Αποφάσεις - Εγκύκλιοι

Υ.Α. 38382/2019 Σύστημα διαχείρισης και ελέγχου των έργων/ δράσεων του μηχανισμού «ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ»

Αριθμ. 38382

ΦΕΚ B 1387 - 22.04.2019

Σύστημα διαχείρισης και ελέγχου των έργων/ δράσεων του μηχανισμού «ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ».

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Το άρθρο 90 του «Κώδικα νομοθεσίας για την κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε για το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α΄/22-04-2005).

2. Το ν. 4314/2014 σχετικά με τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και ειδικότερα το άρθρο 42.

3. Τον κανονισμό (ΕΕ) αριθμ. 913/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 22 Σεπτεμβρίου 2010 σχετικά με το ευρωπαϊκό σιδηροδρομικό δίκτυο για ανταγωνιστικές εμπορευματικές μεταφορές

4. Τον κανονισμό (ΕΕ) 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17 Δεκεμβρίου 2013 περί καθορισμού κοινών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 1083/2006.

5. Τον κανονισμό (ΕΕ) αριθμ. 1315/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11 Δεκεμβρίου 2013 περί των προσανατολισμών της Ένωσης για την ανάπτυξη του διευρωπαϊκού δικτύου μεταφορών και για την κατάργηση της απόφασης αριθμ. 661/2010/EE.

6. Τον κανονισμό (ΕΕ) αριθμ. 1316/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11 Δεκεμβρίου 2013 για τη σύσταση της διευκόλυνσης «Συνδέοντας την Ευρώπη», την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 913/2010 και την κατάργηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθμ. 680/2007 και (ΕΚ) αριθμ. 67/2010.

7. Τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) αριθμ. 275/2014 της επιτροπής για την τροποποίηση του παραρτήματος Ι του κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 1316/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη σύσταση της Διευκόλυνσης «Συνδέοντας την Ευρώπη».

8. Τον κανονισμό (ΕΕ) αριθμ. 347/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17 Απριλίου 2013 σχετικά με τις κατευθυντήριες γραμμές για τις διευρωπαϊκές ενεργειακές υποδομές, την κατάργηση της απόφασης αριθμ. 1364/2006/ΕΚ και την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθμ. 713/2009, (ΕΚ) αριθμ. 714/2009 και (ΕΚ) αριθμ. 715/2009.

9. Τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) αριθμ. 1391/2013 της επιτροπής της 14 Οκτωβρίου 2013 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 347/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις κατευθυντήριες γραμμές για τις διευρωπαϊκές ενεργειακές υποδομές, όσον αφορά τον ενωσιακό κατάλογο έργων κοινού ενδιαφέροντος.

10. Τον κανονισμό (ΕΕ) αριθμ. 283/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11 Μαρτίου 2014 σχετικά με τις κατευθυντήριες γραμμές για τα διευρωπαϊκά δίκτυα υποδομών των τηλεπικοινωνιών και την κατάργηση της απόφασης αριθμ. 1336/97/ΕΚ., όπως τροποποιήθηκε με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθμ. 1046/2018 της 2ας Αυγούστου 2018.

11. Τον κατ' εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) 2016/1989 της επιτροπής της 18 Νοεμβρίου 2015 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 347/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τον ενωσιακό κατάλογο έργων κοινού ενδιαφέροντος.

12. Το π.δ. 147/2017 (ΦΕΚ Α΄192) «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης».

13. Το π.δ. 123/2016 (ΦΕΚ Α΄208) «Ανασύσταση και μετονομασία του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύσταση του Υπουργείου Τουρισμού, σύσταση Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής και Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, μετονομασία Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.

14. Το π.δ. 88/2018 (ΦΕΚ 160/τ.Α’/29-08-2018) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

15. Την 91589/03-09-2018 (ΦΕΚ 3814/τ.Β’/04-09-2018) κοινή απόφαση Πρωθυπουργού και Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης με θέμα «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης, Ευστάθιο Γιαννακίδη».

16. Την 112012/ΕΥΘΥ 1046/18.11.2015 (ΦΕΚ 2473 Β΄) κοινές υπουργική απόφαση, για την αναδιάρθρωση της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού της Εφαρμογής.

17. Τη 64203/16-6-2016 απόφαση σύστασης Επιτροπής Παρακολούθησης του μηχανισμού «Συνδέοντας την Ευρώπη» (Connecting Europe Facility/CEF) - Τομέας Μεταφορών. 18. Τη 42089/18-4-2016 απόφαση σύστασης Επιτροπής Παρακολούθησης των έργων της τεχνικής βοήθειας του μηχανισμού «Συνδέοντας την Ευρώπη» (Connecting Europe Facility/CEF) - Τομέας Μεταφορών.

19. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλείται πρόσθετη δαπάνη για τον κρατικό προϋπολογισμό, αποφασίζουμε:

Κεφάλαιο I

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ - ΟΡΙΣΜΟΙ - ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ

Άρθρο 1

Αντικείμενο

Με την παρούσα απόφαση καθορίζεται το Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου των έργων/δράσεων κοινού ενδιαφέροντος, των Διευρωπαϊκών Δικτύων στους τομείς των Μεταφορών, της Ενέργειας και των Τηλεπικοινωνιών, που συγχρηματοδοτούνται στο πλαίσιο του κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 1316/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11 Δεκεμβρίου 2013, για τη σύσταση του μηχανισμού «Συνδέοντας την Ευρώπη» (CEF), όπως τροποποιήθηκε το παράρτημα Ι αυτού με τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) αριθμ. 275/2014 της επιτροπής της 7 Ιανουαρίου 2014.

Άρθρο 2

Ορισμοί

Για την εφαρμογή της παρούσας απόφασης ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:

1. «Έργο κοινού ενδιαφέροντος»: Έργο, που έχει προσδιορισθεί για κάθε τομέα των ΔΕΔ, στους ακόλουθους κανονισμούς:

 • Τομέας Μεταφορών: κανονισμός (ΕΕ) αριθμ. 1315/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11 Δεκεμβρίου 2013.
 •  Τομέας Ενέργειας: Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) αριθμ. 2016/1989 της επιτροπής της 18 Νοεμβρίου 2015 και κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) αριθμ. 1391/2013 της επιτροπής της 14 Οκτωβρίου 2013 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 347/2013.
 • Τομέας Τηλεπικοινωνιών: κανονισμός (ΕΕ) αριθμ. 283/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11 Μαρτίου 2014, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

2. «Πολυετές πρόγραμμα εργασιών»: Εγκεκριμένο πρόγραμμα, στο πλαίσιο του οποίου εκδίδονται από την Ε.Ε. προσκλήσεις υποβολής προτάσεων.

3. «Ετήσιο πρόγραμμα εργασιών»: Εγκεκριμένο πρόγραμμα με θεματικές ενότητες που δεν περιλαμβάνονται στο πολυετές πρόγραμμα εργασιών, στο πλαίσιο του οποίου εκδίδονται από την Ε.Ε. προσκλήσεις υποβολής προτάσεων.

4. «Δικαιούχος» (beneficiary): κράτος μέλος (Κ-Μ), διεθνής οργανισμός ή δημόσια ή ιδιωτική επιχείρηση ή φορέας, που επιλέγεται να λάβει δημοσιονομική ενίσχυση από την Ένωση.

5. «Φορέας υλοποίησης» (implementing body): Δημόσια ή ιδιωτική επιχείρηση ή φορέας, που έχει ορισθεί από δικαιούχο για να υλοποιήσει την οικεία δράση, εφόσον ο δικαιούχος είναι κράτος - μέλος ή διεθνής οργανισμός.

6. «Συντονιστής» (coordinator): Δικαιούχος που ορίζεται συντονιστής των δικαιούχων, οι οποίοι είναι συναρμόδιοι για την υλοποίηση ενός κοινού έργου/δράσης.

7. «Δράση» (Action): Σύνολο δραστηριοτήτων, που έχει προσδιορισθεί ως οικονομικά και τεχνικά αυτοτελής, έχει καθορισμένο χρονικό πλαίσιο και είναι αναγκαία για την υλοποίηση έργου κοινού ενδιαφέροντος.

8. «Συνέργειες μεταξύ τομέων»: Η ύπαρξη παρεμφερών ή συμπληρωματικών δράσεων οι οποίες αναλαμβάνονται στους τομείς Μεταφορών, Ενέργειας και Τηλεπικοινωνιών και μπορούν να οδηγήσουν σε βελτιστοποίηση σε ότι αφορά τις δαπάνες ή τα αποτελέσματα, με την κοινή αξιοποίηση χρηματοδοτικών, τεχνικών ή ανθρώπινων πόρων.

9. «Συμφωνία Επιχορήγησης» (Grant Agreement):

Τυποποιημένη σύμβαση, που υπογράφεται από τον εκπρόσωπο της Ε.Ε. (ΙΝΕΑ) και τον δικαιούχο ή τον συντονιστή των δικαιούχων στην περίπτωση κοινού έργου, στην οποία ορίζονται το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο της δράσης καθώς και οι κανόνες επιλεξιμότητας, υλοποίησης, παρακολούθησης, πληρωμών, ελέγχων και ολοκλήρωσης.

10. «Σύμφωνο Σύμπραξης Δικαιούχων» (Consortium Agreement): Σύμφωνο που συνάπτεται μεταξύ των δικαιούχων ενός κοινού έργου/δράσης, στο οποίο περιγράφεται η εσωτερική λειτουργία, ο συντονισμός για την ορθή εκτέλεση του έργου/δράσης και ορίζεται ο συντονιστής των δικαιούχων.

11. «Έκθεση Προόδου Δράσης» (Action Status Report - ASR): Έκθεση προόδου που περιλαμβάνει στοιχεία και πληροφορίες σχετικά με την υλοποίηση του έργου/δράσης σε συγκεκριμένη περίοδο αναφοράς. Η υποχρέωση και οι σχετικές προθεσμίες υποβολής προβλέπονται στην εκάστοτε Συμφωνία Επιχορήγησης.

12. «Τελική Έκθεση» (Final Report): Έκθεση που περιλαμβάνει στοιχεία και πληροφορίες σχετικά με τη συνολική υλοποίηση του έργου/δράσης. Η Τελική Έκθεση συνοδεύει το Αίτημα Πληρωμής Υπολοίπου.

13. «Ενδιάμεση Πληρωμή» (Interim Payment): Αίτημα πληρωμής που υποβάλλεται στην Ε.Ε. (ΙΝΕΑ), συνοδευόμενο από τα προβλεπόμενα στη Συμφωνία Επιχορήγησης έγγραφα για συγκεκριμένη περίοδο αναφοράς. Η υποχρέωση και οι σχετικές προθεσμίες υποβολής προβλέπονται στην εκάστοτε Συμφωνία Επιχορήγησης.

14. «Πληρωμή Υπολοίπου» (Payment of the Balance):

Τελικό Αίτημα Πληρωμής που υποβάλλεται στην Ε.Ε.(ΙΝΕΑ), συνοδευόμενο από τα προβλεπόμενα στη Συμφωνία Επιχορήγησης έγγραφα. Η υποχρέωση και η σχετική προθεσμία υποβολής προβλέπονται στην εκάστοτε Συμφωνία Επιχορήγησης.

