Υπουργείο Εργασίας

Δ11/οικ.28304/1154/2019 Μητρώο Επαγγελματιών Επιτρόπων

Αριθμ. Δ11/οικ.28304/1154

ΦΕΚ B 2725 - 02.07.2019​

Μητρώο Επαγγελματιών Επιτρόπων.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ - ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Έχοντες υπόψη:

1. Τον ν. 4554/2018 (ΦΕΚ 130, τ.Α΄) «Ασφαλιστικές και συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις - Αντιμετώπιση της αδήλωτης εργασίας - Ενίσχυση της προστασίας των εργαζομένων - Επιτροπεία ασυνόδευτων ανηλίκων και άλλες διατάξεις» και ιδίως το άρθρο 25 «Μητρώο Επαγγελματιών Επιτρόπων».

2. Τα άρθρα 1589 έως 1654 του Αστικού Κώδικα, όπως αυτά ισχύουν.

3. Τον ν. 2101/1992 (ΦΕΚ 192, τ.Α΄) «Κύρωση της Διεθνούς Σύμβασης για τα δικαιώματα του παιδιού».

4. Τον ν. 2068/1992 (ΦΕΚ 118, τ.Α) «Κύρωση της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για την προστασία του ατόμου από την αυτοματοποιημένη επεξεργασία πληροφοριών προσωπικού χαρακτήρα».

5. Τον ν. 2447/1996 (ΦΕΚ 278, τ.Α΄) «Κύρωση ως Κώδικα του σχεδίου νόμου Υιοθεσία, επιτροπεία και αναδοχή ανηλίκου, δικαστική συμπαράσταση, δικαστική επιμέλεια ξένων υποθέσεων και συναφείς ουσιαστικές, δικονομικές και μεταβατικές διατάξεις».

6. Τον ν. 2472/1997 (ΦΕΚ 50, τ.Α΄) «Προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα».

7. Τον ν. 2646/1998 (ΦΕΚ 236, τ.Α΄) «Ανάπτυξη του Εθνικού Συστήματος Κοινωνικής Φροντίδας και άλλες διατάξεις».

8. Τις διατάξεις των άρθρων 76, 77, 78, 78 Α, 80, 81, 82 και 83 του ν. 3386/2005 (ΦΕΚ 212, τ.Α΄) «Είσοδος, διαμονή και κοινωνική ένταξη υπηκόων τρίτων χωρών στην Ελληνική Επικράτεια», όπως αυτές ισχύουν.

9. Τον ν. 3961/2011 (ΦΕΚ 97, τ.Α΄) «Τροποποίηση του ν. 3126/2003 για την ποινική ευθύνη των Υπουργών και άλλες διατάξεις».

10. Τον ν. 3907/2011 (ΦΕΚ 7, τ.Α΄) «Ίδρυση Υπηρεσίας Ασύλου και Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής, προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2008/115/ΕΚ «σχετικά με τους κοινούς κανόνες και διαδικασίες στα κράτη - μέλη για την επιστροφή των παρανόμως διαμενόντων υπηκόων τρίτων χωρών» και λοιπές διατάξεις», όπως αυτό ισχύει.

11. Τον ν. 4251/2014 (ΦΕΚ 80, τ.Α΄) «Κώδικας Μετανάστευσης και Κοινωνικής Ένταξης και λοιπές διατάξεις».

12. Το άρθρο 28 παρ. 4 του ν. 4314/2014 (ΦΕΚ 265, τ.Α΄)

«α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020,

β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α΄ 297) και άλλες διατάξεις».

13. Τον ν. 4375/2016 (ΦΕΚ 51, τ.Α΄) «Οργάνωση και λειτουργία Υπηρεσίας Ασύλου, Αρχής Προσφυγών, Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης σύσταση Γενικής Γραμματείας Υποδοχής, προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2013/32/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου «σχετικά με τις κοινές διαδικασίες για τη χορήγηση και ανάκληση του καθεστώτος διεθνούς προστασίας (αναδιατύπωση)» (L 180/29.6.2013), διατάξεις για την εργασία δικαιούχων διεθνούς προστασίας και άλλες διατάξεις.

