Αποφάσεις - Εγκύκλιοι

Υ.Α. 54540/2019 Πρόγραμμα Βραβείων σε διακρατικά δίκτυα επιστημονικής - ερευνητικής συνεργασίας και προτάσεις επιχειρηματικών συνεργασιών, σύμφωνα με το άρθρο 55 του ν. 4605/2019 (ΦΕΚ 52 Α ́).

Αριθμ. 54540

ΦΕΚ B’ 1870/27.05.2019

Πρόγραμμα Βραβείων σε διακρατικά δίκτυα επιστημονικής - ερευνητικής συνεργασίας και προτάσεις επιχειρηματικών συνεργασιών, σύμφωνα με το άρθρο 55 του ν. 4605/2019 (ΦΕΚ 52 Α ́).

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Το άρθρο 55 του ν. 4605/2019 «Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία (ΕΕ) 2016/943 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 8ης Ιουνίου 2016 σχετικά με την προστασία της τεχνογνωσίας και των επιχειρηματικών πληροφοριών που δεν έχουν αποκαλυφθεί (εμπορικό απόρρητο) από την παράνομη απόκτηση, χρήση και αποκάλυψή τους (EEL 157 της 15-6-2016) - Μέτρα για την επιτάχυνση του έργου του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 52 Α ́).

2. Τις διατάξεις του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (ΦΕΚ 98 Α ́).

3. Τις διατάξεις του π.δ. 147/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης» (ΦΕΚ 192 Α ́) και ειδικότερα το άρθρο 9 παρ. 2 περίπτωση (ιγιγ) και τα άρθρα 30-36 αυτού.

4. Το π.δ. 22/2018 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτή Υπουργού και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 37 Α ́).

5. Την 5197/29-10-2018 απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης με την οποία ανατίθεται στη Γενική Γραμματεία Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων ο σχεδιασμός, η εξειδίκευση και υλοποίηση της πολιτικής «ΜΕΝΩ ΕΛΛΑΔΑ - ΕΠΙΣΤΡΕΦΩ ΕΛΛΑΔΑ - ΓΕΦΥΡΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ/ΓΝΩΣΗΣ» του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης.

6. Τις διατάξεις του ν. 4310/2014 «Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 258 Α ́), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

7. Τις διατάξεις του ν. 1514/1985 «Ανάπτυξη της επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας» (ΦΕΚ 13 Α ́), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

8. Τις διατάξεις του ν. 4485/2017 «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 114 Α ́).

9. Τις διατάξεις του ν. 4521/2018 «Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 38 Α ́).

10. Τις διατάξεις του π.δ. 226/1989 «Οργανισμός του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών (Ε.Ι.Ε.)» (ΦΕΚ 107 Α ́), όπως τροποποιήθηκε με το π.δ. 347/1996 «Τροποποίηση του π.δ. 226/1989 Οργανισμός του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών (ΕΙΕ)» (ΦΕΚ 229 Α ́) και ισχύει.

11. Τις διατάξεις του ν. 3190/2003 «Τροποποίηση του ν. 2323/1995 ’’Υπαίθριο Εμπόριο και άλλες διατάξεις’’ και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 249 Α ́) και ειδικότερα το άρθρο 23 σχετικά με το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου/Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών.

12. Την από 7/7/2017 Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ της Γενικής Γραμματείας Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης και του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών διά του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης για το έργο «Υποστήριξη του σχεδιασμού και της υλοποίησης δράσεων στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας ’’Μένω Ελλάδα - Επιστρέφω Ελλάδα - Γέφυρες Συνεργασίας/Γνώσης’’», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

13. Την 823/54125/21-5-2019 απόφαση ένταξης στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) έτους 2019 του Υφυπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης, στη ΣΑΕ 019 του έργου με κωδικό «2019ΣΕ01900002» και τίτλο «Επιχορήγηση του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών διά του Εθνικού Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) για υλοποίηση του Προγράμματος Βραβείων στο πλαίσιο της πολιτικής Μένω Ελλάδα - Επιστρέφω Ελλάδα - Γέφυρες Συνεργασίας/Γνώσης» (Α.Δ.Α.: 67ΟΝ465Χ18-ΖΘΩ).

14. Την αριθμ. Ε.2076/14-05-2019 εγκύκλιο της Α.Α.Δ.Ε. - Γενική Διεύθυνση Φορολογικής Διοίκησης «Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 38, 55, 93, 95 και 96 του ν. 4605/2019 (ΦΕΚ 52 Α ́) και παροχή σχετικών οδηγιών εφαρμογής» (Α.Δ.Α.: 6ΘΚ246ΜΠ3Ζ-13Η) και ιδίως το κεφάλαιο Β αυτής.

15. Τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 1407/2013 της Επιτροπής της 18ης Δεκεμβρίου 2013 σχετικά με την εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις ενισχύσεις ήσσονος αφασίας (ΕΕ L 352 της 24-12-2013, σ. 1-8), αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Σκοπός και στόχοι του Προγράμματος και κατηγορίες βραβείων

1. Στο πλαίσιο της πολιτικής «Μένω Ελλάδα - Επιστρέφω Ελλάδα - Γέφυρες Συνεργασίας/Γνώσης», με σκοπό την αντιμετώπιση του φαινομένου της «διαρροής εγκεφάλων» (brain drain) στο εξωτερικό και τη μετουσίωσή του σε παράγοντα ανάπτυξης για την Ελλάδα, θεσπίζεται Πρόγραμμα επιβράβευσης συνεργασιών και απονομής χρηματικών επάθλων, υπό τους ακόλουθους ειδικότερους στόχους: - εντοπισμός, ενθάρρυνση και αναγνώριση πετυχημένων επιστημονικών/ερευνητικών και επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, καθώς και του εγχώριου και απόδημου ανθρώπινου δυναμικού της Ελλάδας, - ανάπτυξη συνεργατικής κουλτούρας και ανταλλαγή γνώσεων, ιδεών και εμπειριών μεταξύ του ανθρώπινου δυναμικού της χώρας που βρίσκεται εντός και εκτός αυτής με αμοιβαία οφέλη για τα εμπλεκόμενα μέρη, - δημιουργία και διατήρηση δεσμών του απόδημου Ελληνισμού με τη χώρα και μεταφορά σε αυτή των καλών πρακτικών και της τεχνογνωσίας που αποκομίζουν κατά τη διαμονή και δραστηριοποίησή τους στο εξωτερικό, - αύξηση της εξωστρέφειας της ελληνικής επιστημονικής δραστηριότητας και επιχειρηματικότητας, - ενθάρρυνση επενδύσεων στην Ελλάδα και διασύνδεση της έρευνας και καινοτομίας με τομείς της οικονομίας με υψηλή ζήτηση, - διεύρυνση των ευκαιριών επιστημονικής και επαγγελματικής διασύνδεσης και προόδου των απανταχού Ελλήνων και συνακόλουθη συμβολή στη δημιουργία των συνθηκών που επιτρέπουν την αναχαίτιση της μετανάστευσης εκτός Ελλάδας και της επιστροφής των Ελλήνων του εξωτερικού.

2. Στο πλαίσιο των ως άνω στόχων, θεσπίζονται οι ακόλουθες κατηγορίες βραβείων:

Α. «Γέφυρες επιστημονικών δικτύων», που αφορά στη βράβευση δικτύων με αντικείμενο τη συνεργασία των μελών του σε ένα ή περισσότερα επιστημονικά πεδία και στα οποία συμμετέχουν τόσο Έλληνες ή συνδεόμενοι με την Ελλάδα ξένοι υπήκοοι που διαμένουν στη χώρα, όσο και Έλληνες ή συνδεόμενοι με την Ελλάδα διαμένοντες στο εξωτερικό.