15. «Ατομική Οικονομική Κατάσταση» (Individual Financial Statement): Πρότυπο έντυπο της Ε.Ε. που χρησιμοποιείται για την παραγωγή των αιτημάτων ενδιάμεσης και τελικής πληρωμής έργων/δράσεων σύμφωνα με τις σχετικές οδηγίες συμπλήρωσης της Ε.Ε. (ΙΝΕΑ).

16. «Ενοποιημένη Οικονομική Κατάσταση» (Consolidated Financial Statement): Πρότυπο έντυπο της Ε.Ε., που χρησιμοποιείται για την παραγωγή αιτημάτων ενδιάμεσης και τελικής πληρωμής, έργων/δράσεων με πολλούς δικαιούχους στα οποία έχει οριστεί συντονιστής, σύμφωνα με τις σχετικές οδηγίες συμπλήρωσης της Ε.Ε. (ΙΝΕΑ).

17. «Πιστοποιητικό επί των Οικονομικών Καταστάσεων» (Certificate on the Financial Statements): Τυποποιημένο Πιστοποιητικό που συνοδεύει τα αιτήματα πληρωμής που υποβάλλονται στην Ε.Ε. (ΙΝΕΑ). Εκδίδεται από Ανεξάρτητο Ελεγκτή - Ορκωτό Λογιστή ο οποίος συμμορφώνεται με τους όρους και τα διεθνή πρότυπα που ορίζονται ρητά από την ΙΝΕΑ.

18. «Ειδικές Υπηρεσίες Διαχείρισης (ΕΥΔ)»: Οι Ειδικές Υπηρεσίες του ν. 4314/2014 και ειδικότερα η ειδική υπηρεσία διαχείρισης του επιχειρησιακού προγράμματος «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» (ΕΥΔ ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ) και οι Ειδικές Υπηρεσίες Διαχείρισης των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία» (ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ) και η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα» (ΕΥΔ ΕΠ ΜΔΤ), ως αρμόδιες για τα έργα/δράσεις του μηχανισμού «Συνδέοντας την Ευρώπη» (CEF) στους τομείς Μεταφορών, Ενέργειας και Τηλεπικοινωνιών αντίστοιχα.

19. «Αρχή Πιστοποίησης»: Η «Ειδική Υπηρεσία Αρχή Πιστοποίησης και Εξακρίβωσης Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων» του ν. 4314/2014.

20. «Επιτελικές Δομές»: οι Επιτελικές Δομές ΕΣΠΑ του ν. 4314/2014 του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ) και του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης.

Άρθρο 3

Ρόλος και αρμοδιότητες των εμπλεκόμενων φορέων

Για τον προγραμματισμό, τη διαχείριση, την υλοποίηση και τον έλεγχο των έργων/δράσεων Διευρωπαϊκών Δικτύων, που συγχρηματοδοτούνται στο πλαίσιο του μηχανισμού «Συνδέοντας την Ευρώπη» (CEF), ορίζονται οι ακόλουθες αρχές και υπηρεσίες καθώς και οι ρόλοι, οι αρμοδιότητες και, κατά περίπτωση, οι υποχρεώσεις τους:

Α. Η «Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού της Εφαρμογής» (ΕΥΣΕ), που υπάγεται στην Εθνική Αρχή Συντονισμού της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, σύμφωνα με το άρθρο 42 του ν. 4314/2014, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και την υπουργική απόφαση 112012/ΕΥΘΥ 1046/18.11.2015 περί «αναδιάρθρωσης της ΕΥΣΕ» έχει, μέσω της Μονάδας Ε’, τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

1. Αναλαμβάνει τα καθήκοντα του προγραμματισμού, της αξιολόγησης, καθώς και της παρακολούθησης και του συντονισμού της εφαρμογής του μηχανισμού «Συνδέοντας την Ευρώπη» (CEF) στους τομείς των Μεταφορών, της Ενέργειας και των Τηλεπικοινωνιών.

2. Εκπροσωπεί τη χώρα στα αρμόδια κοινοτικά όργανα/επιτροπές, όπου και λαμβάνονται, μεταξύ άλλων, αποφάσεις για τον προγραμματισμό και την υλοποίηση του μηχανισμού «Συνδέοντας την Ευρώπη» (CEF) και λειτουργεί ως σύνδεσμος με τις αρμόδιες Διευθύνσεις της ευρωπαϊκής επιτροπής για τα έργα/δράσεις των Διευρωπαϊκών Δικτύων στους τομείς Μεταφορών, Ενέργειας και Τηλεπικοινωνιών.

3. Μεριμνά για την εκπροσώπηση και συμμετοχή στις συνεδριάσεις των επιτροπών και ομάδων εργασίας οριζόντιων πολιτικών, των Χρηματοδοτικών Κανονισμών καθώς και των Δικτύων και Διαδρόμων ελληνικού ενδιαφέροντος και συνεργάζεται με τα άλλα Κ-Μ και τους Ευρωπαίους Συντονιστές.

4. Συντονίζει και ενημερώνει σε εθνικό επίπεδο για τις διαδικασίες χρηματοδότησης έργων/δράσεων των Διευρωπαϊκών Δικτύων από τον Μηχανισμό «Συνδέοντας την Ευρώπη» και συνεργάζεται με τις Επιτελικές Δομές των υπουργείων και τις λοιπές αρμόδιες εθνικές και περιφερειακές αρχές και υπηρεσίες στο πλαίσιο της παρακολούθησης της εφαρμογής των σχετικών τομεακών πολιτικών.

5. Μεριμνά, σε συνεργασία με την ΕΥΘΥ, για την έκδοση του συστήματος διαχείρισης και ελέγχου (ΣΔΕ) του μηχανισμού «Συνδέοντας την Ευρώπη», όπου μεταξύ άλλων αποτυπώνονται οι αρμοδιότητες, ευθύνες και υποχρεώσεις των φορέων υλοποίησης, Διαχειριστικών Αρχών και των λοιπών εμπλεκόμενων.

6. Εκδίδει, προσκλήσεις για την υποβολή προτάσεων από δυνητικούς δικαιούχους για τη χρηματοδότηση έργων/δράσεων των Διευρωπαϊκών Δικτύων, σε συνέχεια προσκλήσεων που εκδίδονται από την ευρωπαϊκή επιτροπή, στο πλαίσιο προγραμμάτων εργασιών και λοιπών χρηματοδοτικών εργαλείων.

7. Μεριμνά για την ομαλή εξέλιξη της διαδικασίας υποβολής προτάσεων χορήγησης χρηματοδοτικής ενίσχυσης έργων/δράσεων του μηχανισμού «Συνδέοντας την Ευρώπη» στην Ε.Ε. σε συνεργασία με τις Διαχειριστικές Αρχές/Επιτελικές Δομές/Υπηρεσίες. Προβαίνει στον τελικό έλεγχο των προτάσεων χορήγησης χρηματοδοτικής ενίσχυσης και εισηγείται για την έκδοση της σύμφωνης γνώμης του Κ-Μ η οποία χορηγείται από τη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης.

8. Παρακολουθεί την εξέλιξη της ανταγωνιστικής διαδικασίας αξιολόγησης, επιλογής, έγκρισης από την Ε.Ε. καθώς και σύναψης συμφωνιών επιχορήγησης έργων/ δράσεων του μηχανισμού «Συνδέοντας την Ευρώπη» και ενημερώνει σχετικά τις εθνικές αρχές.

9. Παρακολουθεί την εφαρμογή των συμφωνιών επιχορήγησης έργων/δράσεων του μηχανισμού «Συνδέοντας την Ευρώπη» και των ειδικών όρων που περιλαμβάνονται σε αυτές, για την ορθή και απρόσκοπτη υλοποίηση του φυσικού και οικονομικού τους αντικειμένου.

10. Ενημερώνεται για τα αιτήματα τροποποίησης συμφωνιών επιχορήγησης έργων/δράσεων του μηχανισμού «Συνδέοντας την Ευρώπη» που υποβάλλονται στην ευρωπαϊκή επιτροπή από τους δικαιούχους.

11. Εκδίδει οδηγίες και παρέχει κατευθύνσεις σχετικά με τη διαχείριση καθώς και με κάθε δραστηριότητα που υπάγεται στις αρμοδιότητες των Διαχειριστικών Αρχών/ Επιτελικών Δομών/Υπηρεσιών και των δικαιούχων, σε ότι αφορά στα έργα/δράσεις του μηχανισμού «Συνδέοντας την Ευρώπη».

12. Συνεργάζεται με τη Διεύθυνση Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης και με τις αρμόδιες Διαχειριστικές Αρχές/Επιτελικές Δομές/Υπηρεσίες για την ομαλή χρηματοδότηση των έργων/ δράσεων Διευρωπαϊκών Δικτύων.

13. Συντονίζει τη διαδικασία υποβολής στην Ε.Ε. (ΙΝΕΑ) από τους δικαιούχους των Εκθέσεων Προόδου Δράσης (Action Status Report - ASR), για το σύνολο των έργων/ δράσεων του μηχανισμού «Συνδέοντας την Ευρώπη», όπως προβλέπεται στις Συμφωνίες Επιχορήγησης.

14. Συντονίζει τη διαδικασία υποβολής στην Ε.Ε. (ΙΝΕΑ) από τους δικαιούχους των αιτημάτων ενδιάμεσης πληρωμής και των αιτημάτων πληρωμής υπολοίπου των έργων/δράσεων του μηχανισμού «Συνδέοντας την Ευρώπη», σε συνεργασία με τις αρμόδιες Διαχειριστικές Αρχές και την Αρχή Πιστοποίησης.

15. Μεριμνά για την παροχή στοιχείων και άλλων πληροφοριών που αιτούνται οι αρμόδιες υπηρεσίες της ευρωπαϊκής επιτροπής.

16. Συντονίζει και συμμετέχει στη διενέργεια επιτόπιων επισκέψεων και ελέγχων στα έργα/δράσεις του μηχανισμού «Συνδέοντας την Ευρώπη», που πραγματοποιούνται από την ευρωπαϊκή επιτροπή και εκφράζει τις θέσεις των ελληνικών αρχών επί των σχετικών συμπερασμάτων του ελέγχου. Μεριμνά για την ενημέρωση και αξιοποίηση των συμπερασμάτων που εξάγονται από τους ελέγχους των αρμοδίων οργάνων.

17. Σχεδιάζει έντυπα παρακολούθησης προσαρμοσμένα στις ιδιαιτερότητες των έργων/δράσεων ανά τομέα.

18. Οργανώνει ή/και συμμετέχει σε συναντήσεις με τις υπηρεσίες της ευρωπαϊκής επιτροπής, τα αρμόδια Υπουργεία, τις Διαχειριστικές Αρχές/Επιτελικές Δομές/ Υπηρεσίες και τους δικαιούχους.

19. Συμμετέχει ή/και υποστηρίζει επιτροπές/ομάδες εργασίας σε θέματα πολιτικών Μεταφορών, Ενέργειας και Τηλεπικοινωνιών.