14. Τον ν. 4540/2018 (ΦΕΚ 91, τ.Α΄) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2013/33/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Ιουνίου 2013, σχετικά με τις απαιτήσεις για την υποδοχή των αιτούντων διεθνή προστασία (αναδιατύπωση, L 180/96/29.6.2013) και άλλες διατάξεις - Τροποποίηση του ν. 4251/2014 (Α΄ 80) για την προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2014/66/ ΕΕ της 15ης Μαΐου 2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις προϋποθέσεις εισόδου και διαμονής υπηκόων τρίτων χωρών στο πλαίσιο ενδοεταιρικής μετάθεσης - Τροποποίηση διαδικασιών ασύλου και άλλες διατάξεις».

15. Το π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98, τ.Α΄) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα».

16. Το π.δ. 22/2006 (ΦΕΚ 18, τ.Α΄), «Οργανισμός του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Ε.Κ.Κ.Α.)», όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει.

17. Το π.δ. 131/2006 (ΦΕΚ 143, τ.Α΄) «Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 2003/86/ΕΚ σχετικά με το δικαίωμα οικογενειακής επανένωσης», όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει.

18. Το άρθρο 19 παρ. 1 του π.δ. 220/2007 (ΦΕΚ 251, τ.Α΄) «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2003/9/ΕΚ του Συμβουλίου της 27ης Ιανουαρίου 2003, σχετικά με τις ελάχιστες απαιτήσεις για την υποδοχή των αιτούντων άσυλο στα κράτη μέλη», όπως αυτό ισχύει.

19. Το π.δ. 114/2010 (ΦΕΚ 195, τ.Α΄) «Καθιέρωση ενιαίας διαδικασίας αναγνώρισης σε αλλοδαπούς και ανιθαγενείς του καθεστώτος του πρόσφυγα ή δικαιούχου επικουρικής προστασίας (σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 2005/85/ΕΚ), όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει.

20. Το π.δ. 113/2013 (ΦΕΚ 146, τ.Α΄) «Καθιέρωση ενιαίας διαδικασίας αναγνώρισης σε αλλοδαπούς και ανιθαγενείς του καθεστώτος του πρόσφυγα ή δικαιούχου επικουρικής προστασίας σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 2005/85/ΕΚ του Συμβουλίου «σχετικά με τις ελάχιστες προδιαγραφές για τις διαδικασίες με τις οποίες τα κράτη μέλη χορηγούν και ανακαλούν το καθεστώς του πρόσφυγα» (L 326/13.12.2005) και άλλες διατάξεις», όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει.

21. Το π.δ. 141/2013 (ΦΕΚ 226, τ.Α΄) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2011/95/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Δεκεμβρίου 2011 (L 3 37) σχετικά με τις απαιτήσεις για την αναγνώριση και το καθεστώς των αλλοδαπών ή των ανιθαγενών ως δικαιούχων διεθνούς προστασίας, για ένα ενιαίο καθεστώς για τους πρόσφυγες ή για τα άτομα που δικαιούνται επικουρική προστασία και για το περιεχόμενο της παρεχόμενης προστασίας (αναδιατύπωση)».

22. Το π.δ. 73/2015 (ΦΕΚ 116, τ.Α΄) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

23. Το π.δ. 134/2017 (ΦΕΚ 168, τ.Α΄) «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης».

24. Το π.δ. 88/2018 (ΦΕΚ 160, τ.Α΄) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

25. Την 49540/17.5.2011 (ΦΕΚ 877, τ.Β΄) κοινή απόφαση των Υπουργών Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων με θέμα: «Συντονισμός δράσεων και υπηρεσιών παιδικής προστασίας».

26. Την Υ28/8.10.2015 (ΦΕΚ 2168, τ.Β΄) απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Αναπληρώτρια Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Θεανώ Φωτίου», όπως τροποποιήθηκε με τις Υ70/11.11.2015, Υ43/28.4.2017 και Υ89/28.11.2017 και Υ24/2.5.2018 αποφάσεις του Πρωθυπουργού (ΦΕΚ 2441, 1510, 4195 και 1546, τ.Β΄, αντίστοιχα).

27. Την υπ’ αριθμ. 91589/3.9.2018 (ΦΕΚ 3814, τ.Β΄) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης, Ευστάθιο Γιαννακίδη».

28. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων).

29. Την Οδηγία (EE) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από αρμόδιες αρχές για τους σκοπούς της πρόληψης, διερεύνησης, ανίχνευσης ή δίωξης ποινικών αδικημάτων ή της εκτέλεσης ποινικών κυρώσεων και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της απόφασης - πλαίσιο 2008/977/ΔΕΥ του Συμβουλίου.

30. Την αριθμ. πρωτ. Δ11/οικ. 26943/1073/12.6.2019 απόφαση της Αναπληρώτριας Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, με θέμα: «Μητρώο Ασυνόδευτων Ανηλίκων».

31. Την αριθμ. πρωτ. Δ11/οικ. 26945/1074/12.6.2019 απόφαση της Αναπληρώτριας Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, με θέμα: «Μητρώο Κέντρων Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων».

32. Την αριθμ. πρωτ. Δ11/οικ.28303/1153/21.6.2019 κοινή υπουργική απόφαση της Αναπληρώτριας Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και του Υφυπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης.

33. Την με αριθμ. πρωτ. οικ. 27596/2663/18.6.2019 «Εισήγηση της Προϊσταμένης της Γενικής Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών σύμφωνα με την παρ. 5 (ε) του άρθρου 24 του ν. 4270/2014 (Α΄ 143), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 6 του άρθρου 10 του ν. 4337/2015 (Α΄ 129)».

34. Την υπ’ αριθμ. 82350/2016 (ΦΕΚ Β΄ 2451) απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού «Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου των Εθνικών Προγραμμάτων των Ταμείων Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης (ΤΑΜΕ/AMIF) και Εσωτερικής Ασφάλειας (ΤΕΑ/ISF) για την προγραμματική περίοδο 2014-2020».

35. Την υπ’ αριθμ. 42356/ΥΦ 776/2016 (ΦΕΚ Β΄ 1121) απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού «Διάρθρωση της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού και Διαχείρισης Προγραμμάτων του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης και του Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας και άλλων πόρων και καθορισμός των τυπικών και ουσιαστικών προσόντων του προσωπικού που μετακινείται ή αποσπάται σε αυτήν, σύμφωνα με το άρθρο 76 του ν. 4375/2016».

36. Τους Κανονισμούς (ΕΕ) αριθμ. 513/2014, 514/2014, 515/2014 και 516/2014.

37. Τους εκτελεστικούς Κανονισμούς (ΕΕ) αριθμ. 799/2014, 800/2014, 801/2014, 802/2014, 1049/2014, 377/2015, 378/2015, 840/2015 και 1977/2015 και τους κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμούς (ΕΕ) αριθμ. 1042/2014, 1048/2014 και 1973/2015 για την εφαρμογή και συμπλήρωση των Κανονισμών (ΕΕ) αριθμ. 513/2014, 514/2014, 515/2014 και 516/2014.

38. Την αριθμ. C(2015) 5313 από 31.7.2015 απόφαση της Επιτροπής για την έγκριση του Εθνικού Προγράμματος της Ελλάδας για την ενίσχυση από το Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης για την περίοδο από το 2014 έως το 2020, ως έχει τροποποιηθεί με την αριθμ. C(2015) 9607 από 16.12.2015, την αριθμ. C(2016) 7527 από 25.11.2016, την αριθμ. C(2017) 5791 από 28.8.2017 και την C(2018)8108 από 6.12.2018 απόφαση της Επιτροπής.

39. Την πρόσκληση 034/Α.Π.: 1342/31.5.2019 της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού και Διαχείρισης Προγραμμάτων του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης και του Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας και άλλων πόρων προς το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης για την υποβολή πρότασης στο Εθνικό Πρόγραμμα Ασύλου Μετανάστευσης και Ένταξης, στον Ειδικό Στόχο 2 - Ένταξη / Νόμιμη Μετανάστευση.

40. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσης απόφασης προκαλείται εκτιμώμενη δαπάνη ύψους έως 168.000,00 €, η οποία θα καλυφθεί στο πλαίσιο της ως άνω (39) Πρόσκλησης του Εθνικού Προγράμματος του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης 20142020,

αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Σκοπός

Συνίσταται και λειτουργεί στο Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης (εφεξής Ε.Κ.Κ.Α.) Μητρώο Επαγγελματιών Επιτρόπων, σύμφωνα με το άρθρο 25 του ν. 4554/2018 (ΦΕΚ 130 Α΄), στο οποίο τηρούνται υποχρεωτικά τα στοιχεία των προσώπων που προσλαμβάνονται απο το Ε.Κ.Κ.Α. ως επαγγελματίες επίτροποι, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ή με σύμβαση έργου, για τον σκοπό της άσκησης πλήρους και αποτελεσματικού έλεγχου και εποπτείας αυτών, κατά την κείμενη νομοθεσία.

Άρθρο 2

Στοιχεία μητρώου

Στο Μητρώο Επαγγελματιών Επιτρόπων τηρούνται τα εξής στοιχεία:

α) Ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο και μητρώνυμο επαγγελματία επιτρόπου.

β) Φύλο.

γ) Ημερομηνία γέννησης.

δ) Ιθαγένεια.

ε) Αριθμός δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου. Σε περίπτωση που ο επαγγελματίας επίτροπος δεν διαθέτει την ελληνική ιθαγένεια, ο αριθμός άδειας διαμονής ή άλλου νομιμοποιητικού εγγράφου στη χώρα.

στ) Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης.

ζ) Αριθμός Φορολογικού Μητρώου.

η) Στοιχεία επαγγελματικής εκπαίδευσης, όπως επιστημονικό πεδίο, επίπεδο σπουδών (Προπτυχιακό - Μεταπτυχιακό - Διδακτορικό - Διά βίου Μάθηση), ακριβείς τίτλοι σπουδών και άδεια ασκήσεως επαγγέλματος, εάν υπάρχει.

θ) Γλωσσικές δεξιότητες, όπως μητρική γλώσσα, γνώση ξένων γλωσσών, καθώς και επίπεδο γνώσης αυτών (προφορικά / γραπτά, μέτρια / καλή / άριστη).

ι) Διεύθυνση κατοικίας, όπως οδός, αριθμός, Τ.Κ., δήμος ή και δημοτικό διαμέρισμα, περιφερειακή ενότητα.

ια) Στοιχεία επικοινωνίας, όπως αριθμός προσωπικού και επαγγελματικού κινητού και σταθερού τηλεφώνου, αριθμός τηλεομοιοτυπίας, προσωπικός κι επαγγελματικός λογαριασμός ηλεκτρονικής αλληλογραφίας.

ιβ) Αντίγραφο ποινικού μητρώου δικαστικής χρήσης.

ιγ) Απόφαση και ημερομηνία εγγραφής στο Μητρώο Επαγγελματιών Επιτρόπων.

ιδ) Γεωγραφική περιφέρεια άσκησης καθηκόντων.

ιε) Αντίγραφο της υπογεγραμμένης σύμβασης εργασίας με το Ε.Κ.Κ.Α. και ημερομηνία λήξης σύμβασης.

ιστ) Ο αριθμός μητρώου στο Μητρώο Ασυνόδευτων Ανηλίκων των ασυνόδευτων ανηλίκων για τα οποία τελεί επίτροπος.

ιζ) Πλήρες ιστορικό επιτροπείας ασυνόδευτων ανηλίκων που έχει τελέσει επίτροπος από την ένταξή του στο Μητρώο Επαγγελματιών Επιτρόπων (αριθμός μητρώου των ασυνόδευτων ανηλίκων στο μητρώο Ασυνόδευτων Ανηλίκων).

ιη) Τακτικές και Έκτακτες Αναφορές του επαγγελματία επιτρόπου προς τη Διεύθυνση Προστασίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων του Ε.Κ.Κ.Α. για ζητήματα που άπτονται της εκτέλεσης των καθηκόντων του και για το σκοπό της παρακολούθησης, υποστήριξης και αξιολόγησης του έργου των επαγγελματιών επιτρόπων.

ιθ) Συστάσεις ή υποδείξεις προς τον επαγγελματία επίτροπο από τη Διεύθυνση Προστασίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων του Ε.Κ.Κ.Α. στο πλαίσιο παρακολούθησης και αξιολόγησης του έργου των επαγγελματιών επιτρόπων.

