέσματα:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Καθαρά αποτελέσματα χρήσης 480.678,78
Φόρος Εισοδήματος (-) (148.628.30)
  332.050,48
Υπόλοιπο αποτελεσμάτων προηγ. χρήσεων 416.085,28
Κέρδη προς διάθεση 748.135,76

Η διάθεση κερδών γίνεται ως εξής:

Τακτικό αποθεματικό (5%) 16.602,52
Υπόλοιπο προς διάθεση 731.533,23
  748.135,76

Από τα παραπάνω φορολογηθέντα κέρδη που είναι διαθέσιμα για διανομή εκτός του τακτικού αποθεματικού (δηλαδή 731.533,23) που είναι υποχρεωτικό θέλει να σχηματίσει έκτακτο αποθεματικό 700.000 € για αρχικό κεφάλαιο κίνησης μελλοντικής επένδυσης 10.000.000 € με τραπεζικό δανεισμό.

Ο λόγος είναι να είναι να είναι δεσμευτική φέτος η απόφαση της Τακτική Γενικής Συνέλευσης που θα αποφασίσει με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία για να τα χρησιμοποιήσει σταδιακά όταν υπάρχει η ανάλογη ταμειακήρευστότητα για την αγορά 500 στρεμμάτων & την κατασκευή φωτοβολταικού πάρκου τα επόμενα 2 χρόνια,και όχι να το διανείμει μέρισμα.

Σύμφωνα με το καταστατικό της και με νέο Νόμο 4548/2018 και συγκεκριμένα στο άρθρο 162 υπάρχει πρόβλεψη για σχηματισμό αποθεματικών.

Μπορώ να τα χρησιμοποιήσω και με ποιο τρόπο ;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Η διανομή των κερδών διέπεται από τις διατάξεις των άρθρων 158 έως και 162 του ν. 4548/2018.

Στο άρθρο 158 ορίζεται ως υποχρεωτικός ο σχηματισμός τακτικού αποθεματικού, ποσού ίσου με το 1/20 των καθαρών κερδών κάθε χρήσεως, έως ότου το σωρευμένο ποσό ανέλθει στο 1/3 του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας.

Στο άρθρο 161 ορίζεται η διανομή ελάχιστου μερίσματος και συγκεκριμένα στην παράγραφο 2 του άρθρου 161 αναφέρεται:

«Το ελάχιστο μέρισμα ορίζεται σε ποσοστό τριάντα πέντε τοις εκατό (35%) των καθαρών κερδών μετά τις μειώσεις της παραγράφου 1 και καταβάλλεται σε μετρητά.

Με απόφαση της γενικής συνέλευσης που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία μπορεί να μειωθεί το ως άνω ποσοστό, όχι όμως κάτω του δέκα τοις εκατό (10%). Μη διανομή του ελάχιστου μερίσματος επιτρέπεται μόνο με απόφαση της γενικής συνέλευσης, που λαμβάνεται με την αυξημένη απαρτία των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 130 και πλειοψηφία ογδόντα τοις εκατό (80%) του εκπροσωπουμένου στη συνέλευση κεφαλαίου».

Στο άρθρο 159 ορίζεται ότι:

«Το ποσό που διανέμεται στους μετόχους δεν μπορείνα υπερβαίνει το ποσό των αποτελεσμάτων της τελευταίας χρήσης που έχει λήξει, προσαυξημένο με τα κέρδη, τα οποία προέρχονται από προηγούμενες χρήσεις και δεν έχουν διατεθεί, και τα αποθεματικά για τα οποίαεπιτρέπεται και αποφασίστηκε από τη γενική συνέλευσηη διανομή τους, και μειωμένο:

(α) κατά το ποσό των πιστωτικών κονδυλίων της κατάστασης αποτελεσμάτων, που δεν αποτελούν πραγματοποιημένα κέρδη,

(β) κατάτο ποσό των ζημιών προηγούμενων χρήσεων και

(γ) κατά τα ποσά που επιβάλλεται να διατεθούν για το σχηματισμό αποθεματικών, σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό».

Το άρθρο 162 ορίζει, επίσης, τα όργανα που προτείνουν το ποσό των κερδών που θα διανεμηθεί.

Αναφορικά με το ερώτημά σας, θα μπορούσε να σχηματισθεί ειδικό αποθεματικό εφόσον δεν παραβιάζονται οι όροι του άρθρου 161 του ν. 4548/2018 και του καταστατικού.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΛΟΤ Χαράλαμπος Ξένος

ΤΑ ΜΕΛΗ
Ελένη Ρογδάκη – Χαραμή
Διονύσιος Παπαγεωργακόπουλος
Χαράλαμπος Συρούνης
Νικόλαος Σγουρινάκης

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!