20. Συνεργάζεται με τις λοιπές υπηρεσίες της Εθνικής Αρχής Συντονισμού (ΕΑΣ) και την Ειδική Υπηρεσία Αρχή Πιστοποίησης και Εξακρίβωσης Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων, σε θέματα αρμοδιότητάς τους.

21. Συντονίζει τη συνεργασία των δικαιούχων με το Μηχανισμό Υποστήριξης JASPERS και την ΕΤΕπ στο πλαίσιο της προετοιμασίας έργων/δράσεων.

22. Υποβάλει στην Ε.Ε. ως δικαιούχος προτάσεις έργων/ δράσεων τεχνικής βοήθειας και μετά την υπογραφή των σχετικών συμφωνιών επιχορήγησης (Grant Agreements) μεριμνά για την κατανομή στους εμπλεκόμενους φορείς.Εποπτεύει τους εμπλεκόμενους φορείς, οι οποίοι έχουν την ευθύνη υλοποίησης των σχετικών δράσεων τεχνικής βοήθειας σύμφωνα με τους ισχύοντες κανόνες επιλεξιμότητας. Υποβάλει στην Ε.Ε. για τα έργα/δράσεις τεχνικής βοήθειας ετήσιες εκθέσεις, αιτήματα πληρωμής και αποπληρωμής καθώς και τυχόν αιτήματα τροποποίησης σε συνεργασία με τους εμπλεκόμενους φορείς.

23. Εισηγείται στο Γενικό Γραμματέα Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ για την εκπόνηση μελετών, ερευνών, εμπειρογνωμοσυνών και άλλων δράσεων, σχετικών με τα αντικείμενα του μηχανισμού και μεριμνά για την ορθή υλοποίησή τους, στο πλαίσιο της εγκεκριμένης από την Ε.Ε. τεχνικής βοήθειας.

24. Υποστηρίζει την λειτουργία των επιτροπών παρακολούθησης (Steering Committee) του μηχανισμού «Συνδέοντας την Ευρώπη» και εισηγείται τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας τους.

25. Υποστηρίζει το έργο της επιτροπής παρακολούθησης του προγράμματος της τεχνικής βοήθειας του μηχανισμού «Συνδέοντας την Ευρώπη».

26. Παρακολουθεί την υλοποίηση του ΠΔΕ σε ότι αφορά στα έργα του CEF και ενεργεί σύμφωνα με τις ειδικότερες προβλέψεις των σχετικών εγκυκλίων οδηγιών του ΠΔΕ.

B. Οι Γενικές Γραμματείες των αρμόδιων Υπουργείων για κάθε τομέα των Διευρωπαϊκών Δικτύων, και συγκεκριμένα:

Τομέας Μεταφορών:

 •  H Γενική Γραμματεία Μεταφορών και η Γενική Γραμματεία Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, αρμόδιες για όλες τις δράσεις Μεταφορών συμπεριλαμβανομένων και των λιμενικών υποδομών [συναρμοδιότητα με την Γενική Γραμματεία Λιμένων, Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής (ΥΝΑΝΗΠ)] και εξαιρούμενων των δράσεων θαλασσίων διαδρόμων (MoS).
 • H Γενική Γραμματεία Λιμένων, Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής (ΥΝΑΝΗΠ), αρμόδια για τις δράσεις Θαλάσσιων Διαδρόμων (MoS) και δράσεων που άπτονται θεμάτων λιμενικής πολιτικής καθώς και λιμενικών υποδομών [συναρμοδιότητα με τη Γενική Γραμματεία Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών].

Τομέας Ενέργειας:

 • H Γενική Γραμματεία Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, αρμόδια για δράσεις Ενέργειας.

Τομέας Τηλεπικοινωνιών:

 • H Γενική Γραμματεία Ψηφιακής Πολιτικής και η Γενική Γραμματεία Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, αρμόδιες για δράσεις Τηλεπικοινωνιών, έχουν τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

1. Διατυπώνουν σύμφωνη γνώμη για τη σκοπιμότητα υποβολής έργων/δράσεων στο πλαίσιο των σχετικών προσκλήσεων. Στις ανωτέρω περιπτώσεις συναρμοδιότητας ή σε συνέργειες μεταξύ τομέων, η γνώμη για τη σκοπιμότητα θα δίνεται από όλες τις εμπλεκόμενες Γενικές Γραμματείες.

2. Συμμετέχουν στις Επιτροπές Παρακολούθησης Δράσεων του μηχανισμού «Συνδέοντας την Ευρώπη», που συγκροτούνται στο Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης.

Γ. Οι Επιτελικές Δομές των αρμόδιων Υπουργείων για κάθε τομέα των Διευρωπαϊκών Δικτύων:

 •  η Ε.Υ. Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, αρμόδια για τον Τομέα Μεταφορών,
 •  η Ε.Υ. Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, αρμόδια για τις δράσεις Θαλάσσιων Αρτηριών (MoS) και θεμάτων λιμενικής πολιτικής του τομέα των Μεταφορών,
 •  η Ε.Υ. Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ), αρμόδια για τον τομέα της Ενέργειας,
 •  η Ε.Υ. Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, αρμόδια για τον τομέα των Τηλεπικοινωνιών, έχουν τις ακόλουθες αρμοδιότητες, σύμφωνα με τις ειδικότερες κατευθύνσεις/ανάγκες των Υπουργείων:

1. Δύνανται να υποστηρίζουν τις υπηρεσίες του Υπουργείου και των εποπτευόμενων φορέων στην ωρίμανση εν δυνάμει επιλέξιμων δράσεων.

2. Παρακολουθούν τη συνολική πρόοδο των δράσεων του αντίστοιχου Τομέα του μηχανισμού «Συνδέοντας την Ευρώπη», συνεργαζόμενες με την ΕΥΣΕ και τις Διαχειριστικές Αρχές.

3. Δύνανται να υποστηρίζουν τους δικαιούχους/φορείς υλοποίησης των έργων/δράσεων του μηχανισμού «Συνδέοντας την Ευρώπη».

4. Διαχειρίζονται την Τεχνική Βοήθεια που τους κατανέμεται, στο πλαίσιο του μηχανισμού «Συνδέοντας την Ευρώπη».

Δ. Οι Ειδικές Υπηρεσίες Διαχείρισης (ΕΥΔ) αρμόδιες για κάθε τομέα των Διευρωπαϊκών Δικτύων, και συγκεκριμένα:

 •  η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» (ΕΥΔ ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ) Τομέας Μεταφορών, ως αρμόδια για τον τομέα Μεταφορών,
 • η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία» (ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ), ως αρμόδια για τον Τομέα της Ενέργειας,
 • η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα» (ΕΥΔ ΕΠ ΜΔΤ), ως αρμόδια για τον Τομέα των Τηλεπικοινωνιών,
 •  Οι Ειδικές Υπηρεσίες Διαχείρισης των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, ως αρμόδιες για έργα διευρωπαϊκών δικτύων τοπικής εμβέλειας, έχουν για τα έργα/δράσεις που εμπίπτουν στον τομέα ευθύνης τους, τις παρακάτω αρμοδιότητες:

Δ.1 Στο πλαίσιο της υποβολής προτάσεων έργων/δράσεων στους τομείς των Μεταφορών, της Ενέργειας και των Τηλεπικοινωνιών, η αρμόδια ΕΥΔ:

1. Παραλαμβάνει τις προτάσεις που υποβάλλονται από τους δυνητικούς δικαιούχους για χορήγηση κοινοτικής συνδρομής και τις προαξιολογεί, εφαρμόζοντας τα κριτήρια των σχετικών προσκλήσεων.

2. Συντάσσει και αποστέλλει στους δυνητικούς δικαιούχους εκθέσεις με τα αποτελέσματα της προαξιολόγησης, με κοινοποίηση στην ΕΥΣΕ.

Δ.2 Στο πλαίσιο της παρακολούθησης των εγκεκριμένων έργων/δράσεων, η αρμόδια ΕΥΔ:

1. Παρακολουθεί την πορεία υλοποίησης των έργων/ δράσεων που υλοποιούν οι δικαιούχοι/φορείς υλοποίησης, μέχρι την ολοκλήρωση του φυσικού και οικονομικού τους αντικειμένου και την αποπληρωμή τους από την Ε.Ε., ιδίως όσον αφορά το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο, το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης, και την τήρηση των εθνικών και ενωσιακών πολιτικών καθώς και ως προς την τήρηση των υποχρεώσεων, που έχουν αναλάβει με βάση τις σχετικές Συμφωνίες Επιχορήγησης (Grant Agreements) και τις κατευθύνσεις και οδηγίες της ΕΥΣΕ.

2. Αξιολογεί την πορεία υλοποίησης του έργου/δράσης και εφόσον διαπιστώσει αδυναμία επίτευξης των στόχων που έχουν τεθεί, επεξεργάζεται και υποβάλλει διορθωτικές προτάσεις στους δικαιούχους/φορείς υλοποίησης, με κοινοποίηση στην ΕΥΣΕ.

3. Στην περίπτωση έργων/δράσεων για τα οποία το σύνολο ή μέρος της ιδίας συμμετοχής καλύπτεται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, αξιολογεί και εκφράζει τη γνώμη της για τυχόν αίτημα τροποποίησης Συμφωνίας Επιχορήγησης έργου/δράσης που θα υποβάλλει ο δικαιούχος στην Ε.Ε. και ενημερώνει την ΕΥΣΕ. Στην περίπτωση έργων/δράσεων στα οποία η ιδία συμμετοχή καλύπτεται από ιδίους πόρους των δικαιούχων η ΕΥΔ ενημερώνεται σχετικά από τους δικαιούχους.

4. Συγκεντρώνει και αξιολογεί τα στοιχεία παρακολούθησης της υλοποίησης των έργων/δράσεων (Έκθεση Προόδου Δράσης, Τελική Έκθεση, Αίτημα Ενδιάμεσης Πληρωμής, Αίτημα Τελικής Πληρωμής,κ.λπ.) που συντάσσονται από τους δικαιούχους/φορείς υλοποίησης και τα διαβιβάζει στην ΕΥΣΕ και την Αρχή Πιστοποίησης του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης.

5. Σύμφωνα με τα οριζόμενα στην εκάστοτε ισχύουσα εγκύκλιο ΠΔΕ, γνωμοδοτεί αρμοδίως, με κοινοποίηση στην ΕΥΣΕ, για τον προϋπολογισμό και τις απαιτούμενες κατ’ έτος πιστώσεις από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων για κάθε έργο/δράση αρμοδιότητάς της.

6. Θέτει στη διάθεση των δικαιούχων/φορέων υλοποίησης πληροφορίες σχετικά με την εκτέλεση των καθηκόντων τους και την υλοποίηση των δράσεων.

7. Διασφαλίζει την καταχώριση από το δικαιούχο/ φορέα υλοποίησης σε Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα των δεδομένων οποία θεωρούνται αναγκαία για την παρακολούθηση, αξιολόγηση, δημοσιονομική διαχείριση, επαλήθευση των δαπανών και έλεγχο των έργων/δράσεων.

