Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Αποφάσεις - Εγκύκλιοι

Α.1103/2019 «Τροποποίηση της υπ΄αριθμ. Φ.318/216/2002 (Β΄544) Α.Υ.Ο. « Όροι και προϋποθέσεις για τη χορήγηση ειδικής άδειας παραγωγής μπύρας από εστιατόρια, μπαρ κλπ. για επιτόπια κατανάλωση. Καθορισμός όρων λειτουργίας και εποπτείας των εν λόγω επιχειρήσεων», όπως ισχύει

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΑΔΕ
Ανεξάρτητη Αρχή
Δημοσίων Εσόδων
1. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ
ΧΗΜΕΙΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΛΚΟΟΛΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ Α'
Ταχ. Δ/νση : Αν. Τσόχα 16
Ταχ. Κώδικας : 11521- Αθήνα
Πληροφορίες : Αρ. Αλίβερτη
Τηλέφωνο : 2106479223
Fax : 210 6468272
E-Mail : alcohol_food@gcsl.gr
2. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & ΕΦΚ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΚ & ΦΠΑ
ΤΜΗΜΑ Β'
Ταχ. Δ/νση : Καραγεώργη Σερβίας 10
Ταχ. Κώδικας : 10184, Αθήνα
Πληροφορίες : Μ. Ανδρούτσου
Τηλέφωνο : 2106987413
Fax : 210 6987408,424
E-Mail : finexcis@2001.syzefxis.gov.gr
Url : www.aade.gr

ΑΔΑ: ΩΧΙ446ΜΠ3Ζ-ΕΧΒ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Αριθ. ΦΕΚ: B'1367

Αθήνα, 13-03-2019

Αριθ. Πρωτ.:Α.1103
ΠΡΟΣ: Εθνικό τυπογραφείο
(Για δημοσίευση στην Εφημερίδα
ης Κυβερνήσεως)

ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση της υπ'αριθμ. Φ.318/216/2002 (Β'544) Α.Υ.Ο. « Όροι και προϋποθέσεις για τη χορήγηση ειδικής άδειας παραγωγής μπύρας από εστιατόρια, μπαρ κλπ. για επιτόπια κατανάλωση. Καθορισμός όρων λειτουργίας και εποπτείας των εν λόγω επιχειρήσεων», όπως ισχύει.

Α Π Ο Φ Α Σ Η

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) του ν.2963/1922 (Α'134) «Περί τροποποιήσεως διατάξεων των περί φορολογίας του ζύθου νόμων», όπως αυτές αντικαταστάθηκαν με τις διατάξεις του ν. 1839/1989 (Α'90) και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 3 Α , όπως αυτό προστέθηκε με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 19 του ν. 2753/1999 (Α'249), τροποποιήθηκε με το άρθρο 120 του ν. 4537/18 (Α'84) και ισχύει.

β) του Β. Δ/τος της 28-09-1922 «Περί εκτελέσεως των περί φορολογίας του ζύθου νόμων» (Α '183), όπως αυτό τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του Π. Δ/τος 965/1980 (Α' 243).

γ) των άρθρων 3, 53, 56, 79, 86, 87 και 183 του ν.2960/2001 ( Α'265) «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας»,

δ) των άρθρων 8, 9, 12, 13, 21 και 44, ως και του παραρτήματος ΙΙ του Καν (ΕΕ) 1169/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 25ης Οκτωβρίου 2011 σχετικά με την παροχή πληροφοριών για τα τρόφιμα στους καταναλωτές, την τροποποίηση των κανονισμών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθμ. 1924/2006 και (ΕΚ) αριθμ. 1925/2006 και την κατάργηση της Οδηγίας 87/250/ΕΚ της Επιτροπής, της Οδηγίας 90/496/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της Οδηγίας 1999/10/ΕΚ της Επιτροπής, της Οδηγίας 2000/13/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, των Οδηγιών της Επιτροπής 2002/67/ΕΚ και 2008/5/ΕΚ και του Κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 608/2004 της Επιτροπής,

ε) του άρθρου 17 του ν. 2166/1993 (Α' 137) «Κίνητρα ανάπτυξης επιχειρήσεων διαρρυθμίσεις στην έμμεση και άμεση φορολογία και άλλες διατάξεις»,

στ) του Ν. Δ/τος της 29-12-1923 (Α'384) «Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως των περί φορολογίας του ζύθου νόμων», όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του ν. 1839/1989 (Α'90).

