Υπουργείο Εργασίας

Φ10042/οικ.22892/608/2019 Σχετικά με τις αποζημιώσεις προς συμπλήρωση του υποχρεωτικού ωραρίου εργασίας του αρ. 20 περ. Β του ν. 4354/2015, όπως ισχύει

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ,
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ &
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΥΡΙΑΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΕΙΣΦΟΡΩΝ (Δ15)
ΤΜΗΜΑ : Β΄
Ταχ. Δ/νση : Σταδίου 29
Ταχ. Κώδικας : 10110 Αθήνα
Πληροφορίες : Στ. Γιωτάκου
stgiotakou@ypakp.gr
Τηλέφωνο : 2131516783

ΑΔΑ: ΨΘΩ9465Θ1Ω-ΔΣ3

Αθήνα, 19/06/2019

Αρ. Πρωτ.: Φ10042/οικ.22892/608

ΠΡΟΣ: 1. ΕΦΚΑ
Γραφείο κ. Διοικητή
Αγ. Κων/νου 8
Αθήνα 102 41
2. ΕΤΕΑΕΠ
Γραφείο κ. Διοικητή
Φιλελλήνων 13-15
Τ.Κ.105 57 Αθήνα

ΘΕΜΑ: «Σχετικά με τις αποζημιώσεις προς συμπλήρωση του υποχρεωτικού ωραρίου εργασίας του αρ. 20 περ. Β του ν. 4354/2015, όπως ισχύει»

Στις διατάξεις του αρ. 20 περ. Β του ν. 4354/2015, όπως ισχύει, προβλέπεται η καθιέρωση εργασίας με αποζημίωση κατά τις νυχτερινές ώρες ή κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες, προς συμπλήρωση της υποχρεωτικής εβδομαδιαίας, για υπαλλήλους που ανήκουν σε υπηρεσίες που λειτουργούν, βάσει νόμου, είτε όλες τις ημέρες του μήνα είτε σε δωδεκάωρη ή εικοσιτετράωρη βάση.

Σας γνωρίζουμε ότι οι εν λόγω αποζημιώσεις δεν υπόκεινται από 1.07.2018 (ημερομηνία έναρξης ισχύος της εγκυκλίου Φ10042/οικ.13567/329/8.06.2018 - ΑΔΑ: 7ΑΛ2465Θ1ΩΑ46) σε εισφορές κλάδου κύριας και επικουρικής ασφάλισης, εφάπαξ παροχής, καθώς και υγειονομικής περίθαλψης.

Σημειώνεται, ότι για τους έως 31.12.1992 ασφαλισμένους του πρώην Τομέα Πρόνοιας Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων, η εισφορά υπέρ του κλάδου Εφάπαξ Παροχών του ΕΤΕΑΕΠ, εξακολουθεί να υπολογίζεται στην βάση των πάσης φύσεως ακαθάριστων αποδοχών, επιδομάτων και αποζημιώσεων, από οποιαδήποτε αιτία κι αν προέρχονται.

Ευνόητο είναι, ότι οδηγίες που έχουν δοθεί με σχετικά έγγραφα της υπηρεσίας μας προς μεμονωμένους φορείς του Δημοσίου έως και την κοινοποίηση του παρόντος, αναφορικά με τη διενέργεια ασφαλιστικών κρατήσεων επί των ανωτέρω αποζημιώσεων, δεν θα εφαρμοστούν.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!