8. Προβαίνει σε προληπτική εξέταση των σταδίων εξέλιξης δημοσίων συμβάσεων και ιδίως κατά τη διαδικασία διακήρυξης, ανάθεσης και τροποποίησης σύμβασης.

9. Εξασφαλίζει ότι σε περίπτωση που η υλοποίηση της δράσης έχει αρχίσει πριν την υποβολή της πρότασης στην Ε.Ε. ή πριν την υπογραφή της Συμφωνίας Επιχορήγησης (Grant Agreement), τηρούνται οι ενωσιακοί και εθνικοί κανόνες σχετικά με την εν λόγω δράση και τις διαδικασίες υλοποίησής της.

10. Διασφαλίζει ότι οι δράσεις που επιλέγονται για ενίσχυση από τον Μηχανισμό «Συνδέοντας την Ευρώπη» δεν περιλαμβάνουν δραστηριότητες που αποτελούν τμήμα δράσης, η οποία έχει υποβληθεί σε διαδικασία ανάκτησης.

11. Διενεργεί επαληθεύσεις ως προς την επιλεξιμότητα των δαπανών έργων/δράσεων, που καλύπτουν τα ενδεδειγμένα διοικητικά, οικονομικά και τεχνικά θέματα σε συσχέτιση με το εγκεκριμένο φυσικό τους αντικείμενο.Τα αποτελέσματα κοινοποιούνται αρμοδίως σε όλους τους εμπλεκόμενους.

12. Διασφαλίζει ότι οι δικαιούχοι/φορείς υλοποίησης τηρούν είτε χωριστό λογιστικό σύστημα, είτε επαρκή λογιστική κωδικοποίηση για όλες τις συναλλαγές που αφορούν τις δράσεις που χρηματοδοτούνται από τον Μηχανισμό «Συνδέοντας την Ευρώπη».

13. Θέτει σε εφαρμογή αποτελεσματικά και αναλογικά μέτρα καταπολέμησης της απάτης, λαμβάνοντας υπόψη τους εντοπισθέντες κινδύνους.

14. Ορίζει, σε συνεργασία με την ΕΥΣΕ, διαδικασίες τήρησης των σχετικών με τις δαπάνες και τους ελέγχους εγγράφων για τη διασφάλιση επαρκούς διαδρομής ελέγχου.

15. Παρέχει στην Αρχή Πιστοποίησης όλες τις αναγκαίες πληροφορίες και το σχετικό υποστηρικτικό υλικό για την πιστοποίηση των δαπανών.

16. Υποστηρίζει, όταν απαιτείται, τους δικαιούχους/φορείς υλοποίησης στα στάδια εκτέλεσης των έργων τους.

17. Μεριμνά για τη συμμόρφωση των δικαιούχων προς τις απαιτήσεις πληροφόρησης και δημοσιότητας του μηχανισμού «Συνδέοντας την Ευρώπη».

18. Παρακολουθεί, κατά τη διαδικασία υλοποίησης των έργων/δράσεων, την τήρηση των περιβαλλοντικών όρων από τους δικαιούχους/φορείς υλοποίησης.

19. Συνεργάζεται με την ΕΥΣΕ για την παροχή κάθε αιτούμενης πληροφορίας στα αρμόδια κοινοτικά όργανα.

20. Τηρεί πλήρη φάκελο έργου.

21. Διαχειρίζεται την Τεχνική Βοήθεια, που της κατανέμεται στο πλαίσιο του μηχανισμού «Συνδέοντας την Ευρώπη».

Δ.3 Σε περιπτώσεις έργων/δράσεων που υλοποιούνται από κοινού με άλλα κράτη-μέλη, οι αρμοδιότητες της ΕΥΔ αφορούν στο τμήμα των έργων/δράσεων που υλοποιούνται από τους ημεδαπούς δικαιούχους/φορείς υλοποίησης. Η ΕΥΔ, για θέματα πληρότητας της παρακολούθησης, μπορεί να ζητεί από το συντονιστή ενημέρωση και να συνεκτιμά στοιχεία από την υλοποίηση και των τμημάτων των έργων/δράσεων που υλοποιούνται από τους αλλοδαπούς δικαιούχους/φορείς υλοποίησης.

Δ.4 Για δράσεις συνέργειας μεταξύ διαφορετικών τομέων ορίζεται συντονιστής η ΕΥΔ στην οποία αντιστοιχεί το μεγαλύτερο μέρος του προϋπολογισμού.

Ε.1 Ως Αρχή Πιστοποίησης ορίζεται η «Ειδική Υπηρεσία Αρχή Πιστοποίησης και Εξακρίβωσης Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων», η οποία υπάγεται στη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης και ασκεί τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

1. Παρακολουθεί τις χρηματοδοτικές ροές και διαχειρίζεται το λογαριασμό της Τράπεζας της Ελλάδας, στον οποίο κατατίθενται οι πιστώσεις από τον κοινοτικό προϋπολογισμό των έργων/δράσεων του μηχανισμού «Συνδέοντας την Ευρώπη» που υλοποιούνται από δικαιούχους/ φορείς υλοποίησης που χρηματοδοτούνται από το ΠΔΕ.

2. Ενημερώνει το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους και την ΕΥΣΕ για τη διάθεση των πιστώσεων που εισπράχθηκαν ανά έργο/δράση από τον κοινοτικό προϋπολογισμό.

3. Αναλαμβάνει την πιστοποίηση δαπανών Αιτημάτων Ενδιάμεσης Πληρωμής (Interim Financial Statements) έργων/δράσεων για τα οποία το σύνολο ή μέρος της ιδίας συμμετοχής καλύπτεται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και των Τελικών Οικονομικών Καταστάσεων (Final Financial Statements) έργων δράσεων στα πλαίσια Συμφωνιών Επιχορήγησης. Προς το σκοπό αυτό παραλαμβάνει πληροφορίες από την αρμόδια Διαχειριστική Αρχή, σχετικά με τις διαδικασίες που εφαρμόστηκαν, τις επαληθεύσεις που πραγματοποιήθηκαν αναφορικά με όλες τις δαπάνες που περιλαμβάνονται στις δηλώσεις δαπανών.

4. Πιστοποιεί ότι:

i. η πληροφορία είναι πλήρης, αξιόπιστη και αληθής,

ii. οι δηλωθείσες δαπάνες είναι πραγματικές και επιλέξιμες καθότι σε συμφωνία με τα προβλεπόμενα στις ισχύουσες Συμφωνίες Επιχορήγησης έργων/δράσεων και με τους ισχύοντες ενωσιακούς και εθνικούς κανόνες καθώς και ότι,

iii. η δήλωση δαπανών είναι ακριβής, ότι είναι προϊόν αξιόπιστων λογιστικών συστημάτων και ότι στηρίζεται σε επαληθεύσιμα δικαιολογητικά.

5. Δύναται να εξαιρεί προσωρινά από τις δηλώσεις δαπανών πληρωμές που παρουσιάζουν προβλήματα, σύμφωνα με τους ισχύοντες κανόνες.

6. Τηρεί Μητρώο των ποσών που μπορούν να ανακτηθούν και των ποσών που αποσύρονται μετά από ακύρωση του συνόλου ή μέρους της συνδρομής για το έργο/δράση.

7. Μεριμνά και παρακολουθεί τη μεταφορά των σχετικών πόρων που καταβάλλονται από την Ε.Ε. σε ημεδαπούς συντονιστές που χρηματοδοτούνται από το ΠΔΕ, στους ημεδαπούς ή αλλοδαπούς δικαιούχους/φορείς υλοποίησης, οι οποίοι δεν χρηματοδοτούνται από το ΠΔΕ.

8. Μεριμνά για την τήρηση σε ηλεκτρονική μορφή των λογιστικών εγγραφών των δαπανών που δηλώνονται στην ευρωπαϊκή επιτροπή.

9. Συνεργάζεται με τους αρμόδιους φορείς και υπηρεσίες για τον καθορισμό των κανόνων λειτουργίας του ΟΠΣ, καθώς και για την επεξεργασία των πληροφοριών, τις οποίες χρησιμοποιεί κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων της.

10. Δύναται να διενεργεί επιθεωρήσεις στους δικαιούχους και στα έργα/δράσεις αρμοδιότητάς τους, και στη συνέχεια συντάσσει εκθέσεις για ανάληψη τυχόν απαιτούμενων ενεργειών.

11. Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της περί ποιοτικού ελέγχου, η Αρχή Πιστοποίησης εισηγείται τα θέματα που αφορούν τη λειτουργία του Ειδικού Συμβούλου Ποιοτικού Ελέγχου (ΕΣΠΕΛ) στα έργα/δράσεις του μηχανισμού «Συνδέοντας την Ευρώπη», παρακολουθεί το έργο του, επεξεργάζεται τα αποτελέσματα των ελέγχων και προτείνει τη λήψη των απαραίτητων μέτρων.

Ε.2 Σε περιπτώσεις έργων/δράσεων που υλοποιούνται από κοινού με άλλα κράτη-μέλη, οι αρμοδιότητες της Αρχής Πιστοποίησης αφορούν τα τμήματα των έργων/ δράσεων που υλοποιούνται από τους ημεδαπούς φορείς.

Η Αρχή Πιστοποίησης, για θέματα πληρότητας της πιστοποίησης, μπορεί να ζητεί από το συντονιστή ενημέρωση και να συνεκτιμά στοιχεία από την υλοποίηση και των τμημάτων των έργων/δράσεων που υλοποιούνται από τους αλλοδαπούς φορείς.

ΣΤ. Η «Ειδική Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΟΠΣ)», που υπάγεται στην Εθνική Αρχή Συντονισμού της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

1. Σχεδιάζει σε συνεργασία με την ΕΥΣΕ και τηρεί ηλεκτρονική βάση δεδομένων (στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα), που αφορά κυρίως στις διαδικασίες και τα στοιχεία προγραμματισμού, διαχείρισης, παρακολούθησης και ελέγχου των έργων/δράσεων του μηχανισμού «Συνδέοντας την Ευρώπη».

2. Μεριμνά για τη δυνατότητα άντλησης από τις εμπλεκόμενες στο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου Υπηρεσίες των διαθέσιμων πληροφοριών στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα του CEF για τα έργα/δράσεις που συγχρηματοδοτούνται από το Μηχανισμό «Συνδέοντας την Ευρώπη».

Ζ.1 Ο «δικαιούχος/φορέας υλοποίησης», έργου/δράσης, έχει τις ακόλουθες υποχρεώσεις:

1. Προγραμματίζει την υποβολή προτάσεων για τη χορήγηση χρηματοδοτικής συνδρομής έργων/δράσεων, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζονται στον Καν. 1316/2013, όπως ισχύει, τις αποφάσεις/προσκλήσεις της ευρωπαϊκής επιτροπής καθώς και τις προσκλήσεις και οδηγίες που εκδίδονται από το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης.