ζ) του Κεφαλαίου Α' «Περί σύστασης της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» του ν.4389/2016 (Α'94) «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» και ειδικότερα του άρθρου 7, της παραγράφου 1 του άρθρου 14 και του άρθρου 41 αυτού,

2. Την αριθμ. Δ.ΟΡΓ.Α 1036960ΕΞ2017/10-03-2017 (Β' 968) απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε), όπως ισχύει.

3. Την αριθμ. Δ6Α 1015213 ΕΞ 2013/28-1-2013 (Β'130 και Β'372) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών», όπως συμπληρώθηκε, τροποποιήθηκε και ισχύει, σε συνδυασμό με τις διατάξεις της υποπαραγράφου α ' της παρ.3 του άρθρου 41 του ν.4389/2016.

4. Την αριθμ.1 της 20.01.2016 (Υ.Ο.Δ.Δ. 18) πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών», σε συνδυασμό με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 10 του άρθρου 41 του ν.4389/2016 και την υπ' αριθμ. 39/3/30.11.2017 Απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης της Α.Α.Δ.Ε. (Υ.Ο.Δ.Δ. 689/20.12.2017) «Ανανέωση θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων».

5. Την υπ' αριθμ. Φ. 318/216/2002 (Β'544) Α.Υ.Ο. «Όροι και προϋποθέσεις για τη χορήγηση ειδικής άδειας παραγωγής μπύρας από εστιατόρια, μπαρ, κλπ. για επιτόπια κατανάλωση. Καθορισμός όρων λειτουργίας και εποπτείας των εν λόγω επιχειρήσεων», όπως τροποποιήθηκε με την υπ'αριθμ. 30/003/000/321/2015 (Β'2231) όμοια και ισχύει.

6. Την ανάγκη εκσυγχρονισμού και βελτίωσης των ρυθμίσεων της υπ' αριθμ. Φ.318/216/2002 (Β'544) Α.Υ.Ο. με σκοπό την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και την ανάπτυξη των επιχειρήσεων που παράγουν μπύρα για επιτόπια κατανάλωση.

7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.).

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Τροποποιούμε την υπ'αριθμ. Φ.318/216/2002 (Β'544) Α.Υ.Ο. « Όροι και προϋποθέσεις για τη χορήγηση ειδικής αδείας παραγωγής μπύρας από εστιατόρια, μπαρ κ.λ.π. για επιτόπια κατανάλωση. Καθορισμός όρων λειτουργίας και εποπτείας των εν λόγω επιχειρήσεων», όπως ισχύει, ως ακολούθως:

Άρθρο 1

1. Η παράγραφος 1 του άρθρου 1 αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Τα εστιατόρια, μπαρ, ταβέρνες, κέντρα διασκέδασης και λοιπές ομοειδείς επιχειρήσεις που διαθέτουν κατάλληλο μηχανολογικό εξοπλισμό στο χώρο του καταστήματος, δικαιούνται να τύχουν ειδικής αδείας για την παραγωγή μπύρας, με την τήρηση των όρων και των διατυπώσεων που προβλέπονται στα επόμενα άρθρα και υπό την προϋπόθεση ότι το ζυθοβραστήριο περιλαμβάνει ένα ή περισσότερα δοχεία βρασμού ζυθογλεύκους (ζυθοβραστήρες) συνολικής χωρητικότητας τουλάχιστον πέντε (5) εκατόλιτρων, η παραγόμενη μπύρα δεν θα υπερβαίνει τα 1500 εκατόλιτρα κατ' έτος και θα διατίθεται αποκλειστικά χύμα και μόνο για επιτόπια κατανάλωση.»

2. Το εδάφιο α) της παραγράφου 2 του άρθρου 2 αντικαθίσταται ως εξής:

«α) Ζυθοβραστήριο το οποίο πρέπει να διαθέτει σπαστήρα (μύλο βύνης), δοχεία ανάμειξης, φίλτρα χυλού, δοχείο ή δοχεία βρασμού (ζυθοβραστήρα ή ζυθοβραστήρες), ψύκτη γλεύκους και τις κατάλληλες σωληνώσεις , κατασκευασμένα από ανοξείδωτο μέταλλο.»

3. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 και το εδάφιο α της παραγράφου 2 του άρθρου 4, αντίστοιχα, αντικαθίστανται ως εξής:

«1) Με τη λήψη της αδείας και πριν την έναρξη της παραγωγής της μπύρας, να υποβάλλει, με σχετική αίτηση δήλωσή του στην αρμόδια Χημική Υπηρεσία, πλήρη φάκελο για κάθε τύπο μπύρας που προτίθεται να παραγάγει, ο οποίος θα περιλαμβάνει τα αναλυτικά στοιχεία αυτής, το είδος και το ποσοστό των πρώτων υλών, τα πρόσθετα, τα ένζυμα, τις αρωματικές ύλες , ως και τα τεχνολογικά βοηθήματα που θα χρησιμοποιεί, το είδος των μέσων ρύθμισης της οξύτητας και της σκληρότητας του χρησιμοποιούμενου στην παραγωγή της μπύρας πόσιμου ύδατος, τα οποία πρέπει να είναι σύμφωνα με τους όρους και τις προδιαγραφές της ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας καθώς και συνοπτική περιγραφή της διαδικασίας παραγωγής του.»

«α. Η ποσότητα της εκάστοτε παραλαμβανόμενης βύνης, κριθής και κάθε άλλης αμυλούχου ή σακχαρούχου πρώτης ύλης κατά τύπο ή/και είδος αυτών καθώς και η εκχυλισματική απόδοση ή η περιεκτικότητα σε στερεά συστατικά αυτών.»

4. Η παράγραφος 5 του άρθρου 4 αριθμείται ως 5 α) και στο τέλος αυτής προστίθεται νέο εδάφιο β ως εξής:

«β) Να διασφαλίζει ότι οι υποχρεωτικές πληροφορίες, σύμφωνα με τις διατάξεις του στοιχείου (γ) της παραγράφου 1 του άρθρου 9 του κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 1169/2011 (ουσίες ή προϊόντα που προκαλούν αλλεργίες ή δυσανεξίες), είναι άμεσα διαθέσιμες και προσβάσιμες στο χώρο της επιχείρησης που διατίθενται οι μπύρες στον τελικό καταναλωτή.

Η παροχή των πληροφοριών αυτών μπορεί να γίνεται με:

αα) Αναγραφή των συστατικών που προκαλούν αλλεργίες και δυσανεξίες στους τιμοκαταλόγους της επιχείρησης ή /και

ββ) Αναγραφή των συστατικών που προκαλούν αλλεργίες και δυσανεξίες σε έντυπο ή ηλεκτρονικό υλικό, άμεσα διαθέσιμο στον πελάτη ή/και

γγ) Πινακίδες σε εμφανές σημείο του καταστήματος που αναγράφουν ευανάγνωστα τα περιεχόμενα συστατικά που προκαλούν αλλεργίες ή δυσανεξίες ανά τύπο μπύρας ή/και

δδ) Πινακίδες σε εμφανές σημείο του καταστήματος ή /και σχετική ένδειξη επί των τιμοκαταλόγων που να παραπέμπουν τις ευπαθείς ομάδες να συμβουλεύονται το εξειδικευμένο ή κατάλληλα ενημερωμένο προσωπικό προφορικά με ταυτόχρονη υποχρεωτική παροχή του σχετικού εντύπου ή ηλεκτρονικού υλικού εντός της επιχείρησης.

Οι πληροφορίες αυτές παρέχονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα, ενώ επιτρέπεται επιπλέον και η πολύγλωσση παροχή της πληροφορίας.»

Άρθρο 2

1. Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

2. Η παρούσα απόφαση να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΩΡΓ. ΠΙΤΣΙΛΗΣ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν θέλετε να συμπληρώνετε το κείμενο αυτό σε κάθε αναζήτηση σας; Αρκεί απλά να γραφτείτε δωρεάν στο Forin.gr πατώντας εδώ ή να συνδεθείτε με τον λογαριασμό σας.

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!