κ) Αναφορές που υποβάλλονται για τον Επίτροπο, από τα όργανα της επιτροπείας του άρθρου 14 του ν. 4554/2018, ή τον ίδιο τον ασυνόδευτο ανήλικο ή οποιαδήποτε δημόσια αρχή ή φορέα στη Διεύθυνση Προστασίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων ή στο Εποπτικό Συμβούλιο, σύμφωνα με το άρθρο 27 του ν. 4554/2018 (ΦΕΚ 130, τ.Α΄).

κα) Ενδεχόμενη ενημέρωση ή δήλωση προς τη Διεύθυνση Προστασίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων περί κωλυμάτων ή ασυμβιβάστων στο πρόσωπο του επαγγελματία επιτρόπου.

Άρθρο 3

Ενημέρωση μητρώου

Το μητρώο ενημερώνεται για κάθε μεταβολή που αφορά στα τηρούμενα στοιχεία, όπως αυτά αναφέρονται στο άρθρο 2 της παρούσας απόφασης. Η οποιαδήποτε μεταβολή πρέπει να γνωστοποιείται στο Ε.Κ.Κ.Α. εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών. Ειδικά όσον αφορά στο αντίγραφο ποινικού μητρώου δικαστικής χρήσης του επαγγελματία επιτρόπου, το Ε.Κ.Κ.Α. προβαίνει σε αυτεπάγγελτη αναζήτηση αυτού κατά την κείμενη νομοθεσία, ανά εξάμηνο καθ’ έκαστο ημερολογιακό έτος, προκειμένου να διαπιστωθεί αν συντρέχουν στο πρόσωπο του επαγγελματία επιτρόπου τα κωλύματα που αναφέρονται στην κοινή υπουργική απόφαση με αριθμ. πρωτ. Δ11/ οικ. 28303/1153/21.6.2019.

Άρθρο 4

Υπεύθυνος επεξεργασίας μητρώου

Υπεύθυνος επεξεργασίας του μητρώου είναι το Ε.Κ.Κ.Α., όπως αυτό νομίμως εκπροσωπείται. Για τις ανάγκες του μητρώου το Ε.Κ.Κ.Α. τηρεί φυσικό ή και ηλεκτρονικό αρχείο, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Άρθρο 5

Πρόσβαση στο μητρώο

1. Πρόσβαση στα τηρούμενα στοιχεία των επαγγελματιών επιτρόπων κατά την άσκηση των καθηκόντων τους ως όργανα της επιτροπείας ασυνόδευτων ανηλίκων έχουν:

α) ο εισαγγελέας ανηλίκων ή όπου δεν υπάρχει, ο κατά τόπον αρμόδιος εισαγγελέας Πρωτοδικών, αναφορικά με επαγγελματίες επιτρόπους που ασκούν τα καθήκοντά τους εντός της πρωτοδικειακής του περιφέρειας,

β) το Εποπτικό Συμβούλιο του άρθρου 19 του ν. 4554/2018, αναφορικά με στοιχεία του επαγγελματία επιτρόπου που τελεί ή έχει τελέσει κατά το παρελθόν επίτροπος του εκάστοτε υπό επιτροπεία ασυνόδευτου ανηλίκου. Στο μητρώο έχει επίσης πρόσβαση εξουσιοδοτημένο προσωπικό του Ε.Κ.Κ.Α., που ορίζεται ως υπεύθυνο για την διαχείριση και εποπτεία του μητρώου ή την διενέργεια συγκεκριμένων ενεργειών κατά λόγο αρμοδιότητάς του Ε.Κ.Κ.Α.

2. Η πρόσβαση των ανωτέρω προσώπων στο μητρώο γίνεται κατά τρόπο που εγγυάται την ενδεδειγμένη ασφάλεια των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, και την προστασία τους από τυχαία ή αθέμιτη καταστροφή, τυχαία απώλεια, αλλοίωση, απαγορευμένη διάδοση ή πρόσβαση και κάθε άλλη αθέμιτη επεξεργασία.