Β. «Γέφυρες επιχειρηματικής συνεργασίας», που αφορά στη βράβευση επιχειρηματικών συνεργασιών με αντικείμενο την παραγωγή προϊόντων ή την παροχή υπηρεσιών στην Ελλάδα ή στην Ελλάδα και το εξωτερικό και στις οποίες συμμετέχουν Έλληνες ή συνδεόμενοι με την Ελλάδα διαμένοντες στο εξωτερικό.

Άρθρο 2

Διάρκεια και χρηματοδότηση Προγράμματος

1. Το Πρόγραμμα Βραβείων προκηρύσσεται σε ετήσιους κύκλους κατόπιν Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος που απευθύνει δημόσια το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών (εφεξής ΕΚΤ) σύμφωνα με τους όρους της παρούσας, στην οποία ορίζεται η προθεσμία υποβολής προτάσεων συμμετοχής, η οποία δεν δύναται να είναι μικρότερη των τριάντα (30) ημερών από τη δημοσίευσή της, και, όπου απαιτείται, εξειδικεύονται οι όροι συμμετοχής, με γνώμονα την αποτελεσματικότερη υλοποίηση του Προγράμματος

Βραβείων και τους σκοπούς αυτού. Είναι δυνατόν να εκδίδεται ξεχωριστή Πρόσκληση ανά κατηγορία βραβείων. Η διάρκεια του Προγράμματος ορίζεται σε τρία (3) έτη.

2. Το συνολικό ποσό χρηματοδότησης πραγματοποιείται από εθνικούς πόρους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης (ΣΑΕ 019) και καθορίζεται για τον κύκλο του Προγράμματος Βραβείων/χρηματικών επάθλων που προκηρύσσεται το έτος 2019 σε τριακόσιες δύο χιλιάδες εξακόσια πενήντα (302.650) ευρώ, για τον κύκλο που προκηρύσσεται το έτος 2020 σε τριακόσιες είκοσι έξι χιλιάδες εννιακόσια πενήντα (326.950) ευρώ και για τον κύκλο που προκηρύσσεται το έτος 2021 σε τριακόσιες είκοσι έξι χιλιάδες εννιακόσια πενήντα (326.950) ευρώ.

Άρθρο 3

Φορείς υλοποίησης και αρμοδιότητες αυτών

1. Το Πρόγραμμα υλοποιείται από τη Γενική Γραμματεία Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων (ΓΓΣΙΕ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, σε συνεργασία με το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών.

2. Αρμοδιότητες των φορέων:

α) Η Γενική Γραμματεία Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων αναλαμβάνει:

i. την έγκριση του τελικού πίνακα διακριθέντων,

ii. τον κατ’ έτος προσδιορισμό της ημερομηνίας απονομής των βραβείων, iii. την παροχή στο ΕΚΤ των αναγκαίων πληροφοριών που έχει στη διάθεση της για την επιτυχή εκτέλεση των διαγωνιστικών διαδικασιών,

iv. τη σύσταση και συγκρότηση Επιτροπής για την παρακολούθηση της υλοποίησης του Προγράμματος, αποτελούμενης από εκπροσώπους της ΓΓΣΙΕ και του ΕΚΤ.

β) Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης αποτελεί τον κύριο Φορέα Υλοποίησης του Προγράμματος Βραβείων και αναλαμβάνει το σύνολο των απαιτούμενων ενεργειών και δράσεων προκειμένου να υποστηριχθεί με επάρκεια το Πρόγραμμα και συγκεκριμένα:

i. την έκδοση και δημοσίευση πρόσκλησης υποβολής προτάσεων, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 2,

ii. την παροχή διευκρινίσεων σχετικά με τους όρους συμμετοχής σύμφωνα με τις διατάξεις και τον σκοπό της παρούσας, καθώς και διευκρινίσεων για τεχνικά θέματα υποβολής προτάσεων, iii. την ανάπτυξη και διαχείριση του Πληροφοριακού Συστήματος για την υποβολή και την αξιολόγηση των αιτήσεων των υποψηφιοτήτων για το σύνολο των προβλεπόμενων κύκλων του Προγράμματος και για κάθε κατηγορία βραβείων, στον δικτυακό τόπο www.awards. knowledgebridges.gr,

iv. την οργάνωση και υλοποίηση της διαγωνιστικής διαδικασίας σε όλα της τα στάδια μέχρι και την καταβολή των χρηματικών επάθλων στους δικαιούχους,

v. τη διοικητική και διαχειριστική υποστήριξη της Ειδικής Επιτροπής Αξιολόγησης του άρθρου 6, προκειμένου να διεκπεραιώνει το έργο της,

vi. την εκτέλεση όλων των απαραίτητων ενεργειών δημοσιότητας, με στόχο τη διάδοση του Προγράμματος στο ευρύ κοινό και την πλήρη ενημέρωση των δικαιούχων, vii. την οργάνωση των τελετών βράβευσης και των απαιτούμενων μετακινήσεων, viii. την παρακολούθηση και τον έλεγχο κατά τη διάρκεια της υλοποίησης του Προγράμματος Βραβείων και μετά το πέρας αυτού, με στόχο την ομαλή και σύννομη διαχείριση κάθε θέματος που αφορά στην οργάνωση και υλοποίησή του, καθώς και την υποστήριξη του έργου της προβλεπόμενης στην περίπτωση (v) της παρ. 2α Επιτροπής,

ix. τη σύσταση ομάδας υποστήριξης του Προγράμματος Βραβείων.

Άρθρο 4

Προϋποθέσεις συμμετοχής

Α. Γέφυρες επιστημονικών δικτύων

1. Δικαίωμα συμμετοχής στην κατηγορία βραβείων

«Γέφυρες επιστημονικών δικτύων» έχουν υφιστάμενα ή νέα δίκτυα, μεμονωμένα ή προκύπτοντα από συνεργασία δικτύων, που πληρούν σωρευτικά τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

i. Αφορούν τη συνεργασία των μελών του σε ένα ή περισσότερα επιστημονικά πεδία με σκοπό την υλοποίηση κοινών δράσεων που, ενδεικτικά, προάγουν την επιστημονική συνεργεία, την ανταλλαγή πληροφοριών, την εξεύρεση νέων λύσεων για την αντιμετώπιση σημαντικών κοινωνικών ή ερευνητικών ζητημάτων ή και τη βελτιστοποίηση και περαιτέρω αξιοποίηση ερευνητικών, επιστημονικών και τεχνολογικών αποτελεσμάτων.

ii. Είναι μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα τυπικής ή άτυπης νομικής μορφής και διέπονται από καταστατικό ή άλλο ιδιωτικό συμφωνητικό συνεργασίας, στο οποίο ορίζονται κατ’ ελάχιστον ο σκοπός, τα μέλη και η αντιπροσώπευση του δικτύου. iii. Αποτελούνται από τουλάχιστον δεκαπέντε (15) φυσικά πρόσωπα, εκ των οποίων τουλάχιστον τρία (3) διαμένουν και απασχολούνται στην Ελλάδα και τουλάχιστον οκτώ (8) διαμένουν και απασχολούνται στο εξωτερικό (μία ή περισσότερες χώρες). Η χώρα διαμονής θεωρείται και χώρα εκπροσώπησης.

iv. To σύνολο του ελάχιστου αριθμού μελών (15) συγκεντρώνει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:

α. Είναι

αα) Έλληνες/ίδες υπήκοοι ή

ββ) ξένοι/ες υπήκοοι ελληνικής καταγωγής ή

γγ) ξένοι/ες υπήκοοι με τουλάχιστον τρία (3) έτη προηγούμενης συνεχούς ή μη, νόμιμης διαμονής στην Ελλάδα.