2. Υποβάλλει αίτημα στη Γενική Γραμματεία του αρμόδιου Υπουργείου, με κοινοποίηση στην αρμόδια ΕΥΔ και την ΕΥΣΕ, για τη χορήγηση σύμφωνης γνώμης σε ότι αφορά στη σκοπιμότητα της δράσης, παρέχοντας τα απαραίτητα στοιχεία.

3. Υποβάλλει την πρόταση, συνοδευόμενη από τη σύμφωνη γνώμη σκοπιμότητας, στην αρμόδια Διαχειριστική Αρχή για προαξιολόγηση, παρέχοντας τα απαραίτητα στοιχεία του έργου/δράσης, όπως αυτά καθορίζονται στα τυποποιημένα έντυπα υποβολής προτάσεων της Ε.Ε. και στη σχετική πρόσκληση του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης.

4. Υποβάλλει την τελική πρόταση, μετά την προαξιολόγησή της από την αρμόδια ΕΥΔ, στην ΕΥΣΕ για τελικό έλεγχο και παροχή της σύμφωνης γνώμης του Κράτους - Μέλους.

5. Είναι αρμόδιος για τη σύναψη με την Ε.Ε. της Συμφωνίας Επιχορήγησης καθώς και για την αποτελεσματική υλοποίηση του εγκεκριμένου έργου/δράσης σύμφωνα με τους όρους και τις διαδικασίες της Συμφωνίας Επιχορήγησης.

6. Προβαίνει, όπου απαιτείται για την υλοποίηση του έργου/δράσης, στη σύναψη και υλοποίηση συμβάσεων, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 23.

7. Είναι υπεύθυνος για την επιλογή Ανεξάρτητου Ελεγκτή - Ορκωτού Λογιστή ο οποίος συμμορφώνεται με τους Όρους και τα διεθνή πρότυπα που ορίζονται ρητά από την ΙΝΕΑ και ο οποίος εκδίδει Πιστοποιητικό επί των Οικονομικών Καταστάσεων (Certificate on the Financial Statements).

8. Συντάσσει και υποβάλλει εμπρόθεσμα στην αρμόδια Διαχειριστική Αρχή για έλεγχο την «Έκθεση Προόδου Δράσης - Action Status Report (ASR)».

9. Συντάσσει και υποβάλλει εμπρόθεσμα στην αρμόδια Διαχειριστική Αρχή, τα Αιτήματα Ενδιάμεσης Πληρωμής έργων/δράσεων για τα οποία το σύνολο ή μέρος της ιδίας συμμετοχής καλύπτεται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 12.

10. Συντάσσει και υποβάλλει εμπρόθεσμα στην αρμόδια Διαχειριστική Αρχή για έλεγχο, το Αίτημα Πληρωμής Υπολοίπου, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 13.

11. Υποβάλλει στην Ε.Ε., μετά τους απαιτούμενους ελέγχους και κατά περίπτωση πιστοποιήσεις, την έκθεση προόδου δράσης, το αίτημα ενδιάμεσης πληρωμής και το Αίτημα Πληρωμής Υπολοίπου με κοινοποίηση στην αρμόδια ΕΥΔ, την ΕΥΣΕ και την Αρχή Πιστοποίησης.

12. Συντάσσει και υποβάλλει στην αρμόδια Διαχειριστική Αρχή, έντυπα προγραμματισμού και υλοποίησης που απαιτούνται για την ορθή διαχείριση, παρακολούθηση και έλεγχο του έργου/δράσης.

13. Συντάσσει και υποβάλλει στην αρμόδια Διαχειριστική Αρχή, με κοινοποίηση στην ΕΥΣΕ, τυχόν αίτημα τροποποίησης της Συμφωνίας Επιχορήγησης του έργου/ δράσης για αξιολόγηση πριν την υποβολή του στην Ε.Ε. Κοινοποιεί στην αρμόδια ΕΥΔ και την ΕΥΣΕ το υποβληθέν στην Ε.Ε. αίτημα τροποποίησης και την τροποποίηση της Συμφωνίας Επιχορήγησης.

14. Τηρεί φάκελο φυσικού και οικονομικού αντικειμένου για το έργο/δράση.

15. Παρέχει, μέσω της αρμόδιας Διαχειριστικής Αρχής, τις απαραίτητες πληροφορίες που ζητούνται από την ΕΥΣΕ ή/και την ευρωπαϊκή επιτροπή, για την παρακολούθηση της προόδου υλοποίησης του έργου/δράσης.

16. Μεριμνά ώστε να δίδεται επαρκής πληροφόρηση και δημοσιότητα στο έργο/δράση, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τον κανονισμό, τη Συμφωνία Επιχορήγησης και τις σχετικές οδηγίες.

17. Τηρεί τους εγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους κατά τη διαδικασία υλοποίησης των έργων/δράσεων.

18. Διευκολύνει την πρόσβαση στελεχών της αρμόδιας Διαχειριστικής Αρχής, της ΕΥΣΕ, της Αρχής Πιστοποίησης, της ευρωπαϊκής επιτροπής, της OLAF και του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου ή εξουσιοδοτημένων οργάνων τους, στην έδρα του, στον τόπο υλοποίησης του έργου/δράσης, ή/και στα γραφεία των αναδόχων προκειμένου να πραγματοποιηθούν επιτόπου επισκέψεις ή επιτόπιες επαληθεύσεις ή έλεγχοι.

19. Παρέχει στην αρμόδια ΕΥΔ, στην ΕΥΣΕ και την Αρχή Πιστοποίησης δικαιώματα πρόσβασης (για ανάγνωση) στην βάση ECAs κατά την διαδικασία υποβολής πρότασης στην Ε.Ε. καθώς και κατά τη διαδικασία παρακολούθησης εγκεκριμένου από την Ε.Ε. έργου/δράσης.

Ζ.2 Στην περίπτωση που οι ιδιότητες του «δικαιούχου» και του «φορέα υλοποίησης» ανήκουν σε διαφορετικές οντότητες, οι προαναφερθείσες αρμοδιότητες/υποχρεώσεις, σε ότι αφορά τις διαδικασίες σε εθνικό επίπεδο ασκούνται από το φορέα υλοποίησης, οι δε αρμοδιότητες σε επίπεδο υποχρεώσεων έναντι της Ε.Ε. [υπογραφή Συμφωνίας Επιχορήγησης, υποβολή στην Ε.Ε. των Εκθέσεων Προόδου Δράσης (ASR) και των Αιτημάτων Πληρωμής] ασκούνται από το δικαιούχο, ο οποίος επικουρείται προς τούτο από το φορέα υλοποίησης.

Ζ.3 Σε περίπτωση κοινών έργων/δράσεων με άλλα κράτη μέλη, που υλοποιούνται από περισσότερους του ενός δικαιούχους, ο δικαιούχος έχει τις ακόλουθες πρόσθετες υποχρεώσεις:

1. Υπογράφει Σύμφωνο Σύμπραξης Δικαιούχων (Consortium agreement) στο οποίο περιγράφεται η εσωτερική λειτουργία, ο συντονισμός για την ορθή εκτέλεση του έργου/δράσης και ορίζεται ο συντονιστής.

2. Διαβιβάζει εμπρόθεσμα στο συντονιστή όλα τα απαραίτητα στοιχεία και πληροφορίες για την κατάρτιση των απαραίτητων εγγράφων που προβλέπονται ή ζητούνται από την ευρωπαϊκή επιτροπή, με κοινοποίηση τους στους λοιπούς δικαιούχους.

3. Ενημερώνει το συντονιστή για κάθε γεγονός που γνωρίζει και ενδέχεται να επηρεάσει ουσιαστικά την εκτέλεση του έργου/δράσης.

4. Παρέχει στο συντονιστή όλα τα αναγκαία έγγραφα σε περιπτώσεις ελέγχων, εξακριβώσεων ή αξιολογήσεων.

Η. Ο «συντονιστής» έχει τις ακόλουθες πρόσθετες υποχρεώσεις:

1. Συντονίζει τους δικαιούχους του έργου /δράσης σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στη Συμφωνία Επιχορήγησης (Grant Agreement).

2. Μεριμνά στο πλαίσιο του συντονιστικού του ρόλου, μεταξύ άλλων, για τη συλλογή, επεξεργασία και διαβίβαση στην αρμόδια Διαχειριστική Αρχή των απαραίτητων στοιχείων και πληροφοριών που προβλέπονται στη Συμφωνία Επιχορήγησης του κοινού έργου/δράσης.

3. Ενημερώνει την αρμόδια Διαχειριστική Αρχή σχετικά με κάθε γεγονός που ενδέχεται να επηρεάσει την ομαλή υλοποίηση του έργου/δράσης.

4. Παρέχει στην αρμόδια Διαχειριστική Αρχή όλα τα αναγκαία έγγραφα σε περιπτώσεις ελέγχων, επαληθεύσεων, πιστοποιήσεων ή αξιολογήσεων.

5. Συντάσσει και υποβάλει στην αρμόδια Διαχειριστική Αρχή, τυχόν αιτήματα τροποποίησης της Συμφωνίας Επιχορήγησης του κοινού έργου/δράσης για αξιολόγηση και έκφρασης γνώμης ή ενημέρωση κατά περίπτωση.

Στην περίπτωση αλλοδαπού συντονιστή, οι προαναφερθείσες υποχρεώσεις ασκούνται από ημεδαπό/ημεδαπούς εταίρους. Η τήρηση των ανωτέρω αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση προκειμένου οι εμπλεκόμενες υπηρεσίες να μπορούν να παράσχουν τα απαιτούμενα στοιχεία και βεβαιώσεις στην Ε.Ε. για την απρόσκοπτη υλοποίηση, χρηματοδότηση και αποπληρωμή των έργων/δράσεων.

Κεφάλαιο ΙI

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΡΓΩΝ/ΔΡΑΣΕΩΝ

Άρθρο 4

Διαδικασία πρόσκλησης, υποβολής, επιλογής και έγκρισης προτάσεων

1. Η υποβολή των προτάσεων χορήγησης χρηματοδοτικής συνδρομής για έργα/δράσεις, στο πλαίσιο του χρηματοδοτικού μηχανισμού «Συνδέοντας την Ευρώπη», πραγματοποιείται μετά τη δημοσίευση πρόσκλησης από την Ε.Ε., η οποία δύναται να εξειδικεύεται περαιτέρω από την ΕΥΣΕ του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, σε ότι αφορά την εφαρμοζόμενη εθνική διαδικασία και τις εθνικές προτεραιότητες.

2. Η ΕΥΣΕ, λειτουργώντας ως εθνικός συντονιστής, βάσει του άρθρου 42 του ν. 4314/2014, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ενημερώνει περαιτέρω για τις προσκλήσεις της Ε.Ε. ή/και εκδίδει εθνικές προσκλήσεις στις οποίες καθορίζεται η σχετική διαδικασία και προθεσμίες των ενδιάμεσων σταδίων.

3. Για την υποβολή προτάσεων στην Ε.Ε. χρησιμοποιούνται τα τυποποιημένα έντυπα της Ε.Ε. και απαιτείται η σύμφωνη γνώμη του Κ-Μ στο οποίο θα υλοποιηθεί η δράση, που για την Ελλάδα χορηγείται από τη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, μετά από εισήγηση της ΕΥΣΕ.

