Υπουργείο Εργασίας

Φ10042/57802/1618/2019 Σχετικά με τις ασφαλιστικές κρατήσεις επί της προσωπικής διαφοράς του αρ. 27 παρ. 1 του ν. 4354/2015, των υπαλλήλων με σχέση εργασίας Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ,
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
& ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΥΡΙΑΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΕΙΣΦΟΡΩΝ (Δ15)
ΤΜΗΜΑ:Β'
Ταχ. Δ/νση:Σταδίου 29
Ταχ. Κώδικας:10110 Αθήνα
Πληροφορίες:Στ. Γιωτάκου
Τηλέφωνο:2131516783
stgiotakou@ypakp.gr

ΑΔΑ: Ω2Ρ5465Θ1Ω-Γ01

Αθήνα 22/05/2018

Αρ. Πρωτ.: Φ10042/57802/1618

ΠΡΟΣ: ΕΦΚΑ
Γεν. Δ/νση Εισφορών
Δ/νση Ασφάλισης
Σατωβριάνδου 18
10 4 32 Αθήνα

ΚΟΙΝ: Ελεγκτικό Συνέδριο
11η Υπηρεσία Επιτρόπου Διοικητικής Υποστήριξης
Τμήμα Β'
Εκτέλεσης Τακτικού
Προϋπολογισμού & Π.Δ.Ε
Μισθολογικό
Βουρνάζου 4 & Τσόχα,
Αθήνα 115 21

ΘΕΜΑ: «Σχετικά με τις ασφαλιστικές κρατήσεις επί της προσωπικής διαφοράς του αρ. 27 παρ. 1 του ν. 4354/2015, των υπαλλήλων με σχέση εργασίας Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου»

Σε απάντηση της από 1.11.2018 ηλεκτρονικής αναφοράς του Ελεγκτικού Συνεδρίου, σχετικά με το ως άνω αναφερόμενο θέμα, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

Α. Στην με αριθμ. 2/24112/ΔΕΠ/31.03.2017 (ΑΔΑ:7ΦΘΨΗ-ΟΒΛ) εγκύκλιο του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους και στη νεότερη Φ80020/45578/Δ.15.780/16.06.2017 (ΑΔΑ: ΩΩΡΙ465Θ1Ω-Ι8Λ) εγκύκλιο του Υπουργείου μας, διευκρινίσθηκε μεταξύ άλλων, ότι η προσωπική διαφορά του άρθρου 27 παρ. 1 του ν. 4354/2015 (Α' 176), εν όψει του ότι δεν αποτελεί σταθερή παράμετρο του ενιαίου μισθολογίου, δεν αποτελεί μέρος των συντάξιμων αποδοχών των ασφαλισμένων υπαλλήλων.

Συνεπώς, δεν υπόκειται σε εισφορές υπέρ κύριας, επικουρικής ασφάλισης και εφάπαξ παροχής.

Στην με αριθμ. Φ10042/οικ.13567/329/8.06.2018 (ΑΔΑ: 7ΑΛ2465Θ1Ω-Α46) εγκύκλιο του Υπουργείου μας, με την οποία δόθηκαν συμπληρωματικές οδηγίες για τον προσδιορισμό των συντάξιμων αποδοχών των υπαλλήλων με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου, αμειβόμενων με το ενιαίο μισθολόγιο, επισημάνθηκε ότι για λόγους χρηστής διοίκησης και στα πλαίσια διαμόρφωσης του ενιαίου πλαισίου εισφοροδότησης των πρόσθετων αμοιβών του Δημοσίου εν γένει, τα προβλεπόμενα για τους υπαλλήλους με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου, εφαρμόζονται από 1.07.2018 και στους υπαλλήλους που υπηρετούν με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου (ορισμένου ή αορίστου χρόνου), οι οποίοι επίσης αμείβονται με τις διατάξεις του ν. 4354/2015.

Για τις εισφορές υπέρ υγειονομικής περίθαλψης (άρθρο 41 του ν. 4387/2016), με την ανωτέρω εγκύκλιο διευκρινίσθηκε ότι από 1.07.2018 υπολογίζονται επί των πάσης φύσεως τακτικών μηνιαίων αποδοχών, είτε πρόκειται για υπαλλήλους με σχέση εργασίας δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου (ορισμένου ή αορίστου χρόνου).

Β. Κατόπιν των ανωτέρω, και για τους υπαλλήλους με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου (ορισμένου ή αορίστου χρόνου), δεν διενεργούνται από 1.07.2018 επί της εν λόγω προσωπικής διαφοράς κρατήσεις υπέρ κύριας, επικουρικής ασφάλισης, εφάπαξ παροχής, καθώς και υγειονομικής περίθαλψης.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ,ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΥΛΕΓΓΥΗΣ Α. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ

 
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!