β. Είναι απόφοιτοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

γ. Διαμένουν και απασχολούνται στη χώρα που εκπροσωπούν (Ελλάδα ή εξωτερικό, κατά τα αναφερόμενα στην προϋπόθεση iii) για τουλάχιστον ένα (1) συνεχές έτος. Για τους σκοπούς της παρούσας κατηγορίας βραβείων, ως απασχόληση νοείται η άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας, η αυτοαπαοχόληση, οποιαδήποτε μορφή εξαρτημένης ή μη εργασίας, η φοίτηση σε προπτυχιακά (2ο πτυχίο), μεταπτυχιακά, διδακτορικά ή μεταδιδακτορικά προγράμματα σπουδών, καθώς και κάθε μορφή απασχόλησης σε ερευνητικά κέντρα και προγράμματα εθελοντικής εργασίας, μαθητείας και πρακτικής, αμειβόμενης ή

μη. Σε περίπτωση συνεργαζόμενων δικτύων, ο ελάχιστος αριθμός των δεκαπέντε μελών με τα εν λόγω χαρακτηριστικά δύναται να προκύπτει αθροιστικά από τα μέλη τους και δεν απαιτείται να συντρέχει για κάθε ένα από τα συνεργαζόμενα δίκτυα.

2. Αποκλείεται η συμμετοχή:

i. Φυσικών προσώπων που συμμετέχουν σε περισσότερα από ένα δίκτυα με το ρόλο του εκπροσώπου του δικτύου.

ii. Φυσικών προσώπων που εργάζονται στην επιχειρησιακή ομάδα της Πρωτοβουλίας «Γέφυρες Γνώσης και Συνεργασίας». iii. Δικτύων που έχουν βραβευθεί σε προηγούμενο κύκλο του Προγράμματος.

Σε περίπτωση που διαπιστωθεί η υποβολή υποψηφιοτήτων που εμφανίζουν ένα ή περισσότερα από τα ανωτέρω κωλύματα, η πρόταση απορρίπτεται και δεν αξιολογείται.

3. Για το αποδεκτό της αίτησης συμμετοχής, είναι υποχρεωτική η εκ των προτέρων εγγραφή του ελάχιστου αριθμού μελών (15) στην ηλεκτρονική πλατφόρμα της Πρωτοβουλίας «Γέφυρες Γνώσης και Συνεργασίας» (https://www.knowledaebndaes.gr/el).

4. Οι οριζόμενες στο παρόν άρθρο προϋποθέσεις πρέπει να πληρούνται κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.

Β. Γέφυρες επιχειρηματικής συνεργασίας

1. Δικαίωμα συμμετοχής στην κατηγορία βραβείων

«Γέφυρες επιχειρηματικής συνεργασίας» έχουν συνεργατικά οχήματα που πληρούν σωρευτικά τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

i. Αφορούν σε υφιστάμενη ή νέα επιχειρηματική συνεργασία, τυπικής ή άτυπης νομικής μορφής, με αντικείμενο την παραγωγή προϊόντος ή την παροχή υπηρεσιών στην Ελλάδα ή στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

ii. Διαθέτουν καταστατικό ή άλλο ιδιωτικό συμφωνητικό συνεργασίας στο οποίο αναφέρονται κατ’ ελάχιστον ο σκοπός, το αντικείμενο, ο τόπος παραγωγής του προϊόντος ή παροχής της υπηρεσίας, τα μέρη και η εκπροσώπηση τους. iii. Αποτελούνται από τουλάχιστον δύο (2) μέρη, φυσικά ή νομικά πρόσωπα.

iv. Τουλάχιστον το ένα μέρος (σε περίπτωση συμμετοχής νομικού προσώπου, ο νόμιμος εκπρόσωπος ή διευθύνων σύμβουλος ή εταίρος ή βασικός μέτοχος της) συγκεντρώνει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:

α. Είναι

αα) Έλληνας/ίδα υπήκοος ή

ββ) ξένος/η υπήκοος ελληνικής καταγωγής ή

γγ) ξένος/η υπήκοος με τουλάχιστον τρία (3) έτη προηγούμενης συνεχούς ή μη, νόμιμης διαμονής στην Ελλάδα έως την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.

β. Είναι απόφοιτος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

γ. Διαμένει και απασχολείται στο εξωτερικό για τουλάχιστον ένα (1) συνεχές έτος.

Για τους σκοπούς της παρούσας κατηγορίας βραβείων, ως απασχόληση νοείται η άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας, η αυτοαπαοχόληση, οποιαδήποτε σχέση εξαρτημένης ή μη εργασίας, η συμμετοχή σε διδακτορικά ή μεταδιδακτορικά ή άλλα ερευνητικά προγράμματα.

2. Αποκλείεται η συμμετοχή:

i. Φυσικών προσώπων που συμμετέχουν σε περισσότερες από μία αιτήσεις υπό την ιδιότητα του εκπροσώπου της επιχειρηματικής συνεργασίας.

ii. Φυσικών προσώπων που εργάζονται στην επιχειρησιακή ομάδα της Πρωτοβουλίας «Γέφυρες Γνώσης και Συνεργασίας». iii. Νομικών προσώπων που έχουν λυθεί ή πτωχεύσει ή βρίσκονται υπό πτώχευση ή έχουν υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τελούν υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχουν υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχουν αναστείλει τις επιχειρηματικές τους δραστηριότητες ή βρίσκονται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση που προκύπτει από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε ειδικές διατάξεις νόμου.

iv. Επιχειρηματικών συνεργασιών που έχουν βραβευθεί σε προηγούμενο κύκλο του Προγράμματος.

Σε περίπτωση που διαπιστωθεί η συμμετοχή υποψηφιοτήτων που εμφανίζουν ένα ή περισσότερα από τα ανωτέρω κωλύματα, η πρόταση απορρίπτεται και δεν αξιολογείται.

3. Για το αποδεκτό της αίτησης, είναι υποχρεωτική η εκ των προτέρων εγγραφή των βασικών μελών της συνεργασίας στην ηλεκτρονική πλατφόρμα της Πρωτοβουλίας «Γέφυρες Γνώσης και Συνεργασίας» (https:// www.knowledaebridaes.gr/el).

4. Οι οριζόμενες στο παρόν άρθρο προϋποθέσεις πρέπει να πληρούνται κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.

Άρθρο 5

Αίτηση συμμετοχής

Οι αιτήσεις βράβευσης υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω του δικτυακού τόπου του Προγράμματος www.awards.knowledgebridges.gr, με τη χρήση τυποποιημένης ηλεκτρονικής Φόρμας Αίτησης, σύμφωνα με τις ειδικότερες οδηγίες που παρέχονται από το σύστημα.

Ανά κατηγορία βραβείων, οι υποψήφιοι καλούνται να συμπληρώσουν τα ακόλουθα στοιχεία:

Α. Γέφυρες επιστημονικών δικτύων

Μέρος 1: Στοιχεία ταυτότητας αιτούντος δικτύου

i. Τίτλος Δικτύου/Συνεργατικής πρότασης.

ii. Το επιστημονικό πεδίο (ή επιστημονικά πεδία όταν πρόκειται για διεπιστημονική πρόταση) στο οποίο δραστηριοποιούνται το δίκτυο. iii. Πρόσωπο επικοινωνίας της συνεργασίας.

iv. Νόμιμος εκπρόσωπος του δικτύου, ο/η οποίος/α είναι υπεύθυνος/η για την υποβολή της πρότασης, έχει δικαίωμα να παραλάβει το βραβείο και να εισπράξει το αντίστοιχο χρηματικό έπαθλο για λογαριασμό του δικτύου. Στην περίπτωση συνεργασίας δικτύων, το πρόσωπο επικοινωνίας και ο νόμιμος εκπρόσωπος, είναι κοινό για τα συμμετέχοντα δίκτυα.

v. Ονοματεπώνυμο, ιδιότητα, υπηκοότητα, χώρα και διάρκεια διαμονής, τίτλος σπουδών και στοιχεία επικοινωνίας των ελάχιστων (15) μελών του δικτύου.