Η διαδικασία υποβολής προτάσεων από τους δυνητικούς δικαιούχους ορίζεται ως εξής:

1. Διατύπωση σύμφωνης γνώμης από την αρμόδια Γενική Γραμματεία, ως προς την σκοπιμότητα της προτεινόμενης δράσης.

Υποβάλλεται από το δυνητικό δικαιούχο στην αρμόδια Γενική Γραμματεία, με κοινοποίηση στην αρμόδια ΕΥΔ και την ΕΥΣΕ συνοπτική περιγραφή της προτεινόμενης δράσης στην οποία αναφέρονται υποχρεωτικά και κατ’ ελάχιστον τα παρακάτω:

α) Τίτλος πρότασης.

β) Εταιρικό Σχήμα.

γ) Αντικείμενο: σύντομη περιγραφή του αντικειμένου της πρότασης και ειδικότερα του μέρους που θα υλοποιηθεί στη χώρα, καθώς και τα προβλεπόμενα παραδοτέα.

δ) Προϋπολογισμός: στο σύνολο του, ανά συμμετέχοντα φορέα και ανά δραστηριότητα.

ε) Χρηματοδοτικό Σχήμα (κατανομή, πηγές χρηματοδότησης).

στ) Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης και ολοκλήρωσης της δράσης.

ζ) Σκοπιμότητα: σύντομη τεκμηρίωση αναφορικά με τους ενωσιακούς και εθνικούς άξονες στρατηγικής ή/και συνέργειες με υφιστάμενες ή ολοκληρωμένες δράσεις.

η) Ευρωπαϊκή και εθνική προστιθέμενη αξία της προτεινόμενης δράσης.

Η αρμόδια επιτελική δομή ή υπηρεσία, που ορίζεται κατά περίπτωση από τον αρμόδιο Γενικό Γραμματέα, εξετάζει την πρόταση και εισηγείται σχετικά στον Γενικό Γραμματέα ως προς τη σκοπιμότητά της. Η σύμφωνη ή μη σύμφωνη γνώμη της Γενικής Γραμματείας αποστέλλεται στο δυνητικό δικαιούχο, με κοινοποίηση στην αρμόδια ΕΥΔ και την ΕΥΣΕ.

2. Προαξιολόγηση πρότασης από ΕΥΔ.

Η πρόταση, συνταγμένη σύμφωνα με τα τυποποιημένα έντυπα της Ε.Ε. και συνοδευόμενη από τη σύμφωνη γνώμη της αρμόδιας Γενικής Γραμματείας, υποβάλλεται από το δυνητικό δικαιούχο στην αρμόδια Διαχειριστική Αρχή για προαξιολόγηση, με κοινοποίηση στην ΕΥΣΕ.

Η προαξιολόγηση αφορά στην επιλεξιμότητα, τη συνάφεια/συμπληρωματικότητα της πρότασης σε σχέση με άλλα έργα που υλοποιούνται στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ, την ωριμότητα, την πληρότητα και γενικότερα ως προς τη συμβατότητα με τα κριτήρια αξιολόγησης και επιλογής που προβλέπονται στους κανονισμούς και τις προσκλήσεις/οδηγίες της ευρωπαϊκής επιτροπής καθώς και με τις προσκλήσεις/οδηγίες του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης.

Η έκθεση προαξιολόγησης διαβιβάζεται στο δυνητικό δικαιούχο της πρότασης, με κοινοποίηση στην ΕΥΣΕ.

3. Υποβολή πρότασης στην ΕΥΣΕ.

Η πλήρης τελική πρόταση, στην οποία έχουν ενσωματωθεί οι τυχόν παρατηρήσεις της Διαχειριστικής Αρχής και η οποία συνοδεύεται από τη σύμφωνη γνώμη της αρμόδιας Γενικής Γραμματείας και από την έκθεση προαξιολόγησης, υποβάλλεται από το δυνητικό δικαιούχο στην ΕΥΣΕ με κοινοποίηση στη Διαχειριστική Αρχή.

4. Τελικός έλεγχος από την ΕΥΣΕ και Παροχή σύμφωνης γνώμης του Κράτους Μέλους (Κ-Μ).

Η ΕΥΣΕ μετά τον τελικό έλεγχο της πρότασης και την ταυτοποίηση των εντύπων εισηγείται στον Γενικό Γραμματέα Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης για την υπογραφή των εγγράφων/εντύπων, με τα οποία παρέχεται η σύμφωνη γνώμη του Κ-Μ. Τα έγγραφα/έντυπα παραδίδονται από την ΕΥΣΕ στο δυνητικό δικαιούχο, πριν την καταληκτική προθεσμία υποβολής της πρότασης στην Ε.Ε.

5. Υποβολή της πρότασης στην Ε.Ε.

Η πρόταση, με τη σύμφωνη γνώμη του Κ-Μ, υποβάλλεται στην Ε.Ε. μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας υποβολής προτάσεων (e-submission), με ευθύνη του δυνητικού δικαιούχου. Μετά την υποβολή της πρότασης, πλήρες αντίγραφο αυτής, σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή, αποστέλλεται στη Διαχειριστική Αρχή και την ΕΥΣΕ.

Σε περίπτωση κοινής πρότασης, η πρόταση υποβάλλεται στην Ε.Ε. από το συντονιστή.

Άρθρο 5

Δικαίωμα υποβολής προτάσεων

1. Δικαίωμα υποβολής προτάσεων έργων/δράσεων στην Ε.Ε. έχουν ένα ή περισσότερα κράτη - μέλη ή με τη σύμφωνη γνώμη των οικείων κρατών-μελών διεθνείς οργανισμοί, κοινές επιχειρήσεις, δημόσιες ή ιδιωτικές επιχειρήσεις ή φορείς εγκατεστημένοι σε κράτη - μέλη.

2. Οι προτάσεις μπορούν να υποβάλλονται από οντότητες, που δε διαθέτουν νομική προσωπικότητα δυνάμει του εφαρμοστέου εθνικού δικαίου, υπό τον όρο ότι οι εκπρόσωποι τους έχουν την ικανότητα να αναλαμβάνουν νομικές υποχρεώσεις για λογαριασμό τους και παρέχουν εγγύηση για την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης, ισοδύναμη με εκείνη, που παρέχουν τα νομικά πρόσωπα.

3. Οι προτάσεις, που υποβάλλονται από φυσικά πρόσωπα δεν είναι επιλέξιμες.

4. Εφόσον είναι απαραίτητη για να επιτευχθούν οι στόχοι συγκεκριμένου έργου κοινού ενδιαφέροντος και εφόσον είναι δεόντως αιτιολογημένη, τρίτες χώρες και οντότητες εγκατεστημένες σε τρίτες χώρες δύνανται να συμμετέχουν σε δράσεις που συμβάλλουν σε έργα κοινού ενδιαφέροντος. Δεν δύνανται να λαμβάνουν χρηματοδοτική ενίσχυση με βάση τον κανονισμό 1316/2013, εκτός εάν αυτό είναι απαραίτητο για να επιτευχθούν οι στόχοι συγκεκριμένου έργου κοινού ενδιαφέροντος.

5. Οι δυνητικοί δικαιούχοι πρέπει να έχουν αρμοδιότητα και να διαθέτουν την οικονομική και τεχνική ικανότητα υλοποίησης του προτεινόμενου έργου/δράσης.

6. Στην περίπτωση υποβολής κοινής πρότασης χρηματοδότησης από περισσότερους δυνητικούς δικαιούχους, ο κάθε δικαιούχος οφείλει να διαθέτει τουλάχιστον μια εκ των προαναφερθεισών ιδιοτήτων και να καλύπτει τις σχετικές προϋποθέσεις, ενώ ρητώς θα ορίζεται ο συντονιστής της πρότασης, ο οποίος θα είναι υπεύθυνος για το συντονισμό της υλοποίησης του συνόλου του έργου/δράσης.

Άρθρο 6

Εθνική Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων

Η εθνική πρόσκληση υποβολής προτάσεων για τη συγχρηματοδότηση έργων/δράσεων περιλαμβάνει τις βασικές πληροφορίες για τους γενικούς κανόνες χορήγησης οικονομικής συνδρομής. Η εθνική πρόσκληση εκδίδεται από το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης με μέριμνα της ΕΥΣΕ και μεταξύ άλλων περιλαμβάνει:

 •  Το θεσμικό και κανονιστικό πλαίσιο.
 •  Την περιγραφή του αντικειμένου και των προτεραιοτήτων της πρόσκλησης καθώς και την εξειδίκευση των τομέων προτεραιότητας. Το διαθέσιμο κοινοτικό προϋπολογισμό καθώς και την ενδεικτική κατανομή του προϋπολογισμού ανά τομέα προτεραιότητας.
 • Τις μορφές και τα ποσοστά κοινοτικής χρηματοδοτικής συνδρομής.
 •  Την περιγραφή της απαιτούμενης υπόστασης των δυνητικών δικαιούχων που έχουν δικαίωμα υποβολής προτάσεων.
 •  Τη μεθοδολογία και τα κριτήρια προαξιολόγηση και τελικού ελέγχου των προτάσεων, που θα υποβληθούν στην Ε.Ε.
 •  Τους όρους και τις διαδικασίες σύνταξης και υποβολής των προτάσεων.
 • Τον τύπο και το περιεχόμενο της αίτησης υποβολής προτάσεων, τον τρόπο συμπλήρωσης των τυποποιημένων εντύπων της αίτησης, τη γλώσσα σύνταξης και τα προβλεπόμενα προς υποβολή δικαιολογητικά.
 •  Την αρμόδια Γενική Γραμματεία χορήγησης της σύμφωνης γνώμης σε ότι αφορά τη σκοπιμότητα.
 •  Τις προθεσμίες και τον τρόπο υποβολής των προτάσεων στην αρμόδια Γενική Γραμματεία, στη Διαχειριστική Αρχή, στην ΕΥΣΕ και στην Ε.Ε. (ΙΝΕΑ).
 •  Τα στοιχεία επικοινωνίας για παροχή πρόσθετων πληροφοριών στους δυνητικούς δικαιούχους.

Άρθρο 7

Αίτηση Χορήγησης Οικονομικής Συνδρομής

1. Για τη χρηματοδοτική ενίσχυση επιλέξιμων έργων/ δράσεων, οι αιτήσεις χορήγησης οικονομικής συνδρομής των δυνητικών δικαιούχων υποβάλλονται σε προκαθορισμένα από την ευρωπαϊκή επιτροπή έντυπα. Τα έντυπα διατίθενται στην επίσημη ιστοσελίδα της ΙΝΕΑ της ευρωπαϊκής επιτροπής.

2. Οι αιτήσεις χορήγησης οικονομικής συνδρομής πρέπει να είναι πλήρως συμπληρωμένες με σαφήνεια και αξιοπιστία, να συνοδεύονται από όλα τα έγγραφα που κρίνονται αναγκαία για την εξέτασή τους, να είναι υπογεγραμμένες από εξουσιοδοτημένο πρόσωπο του δυνητικού δικαιούχου και να υποβάλλονται εντός των προβλεπόμενων προθεσμιών.

