Υπουργείο Εργασίας

ΕΦΚΑ Εγκ. 36/2019 Χορήγηση σύνταξης λόγω θανάτου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 19 του Ν. 4611/2019

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ,
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
Ενιαίος Φορέας
Κοινωνικής Ασφάλισης
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΠΟΝΟΜΗΣ
ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣH ΑΠΟΝΟΜΗΣ
ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ
Ταχ. Δ/νση: Ακαδημίας 22,
Τ.Κ. 10671 Αθήνα
e-mail : gd.sintaxeon@efka.gov.gr

ΑΔΑ: ΩΝ4Α465ΧΠΙ-ΑΜΨ

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ.: 36

Αθήνα, 1.7.2019

Αριθ. Πρωτ. Σ50/19/802007

ΠΡΟΣ:
Τους αποδέκτες του Πίνακα Α΄

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
1. Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε.
Δ/νση Λειτουργίας &
Υποστήριξης Εφαρμογών
Υποδιεύθυνση: Υποστήριξης Πελατών
Λυκούργου 10, Τ.Κ. 10551 Αθήνα
2. Υποομάδα Έργου Συντάξεων ΕΦΚΑ
Πατησίων 12, Τ.Κ. 10677 Αθήνα
3. « Ίριδα», Κολοκοτρώνη 4, Τ. Κ. 10561 Αθήνα

ΘΕΜΑ : «Χορήγηση σύνταξης λόγω θανάτου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 19 του Ν. 4611/2019

Σας ενημερώνουμε ότι δημοσιεύτηκαν οι διατάξεις του άρθρου 19 του Ν. 4611/1019 (ΦΕΚ Α΄73) περί χορήγησης κύριας σύνταξης λόγω θανάτου, με τις οποίες καταργούνται ή τροποποιούνται διατάξεις του άρθρου 12 του Ν. 4387/2016, όπως ισχύουν, καθώς και ότι εκδόθηκε σχετικό έγγραφο από το ΥΠΕΚΚΑ για την εφαρμογή τους (ΑΔΑ: ΨΟ6Δ465Θ1Ω-8ΝΜ).

Διευκρινίσεις επί ειδικών θεμάτων θα περιληφθούν σε νεότερο έγγραφο.

Συν.: 1. ΦΕΚ Α73 (σελ. 2101, 2105)

2. Το με αρ. πρωτ. Φ.80000/οικ.27156/854/19.6.2019 έγγραφο του ΥΠΕΚΑΑ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΑΤΤΑΛΙΑΛΗ
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ


ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!