Μέρος 2: Περιγραφή της συνεργασίας

i. Ιδέα: συνοπτική περιγραφή της ιδέας και του αντικειμένου της συνεργασίας, των στόχων, του οράματος και της αποστολής της.

ii. Επιτεύγματα: αναλυτική περιγραφή του πεδίου δραστηριοποίησης και των αποτελεσμάτων που έχουν προκύψει ή αναμένεται να προκύψουν από τη συνεργασία. iii. Ομάδα και Οργάνωση: περιγραφή του προφίλ των μελών του δικτύου, του ρόλου, της συμβολής τους στην ανάπτυξη της συνεργασίας. Περιγραφή του τρόπου οργάνωσης και λειτουργίας της ομάδας των επιστημόνων σε επίπεδο συνεργαζόμενων δικτύων ή σε επίπεδο μεμονωμένου δικτύου.

iv. Αντίκτυπος και Συνέργειες: περιγραφή της συμβολής της συνεργασίας στην αντιμετώπιση κοινωνικών ή επιστημονικών ζητημάτων, καθώς και στην επαύξηση των σχέσεων μεταξύ του εγχώριου και απόδημου Ελληνισμού και την αντιμετώπιση πτυχών του φαινομένου brain drain. Αναφορά σε τυχόν συνέργειες μεταξύ υφιστάμενων δικτύων Ελλήνων ή/και έγκριτων ξένων επιστημονικών δικτύων. ν. Βιωσιμότητα: περιγραφή του πλάνου δραστηριοτήτων για τους επόμενους δώδεκα (12) μήνες, των ανθρώπινων πόρων και των μέσων υλοποίησης, καθώς και της προοπτικής επέκτασης της συνεργασίας (π.χ. γεωγραφικής ή/και αριθμού μελών ή/και πεδίου δραστηριοποίησης) και του τρόπου επίτευξής της.

vi. Περίληψη της πρότασης βράβευσης.

Μέρος 3: Συνημμένα έγγραφα

i. Βιογραφικά Σημειώματα του συνόλου των μελών του δικτύου.

ii. Τυχόν τεκμηριωτικό υλικό που αφορά στη δράση του δικτύου και κρίνεται ότι δύναται να ενισχύσει την αξιολόγηση της αίτησης.

Β. Γέφυρες επιχειρηματικής συνεργασίας

Μέρος 1α: Στοιχεία της συνεργασίας

i. Τίτλος της συνεργασίας.

ii. Τομέας συνεργασίας. iii. Τόπος/τόποι παραγωγής του προϊόντος ή της υπηρεσίας.

iv. Πρόσωπο επικοινωνίας της συνεργασίας.

v. Νόμιμος εκπρόσωπος της επιχειρηματικής συνεργασίας, ο/η οποίος/α είναι υπεύθυνος/η για την υποβολή της πρότασης βράβευσης και έχει το δικαίωμα να παραλάβει το βραβείο και να εισπράξει το αντίστοιχο χρηματικό έπαθλο για λογαριασμό της συνεργασίας.

vi. Στην περίπτωση συμμετοχής φυσικών προσώπων στη συνεργασία: ονοματεπώνυμο, υπηκοότητα - καταγωγή, χώρα και διάρκεια νόμιμης διαμονής/απασχόλησης, ιδιότητα (νόμιμος εκπρόσωπος/διευθύνων σύμβουλος/ εταίρος/βασικός μέτοχος επιχείρησης, ή αυτοαπασχολούμενος, ή εργαζόμενος ή φοιτών) και τίτλος σπουδών. vii. Στην περίπτωση συμμετοχής επιχειρήσεων: επωνυμία, έτος σύστασης, μορφή και τόπος δραστηριότητας της επιχείρησης, καθώς και ονοματεπώνυμο, υπηκοότητα - καταγωγή, χώρα και διάρκεια νόμιμης διαμονής/απασχόλησης, τίτλος σπουδών του νόμιμου εκπροσώπου, διευθύνοντος συμβούλου, εταίρου ή βασικού μετόχου. Μέρος 2: Περιγραφή της συνεργασίας

i. Ιδέα: συνοπτική περιγραφή τις ιδέας, του αντικειμένου, των στόχων και του οράματος της επιχειρηματικής συνεργασίας.

ii. Πρωτοτυπία και Καινοτομία: περιγραφή του κατά πόσο το προϊόν/υπηρεσία περιλαμβάνει καινοτομία

π.χ. οργανωσιακή, branding, marketing, επιχειρηματικό μοντέλο, διαδικασία παραγωγής ή ενσωμάτωση υψηλής τεχνολογίας ή τεχνογνωσίας ή οτιδήποτε νέο που της προσδίδει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. iii. Ομάδα: αναφορά στη δημιουργία της συνεργασίας και περιγραφή του προφίλ και της συμβολής κάθε μέλους στην επίτευξη των σκοπών της.

iv. Αντίκτυπος και Συνέργειες: περιγραφή των επιπτώσεων στην τοπική οικονομία και κοινωνία όπου θα/έχει αναπτυχθεί το προϊόν ή η υπηρεσία, καθώς και τυχόν συμβολή στη διασύνδεση των Ελλήνων ή/και την αντιμετώπιση πτυχών του brain drain. Αναφορά σε τυχόν εν εξελίξει ή προγραμματιζόμενες συνέργειες.

v. Βιωσιμότητα: αναφορά στοιχείων που αποδεικνύουν το επίπεδο ωριμότητας της συνεργασίας και περιγραφή του πλάνου δραστηριοτήτων για τους επόμενους δεκαοκτώ (18) μήνες, καθώς και των ανθρώπινων πόρων και των μέσων υλοποίησής του.

vi. Περίληψη της επιχειρηματικής συνεργασίας.

Μέρος 3: Συνημμένα έγγραφα

i. Βιογραφικά Σημειώματα των βασικών μελών της συνεργασίας.

ii. Τυχόν τεκμηριωτικό υλικό που αφορά σε δραστηριότητες της επιχειρηματικής συνεργασίας και κρίνεται ότι δύναται να ενισχύει την αξιολόγηση της αίτησης.

Γ. Για αμφότερες τις κατηγορίες βραβείων ισχύουν οι ακόλουθοι όροι:

1. Οι υποψήφιοι φέρουν την ευθύνη της πλήρους και ορθής συμπλήρωσης της ηλεκτρονικής τους αίτησης βράβευσης.

2. Η αίτηση για συμμετοχή στη διαδικασία βράβευσης επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (ΦΕΚ 75 Α ́) για τα στοιχεία που αναφέρονται σε αυτήν. Η υποβολή της αίτησης συνιστά επίσης δήλωση των συμμετεχόντων ότι:

α) γνωρίζουν πλήρως και αποδέχονται ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας, όπως τυχόν εξειδικεύονται στην εκάστοτε Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος,

β) η αίτηση υποβάλλεται νομίμως και έχουν λάβει τις αναγκαίες προς τούτο εξουσιοδοτήσεις, συναινέσεις ή/ και άδειες,

γ) δεν παραβιάζονται δικαιώματα πνευματικής ή βιομηχανικής ιδιοκτησίας, εμπορικά ή βιομηχανικά απόρρητα ή τυχόν άλλα δικαιώματα τρίτων, φυσικών ή νομικών προσώπων, στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή, φέρουν δε πλήρη και αποκλειστική ευθύνη κατοχύρωσης τυχόν δικαιωμάτων που σχετίζονται με την υποβαλλόμενη πρόταση,

δ) σε περίπτωση βράβευσης, αποδέχονται να προβληθεί η συνεργατική τους πρόταση από τους φορείς υλοποίησης με κάθε τρόπο και μέσο ήθελε κριθεί πρόσφορο στο πλαίσιο και για τους σκοπούς του Προγράμματος Βραβείων και της προώθησής του.

3. Η υποβολή αίτησης για συμμετοχή στη διαδικασία βράβευσης συνιστά εξουσιοδότηση προς τον φορέα υλοποίησης του Προγράμματος Βραβείων για την περαιτέρω επεξεργασία των αναφερόμενων σε αυτήν προσωπικών δεδομένων, η οποία διενεργείται σε συμφωνία με την εκάστοτε ισχύουσα εθνική και ενωσιακή νομοθεσία περί προσωπικών δεδομένων.

