Αποφάσεις - Εγκύκλιοι

ΔΑΕΦΚ-ΚΕ/2860/Α36/2019 Παράταση της επιδότησης ενοικίου ή συγκατοίκησης για την κάλυψη δαπανών στέγασης κατοίκων περιοχών των Περιφερειακών Ενοτήτων Κεφαλληνίας και Ιθάκης που επλήγησαν από το σεισμό της 26ης Ιανουαρίου 2014.

Αριθμ. ΔΑΕΦΚ-ΚΕ/2860/Α36

ΦΕΚ B 2087 - 04.06.2019

Παράταση της επιδότησης ενοικίου ή συγκατοίκησης για την κάλυψη δαπανών στέγασης κατοίκων περιοχών των Περιφερειακών Ενοτήτων Κεφαλληνίας και Ιθάκης που επλήγησαν από το σεισμό της 26ης Ιανουαρίου 2014.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις της από 28.7.1978 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου του Προέδρου της Δημοκρατίας «περί αποκαταστάσεως ζημιών εκ των σεισμών 1978 εις περιοχή Βορείου Ελλάδος κ.λπ. και ρυθμίσεως ετέρων συναφών θεμάτων» που κυρώθηκε, τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τους νόμους 867/1979 (Α΄ 24), 1048/1980 (Α΄ 101), 1133/1981 (Α΄ 54) και 1190/1981 (Α΄ 203).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 2 της από 26.3.1981 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου του Προέδρου της Δημοκρατίας «περί αποκαταστάσεως ζημιών εκ των σεισμών 1981» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 1190/1981 (Α΄ 203) καθώς και τις διατάξεις του άρθρου πέμπτου του ν. 1190/1981 (Α΄ 203) όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το άρθρο 1, παρ. 42 και 43 του ν. 2412/1996 «Μεταφορά αρμοδιοτήτων από το Υπουργικό Συμβούλιο σε άλλα Κυβερνητικά όργανα και άλλες διατάξεις» (Α΄ 123).

3. Τις διατάξεις του ν. 128/1975 (Α΄ 178) «περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως διατάξεων τινών αναφερομένων εις την λειτουργία του χρηματοδοτικού συστήματος», όπως ισχύει.

4. Τις διατάξεις του άρθρου 3, παρ. 3, τελευταίο εδάφιο του ν. 1266/1982 (Α΄ 81) «Περί οργάνων ασκήσεως της νομισματικής, πιστωτικής και συναλλαγματικής πολιτικής και άλλες διατάξεις» όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 25, παρ. 6 του ν. 1418/1984 (Α΄ 23) «Περί Δημοσίων Έργων και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων».

5. Τις διατάξεις των άρθρων 20, 23, 77, 79 και 80 του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α΄ 143), όπως ισχύει.

6. Τις διατάξεις του ν. 3861/2010 (Α΄ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο Διαδίκτυο ‘’Πρόγραμμα Διαύγεια’’ και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.

7. Τις διατάξεις του άρθρου 129 του ν. 4199/2013 (Α’ 216) «Δημόσιες υπεραστικές οδικές μεταφορές επιβατών-ρυθμιστική αρχή επιβατικών μεταφορών και άλλες διατάξεις».

8. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98) και το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού και συγκεκριμένα του ΠΔΕ, που θα καλυφθεί από τις πιστώσεις της ΣΑΕ 069.

9. Τις διατάξεις του π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (Α΄ 145).

10. Τις διατάξεις του π.δ.τος 142/2017 (Α΄ 181) «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών».

11. Τις διατάξεις του π.δ.τος 73/2015 (Α΄ 116) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

12. Τις διατάξεις του π.δ.τος 123/2016 (Α΄ 208) που αφορά στη μετονομασία των Υπουργείων «Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων», «Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης», «Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού».

13. Τις διατάξεις του π.δ.τος 87/2018 (Α΄ 160) «Αποδοχή παραίτησης Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

14. Τις διατάξεις του π.δ.τος 88/2018 (Α΄ 160) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

15. Τη με αριθμ. πρωτ. οικ. 20699/30.3.2015 (Υ.Ο.Δ.Δ. 204) απόφαση διορισμού του Γενικού Γραμματέα Υποδομών του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού.

16. Τις διατάξεις του π.δ.τος 147/2017 (Α΄ 192) «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης».

17. Τις διατάξεις της αριθμ. Υ29/8.10.2015 απόφασης του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αν. Υπ. Οικ. Γ. Χουλιαράκη» (Β΄ 2168).

18. Την αριθμ. 91589/4.9.2018 (Β΄ 3814) απόφαση του Πρωθυπουργού και του υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης με θέμα «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης Ευστάθιο Γιαννακίδη».

19. Την αριθμ. οικ. 78967/3.11.2017 απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών με θέμα «Τοποθέτηση Προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών».

20. Την αριθμ. οικ. 86844/5.12.2017 (ΑΔΑ:ΩΒΒ9465ΧΘΞ8Ε5) απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών με θέμα «Τοποθέτηση Προϊσταμένων Διευθύνσεων του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών».

21. Τις διατάξεις του π.δ. 123/2017 (Α΄ 151) «Οργανισμός του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών».

22. Τη ΣΑΕ 069 και συγκεκριμένα το ενάριθμο έργο 2014ΣΕ06900001 από το οποίο θα καλυφθεί η δαπάνη της επιδότησης ενοικίου ή συγκατοίκησης.

