Οικονομικές Ειδήσεις

Βουλή Τροπολογία για τον εξωδικαστικό μηχανισμό και άλλες διατάξεις

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ "Κύρωση της σύμβασης δωρεάς μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου, του Γενικού Νοσοκομείου Παίδων Πεντέλης και των συνεκτελεστών της διαθήκης της Ελισάβετ Παπαγιαννοπούλου"

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Με το άρθρο 1 επιχειρείται η περαιτέρω βελτίωση του εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων Ν. 4469/2017 (Ά 62), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, μέσω της πρόβλεψης της υπαγωγής των οφειλών έως 31.12.2018. Με τις παραγράφους 1-5 προβλέπεται η υπαγωγή των οφειλών αυτών, ενώ με την παράγραφο 6 θεσμοθετείται μεταβατική διάταξη, ώστε η δυνατότητα υπαγωγής των οφειλών του 2018 να καταλαμβάνει τόσο τις εκκρεμείς αιτήσεις όσο και τη δυνατότητα επαναϋποβολής αιτήσεων που κηρύχθηκε η διαδικασία ως άκαρπη, εφόσον έχουν οφειλές το 2018.

Με τη διάταξη του άρθρου 2 επεκτείνεται η δυνατότητα για την προσκόμιση βεβαίωσης οφειλών στις εκκρεμείς αιτήσεις Ν. 3869/2010 έως την 31η Μαΐου 2019.

Με τη διάταξη του άρθρου 3 ρητά προβλέπεται ότι η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα Α.Ε. όπως έχει μετονομαστεί με τον ν. 4608/19 (Α' 66) η ΕΤΕΑΝ Α.Ε. δεν καταβάλλει τόκους υπερημερίας σε περιπτώσεις καταπτώσεων εγγυήσεων υπέρ πιστωτικών ιδρυμάτων λόγω της καθυστερημένης καταβολής της σχετικής εγγυοδοτικής υποχρέωσης.

Με το άρθρο 4 επιτυγχάνεται η απλοποίηση της διαδικασίας σχετικά με την είσπραξη και απόδοση εισφοράς σε χρήμα υπέρ της ΕΑΝΕΠ, για την υλοποίηση έργων υποδομής εντός καθορισμένων Επιχειρηματικών Πάρκων, που ρυθμίστηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 52 του ν.3982/2011 και της αρ.πρωτ. Φ/Α.15/3/οικ.55483/673/17-5-2017 (Β'1722) απόφασης. Μέχρι σήμερα η ως άνω προβλεπόμενη διαδικασία έχει επιφέρει σοβαρότατες καθυστερήσεις στην απόδοση των χρημάτων στην ΕΑΝΕΠ και κατ' επέκταση στην υλοποίηση των απαιτούμενων έργων υποδομής.

Προκειμένου να επιτευχθεί απλοποίηση και επιτάχυνση αυτής, με το άρθρο 99 του ν.4605/2019 (Α'52) προβλέφθηκε στο εξής η κατάθεση των χρημάτων της προβλεπόμενης εισφοράς από τους υποχρέους ιδιοκτήτες απευθείας σε τραπεζικό λογαριασμό της ΕΑΝΕΠ και όχι μέσω των ΔΟΥ ως ίσχυε.

Ωστόσο, δυνάμει της Φ/Α.6.9/12485/946/2013 (Β'2872) απόφασης, έχει ήδη συγκεντρωθεί στον ΚΑΕ 3541 (μέχρι 31.12.2018) και στον ΑΛΕ 1140906001 (από 1.1.2019) ένα σημαντικό ποσό από τις εισφορές σε χρήμα, το οποίο, αν και ο ΚΑΕ καθορίστηκε κοινός για όλα τα Πάρκα που θα εγκριθούν, αφορά στο σύνολο του το ΕΠ Βαμβακιάς με δικαιούχο την «Επιχειρηματικό Πάρκο Ελευσίνας Α.Ε.». Σημειώνεται ότι για να καθοριστεί η εισφορά σε χρήμα προηγείται η έγκριση της πράξης εφαρμογής του Πάρκου από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση. Το στάδιο αυτό για τα Πάρκα δυνάμει του ν.3982/2011 έχει ολοκληρωθεί μόνο για το ΕΠ Βαμβακιάς Ελευσίνας.

Για το λόγο αυτό, για τα ποσά που έχουν ήδη βεβαιωθεί μέχρι σήμερα προς είσπραξη στον ΚΑΕ 3541 «Έσοδα υπέρ ΕΑΝΕΠ από εισφορές σε χρήμα για τη δημιουργία κοινόχρηστων χώρων και έργων υποδομής των Επιχειρηματικών Πάρκων (αρ. 52 παρ. 6 ν.3982/2011)», καθώς και στον ΑΛΕ 1140906001 «Εισφορές σε χρήμα για επιχειρηματικά πάρκα», υπέρ της ΕΑΝΕΠ Βαμβακιάς Ελευσίνας κρίνεται απαραίτητη η πρόβλεψη εξαιρετικής διάταξης, προκειμένου να ολοκληρωθούν το ταχύτερο δυνατό οι διαδικασίες απόδοσης που βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη, για το Επιχειρηματικό Πάρκο Ελευσίνας. Συγκεκριμένα προβλέπεται κατά παρέκκλιση της Φ/Α.15/3/οικ.55483/673/2017 (Β'1722) απόφασης, ότι η διαδικασία απόδοσης σε όλα τα στάδιά της γίνεται με μόνο δικαιολογητικό τη βεβαίωση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, από την οποία προκύπτει το συνολικό ποσό των καθαρών εσόδων, σύμφωνα με τα απολογιστικά στοιχεία για κάθε διαχειριστική περίοδο. Ως διαδικασία απόδοσης νοείται η εγγραφή σε ύψος, η ανάληψη δέσμευσης πίστωσης, η εκκαθάριση και η έκδοση εντολής πληρωμής. Κατά τα λοιπά της διαδικασίας που δεν σχετίζονται με απαιτούμενα δικαιολογητικό και εφόσον δεν ορίζεται διαφορετικά στο παρόν άρθρο, εφαρμόζονται συμπληρωματικά οι διατάξεις της ως άνω ΚΥΑ.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ

"Κύρωση της σύμβασης δωρεάς μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου, του Γενικού Νοσοκομείου Παίδων Πεντέλης και των συνεκτελεστών της διαθήκης της Ελισάβετ Παπαγιαννοπούλου

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο

1. Στην περίπτωση ιστ' της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 4469/2017 (Α' 62) οι λέξεις «31η Δεκεμβρίου 2017» αντικαθίστανται από τις λέξεις «31η Δεκεμβρίου 2018».

2. Στην περίπτωση ιζ' της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 4469/201η ημερομηνία «31η Δεκεμβρίου 2017» αντικαθίσταται με την ημερομηνία «31η Δεκεμβρίου 2018».

3. Η περίπτωση ιη' της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 4469/2017 αντικαθίσταται ως εξής:

«ιη) Ως «οφειλές προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης» νοούνται οι απαιτήσεις των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης, που βεβαιώθηκαν έως το χρόνο υποβολής της αίτησης του άρθρου 4 και γεννήθηκαν έως την 31η Δεκεμβρίου 2018 ή ανάγονται σε χρόνο έως την 31η Δεκεμβρίου 2018, με τις προσαυξήσεις ή τόκους εκπρόθεσμης καταβολής κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης του άρθρου 4».

4. Στην περίπτ. α' της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4469/2017 οι λέξεις «31η Δεκεμβρίου 2017» αντικαθίστανται από τις λέξεις «31Π Δεκεμβρίου 2018».

5. Στην παρ. 4 του άρθρου 2 του ν. 4469/2017 οι λέξεις «31η Δεκεμβρίου 2017» αντικαθίστανται από τις λέξεις «31η Δεκεμβρίου 2018».

6. Οι διατάξεις των παραγράφων 1 έως 5 του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται στις αιτήσεις που υποβάλλονται μετά την έναρξη ισχύος του. Αιτήσεις, στις οποίες κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος η διαδικασία έχει περατωθεί ως άκαρπη, μπορούν να επανυποβληθούν, εφόσον συμπεριλαμβάνουν οφειλές, οι οποίες καθίστανται επιδεκτικές ρύθμισης σύμφωνα με τις παραγράφους 1 έως 5. Σε αιτήσεις που είναι εκκρεμείς κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, οι οφειλέτες μπορούν να ζητήσουν τη διαγραφή της αίτησής τους με ταυτόχρονη επανυποβολή της, κατά το άρθρο 4 της υπ' αριθμ. 86768/13.8.2018 (Β' 3498) απόφασης χωρίς να απαιτείται η έκδοση της απόφασης της παρ. 2 του παραπάνω άρθρου, προκειμένου να συμπεριληφθούν οφειλές, οι οποίες καθίστανται επιδεκτικές ρύθμισης σύμφωνα με τις παραγράφους 1 έως 5.

Άρθρο

Στην παράγραφο 4 του άρθρου 83 του ν. 4605/19 (Α' 52) η ημερομηνία «30η Απριλίου 2019» αντικαθίσταται με την ημερομηνία «31η Μαΐου 2019».

Άρθρο

1. Μετά το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 της υποπαραγράφου Γ4: ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΕΑΝ ΑΕ της ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ Γ.: ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ του άρθρου πρώτου του Ν. 4093/2012 (Α' 222), προστίθενται εδάφια ως εξής: «Η εξόφληση γίνεται χωρίς περαιτέρω επιβαρύνσεις, ιδία τόκους υπερημερίας.»

2. Η παρ. 1 καταλαμβάνει και εκκρεμείς αγωγές πιστωτικών ιδρυμάτων κατά της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας επί των οποίων δεν έχουν εκδοθεί αμετάκλητες αποφάσεις.

Άρθρο

Είσπραξη και Απόδοση της εισφοράς σε χρήμα του άρθρου 52 του ν.3982/2011 (Α'143)

Η προβλεπόμενη στην παρ. 6 του άρθρου 52 ν.3982/2011, όπως αυτή αντικαταστάθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 99 ν.4605/2019 (Α'52) διαδικασία της απόδοσης της εισφοράς σε χρήμα για τα ποσά που έχουν ήδη βεβαιωθεί προς είσπραξη υπό τον ΚΑΕ 3541 «Έσοδα υπέρ Ε.ΑΝ.Ε.Π. από εισφορές σε χρήμα για τη δημιουργία κοινόχρηστων χώρων και έργων υποδομής των Επιχειρηματικών Πάρκων (αρ. 52, παρ.6, ν.3982/2011)», καθώς και υπό τον ΑΛΕ 1140906001 «Εισφορές σε χρήμα για επιχειρηματικά πάρκα», γίνεται με μόνο δικαιολογητικό τη βεβαίωση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους με το καθαρό εισπραχθέν ποσό του Κρατικού Προϋπολογισμού, υπό τον κωδικό αριθμό εσόδου 3541, καθώς και υπό τον αναλυτικό λογαριασμό εσόδου 1140906001, σύμφωνα με τα απολογιστικά στοιχεία για κάθε διαχειριστική περίοδο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!