Στον δικτυακό τόπο του Προγράμματος Βραβείων, οι υποψήφιοι ενημερώνονται για τους ειδικότερους όρους επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων, για τα δικαιώματα που διαθέτουν, καθώς και την ενάσκηση αυτών.

Άρθρο 6

Ειδική Επιτροπή Αξιολόγησης

1. Συστήνεται μη αμειβόμενη Επιτροπή Αξιολόγησης ειδικής σύνθεσης ανά κατηγορία βραβείων, με σκοπό την αξιολόγηση των υποβαλλόμενων αιτήσεων σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 7, αποτελούμενη από εκπροσώπους των κάτωθι φορέων με τους αναπληρωτές τους: Α. Για την κατηγορία Γέφυρες επιστημονικών δικτύων - τη Γενική Γραμματεία Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων (ΓΓΣΙΕ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, - το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών (ΕΙΕ), - τη Γενική Γραμματεία Απόδημου Ελληνισμού του

Υπουργείου Εξωτερικών, - τη Σύνοδο Πρυτάνεων Ελληνικών Πανεπιστημίων, - την Ειδική Μόνιμη Επιτροπή Ελληνισμού της Διασποράς του Ελληνικού Κοινοβουλίου, - τη Σύνοδο Προέδρων Ελληνικών Ερευνητικών Κέντρων, - το Εθνικό Συμβούλιο Έρευνας και Τεχνολογίας (Ε.Σ.Ε.Τ.).

Β. Για την κατηγορία Γέφυρες Επιχειρηματικής Συνεργασίας - τη Γενική Γραμματεία Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων (ΓΓΣΙΕ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, - το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών (ΕΙΕ), - την Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος, - τη Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματικών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας (ΓΣΒΕΕ), - την Ελληνική Συνομοσπονδία Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας (ΕΣΕΕ), - τη Γενική Γραμματεία Οικονομικών και Διεθνών Υποθέσεων, Υπουργείου Εξωτερικών, - τον Οργανισμό Enterprise Greece.

2. Η προεδρία της Ειδικής Επιτροπής Αξιολόγησης ασκείται για την κατηγορία βραβείων «Γέφυρες Επιστημονικών Δικτύων» από το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών και για την κατηγορία «Γέφυρες Επιχειρηματικής Συνεργασίας» από τη Γενική Γραμματεία Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων. Χρέη Γραμματείας εκτελεί οριζόμενο μέλος της Ομάδας υποστήριξης του Προγράμματος Βραβείων του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης.

3. Η Ειδική Επιτροπή συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης, συνεδριάζει μετά από γραπτή πρόσκληση του/της Προέδρου της, στην οποία ορίζεται η ημέρα, ο χρόνος και ο τόπος συνεδρίασης και λαμβάνει αποφάσεις με απλή πλειοψηφία των μελών της.

4. Τα μέλη της Ειδικής Επιτροπής Αξιολόγησης και τα αναπληρωματικά μέλη τους ορίζονται από τους συμμετέχοντες φορείς σύμφωνα με τις εσωτερικές τους διαδικασίες, η δε θητεία τους διαρκεί για όλους τους κύκλους Προγράμματος. Οι φορείς θα πρέπει να ορίσουν τους εκπροσώπους τους μέχρι και την ημερομηνία λήξης υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής των υποψηφίων του πρώτου κύκλου του Προγράμματος. Οι φορείς διατηρούν το δικαίωμα αλλαγής του εκπροσώπου τους στην Ειδική Επιτροπή Αξιολόγησης, κατόπιν εγγράφου ενημέρωσης.

5. Τα μέλη της Επιτροπής Αξιολόγησης οφείλουν να δηλώσουν αδυναμία συμμετοχής στην αξιολόγηση προτάσεων από τις οποίες προκύπτει περίπτωση σύγκρουσης συμφέροντος κατά αναλογική εφαρμογή των οριζομένων στο άρθρο 24 του ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α ́). Στην περίπτωση αυτή, ο φορέας υλοποίησης του Προγράμματος βραβείων φροντίζει για την αντικατάσταση του από τον/την αναπληρωτή/ώτριά του. Τα μέλη της Επιτροπής δεσμεύονται με εχεμύθεια ως προς τα προς αξιολόγηση στοιχεία που τίθενται υπόψη τους.

6. Η Ειδική Επιτροπή δύναται να προσδιορίζει ειδικότερα θέματα που τυχόν απαιτούνται για τη λειτουργία της, με σκοπό την αποτελεσματικότερη υλοποίηση του έργου της σε συμφωνία με τους όρους της παρούσας.

Άρθρο 7

Διαδικασία Αξιολόγησης

1. Η διαδικασία αξιολόγησης των αιτήσεων βράβευσης περιλαμβάνει τα ακόλουθα στάδια:

Στάδιο 1: Έλεγχος πλήρωσης των τυπικών προϋποθέσεων συμμετοχής

Διενεργείται από την Ειδική Επιτροπή Αξιολόγησης υποβοηθούμενη από την ομάδα υποστήριξης του Προγράμματος Βραβείων και αφορά στον έλεγχο πλήρωσης των τυπικών προϋποθέσεων συμμετοχής του άρθρου 4 στη βάση των στοιχείων που υποβάλλονται στο 1ο μέρος της αίτησης, κατά τα αναφερόμενα στο άρθρο 5.

Μόνο οι αιτήσεις βράβευσης που πληρούν τις τυπικές προϋποθέσεις συμμετοχής μπορούν να προχωρήσουν στο στάδιο 2 της αξιολόγησης, σύμφωνα με Πρακτικό της Επιτροπής που αποτυπώνει τα αποτελέσματα του ελέγχου του παρόντος σταδίου αξιολόγησης.

Στάδιο 2: Αξιολόγηση των αιτήσεων

Διενεργείται από την Επιτροπή Αξιολόγησης. Οι αιτήσεις αξιολογούνται βάσει των υποβαλλόμενων στοιχείων στο 2ο μέρος της αίτησης, λαμβάνοντας υπόψη τα βιογραφικά των μελών και τυχόν τεκμηριωτικό υλικό της δράσης των υποψηφίων που αναρτώνται στο 3ο μέρος αυτής.

Ειδικότερα, ανά κατηγορία βραβείων και σε αντιστοιχία με τα οριζόμενα στο άρθρο 5, διαμορφώνονται τα ακόλουθα κριτήρια αξιολόγησης, με τους κάτωθι συντελεστές βαρύτητας:

Α. Γέφυρες επιστημονικών δικτύων

A/A 

Κριτήριο  Συντελεστής Βαρύτητας

i. 

Ιδέα  20%

ii. 

Επιτεύγματα  15% 

iii. 

Ομάδα και Οργάνωση  20%

iv. 

Αντίκτυπος και Συνέργειες  25%
v.  Βιωσιμότητα  20%

Β. Γέφυρες επιχειρηματικής συνεργασίας

Α/Α  Ομάδα/κριτήριο  Συντελεστής Βαρύτητας
i.  Ιδέα  15%
ii.  Πρωτοτυπία και Καινοτομία  20%
iii.  Ομάδα  20%
iv.  Αντίκτυπος και Συνέργειες  20%
v.  Βιωσιμότητα  25%

Το κάθε κριτήριο βαθμολογείται στη βάση της παρακάτω κλίμακας:

Άριστη (9-10 βαθμοί)

Πολύ καλή (7-8 βαθμοί)

Καλή (5-6 βαθμοί)

Μέτρια (2-4 βαθμοί)

Ανεπαρκής (1 βαθμός)

Η τελική βαθμολογία της κάθε αίτησης προκύπτει ως άθροισμα των γινομένων της βαθμολογίας του κάθε κριτηρίου επί του συντελεστή βαρύτητάς του.

