Υπουργείο Εργασίας

Φ80020/οικ. 27113/Δ16.889/2019 Παροχή οδηγιών για την υλοποίηση των διατάξεων του άρθρου 127 του ν.4611/2019 (Α΄73)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ,
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
& ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝ.
ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΘΕΤΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (Δ16)
Τμήμα : Ε΄
Πληροφορίες : Μ. Βογιατζόλου
Τηλέφωνο : 213-1516746
Ταχ. Δ/νση : Σταδίου 29
Ταχ. Κώδικας : 101 10 Αθήνα
Τelefax : 210-3368148
E-mail : proasf@ypakp.gr

ΑΔΑ: 690Ρ465Θ1Ω-ΓΛ4

Αθήνα, 19/06/2019

Αριθ. Πρωτ. Φ80020/οικ. 27113/Δ16.889

ΠΡΟΣ :

Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π.

α. Γραφείο Διοικητή

β. Γενική Διεύθυνση Επικουρικής
Ασφάλισης & Εφάπαξ Παροχών
Φιλελλήνων 13 -15, 10557 Αθήνα

γ. Αυτοτελές Τμήμα Υποστήριξης
Ασφάλισης & Παροχών
Σταδίου 24, 10561 Αθήνα

δ. Ε΄ Διεύθυνση Επικουρικής
Ασφάλισης
Πειραιώς 9-11
Αθήνα

ΘΕΜΑ: «Παροχή οδηγιών για την υλοποίηση των διατάξεων του άρθρου 127 του ν.4611/2019 (Α΄73).»

Σας γνωρίζουμε ότι, με τις διατάξεις του άρθρου 127 του ν.4611/2019 (Α΄73) «Ρύθμιση οφειλών προς τους φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, τη Φορολογική Διοίκηση και τους Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού, Συνταξιοδοτικές Ρυθμίσεις Δημοσίου και λοιπές ασφαλιστικές και συνταξιοδοτικές διατάξεις, ενίσχυση της προστασίας των εργαζομένων και άλλες διατάξεις», τροποποιούνται οι διατάξεις της περ.ε΄ της παρ.2 του άρθρου 14 του π. δ. 35/1988 (Α΄14), που αφορούν στην προθεσμία υποβολής της αίτησης για αναγνώριση προϋπηρεσίας των ασφαλισμένων του Κλάδου Επικουρικής Ασφάλισης του ΕΤΕΑΕΠ (πρ. Τομέας Επικουρικής Ασφάλισης Προσωπικού ΟΤΕ.)

Ειδικότερα, σας γνωρίζουμε τα εξής:

Σύμφωνα με τις διατάξεις του π. δ. 35/1988 (Α΄14) θεσπίσθηκε ο Κανονισμός Παροχών του πρ.Τομέα Επικουρικής Ασφάλισης Προσωπικού ΟΤΕ (πρ.ΤΕΑΠ-ΟΤΕ).

Επιπλέον, με τις διατάξεις του άρθρου 14 θεσπίσθηκαν μεταβατικές διατάξεις για τους ασφαλισμένους του πρ. Τομέα προκειμένου να ρυθμισθούν θέματα που αφορούν στις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης, στην δυνατότητα αναγνώρισης προϋπηρεσίας, στον χρόνο και τον τρόπο εξόφλησης της εν λόγω αναγνωριζόμενης προϋπηρεσίας κλπ..

Ειδικότερα, με τις διατάξεις της περ. ε΄ της παρ.2 δόθηκε η δυνατότητα στους ασφαλισμένους του εν λόγω πρ.Τομέα, προκειμένου να θεμελιώσουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα, και να δικαιωθούν επικουρικής σύνταξης, να υποβάλουν σχετική αίτηση για αναγνώριση προϋπηρεσίας, πέραν της προβλεπόμενης, κατά τα οριζόμενα στην περ.α΄ της παρ.2 του ιδίου άρθρου, 10ετίας, οποτεδήποτε, και μέχρι την αποχώρηση του ενδιαφερόμενου από την υπηρεσία.

Επειδή σε ορισμένες περιπτώσεις ασφαλισμένων που αποχώρησαν από την υπηρεσία χωρίς να υποβάλουν την σχετική αίτηση για αναγνώριση προϋπηρεσίας, διαπιστώνεται εκ των υστέρων ότι δεν συμπληρώνουν τον απαιτούμενο χρόνο ασφάλισης για τη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος, με συνέπεια τη μη χορήγηση επικουρικής σύνταξης, κρίθηκε αναγκαία η παροχή της δυνατότητας υποβολής αίτησης αναγνώρισης προϋπηρεσίας και μετά την αποχώρησή τους από την υπηρεσία.

Για το λόγο αυτό με τη διάταξη του άρθρου 127 του ν.4611/2019 παρατείνεται η προθεσμία για την υποβολή της σχετικής αίτησης για αναγνώριση, και πλέον από την έναρξη ισχύος του νόμου (17/5/2019) δίδεται η δυνατότητα στα εν λόγω πρόσωπα να υποβάλουν την σχετική αίτηση για αναγνώριση προϋπηρεσίας μέχρι την απονομή της επικουρικής σύνταξης, προκειμένου να είναι δυνατή η θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος και ως εκ τούτου η χορήγηση επικουρικής σύνταξης από τον Κλάδο Επικουρικής Ασφάλισης του ΕΤΕΑΕΠ (πρ. ΤΕΑΠ-ΟΤΕ).

Τέλος, όσον αφορά στις προϋποθέσεις και στον τρόπο καταβολής της εξαγοράς του αναγνωρισθέντος χρόνου εξακολουθούν να ισχύουν τα αναφερόμενα στην παρ.2 του εν λόγω άρθρου 14 του Κανονισμού Παροχών του πρ.Τομέα Επικουρικής Ασφάλισης Προσωπικού ΟΤΕ.

Είμαστε στη διάθεσή σας για κάθε περαιτέρω διευκρίνιση ή πληροφορία.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ

 

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!