Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Φορολογία εισοδήματος

Βουλή Η τροπολογία για την κατάργηση της μείωσης του αφορολόγητου

Κατατέθηκε στη Βουλή η τροπολογία για την κατάργηση της μείωσης του αφορολογήτου. Με τις προτεινόμενες διατάξεις καταργούνται και οι διατάξεις με τις οποίες προβλέπονταν φοροελαφρύνεις (κλίμακα φορολογίας εισοδήματος, κλίμακα εισφοράς αλληλεγγύης, ΕΝ.Φ.Ι.Α.), από 1.1.2020, ως αντίμετρα στο μέτρο της μείωσης του αφορολογήτου. Διαβάστε ακολούθως την τροπολογία στο σύνολό της, όπως κατατέθηκε στη Βουλή.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ - ΠΡΟΣΘΗΚΗ

Του Υπουργείου Οικονομικών στο Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Υγείας με τίτλο «Κύρωση των επιμέρους συμβάσεων για τα Έργα V και VI της από 06-09-2018 Σύμβασης Δωρεάς μεταξύ του Ιδρύματος “Κοινωφελές Ίδρυμα Σταύρος Σ. Νιάρχος” και του Ελληνικού Δημοσίου για την ενίσχυση και αναβάθμιση των υποδομών στον τομέα της Υγείας»

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Άρθρο ...

Κατάργηση των άρθρων 10-13 του ν.4472/2017

Με την προτεινόμενη διάταξη καταργείται το άρθρο 10 του ν.4472/2017 (Α’ 74), με το οποίο αντικαταστάθηκε η παράγραφος 1 του άρθρου 16 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ν. 4172/2013, Ά 167), αναφορικά με την προβλεπόμενη μείωση φόρου εισοδήματος λόγω οικογενειακής κατάστασης, με έναρξη ισχύος από την 1.1.2020 και εφεξής. Η εν λόγω κατάργηση κρίνεται αναγκαία για λόγους κοινωνικής δικαιοσύνης, προκειμένου οι φορολογούμενοι να εξακολουθήσουν να τυγχάνουν των ισχυουσών φορολογικών ελαφρύνσεων. Καταργούνται, επίσης, τα αντίμετρα που έχουν θεσπισθεί με τα άρθρα 11, 12 και 13 του ν.4472/2017, λόγω της ως άνω κατάργησης.

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο ...

Κατάργηση των άρθρων 10 -13 του ν. 4472/2017

Τα άρθρα 10, 11, 12 και 13 του ν.4472/2017 (Α’ 74) καταργούνται.

ΤΡΟΠΟΠΟΙΟΥΜΕΝΕΣ - ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Τα άρθρα 10, 11, 12 και 13 του ν.4472/2017 (Α’ 74), που καταργούνται με τις προτεινόμενες διατάξεις, έχουν ως εξής:

«Άρθρο 10

Τροποποιήσεις στις μειώσεις φόρου του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος

Η παρ. 1 του άρθρου 16 του ν. 4172/2013 (Α' 167) αντικαθίσταται ως εξής:

“1.O φόρος που προκύπτει κατά την εφαρμογή του άρθρου 15 μειώνεται κατά το ποσό των χιλίων διακοσίων πενήντα (1.250) ευρώ για τον φορολογούμενο χωρίς εξαρτώμενα τέκνα, όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 11, όταν το φορολογητέο εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες και συντάξεις δεν υπερβαίνει το ποσό των είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ. Η μείωση του φόρου ανέρχεται σε χίλια τριακόσια (1.300) ευρώ για τον φορολογούμενο με ένα (1) εξαρτώμενο τέκνο, σε χίλια τριακόσια πενήντα (1.350) ευρώ για δύο (2) εξαρτώμενα τέκνα και σε χίλια τετρακόσια πενήντα (1.450) ευρώ για τρία (3) εξαρτώμενα τέκνα και άνω. Εάν το ποσό του φόρου είναι μικρότερο των ποσών αυτών, η μείωση του φόρου περιορίζεται στο ποσό του αναλογούντος φόρου.”.

2. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου ισχύουν για εισοδήματα που αποκτώνται στα φορολογικά έτη που αρχίζουν από την 1.1.2020 και εφεξής.

Άρθρο 11

Τροποποιήσεις στον Ενιαίο Φόρο Ιδιοκτησίας Ακινήτων

α. Στο άρθρο 7 του ν. 4223/2013 (Α'287) μετά την παράγραφο 3 προστίθεται παράγραφος 4 ως εξής:

«4. Όταν το συνολικό ποσό του ΕΝ.Φ.Ι.Α., όπως προσδιορίζεται με βάση τα άρθρα 4 και 5, δεν υπερβαίνει τα επτακόσια (700) ευρώ, χορηγείται μείωση αυτού κατά ποσοστό τριάντα τοις εκατό (30%), η οποία δεν μπορεί να υπερβεί τα εβδομήντα (70) ευρώ. Στις περιπτώσεις των δικαιούχων της έκπτωσης της παραγράφου 1, το όριο των επτακοσίων (700) ευρώ διπλασιάζεται.».

β. Η παρ. 4 του άρθρου 7 του ν. 4223/2013 αναριθμείται σε 5.

Άρθρο 12

Τροποποιήσεις στην Κλίμακα Φορολογίας Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων

Η παρ. 1 του άρθρου 15 του ν. 4172/2013 (Α' 167) αντικαθίσταται ως εξής:

Εισόδημα από (ευρώ) Εισόδημα έως (ευρώ) Φορολογικός Συντελεστής
0 20.000 20%
20.000,01 30.000 29%
30.000,01 40.000 37%
>40.000,01   45%

Άρθρο 13

Τροποποιήσεις στην Ειδική Εισφορά Αλληλεγγύης του ν. 4172/2013

1. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 43Α του ν. 4172/2013 (Α' 167) αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Επιβάλλεται ειδική εισφορά αλληλεγγύης στα εισοδήματα άνω των τριάντα χιλιάδων (30.000) ευρώ των φυσικών προσώπων ή σχολάζουσας κληρονομιάς.».

2. Η παρ. 3 του άρθρου 43Α του ν. 4172/2013 αντικαθίσταται ως εξής:

«3. Η ειδική εισφορά αλληλεγγύης, που επιβάλλεται στο συνολικό καθαρό εισόδημα της παραγράφου 1 υπολογίζεται με την ακόλουθη κλίμακα:

Εισόδημα από (ευρώ) Εισόδημα από (ευρώ) Συντελεστής
0 30.000 0%
30.000,01 40.000 2,00%
40.000,01 65.000 5,00%
65.000,01 220.000 9,00%
> 220.000   10,00%

 

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν θέλετε να συμπληρώνετε το κείμενο αυτό σε κάθε αναζήτηση σας; Αρκεί απλά να γραφτείτε δωρεάν στο Forin.gr πατώντας εδώ ή να συνδεθείτε με τον λογαριασμό σας.

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!