Δεν δύναται να βραβευθεί πρόταση που συγκεντρώνει συνολική βαθμολογία μικρότερη των πέντε (5) βαθμών. Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης, η Ειδική Επιτροπή Αξιολόγησης συντάσσει, με τη συνδρομή της ομάδας υποστήριξης του Προγράμματος Βραβείων, Πρακτικό Αξιολόγησης που περιλαμβάνει Πίνακα με τη βαθμολογική κατάταξη του συνόλου των προτάσεων κατά φθίνουσα σειρά (Προσωρινός Πίνακας Κατάταξης). Στάδιο 3: Έλεγχος δικαιολογητικών

Διενεργείται από την Ειδική Επιτροπή Αξιολόγησης υποβοηθούμενη από την ομάδα υποστήριξης του Προγράμματος. Ο φορέας υλοποίησης καλεί μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος τα πρόσωπα επικοινωνίας των έξι (6) προτάσεων ανά κατηγορία βραβείων που συγκέντρωσαν την υψηλότερη βαθμολογία αξιολόγησης, να υποβάλουν εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερολογιακών ημερών σαρωμένα τα δικαιολογητικά πλήρωσης των τυπικών προϋποθέσεων συμμετοχής, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Παράρτημα, που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας. Στην περίπτωση που από τον διεξαγόμενο έλεγχο διαπιστωθεί ότι μία πρόταση δεν πληροί τις προϋποθέσεις συμμετοχής ή δεν έχει υποβάλει τα αντίστοιχα δικαιολογητικά, απορρίπτεται και επαναλαμβάνεται η ίδια ως άνω διαδικασία για την επόμενη στη σειρά κατάταξης αίτηση έως ότου συμπληρωθεί ο αριθμός των προβλεπόμενων βραβείων.

Με την ολοκλήρωση των σχετικών ελέγχων του συγκεκριμένου σταδίου, η Επιτροπή Αξιολόγησης συντάσσει σχετικό Πρακτικό που περιλαμβάνει την οριστικοποίηση του Πίνακα Κατάταξης και την ανάδειξη των επικρατέστερων υποψηφίων προς βράβευση. Ο οριστικός Πίνακας εγκρίνεται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων και αναρτάται στους δικτυακούς τόπους του Προγράμματος Βραβείων, της πρωτοβουλίας «Γέφυρες Γνώσης και Συνεργασίας» και του ΕΚΤ.

Επιπρόσθετα, τόσο οι αναδειχθέντες υποψήφιοι όσο και οι λοιποί συμμετέχοντες ενημερώνονται σχετικά με τα αποτελέσματα του Προγράμματος μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος.

2. Διευκρινίσεις επί υποβληθέντων στοιχείων και δικαιολογητικών ή συμπλήρωση ελλειπόντων στοιχείων και δικαιολογητικών, μπορεί να γίνει από τους υποψηφίους μόνο κατά τα στάδια αξιολόγησης 1, 3 και μόνον εφόσον τους ζητηθεί αρμοδίως.

Ο φορέας υλοποίησης του Προγράμματος Βραβείων διατηρεί το δικαίωμα ελέγχου της ακρίβειας και αξιοπιστίας των στοιχείων που περιλαμβάνονται στην αίτηση βράβευσης ή/και στα υποβληθέντα δικαιολογητικά.

3. Η Επιτροπή δύναται να εκδώσει ένα ενιαίο Πρακτικό για όλα τα προαναφερθέντα στάδια της διαδικασίας.

Άρθρο 8

Αριθμός, είδος, απονομή και χορήγηση των βραβείων

1. Από τη διαδικασία αξιολόγησης, αναδεικνύονται και βραβεύονται συνολικά έως έξι (6) προτάσεις ανά κατηγορία βραβείων. Η βράβευση συνίσταται σε βεβαίωση διάκρισης και χρηματικό έπαθλο, το ύψος του οποίου, ανά κατηγορία βραβείων και θέση στον πίνακα κατάταξης, ανέρχεται σε:

Α. Γέφυρες Επιστημονικών Δικτύων: 1ο Βραβείο: δεκαπέντε χιλιάδες (15.000) ευρώ 2ο Βραβείο: δώδεκα χιλιάδες (12.000) ευρώ 3ο Βραβείο: δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ 3 Διακρίσεις: ανά πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ.

Β. Γέφυρες Επιχειρηματικής Συνεργασίας: 1ο Βραβείο: είκοσι πέντε χιλιάδες (25.000) ευρώ 2ο Βραβείο: είκοσι χιλιάδες (20.000) ευρώ 3ο Βραβείο: δεκαπέντε χιλιάδες (15.000) ευρώ 3 Διακρίσεις: ανά δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ.

2. Η ημερομηνία και ο τόπος απονομής των βραβείων ανακοινώνεται από το ΕΚΤ εντός τριάντα (30) ημερών από τη δημοσίευση του οριστικού Πίνακα Κατάταξης. Το ΕΚΤ καλεί μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή/και τηλεφωνικής επικοινωνίας όλους τους συμμετέχοντες και τις συμμετέχουσες να παραβρεθούν στην τελετή απονομής των βραβείων. Σε συνεργασία με τη ΓΓΣΙΕ καλεί στην τελετή βράβευσης επιφανή και αναγνωρισμένου κύρους πρόσωπα με σημαντική συμβολή στην ισχυροποίηση των δεσμών των Ελλήνων της διασποράς με την Ελλάδα, καθώς και πρόσωπα με σημαντικό ρόλο στο πολιτικό, κοινωνικό, οικονομικό και επιστημονικό πεδίο στην Ελλάδα και διεθνώς, προκειμένου να απονείμουν τα βραβεία στους διακριθέντες. Τα έξοδα μετακίνησης όλων των ως άνω, πλην των συμμετεχόντων που δεν διακρίθηκαν, καλύπτονται από το Πρόγραμμα. Η τελετή βράβευσης είναι δημόσια και φιλοξενείται σε χώρο που ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις προβολής και δημοσιότητας του Προγράμματος Βραβείων. Οι βραβευθέντες καλούνται με τη σειρά που καθορίζει ο φορέας υλοποίησης του Προγράμματος να παραλάβουν τα βραβεία τους.

3. Το χρηματικό έπαθλο καταβάλλεται στον/η νόμιμο εκπρόσωπο των διακριθέντων δικτύων/επιχειρηματικών συνεργασιών που δηλώνεται στην υποβληθείσα αίτηση. Οι φορείς υλοποίησης του Προγράμματος δεν φέρουν καμιά ευθύνη για τον τρόπο διαχείρισης του χρηματικού επάθλου που πραγματοποιεί ο/η εκάστοτε εκπρόσωπος. Το Πρόγραμμα Βραβείων χρηματοδοτεί δαπάνες ταξιδιών, διαμονής και εσωτερικών μετακινήσεων για τη συμμετοχή στην τελετή απονομής εκπροσώπου/ων των διακριθεισών προτάσεων, έως το ύψος των χιλίων πεντακοσίων (1.500) ευρώ, συμπεριλαμβανομένων φόρων κ.λπ. ανά δίκτυο/επιχειρηματική συνεργασία, επί τη βάσει σχετικών παραστατικών που θα προσκομισθούν στον φορέα οργάνωσης και υλοποίησης του Προγράμματος.

4. Τα συγκεκριμένα χρηματικά έπαθλα δεν κατάσχονται, δεν υπόκεινται σε κανενός είδους παρακράτηση και δεν συμψηφίζονται με τυχόν οφειλές του κάθε δικαιούχου προς το Ελληνικό Δημόσιο.

5. Στην περίπτωση που η χορήγηση χρηματικού επάθλου αφορά επιχειρήσεις, νομική βάση αποτελεί ο Κανονισμός (ΕΕ) αριθμ. 1407/2013 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αναφορικά με τις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας, πληρουμένων των προϋποθέσεων που τίθενται σε αυτόν.