3. Οι αιτήσεις χορήγησης οικονομικής συνδρομής πρέπει να είναι συμπληρωμένες στα αγγλικά. Στην περίπτωση που οι αιτήσεις υποβάλλονται στα ελληνικά πρέπει να υποβληθεί μετάφραση στα αγγλικά, εντός της προβλεπόμενης από την πρόσκληση καταληκτικής ημερομηνίας.

4. Οι αιτήσεις χορήγησης οικονομικής συνδρομής υποβάλλονται στην Ε.Ε. από το δυνητικό δικαιούχο, στη σχετική ηλεκτρονική πλατφόρμα της Ε.Ε.

Άρθρο 8

Αξιολόγηση και επιλογή προτάσεων από την Ε.Ε.

1. Οι προτάσεις που υποβάλλονται στην Ε.Ε, αξιολογούνται από εξωτερικούς αξιολογητές με ευθύνη της Ε.Ε. και μετά την εσωτερική διαβούλευση ανακοινώνεται κατάλογος προτεινόμενων για έγκριση δράσεων. Ο εν λόγω κατάλογος τίθεται υπόψη των κρατών - μελών στο πλαίσιο της διαβούλευσης από την Συντονιστική/Τομεακή επιτροπή του CEF (CEF Coordination Committee) και ακολούθως υπόψη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για άσκηση του δικαιώματος ελέγχου.

2. Κατά τη διαδικασία επιλογής των προτεινομένων δράσεων από την Ε.Ε. ελέγχεται αρχικά η συνάφεια της πρότασης με τους ειδικούς και γενικούς στόχους ανά τομέα, όπως αυτοί ορίζονται στον κανονισμό (ΕΕ) 1316/2013, στα προγράμματα εργασιών και τις σχετικές προσκλήσεις της Ε.Ε. Οι προτάσεις που είναι συμβατές με τη σχετική πρόσκληση, αξιολογούνται και βαθμολογούνται από εξωτερικούς αξιολογητές της Ε.Ε., βάσει των κριτηρίων:

Συνάφεια, Ωριμότητα, Επίπτωση και Ποιότητα.

Για τις εγκριθείσες προτάσεις ακολουθεί η υπογραφή Συμφωνίας Επιχορήγησης (Grant Agreement), μεταξύ της ευρωπαϊκής επιτροπής (ΙΝΕΑ) και των δικαιούχων. Η συμφωνία Επιχορήγησης, κοινοποιείται από το δικαιούχο σε όλους τους εμπλεκόμενους στη διαδικασία παρακολούθησης των έργων/δράσεων.

Κεφάλαιο IΙΙ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΡΓΩΝ/ΔΡΑΣΕΩΝ

Άρθρο 9

Συμφωνία Επιχορήγησης για έργο/δράση - (Grant Agreement)

1. Η Συμφωνία Επιχορήγησης (Grant Agreement) για τη συγχρηματοδότηση ενός έργου/δράσης από τον

Μηχανισμό «Συνδέοντας την Ευρώπη», υπογράφεται από την ευρωπαϊκή επιτροπή (ΙΝΕΑ) και τον δικαιούχο, αποτελεί δεσμευτικό κείμενο για το κράτος-μέλος και τον δικαιούχο και έχει ως βάση, την πρόταση που έχει υποβληθεί στην Ε.Ε.

2. Η Συμφωνία Επιχορήγησης συνοδεύεται από παραρτήματα, που αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της και περιέχει τους λεπτομερείς κανόνες, που διέπουν την υλοποίηση του έργου/δράσης, το ποσό της χρηματοδοτικής συνδρομής, το προς υλοποίηση φυσικό αντικείμενο, την περίοδο επιλεξιμότητας των δαπανών, τις επιλέξιμες κατηγορίες δαπανών, τις προϋποθέσεις προκαταβολής, ενδιάμεσων πληρωμών και αποπληρωμής, την υποχρέωση τήρησης χωριστής λογιστικής μερίδας, τη χρήση των κανόνων δημοσιότητας, καθώς και των υποχρεώσεων που απορρέουν από τους σχετικούς ελέγχους.

3. Η Συμφωνία Επιχορήγησης προβλέπει τη διαδικασία τροποποίησής της, με την προϋπόθεση υποβολής σχετικού αιτήματος στην ευρωπαϊκή επιτροπή, τουλάχιστον τρεις μήνες πριν από την ημερομηνία ολοκλήρωσης του έργου/δράσης.

4. Σημειώνεται ότι η μη τήρηση των όρων και των διατάξεων της Συμφωνίας Επιχορήγησης μπορεί να επιφέρει την αναστολή, τη μείωση ή την κατάργηση της κοινοτικής συνδρομής. Για το λόγο αυτό, πρέπει να δίνεται ιδιαίτερη προσοχή από όλους τους εμπλεκόμενους φορείς στην πιστή εφαρμογή της.

5. Σε κάθε περίπτωση πρέπει να διασφαλίζεται ότι το φυσικό αντικείμενο που θα υλοποιηθεί θα είναι σύμφωνο με τους όρους και τις διατάξεις της Συμφωνίας Επιχορήγησης και ότι ο προϋπολογισμός του έργου/δράσης πρέπει να χρησιμοποιείται αποκλειστικά για την υλοποίηση του εγκεκριμένου φυσικού αντικειμένου.

6. Η Συμφωνία Επιχορήγησης, όπως και αιτήματα τροποποίησης ή τυχόν τροποποιήσεις της Συμφωνίας Επιχορήγησης, κοινοποιούνται από το δικαιούχο σε όλους τους εμπλεκόμενους στη διαδικασία παρακολούθησης του έργου/δράσης.

Άρθρο 10

Εργαλεία Παρακολούθησης και Δήλωσης Δαπανών

1. Για παρακολούθηση και δήλωση δαπανών των δράσεων που χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο του μηχανισμού «Συνδέοντας την Ευρώπη», χρησιμοποιούνται τα ακόλουθα εργαλεία, τα οποία ορίζονται στις Συμφωνίες Επιχορήγησης:

i) Έκθεση Προόδου Δράσης - Action Status Report (ASR).

ii) Ενδιάμεση Οικονομική Κατάσταση - Interim Financial Statement με χρήση των πρότυπων εντύπων Ατομικής Οικονομικής Κατάστασης (Individual Financial Statement) και Ενοποιημένης Οικονομικής Κατάστασης (Consolidated Financial Statement) κατά περίπτωση, Τελική Έκθεση - Final Report.

iii) Τελική Οικονομική Κατάσταση - Final Financial Statement με χρήση των πρότυπων εντύπων Ατομικής Οικονομικής Κατάστασης (Individual Financial Statement) και Ενοποιημένης Οικονομικής Κατάστασης (Consolidated Financial Statement) κατά περίπτωση.

2. Για την αποτελεσματικότερη παρακολούθηση των έργων/δράσεων, η ΕΥΣΕ και οι Διαχειριστικές Αρχές μπορούν να ορίσουν και να χρησιμοποιούν κατά περίπτωση και πρόσθετα εργαλεία/έντυπα που προβλέπονται στο ΕΣΠΑ.

Άρθρο 11

Έκθεση Προόδου Δράσης -

Action Status Report (ASR)

1. Ο δικαιούχος, σύμφωνα με τη Συμφωνία Επιχορήγησης του έργου/δράσης, υποβάλλει στην ευρωπαϊκή επιτροπή μέχρι τις 31 Μαρτίου μετά τη λήξη κάθε περιόδου αναφοράς -όπως αυτές έχουν ορισθεί στη Συμφωνία ΕπιχορήγησηςΈκθεση Προόδου Δράσης, στην οποία αποτυπώνεται η η πρόοδος υλοποίησης του έργου/ δράσης, που σημειώθηκε κατά την περίοδο αναφοράς.Στην περίπτωση κοινού έργου/δράσης η Έκθεση Προόδου Δράσης περιλαμβάνει πληροφορίες για όλους τους δικαιούχους, συντάσσεται δε και υποβάλλεται στην Ε.Ε. με ευθύνη του συντονιστή.

2. Για την υποβολή στην Ε.Ε. της Έκθεσης Προόδου Δράσης ακολουθείται η ακόλουθη διαδικασία:

i. Έκθεση Προόδου Δράσης συντάσσεται σε τυποποιημένο έντυπο της Ε.Ε., στα αγγλικά, και υποβάλλεται από το δικαιούχο ή το φορέα υλοποίησης στην περίπτωση που ο δικαιούχος και ο φορέας υλοποίησης είναι διαφορετικές οντότητες στην αρμόδια Διαχειριστική Αρχή με κοινοποίηση στην ΕΥΣΕ, το αργότερο 4 εβδομάδες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής στην Ε.Ε., για έλεγχο σε ότι αφορά την ορθή αποτύπωση και επάρκεια των στοιχείων προόδου του έργου/δράσης και σε σχέση με τις απαιτήσεις της Συμφωνίας Επιχορήγησης.Ενσωματώνονται από το δικαιούχο ή φορέα υλοποίησης οι παρατηρήσεις της αρμόδιας Διαχειριστικής Αρχής και οριστικοποιούνται τα στοιχείων της Έκθεσης Προόδου Δράσης.

ii. Η οριστικοποιημένη Έκθεση Προόδου Δράσης υποβάλλεται από το δικαιούχο ή φορέα υλοποίησης στην ΕΥΣΕ με κοινοποίηση στην αρμόδια Διαχειριστική Αρχή, το αργότερο 2 εβδομάδες πριν την καταληκτική ημερομηνία για τελική επιβεβαίωση των στοιχείων και χορήγηση σύμφωνης γνώμης. Η Έκθεση Προόδου Δράσης υποβάλλεται στην ΕΥΣΕ πλήρως συμπληρωμένη (εκτυπωμένη από τη βάση δεδομένων της Ε.Ε.) και συνοδεύεται από τη γνωμοδότηση της αρμόδιας Διαχειριστικής Αρχής.

iii. Μετά από τον απαιτούμενο έλεγχο χορηγείται η σύμφωνη γνώμη του Κ-Μ (Certification of the M-S) από την ΕΥΣΕ του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης.

iv. Ακολουθεί η ηλεκτρονική υποβολή της Έκθεσης Προόδου Δράσης (ASR) στην Ε.Ε. (ΙΝΕΑ), από το δικαιούχο και ανάρτηση της σύμφωνης γνώμης του Κ-Μ, πριν την καταληκτική προθεσμία. Για δράσεις με πολλούς δικαιούχους την ευθύνη της ηλεκτρονικής υποβολής έχει ο συντονιστής. Πλήρες αντίγραφο της υποβληθείσας Έκθεσης Προόδου Δράσης καθώς και συναφών εγγράφων - πιστοποιήσεων κ.λπ. αποστέλλεται από το δικαιούχο στην αρμόδια ΕΥΔ, την ΕΥΣΕ και την Αρχή Πιστοποίησης.

v. Η ευρωπαϊκή επιτροπή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη Συμφωνία Επιχορήγησης, δύναται να διατυπώσει παρατηρήσεις επί της Έκθεσης Προόδου Δράσης, στις οποίες μπορεί να περιλαμβάνεται και αίτημα για πρόσθετες πληροφορίες/διευκρινίσεις ή και για επανυποβολή της.

vi. Οι πρόσθετες πληροφορίες ή η αναθεωρημένη έκθεση προόδου δράσης υποβάλλονται στην ευρωπαϊκή επιτροπή, εφόσον ζητηθεί, εντός της προθεσμίας, που ορίζεται στο σχετικό αίτημα.

