Υπουργείο Εργασίας

Εγκ. 723898/2019 Χειρισμός θεμάτων που αφορούν την ασφαλιστική ικανότητα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠ. ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΣΦ/ΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΠΑΡΟΧΩΝ & ΥΓΕΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Α΄ ΠΑΡΟΧΩΝ
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ
Πληροφορίες: Ρωσσοπούλου Διαμάντω
ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : ΑΓ. ΚΩΝ/ΝΟΥ 5,
10431, ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛ:210 5228858
FAX.:210 5243477
E-MAIL: tm.asfikan@efka.gov.gr

ΑΔΑ: 6ΜΨΨ465ΧΠΙ-ΤΡΓ

ΑΘΗΝΑ, 12/06/2019

Αρ. Πρωτ. 723898

ΠΡΟΣ: ΠΙΝΑΚΑΣ Α’

ΘΕΜΑ : «Χειρισμός θεμάτων που αφορούν την ασφαλιστική ικανότητα».

Σύμφωνα με το Π. Δ. 8/2019 άρθρο 23 παρ. 3α το τμήμα ασφαλιστικής ικανότητας έχει τις εξής αρμοδιότητες:

α. Το χειρισμό θεμάτων χορήγησης ασφαλιστικής ικανότητας σε ασφαλισμένους, συνταξιούχους, αιτούντες σύνταξη και στα προστατευόμενα μέλη αυτών.

β. Τη μέριμνα για το χειρισμό θεμάτων σχετικών με την έκδοση βιβλιαρίων ασθενείας (τα οποία καταργήθηκαν με το Ν. 4603/2019), Ευρωπαϊκής Κάρτας Ασφάλισης Ασθένειας (ΕΚΑΑ) και των λοιπών κοινοτικών εντύπων.

γ. Το χειρισμό των θεμάτων που αφορούν στην ασφαλιστική ικανότητα των διακινούμενων εργαζομένων, συνταξιούχων, μελών των οικογενειών τους, ανέργων και αιτούντων σύνταξης με βάση τη νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

δ. Τη μέριμνα για την εφαρμογή των διατάξεων του Κανονισμού Παροχών καθώς και η διατύπωση προτάσεων για την επικαιροποίηση και αναθεώρησή του. Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, οδηγίες που αφορούν τη χορήγηση ασφαλιστικής ικανότητας θα δίνονται αποκλειστικά από το Τμήμα Ασφαλιστικής Ικανότητας της Γενικής Διεύθυνσης Παροχών.

Οδηγίες προς την Η.ΔΙ.Κ.Α. ή τη Διεύθυνση Πληροφορικής ή τους ανάδοχους που ενδεχομένως δίνονται από άλλους φορείς θα δίνονται μόνο εις γνώση και καθ’ υπόδειξη του τμήματος ή της Διεύθυνσής μας.

Παρακαλούμε για την άμεση συμμόρφωση σύμφωνα με τα προαναφερόμενα.

Η ΠΡ/ΝΗ ΓΕΝΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΑΓΑΔΑΚΟΥ ΒΑΓΙΟΥΛΑ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!