Υπουργείο Εργασίας

Κ.Υ.Α. 23566/8257/2019 Έναρξη λειτουργίας των Περιφερειακών Διευθύνσεων Κέντρου Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (ΚΕΑΟ) Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και Πειραιώς, Βορείου και Νοτίου Αιγαίου.

Αριθμ. 23566/8257

ΦΕΚ B’ 2324/14.06.2019

Έναρξη λειτουργίας των Περιφερειακών Διευθύνσεων Κέντρου Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (ΚΕΑΟ) Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και Πειραιώς, Βορείου και Νοτίου Αιγαίου.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α. της παρ. 1, περ. θ, του άρθρου 52 του ν. 4387/2016 (Α ́ 85), όπως ισχύει,

β. του άρθρου 87, του άρθρου 57, των παρ. 3α και 3ι του άρθρου 59 του π.δ. 8/2019 (Α ́ 8), όπως ισχύει.

2. Την οικ. 44549/Δ9.12193/8.10.2015 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Αναστάσιο Πετρόπουλο» (Β ́ 2169), όπως ισχύει.

3. Την 628588/22.5.2019 πρόταση του Διοικητή του ΕΦΚΑ.

4. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται επιβάρυνση του τακτικού προϋπολογισμού και του προϋπολογισμού του ΕΦΚΑ, αποφασίζουμε:

Την έναρξη λειτουργίας στις 21.6.2019 των παρακάτω Περιφερειακών Διευθύνσεων Κέντρου Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (Κ.Ε.Α.Ο.):

1. Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης με έδρα την Κομοτηνή.

2. Πειραιώς, Βορείου και Νοτίου Αιγαίου με έδρα τον Πειραιά.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 7 Ιουνίου 2019

Ο Υφυπουργός

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!