3. Τα στοιχεία που τηρούνται στο μητρώο επαγγελματιών επιτρόπων δεν κοινολογούνται σε οποιοδήποτε τρίτο, φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δημόσια αρχή ή άλλο φορέα, εκτός αν η κοινολόγηση αυτή επιβάλλεται από το νόμο.

4. Οι ειδικότερες τεχνικές λεπτομέρειες πρόσβασης στο μητρώο και κοινολόγησης δεδομένων προς τρίτους καθορίζονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ε.Κ.Κ.Α.

Άρθρο 6

Διατήρηση και διαγραφή δεδομένων μητρώου

1. Τα δεδομένα του μητρώου επαγγελματιών επιτρόπων υπόκεινται σε επεξεργασία, τηρούνται και φυλάσσονται από το Ε.Κ.Κ.Α. σε ασφαλές περιβάλλον, με την επιφύλαξη των ειδικότερων προβλεπόμενων από την ισχύουσα νομοθεσία. Για κάθε πρόσβαση, επεξεργασία και μεταβολή στα δεδομένα του μητρώου τηρείται σχετικό αρχείο καταγραφής.

2. Η οριστική διαγραφή από το Μητρώο Επαγγελματιών Επιτρόπων πραγματοποιείται με απόφαση του Προέδρου του Ε.Κ.Κ.Α, κατόπιν εισήγησης της Διεύθυνσης Προστασίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων του Ε.Κ.Κ.Α., σύμφωνα με το άρθρο 30 του ν. 4554/2018 (ΦΕΚ 130 τ.Α΄).

3. Κατ’ εξαίρεση είναι δυνατή η διατήρηση των δεδομένων όταν αυτό είναι αναγκαίο για την επαλήθευση και την εποπτεία των παρεχόμενων υπηρεσιών του επαγγελματία επιτρόπου ή την τήρηση υποχρεώσεων του Ε.Κ.Κ.Α. που επιβάλει ο νόμος. Η αναγκαιότητα διατήρησης των δεδομένων θα πρέπει να επανεξετάζεται και να τεκμηριώνεται ανά τακτά χρονικά διαστήματα και τουλάχιστον μία φορά κατ’ έτος. Eάν μέχρι τη λήξη του χρόνου αυτού βρίσκονται σε εξέλιξη δικαστικές ενέργειες που αφορούν στον επαγγελματία επίτροπο ή το Ε.Κ.Κ.Α., ο κατά τα ανωτέρω χρόνος διατήρησης των δεδομένων παρατείνεται μέχρι την έκδοση αμετάκλητης δικαστικής απόφασης.

4. Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα μπορούν επίσης να διατηρηθούν για σκοπούς αρχειοθέτησης προς το δημόσιο συμφέρον, επιστημονικής ή ιστορικής έρευνας ή για στατιστικούς σκοπούς, σύμφωνα με το άρθρο 89 παράγραφος 1 του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (Γ.Κ.Π.Δ.) της Ε.Ε. και εφόσον εφαρμόζονται τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για τη διασφάλιση των δικαιωμάτων και ελευθεριών του υποκειμένου των δεδομένων, όπως τεχνικές ανωνυμοποίησης ή ψευδωνυμοποίησης των δεδομένων, την μετακίνηση των επιλεγμένων δεδομένων σε άλλο σύστημα επεξεργασίας, ή την αφαίρεση της προσβασιμότητας των επιλεγμένων δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τους χρήστες.

Άρθρο 7

Τεχνικά και οργανωτικά μέτρα

Το Ε.Κ.Κ.Α., λαμβάνοντας υπόψη τη διαθέσιμη τεχνολογία και το κόστος εφαρμογής, τη φύση, το πεδίο εφαρμογής, το πλαίσιο και τους σκοπούς της επεξεργασίας, καθώς και την σοβαρότητα και την πιθανότητα επέλευσης των κινδύνων για τα δικαιώματα και τις ελευθερίες των επαγγελματιών επιτρόπων, εφαρμόζει κάθε αναγκαίο τεχνικό ή οργανωτικό μέτρο για την ασφάλεια των δεδομένων και την προστασία τους από τυχαία ή αθέμιτη καταστροφή, τυχαία απώλεια, αλλοίωση, απαγορευμένη διάδοση ή πρόσβαση και κάθε άλλη αθέμιτη επεξεργασία. Για το σκοπό αυτό διενεργείται εκτίμηση αντικτύπου ως προς την προστασία προσωπικών δεδομένων σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Γ.Κ.Π.Δ., και με βάση τα αποτελέσματά της λαμβάνονται όλα τα αναγκαία μέτρα για την ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων και την προστασία τους. Τα εν λόγω μέτρα επανεξετάζονται και επικαιροποιούνται όταν κρίνεται σκόπιμο.