Άρθρο 9

Υποχρεώσεις διακριθέντων

Σε περίπτωση διάκρισης, οι συμμετέχοντες έχουν τις ακόλουθες υποχρεώσεις:

i. Ένα (1) τουλάχιστον μέλος του επιστημονικού δικτύου ή της επιχειρηματικής συνεργασίας να παραβρεθεί στην τελετή βράβευσης.

ii. Ένα (1) έτος μετά τη διενέργεια της βράβευσης να υποβάλουν στο ΕΚΤ απολογιστική αναφορά για την πορεία υλοποίησης της συνεργασίας, καθώς και για το κατά πόσο η βράβευση βοήθησε στην επίτευξη των στόχων της. iii. Να προβάλουν στα κανάλια επικοινωνίας που διαθέτουν τη διάκρισή τους, με αναφορά στους φορείς υλοποίησης και στον τίτλο βράβευσής τους.

iv. Να συνεργάζονται με το ΕΚΤ προκειμένου να διερευνηθεί η δυνατότητα συμμετοχής τους σε μελλοντικές εκδηλώσεις προβολής του θεσμού των βραβείων που θα διοργανωθούν, καθώς και η εν γένει συμβολή τους στην επίτευξη των στόχων της Πρωτοβουλίας «Γέφυρες Γνώσης και Συνεργασίας».

Άρθρο 10

Δημοσιότητα - επικοινωνία

Περίληψη της εκάστοτε Πρόσκλησης υποβολής προτάσεων δημοσιεύεται στους δικτυακούς τόπους της Πρωτοβουλίας «Γέφυρες Γνώσης και Συνεργασίας» και του ΕΚΤ. Στον δικτυακό τόπο του Προγράμματος (www. awards.knowledgebridges.gr), δημοσιεύεται πλήρες το κείμενο της Πρόσκλησης, καθώς και οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με το Πρόγραμμα Βραβείων.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Δικαιολογητικά αίτησης συμμετοχής

Α. Πρόγραμμα Βραβείων «Γέφυρες Επιστημονικών Δικτύων»

1. Για την τεκμηρίωση της πλήρωσης των προϋποθέσεων συμμετοχής στο Πρόγραμμα, υποβάλλονται συνημμένα, τα εξής δικαιολογητικά σε ηλεκτρονική μορφή:

A/A Στοιχεία τεκμηρίωσης εκπλήρωσης των προϋποθέσεων συμμετοχής
Α. Δικαιολογητικά τεκμηρίωσης της υπόστασης του δικτύου
A.1 Καταστατικό ή ιδιωτικό συμφωνητικό συνεργασίας ανεξάρτητα αν το δίκτυο διαθέτει νομική προσωπικότητα, στο οποίο ορίζεται κατ' ελάχιστον ο σκοπός, τα μέλη και η αντιπροσώπευση του δικτύου.
Β. Δικαιολογητικά τεκμηρίωσης της σύνδεσης των μελών του δικτύου με την Ελλάδα
B.1 Για την εκπλήρωση του κριτηρίου της ελληνικής υπηκοότητας: Δελτίο Ταυτότητας ή Διαβατήριο
B.2 Για την εκπλήρωση του κριτηρίου της ελληνικής καταγωγής, όταν ο συμμετέχων είναι ξένος υπήκοος:
Δελτίο ταυτότητας Ομογενούς ή βεβαίωση ελληνικής καταγωγής που χορηγείται από αναγνωρισμένη από την επιτόπια προξενική αρχή ένωση, σύνδεσμο ή κοινότητα ομογενών/αποδήμων, ή κάθε άλλο επίσημο έγγραφο (π.χ. πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, ληξιαρχική πράξη γάμου, πιστοποιητικό βάπτισης, εγγραφή στο δημοτολόγιο) βάσει του οποίου αποδεικνύεται ο συγγενικός δεσμός με ανιόντα συγγενή ελληνικής ιθαγένειας.
B.3 Για την εκπλήρωση του κριτηρίου της νόμιμης διαμονής στην Ελλάδα για τουλάχιστον τρία (3) έτη, όταν ο συμμετέχων είναι ξένος υπήκοος:
Βεβαιώσεις σπουδών όπου αναγράφεται η διάρκεια φοίτησης/εκπαίδευσης ή μισθωτήριο συμβόλαιο κατοικίας/ επαγγελματικής στέγης με συμβαλλόμενο τον συμμετέχοντα (ή βεβαίωση εργοδότη ή έγγραφα που αποδεικνύουν την καταβολή ασφαλιστικών και φορολογικών εισφορών, εκκαθαριστικά σημειώματα φορολογίας), ή όποιο άλλο επίσημο έγγραφο βάσει του οποίου (ή των οποίων συνδυαστικά) αποδεικνύεται η κατ' ελάχιστον τριετής διαμονή στην Ελλάδα με την ιδιότητα του εργαζόμενου ή/και φοιτητή. Σημειώνεται ότι, για την εκπλήρωση του συγκεκριμένου κριτηρίου, κατά τον υπολογισμό του χρόνου διαμονής, τα τρία χρόνια μπορούν να μην είναι συνεχόμενα.
Γ. Δικαιολογητικά τεκμηρίωσης επιπέδου εκπαίδευσης
Γ.1 Για την εκπλήρωση του κριτηρίου της κτήσης τίτλου σπουδών:
Πτυχίο τριτοβάθμιας πανεπιστημιακής ή τεχνολογικής εκπαίδευσης από αναγνωρισμένο ακαδημαϊκό ίδρυμα ή ερευνητικό κέντρο της Ελλάδας ή του εξωτερικού.
Δ. Δικαιολογητικά τεκμηρίωσης του τόπου διαμονής και της κατάστασης απασχόλησης
Δ.1 Για την εκπλήρωση του κριτηρίου που αφορά στην ιδιότητα του εργαζόμενου/απασχολούμενου, φοιτητή (στο πλαίσιο προγράμματος σπουδών για την απόκτηση δεύτερου πτυχίου, ή μεταπτυχιακών, διδακτορικών ή μεταδιδακτορικών σπουδών):
Βεβαίωση εργοδότη, ή σύμβαση/συμβάσεις εργασίας αυταπασχόλησης, ή αποδεικτικό στοιχείο καταβολής ασφαλιστικών ή φορολογικών εισφορών, ή συμφωνητικά ή βεβαίωση συμμετοχής σε πρόγραμμα εθελοντικής εργασίας, πρακτικής άσκησης ή μαθητείας, ή βεβαίωση φοίτησης σε αναγνωρισμένο εκπαιδευτικό ίδρυμα ή ερευνητικό οργανισμό, ή άλλο επίσημο έγγραφο, βάσει του οποίου αποδεικνύεται η ιδιότητα του ερναζόμενου, φοιτητή, μαθητευόμενου νια το διάστημα του ενός (1) συνεχούς έτους πριν την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.
Τα παραπάνω δικαιολογητικά αξιοποιούνται για την τεκμηρίωση τόσο της κατάστασης απασχόλησης όσο και του τόπου διαμονής του μέλους του δικτύου.

 

2. Τα υπό Β, Γ, Δ δικαιολογητικά υποβάλλονται μόνο για τον ελάχιστο αριθμό των δεκαπέντε (15) μελών του αιτούντος δικτύου (μεμονωμένου ή προκύπτοντος από συνεργασία ενός ή περισσότερων δικτύων).

3. Για να γίνονται δεκτά δικαιολογητικά που δεν έχουν συνταχθεί στην ελληνική, αγγλική, γαλλική, γερμανική, ιταλική και ισπανική γλώσσα, απαιτείται αντίστοιχη επίσημη μετάφραση, άλλως δεν λαμβάνονται υπόψη.

