Υπουργείο Εργασίας

Υ.Α. 20579/7295/2019 Κατάργηση Περιφερειακού Τμήματος Αγροτών Πελοποννήσου με έδρα την Τρίπολη

Αριθμ. 20579/7295

ΦΕΚ B 1807 - 22.05.2019

Κατάργηση Περιφερειακού Τμήματος Αγροτών Πελοποννήσου με έδρα την Τρίπολη.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΄

Eχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α. της παρ. 1, περ. ε και θ, του άρθρου 52 του ν. 4387/2016 (Α΄85), όπως ισχύει.

β. του άρθρου 69Γ του ν. 4387/2016 (Α΄85).

2. Την οικ. 44549/Δ9.12193/ 8-10-2015 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Αναστάσιο Πετρόπουλο» (Β΄ 2169), όπως ισχύει.

3. Την 17378/6133/16-4-2019 απόφαση του Υφυπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Έναρξη λειτουργίας Τοπικής Διεύθυνσης Αρκαδίας και κατάργηση Τοπικών και Περιφερειακών Υπηρεσιών πρώην Φορέων Ν. Αρκαδίας του ΕΦΚΑ» (Β΄ 1364).

4. Την αριθμ. 562893/8-5-2019 πρόταση του Διοικητή του ΕΦΚΑ.

5. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται επιβάρυνση του τακτικού προϋπολογισμού και του προϋπολογισμού του ΕΦΚΑ, αποφασίζουμε:

Την κατάργηση του Περιφερειακού Τμήματος Αγροτών Πελοποννήσου με έδρα την Τρίπολη από 24-5-2019.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 15 Μαΐου 2019

Ο Υφυπουργός ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!