Άρθρο 8

Διασύνδεση μητρώου

1. Για τον πληρέστερο και αποτελεσματικότερο έλεγχο και εποπτεία των επαγγελματιών επιτρόπων κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, το Μητρώο Επαγγελματιών Επιτρόπων διασυνδέεται απευθείας με το Μητρώο Ασυνόδευτων Ανηλίκων και το Μητρώο Κέντρων Φιλοξενίας, που τηρεί το Ε.Κ.Κ.Α., βάσει του ν. 4554/2018 (ΦΕΚ 130 Α΄). Το Μητρώο Επαγγελματιών Επιτρόπων δύναται να διασυνδέεται με τα λοιπά μητρώα μητρώα παιδικής προστασίας, που τηρεί το Ε.Κ.Κ.Α., κατά την κείμενη νομοθεσία, συμπεριλαμβανομένου του Εθνικού Μητρώου Ανηλίκων του ν. 4538/2018 (ΦΕΚ 85 Α΄), για τους ειδικότερους σκοπούς που έχει συσταθεί έκαστο εξ’ αυτών. Το Μητρώο Επαγγελματιών Επιτρόπων δύναται να διασυνδέεται με τον Εθνικό Μηχανισμό Αναφοράς για την Προστασία θυμάτων εμπορίας Ανθρώπων (ΦΕΚ 3003 Β΄) για το σκοπό της παροχής προστασίας και εξειδικευμένων υπηρεσιών προς παιδιά θύματα ή πιθανά θύματα εμπορίας ανθρώπων.

2. Η διασύνδεση δεν θα πρέπει να συνεπάγεται επεξεργασία των δεδομένων εκάστου των μητρώων κατά τρόπο ασύμβατο προς το σκοπό για τον οποίο τηρούνται τα δεδομένα αυτού και θα περιορίζεται στο απολύτως αναγκαίο μέτρο. Σε κάθε περίπτωση η διασύνδεση θα πρέπει να εγγυάται την ενδεδεγμένη ασφάλεια των δεδομένων, μεταξύ άλλων την προστασία τους από μη εξουσιοδοτημένη ή παράνομη επεξεργασία και τυχαία απώλεια, καταστροφή ή φθορά, με τη χρησιμοποίηση κατάλληλων τεχνικών ή οργανωτικών μέτρων. Οι ειδικότερες τεχνικές λεπτομέρειες της διασύνδεσης καθορίζονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ε.Κ.Κ.Α.

Άρθρο 9

Χρηματοδότηση τήρησης μητρώου

Οι αναγκαίες δαπάνες για την τήρηση του μητρώου καλύπτονται από ευρωπαϊκούς ή εθνικούς πόρους, που εξασφαλίζει το Ε.Κ.Κ.Α. Συγκεκριμένα χρηματοδοτείται με την πρόσκληση 034/Α.Π.: 1342/31.5.2019 της Ειδικής

Υπηρεσίας Συντονισμού και Διαχείρισης Προγραμμάτων του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης και του Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας και άλλων πόρων προς το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης για την υποβολή πρότασης στο Εθνικό Πρόγραμμα Ασύλου Μετανάστευσης και Ένταξης, στον Ειδικό Στόχο 2 - Ένταξη / Νόμιμη Μετανάστευση.

Άρθρο 10

Τελικές διατάξεις

Επιμέρους τεχνικά, λεπτομερειακά ή λειτουργικά ζητήματα που τυχόν δεν ρυθμίζονται στην παρούσα αποφαση, ρυθμίζονται με αποφάσεις και εγκυκλίους του Διοικητικού Συμβουλίου του Ε.Κ.Κ.Α.

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 21 Ιουνίου 2019

Οι Υπουργοί

Αναπληρώτρια Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ

Υφυπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!