Β. Πρόγραμμα Βραβείων «Γέφυρες Επιχειρηματικής Συνεργασίας»

1. Για την τεκμηρίωση της πλήρωσης των προϋποθέσεων συμμετοχής στο Πρόγραμμα, υποβάλλονται συνημμένα, τα εξής δικαιολογητικά σε ηλεκτρονική μορφή:

A/A Στοιχεία τεκμηρίωσης εκπλήρωσης των προϋποθέσεων συμμετοχής
Α. Δικαιολογητικά της μορφής συνεργασίας
(α) Για άτυπες μορφές συνεργασίας
Ιδιωτικό Συμφωνητικό ή σύμβαση ή μνημόνιο συνεργασίας στο οποίο περιγράφονται κατ' ελάχιστον ο σκοπός, το αντικείμενο, η διάρκεια, ο τόπος παραγωγής του προϊόντος ή παροχής της υπηρεσίας, τα μέρη και η εκπροσώπηση του σχήματος.
(β) Για συνεργασίες που έχουν λάβει νομική μορφή
i. στην Ελλάδα:
• Κατάσταση ενεργών δραστηριοτήτων ΚΑΔ της επιχείρησης μέσω της ιστοσελίδας gsis.gr με εμφανή ημερομηνία εκτύπωσης η οποία θα είναι μετά τη δημοσίευση της Πρόσκλησης.
• Τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
- Για Α.Ε.: ισχύον κωδικοποιημένο καταστατικό/Απόφαση Γενικής Συνέλευσης ή Μετοχολόγιο από την οποία προκύπτει η ισχύουσα μετοχική σύνθεση.
- Για ΕΠΕ: ισχύον κωδικοποιημένο καταστατικό/Πράξη εκπροσώπησης σε περίπτωση που αυτή δεν προκύπτει από το καταστατικό.
- Για Ο.Ε., Ε.Ε., IKE: ισχύον καταστατικό στο οποίο αποτυπώνεται η διαχείριση - εκπροσώπηση.
- Για Κοιν.Σ.Επ. του ν. 4430/2016: ισχύον καταστατικό και πιστοποιητικό εγγραφής στο Γενικό Μητρώο Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας.
- Συνεταιριστική επιχείρηση: απαιτούμενα νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και εκπροσώπησης που προβλέπει η υφιστάμενη νομοθεσία.
- Για εταιρεία Αστικού Κώδικα: ισχύον κωδικοποιημένο καταστατικό.
• Οικονομικά στοιχεία της επιχείρησης: ισολογισμός του τελευταίου έτους, εφόσον έχει κλείσει τουλάχιστον μία διαχειριστική χρήση.
ii. στο εξωτερικό:
Αντίστοιχα δικαιολογητικά, σύμφωνα με τα οριζόμενα από τις διατάξεις που ισχύουν στην έδρα της επιχείρησης.
Β. Δικαιολογητικά τεκμηρίωσης της σύνδεσης με την Ελλάδα
B.1 Για την εκπλήρωση του κριτηρίου της ελληνικής υπηκοότητας:
Δελτίο Ταυτότητας ή Διαβατήριο
Β.2 Για την εκπλήρωση του κριτηρίου της ελληνικής καταγωγής, όταν ο συμμετέχων είναι ξένος υπήκοος:
Δελτίο ταυτότητας Ομογενούς ή βεβαίωση ελληνικής καταγωγής που χορηγείται από αναγνωρισμένη από την επιτόπια προξενική αρχή ένωση, σύνδεσμο ή κοινότητα ομογενών/αποδήμων, ή κάθε άλλο επίσημο έγγραφο (π.χ. πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, ληξιαρχική πράξη γάμου, πιστοποιητικό βάπτισης, εγγραφή στο δημοτολόγιο) βάσει του οποίου αποδεικνύεται ο συγγενικός δεσμός με ανιόντα συγγενή ελληνικής ιθαγένειας.
Β.3 Για την εκπλήρωση του κριτηρίου της νόμιμης διαμονής στην Ελλάδα για τουλάχιστον τρία (3) έτη, όταν ο συμμετέχων είναι ξένος υπήκοος:
Βεβαιώσεις σπουδών όπου αναγράφεται η διάρκεια φοίτησης/εκπαίδευσης ή μισθωτήριο συμβόλαιο κατοικίας/ επαγγελματικής στέγης με συμβαλλόμενο τον συμμετέχοντα (ή βεβαίωση εργοδότη ή έγγραφα που αποδεικνύουν την καταβολή ασφαλιστικών και φορολογικών εισφορών, εκκαθαριστικά σημειώματα φορολογίας), ή όποιο άλλο επίσημο έγγραφο βάσει του οποίου (ή των οποίων συνδυαστικά) αποδεικνύεται η κατ' ελάχιστον τριετής διαμονή στην Ελλάδα με την ιδιότητα του εργαζόμενου ή/και φοιτητή. Σημειώνεται ότι, νια την εκπλήρωση του συγκεκριμένου κριτηρίου, κατά τον υπολογισμό του χρόνου διαμονής, τα τρία χρόνια μπορούν να μην είναι συνεχόμενα.
Γ. Δικαιολογητικά τεκμηρίωσης επιπέδου εκπαίδευσης
Γ.1 Για την εκπλήρωση του κριτηρίου της κτήσης τίτλου σπουδών:
Πτυχίο τριτοβάθμιας πανεπιστημιακής ή τεχνολογικής εκπαίδευσης από αναγνωρισμένο ακαδημαϊκό ίδρυμα ή ερευνητικό κέντρο της Ελλάδας ή του εξωτερικού.
Δ. Δικαιολογητικά τεκμηρίωσης της ιδιότητας απασχόλησης και του τόπου διαμονής στο εξωτερικό
Δ.1 Για την εκπλήρωση του κριτηρίου που αφορά στην ιδιότητα:
(α) του επιχειρηματία: οποιοδήποτε επίσημο έγγραφο σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας διαμονής και απασχόλησης βάσει του οποίου προκύπτει η ιδιότητα του νόμιμου εκπρόσωπου ή διευθύνοντος σύμβουλου ή εταίρου ή βασικού μετόχου της επιχείρησης,
(β) του εργαζόμενου (περιλαμβανομένου του απασχολουμένου σε ερευνητικό κέντρο): σύμβαση εργασίας, βεβαίωση εργοδότη ή αποδεικτικό καταβολής ασφαλιστικών ή φορολογικών εισφορών, ή οποιοδήποτε άλλο έγγραφο που αποδεικνύει την ιδιότητα απασχόλησης οποιουδήποτε τύπου ή μορφής,
(γ) του φοιτητή (στο πλαίσιο προγράμματος σπουδών για την απόκτηση διδακτορικού ή μεταδιδακτορικού τίτλου σπουδών): βεβαίωση φοίτησης σε αναγνωρισμένο εκπαιδευτικό ίδρυμα ή ερευνητικό οργανισμό.
Τα παραπάνω δικαιολογητικά αξιοποιούνται για την τεκμηρίωση τόσο της κατάστασης απασχόλησης όσο και του τόπου διαμονής. Σύμφωνα με τη σχετική προϋπόθεση, θα πρέπει να αποδεικνύεται για τουλάχιστον ένα μέλος της επιχειρηματικής συνεργασίας η διαμονή στο εξωτερικό για διάστημα ενός (1) συνεχούς έτους πριν την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.

 

2. Τα υπό Β, Γ, Δ δικαιολογητικά υποβάλλονται μόνο για το ένα μέρος της συνεργασίας (σε περιπτώσεις συμμετοχής νομικού προσώπου - επιχείρησης για τον νόμιμο εκπρόσωπο ή διευθύνοντα σύμβουλο ή εταίρο ή βασικό μέτοχο της επιχείρησης).

3. Για να γίνονται δεκτά δικαιολογητικά που δεν έχουν συνταχθεί στην ελληνική, αγγλική, γαλλική, γερμανική, ιταλική και ισπανική γλώσσα, απαιτείται αντίστοιχη επίσημη μετάφραση, άλλως δεν λαμβάνονται υπόψη.

Άρθρο 11

Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από την ημερομηνία δημοσίευσής της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα, 22 Μαΐου 2019

Ο Υπουργός

ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΡΑΓΑΣΑΚΗΣ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!