Αποφάσεις - Εγκύκλιοι

ΔΔΘΕΚΑ 1093337 ΕΞ 2019 Τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1387/2013 σχετικά με την αναστολή των αυτόνομων δασμών του κοινού δασμολογίου για ορισμένα γεωργικά και βιομηχανικά προϊόντα – Κανονισμός (ΕΕ) αριθ.2019/999 του Συμβουλίου της 13.06.2019 (Επίσημη Εφημερίδα Ε.Ε.: L 163/27/20-06-2019)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ,
ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΘΕΣΤΩΤΩΝ & ΑΠΑΛΛΑΓΩΝ
ΤΜΗΜΑ Α΄
Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10
Ταχ. Κώδικας : 101 84 Αθήνα
Πληροφορίες : Κ. Γεντέκος
Τηλέφωνο : 210-6987494
Fax : 210-6987506
E-Mail : kgentekos@2001.syzefxis.gov.gr
Url : www.aade.gr

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

​ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ:

Αθήνα, 28/6/2019

Αριθ. Πρωτ.: ΔΔΘΕΚΑ 1093337 ΕΞ 2019

ΠΡΟΣ

Τελωνειακές Περιφέρειες
(για την ενημέρωση των
τελωνείων αρμοδιότητάς τους)

ΚΟΙΝ:

Π.Δ.

Θέμα: «Τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1387/2013 σχετικά με την αναστολή των αυτόνομων δασμών του κοινού δασμολογίου για ορισμένα γεωργικά και βιομηχανικά προϊόντα – Κανονισμός (ΕΕ) αριθ.2019/999 του Συμβουλίου της 13.06.2019 (Επίσημη Εφημερίδα Ε.Ε.: L 163/27/20-06-2019)»

Αναφορικά με το θέμα, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα: Το παράρτημα του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1387/2013 τροποποιείται ως εξής:

1) διαγράφονται όλοι οι αστερίσκοι στον πίνακα και η τελική σημείωση (*) που περιέχει το κείμενο «Νέα, τροποποιημένη ή παρατεταμένης ισχύος δασμολογική κλάση»,

2) στον πίνακα, διαγράφονται οι σειρές για τα προϊόντα των οποίων οι κωδικοί ΣΟ και TARIC παρατίθενται στο παράρτημα I του παρόντος κανονισμού,

3) παρεμβάλλονται στον πίνακα οι σειρές για τα προϊόντα που απαριθμούνται στο παράρτημα II του παρόντος κανονισμού σύμφωνα με τη σειρά των κωδικών ΣΟ και TARIC που αναφέρονται στην πρώτη και στη δεύτερη στήλη του εν λόγω πίνακα, αντίστοιχα. Ο εν λόγω κανονισμός αρχίζει να ισχύει την ημερομηνία της δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Εφαρμόζεται από την 1η Ιουλίου 2019.

Ο εν λόγω κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΔΙΚΗΜΕΝΑΚΗ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!