23. Την αριθμ. Υ.Α.Σ. οικ. 987/Α36/7.2.2014 (Β΄ 257) (ΑΔΑ:ΒΙΡΜ1-ΓΓ8) απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών και των Υπουργών Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων με θέμα: «Επιδότηση ενοικίου ή συγκατοίκησης για την κάλυψη δαπανών στέγασης κατοίκων περιοχών των Περιφερειακών Ενοτήτων Κεφαλληνίας και Ιθάκης που επλήγησαν από το σεισμό της 26ης Ιανουαρίου 2014».

24. Την αριθμ. Υ.Α.Σ. οικ 8115/Α36/8.10.2014 (Β΄ 2841) (ΑΔΑ:Ψ7Ρ11-53Φ) απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων με θέμα: «Συμπλήρωση της με αριθμ. πρωτ. Υ.Α.Σ. οικ. 987/Α36/7.2.2014 απόφασης που αφορά στην επιδότηση ενοικίου ή συγκατοίκησης για την κάλυψη δαπανών στέγασης κατοίκων περιοχών των Περιφερειακών Ενοτήτων Κεφαλληνίας και Ιθάκης που επλήγησαν από το σεισμό της 26ης Ιανουαρίου 2014».

25. Την αριθμ. ΔΑΕΦΚ/οικ. 1212/Α36/9.3.2016 (Β΄ 729) (ΑΔΑ:ΩΘ014653ΟΞ-ΠΟΩ) απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων με θέμα: «Επιδότηση ενοικίου ή συγκατοίκησης για την κάλυψη δαπανών στέγασης κατοίκων περιοχών των Περιφερειακών Ενοτήτων Κεφαλληνίας και Ιθάκης που επλήγησαν από το σεισμό της 26ης Ιανουαρίου 2014».

26. Την αριθμ. ΔΑΕΦΚ/1732/Α36/11.9.2017 (Β΄ 3346) (ΑΔΑ:67ΤΡ465ΧΘΞ-ΚΣ0) απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης, Οικονομικών και και Υποδομών και Μεταφορών με θέμα: «Επιδότηση ενοικίου ή συγκατοίκησης για την κάλυψη δαπανών στέγασης κατοίκων περιοχών των Περιφερειακών Ενοτήτων Κεφαλληνίας και Ιθάκης που επλήγησαν από το σεισμό της 26ης Ιανουαρίου 2014».

27. Την αριθμ. ΔΑΕΦΚ-ΚΕ/10087/Α36/5.11.2018 (Β΄ 4982) (ΑΔΑ:6ΤΕΥ465ΧΘΞ-ΠΧΔ) απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Οικονομίας και Ανάπτυξης και Υποδομών και Μεταφορών με θέμα: «Παράταση της επιδότησης ενοικίου ή συγκατοίκησης για την κάλυψη δαπανών στέγασης κατοίκων περιοχών των Περιφερειακών Ενοτήτων Κεφαλληνίας και Ιθάκης που επλήγησαν από το σεισμό της 26ης Ιανουαρίου 2014».

28. Την αριθμ. πρωτ. 307/6.3.2019 (αριθμ. εισ. ΔΑΕΦΚ-ΚΕ/2806/8.3.2019) εισηγητική έκθεση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.

29. Το με αριθμ. πρωτ. ΔΝΣα/οικ.18641/ΦΝ456ε/ 6.3.2019 (αριθμ. εισ. ΔΑΕΦΚ-ΚΕ/2860/12.3.2019) της Διεύθυνσης Νομοθετικού Συντονισμού του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.

Και επειδή

1. Ο Δήμος Κεφαλονιάς δεν έχει ολοκληρώσει την κατεδάφιση των επικίνδυνων κτιρίων.

2. Η διαδικασία επισκευής των εργατικών κατοικιών στον οικισμό «Ληξούρι I» που επλήγησαν από το σεισμό της 26ης Ιανουαρίου 2014 που έχει αναλάβει η Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-ΚΕ (πρώην Υ.Α.Σ.), σύμφωνα με τις παραγράφους 1,2 και 3 του άρθρου 43 του ν. 4305/2014 (ΦΕΚ 237/ Α΄/31.10.2014) είναι σε εξέλιξη, αποφασίζουμε:

Παρατείνουμε το χρονικό διάστημα της επιδότησης ενοικίου ή συγκατοίκησης που παρατάθηκε με την αριθμ. πρ. ΔΑΕΦΚ-ΚΕ/10087/Α36/5.11.2018 (ΑΔΑ:6ΤΕΥ465ΧΘΞΠΧΔ) κοινή υπουργική απόφαση κατά ένα (1) χρόνο για τους ιδιοκτήτες:

Α. κατοικιών για τις οποίες εκδόθηκαν Πρωτόκολλα Αυτοψίας Επικινδύνως Ετοιμόρροπων Κτιρίων και οι οποίες μέχρι την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας απόφασης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως δεν έχουν κατεδαφιστεί από το Δήμο Κεφαλονιάς και

Β. των εργατικών κατοικιών στον οικισμό «Ληξούρι I» για τις οποίες την ευθύνη ανακατασκευής και επισκευής τους έχει αναλάβει η Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε. (πρώην Υ.Α.Σ.).

ΚΑΛΥΨΗ ΔΑΠΑΝΗΣ

Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής προκαλείται δαπάνη περίπου € 159.600,00 και θα καλυφθεί από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και συγκεκριμένα από το ενάριθμο έργο 2014ΣΕ06900001 της ΣΑΕ 069.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 23 Μαΐου 2019

Οι Υπουργοί

Υφυπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης

ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ

Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών

 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ

Υποδομών και Μεταφορών

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!