Φορολογία εισοδήματος

ΔΕΑΦ Α 1061576 ΕΞ 2019 Μη επιβολή ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης σε ποσά που χορηγήθηκαν ως έκτακτη παροχή στους δικαστικούς λειτουργούς και αφορούν τα έτη 2003-2007

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΑΔΕ
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
​ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
ΑΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ Α΄
Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10
Ταχ. Κώδικας : 101 84 Αθήνα
Τηλέφωνο : 210 – 3375317-8
Fax : 210 – 3375001
E-Mail : d12.a@yo.syzefxis.gov.gr
Url : www.aade.gr

ΑΔΑ: ΨΙΩΖ46ΜΠ3Ζ-ΝΡ5

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Αθήνα, 22 Απριλίου 2019

Αριθ. Πρωτ.:Ο ΔΕΑΦ Α 1061576 ΕΞ 2019

ΠΡΟΣ: Ως Π.Δ.

ΘΕΜΑ: Διευκρινίσεις σχετικά με την εφαρμογή της ΠΟΛ1175/2018 εγκυκλίου «Μη επιβολή ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης σε ποσά που χορηγήθηκαν ως έκτακτη παροχή στους δικαστικούς λειτουργούς και αφορούν τα έτη 2003-2007».

Με αφορμή γραπτά και προφορικά ερωτήματα που έχουν υποβληθεί στην υπηρεσία μας, αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1. Με την ΠΟΛ 1175/2018 εγκύκλιο διευκρινίστηκε ότι σε συμμόρφωση με την υπ’ αριθμ.295/2017 (Τμ.Β΄-7μ) απόφαση του ΣτΕ, τα ποσά που χορηγήθηκαν κατά τα έτη 2013 και 2014 στους δικαστικούς λειτουργούς ως έκτακτη παροχή της παραγράφου 9 του άρθρου 5 του ν.3620/2007, τα οποία αφορούν έτη πριν από το έτος έναρξης επιβολής της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 29 του ν. 3986/2011 (έτη 2003-2007), δεν υπάγονται σε αυτήν, ακόμη και αν εισπράχθηκαν και περιλήφθηκαν σε φορολογικές δηλώσεις μεταγενεστέρων ετών, στων οποίων τα εισοδήματα είχε αρχίσει να επιβάλλεται η ειδική εισφορά αλληλεγγύης. Επιπλέον, η ανωτέρω δικαστική απόφαση έκρινε, μεταξύ άλλων, ότι « … ο νομοθέτης δεν όρισε την εν λόγω έκτακτη παροχή της παρ. 5 του άρθρου 9 του ν. 3620/2007 ως φορολογητέο εισόδημα των χρήσεων κατά τις οποίες εισπράττονται οι παραπάνω δόσεις (πρβλ. ΣτΕ 974, 1783, 4040, 4350/1995, 2605, 5988/1996 κ.ά.)».

2. Συνεπώς, καθίσταται σαφές τόσο από τη ανωτέρω απόφαση του ΣΤΕ όσο και τη σχετική εγκύκλιο ότι τα ποσά των δόσεων της έκτακτης παροχής της παραγράφου 9 του άρθρου 5 του ν.3620/2007 δεν συνυπολογίζονται στην επιβολή της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης, ανεξάρτητα από το αν εισπράχθηκαν κατά τα έτη 2013 και 2014 ή προγενέστερα.

3. Με βάση τα ανωτέρω παρακαλούνται οι Δ.Ο.Υ. για τις δικές τους ενέργειες λαμβάνοντας υπόψη την ΠΟΛ 1175/2018 εγκύκλιο.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!