Άρθρο 12

Αίτημα Ενδιάμεσης Πληρωμής - Request for Interim Payment

1. Εντός διαστήματος 8 μηνών από το τέλος της αντίστοιχης διαχειριστικής περιόδου και με την προϋπόθεση έγκρισης από την Ε.Ε. (ΙΝΕΑ) της Έκθεσης Προόδου Δράσης (ASR), ο δικαιούχος ή σε περίπτωση κοινών έργων/δράσεων ο συντονιστής, υποβάλλει στην ευρωπαϊκή επιτροπή, Αίτημα Ενδιάμεσης Πληρωμής (Interim Financial Statement), σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στη Συμφωνία Επιχορήγησης του έργου/δράσης.

2. Το αίτημα ενδιάμεσης πληρωμής συντάσσεται από το δικαιούχο ή το φορέα υλοποίησης στην περίπτωση που ο δικαιούχος και ο φορέας υλοποίησης είναι διαφορετικές οντότητες με τη χρήση του πρότυπου εντύπου Ατομική Οικονομική Κατάσταση (Individual Financial Statement) και περιλαμβάνει το σύνολο των επιλέξιμων πραγματοποιηθεισών δαπανών για συγκεκριμένη περίοδο αναφοράς ανά δικαιούχο. Στην περίπτωση κοινών έργων/δράσεων συντάσσεται από το Συντονιστή η Ενοποιημένη Οικονομική Κατάσταση (Consolidated Financial Statement).

Το αίτημα ενδιάμεσης πληρωμής συνοδεύεται από Πιστοποιητικό/ά επί των Οικονομικών Καταστάσεων (Certificate on the Financial Statements) υπό τους όρους και προϋποθέσεις της Συμφωνίας Επιχορήγησης.

3. Στην περίπτωση έργων/δράσεων για τα οποία το σύνολο ή μέρος της ιδίας συμμετοχής καλύπτεται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, υποβάλλεται σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή στην αρμόδια Διαχειριστική Αρχή για επαλήθευση και επιβεβαίωση της ορθότητας των δαπανών και των παραστατικών καθώς και της κάλυψης των απαιτήσεων της Συμφωνίας Επιχορήγησης. Μετά τον προβλεπόμενο πρωτογενή έλεγχο και την οριστικοποίησή του, διαβιβάζεται μαζί με όλα τα προβλεπόμενα στη Συμφωνία Επιχορήγησης στοιχεία στην ΕΥΣΕ και την Αρχή Πιστοποίησης. Η Διαχειριστική Αρχή διαβιβάζει στην Αρχή Πιστοποίησης το προς πιστοποίηση υλικό τουλάχιστον σαράντα ημερολογιακές ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής του Ενδιάμεσου Αιτήματος Πληρωμής.

4. Στην περίπτωση έργων/δράσεων για τα οποία το σύνολο ή μέρος της ιδίας συμμετοχής καλύπτεται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, η Αρχή Πιστοποίησης, μετά από σχετικό έλεγχο των υποβληθέντων στοιχείων, προβαίνει στην πιστοποίηση των δαπανών του Αιτήματος Ενδιάμεσης Πληρωμής πριν από την υποβολή του στην Ε.Ε. (ΙΝΕΑ). Απαραίτητη προϋπόθεση για την πιστοποίηση είναι η υποβολή Πιστοποιητικού επί των Οικονομικών Καταστάσεων (Certificate on the Financial Statements) υπό τους όρους και προϋποθέσεις της Συμφωνίας Επιχορήγησης. Το πιστοποιητικό συντάσσεται από Ανεξάρτητους Ελεγκτές - Ορκωτούς Λογιστές οι οποίοι συμμορφώνονται με τους Όρους και τα διεθνή πρότυπα που ορίζονται ρητά από την ΙΝΕΑ.

5. Το αίτημα ενδιάμεσης πληρωμής μετά την κατά περίπτωση επιβεβαίωση/πιστοποίηση των δαπανών υποβάλλεται από το δικαιούχο στην Ε.Ε. (ΙΝΕΑ) με κοινοποίηση στην αρμόδια ΕΥΔ, την ΕΥΣΕ και την Αρχή Πιστοποίησης.

6. Η ευρωπαϊκή επιτροπή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη Συμφωνία Επιχορήγησης, δύναται να διατυπώσει παρατηρήσεις επί του Αιτήματος Ενδιάμεσης Πληρωμής, στις οποίες μπορεί να περιλαμβάνεται και αίτημα για πρόσθετες πληροφορίες/διευκρινίσεις.

7. Πρόσθετες πληροφορίες ή αναθεωρημένο αίτημα ενδιάμεσης πληρωμής, υποβάλλεται στην ευρωπαϊκή επιτροπή, εφόσον ζητηθεί, εντός της προθεσμίας που ορίζεται. Για την επανυποβολή ακολουθείται η προηγούμενη διαδικασία.

Σε περίπτωση κοινού έργου/δράσης, το αίτημα ενδιάμεσης πληρωμής συντάσσεται με ευθύνη του συντονιστή και περιλαμβάνει πληροφορίες για όλους τους δικαιούχους, που συνοδεύονται από τις σχετικές επιβεβαιώσεις.

Άρθρο 13

Αίτημα Πληρωμής Υπολοίπου (Request for Payment of the Balance)

1. Ο δικαιούχος σύμφωνα με τη Συμφωνία Επιχορήγησης του έργου/δράσης, υποβάλλει στην ευρωπαϊκή επιτροπή, εντός δωδεκαμήνου από την ημερομηνία ολοκλήρωσης του έργου/δράσης, ή εντός της τεθείσας στη Συμφωνία Επιχορήγησης προθεσμίας, εάν αυτή είναι διαφορετική, το Αίτημα Πληρωμής Υπολοίπου. Σε περίπτωση κοινού έργου/δράσης που στη Συμφωνία Επιχορήγησης έχει οριστεί συντονιστής, το Αίτημα Πληρωμής Υπολοίπου με τα συνοδεύοντα αυτό έγγραφα συντάσσεται και υποβάλλεται στην Ε.Ε. με ευθύνη του συντονιστή και περιλαμβάνει πληροφορίες για όλους τους δικαιούχους.

2. Το Αίτημα Πληρωμής Υπολοίπου που υποβάλλεται στην Ε.Ε. (ΙΝΕΑ) συνοδεύεται από την Τελική Έκθεση (Final Report) και την Τελική Οικονομική Κατάσταση (Final Financial Statement). Η Τελική Οικονομική Κατάσταση συντάσσεται με τα προβλεπόμενα στη Συμφωνία Επιχορήγησης πρότυπα έντυπα, ήτοι την Ατομική Οικονομική Κατάσταση (Individual Financial Statement) και στην περίπτωση κοινών έργων/δράσεων την Ενοποιημένη Οικονομική Κατάσταση (Consolidated Financial Statement).

3. Η Τελική Έκθεση και τα λοιπά συνυποβαλλόμενα με το Αίτημα Πληρωμής Υπολοίπου έγγραφα συντάσσονται σε τυποποιημένα έντυπα από το δικαιούχο ή το φορέα υλοποίησης στην περίπτωση που ο δικαιούχος και ο φορέας υλοποίησης είναι διαφορετικές οντότητες και συνοδευόμενα με Πιστοποιητικό επί των Οικονομικών Καταστάσεων (Certificate on the Financial Statements) που έχει συνταχθεί από Ανεξάρτητους Ελεγκτές - Ορκωτούς Λογιστές οι οποίοι συμμορφώνονται με τους Όρους και τα διεθνή πρότυπα που ορίζονται ρητά από την ΙΝΕΑ.Υποβάλλονται σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή, στην αρμόδια Διαχειριστική Αρχή για επαλήθευση και επιβεβαίωση της ορθότητας των δαπανών και των παραστατικών, καθώς και της κάλυψης των απαιτήσεων της Συμφωνίας Επιχορήγησης. Ειδικά για τα έργα του τομέα Τηλεπικοινωνιών, για τα οποία η ΙΝΕΑ κάνει αποδεκτά τα αιτήματα τελικής πληρωμής χωρίς πιστοποίηση του Κράτους Μέλους, η υποβολή στην αρμόδια Διαχειριστική Αρχή της Τελικής Έκθεσης και των λοιπών συνυποβαλλόμενων με το Αίτημα Πληρωμής Υπολοίπου εγγράφων και η ακολουθούσα στη συνέχεια διαδικασία, πραγματοποιείται μόνο στην περίπτωση που η εθνική συμμετοχή ή μέρος αυτής καλύπτεται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων.

4. Στην περίπτωση της Τελικής Έκθεσης, το Πιστοποιητικό επί των Οικονομικών Καταστάσεων αποτελεί ανεξάρτητη του προς υποβολή προϋπολογισμού υποχρέωση του δικαιούχου, στον βαθμό που ο δικαιούχος δεν χρηματοδοτείται από το ΠΔΕ.

5. Μετά τον προβλεπόμενο έλεγχο από την αρμόδια Διαχειριστική Αρχή και την οριστικοποίησή τους, διαβιβάζονται μαζί με όλα τα προβλεπόμενα στη Συμφωνία Επιχορήγησης στοιχεία στην ΕΥΣΕ και την Αρχή Πιστοποίησης. Η Διαχειριστική Αρχή διαβιβάζει στην Αρχή Πιστοποίησης το προς πιστοποίηση υλικό τουλάχιστον σαράντα ημερολογιακές ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής του Αιτήματος Πληρωμής Υπολοίπου.

6. Η ΕΥΣΕ διατυπώνει προς στην Αρχή Πιστοποίησης γνώμη σχετικά με την υλοποίηση του έργου, την επίτευξη των στόχων και την τήρηση των προβλεπόμενων στη Συμφωνία Επιχορήγησης.

7. Η Αρχή Πιστοποίησης προκειμένου να προβεί στην πιστοποίηση των δαπανών του Αιτήματος Πληρωμής Υπολοίπου και στη χορήγηση της σύμφωνης γνώμης του Κ-Μ (Certification of the M-S), δύναται να προβεί σε σχετικό έλεγχο συνολικό ή δειγματοληπτικό, ανάλογα με το είδος του έργου (δημόσιου ή ιδιωτικού) και του οικονομικού φορέα που εκτελεί το έργο.

8. Η ευρωπαϊκή επιτροπή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη Συμφωνία Επιχορήγησης, δύναται να διατυπώσει παρατηρήσεις επί του Αιτήματος Πληρωμής Υπολοίπου, στις οποίες μπορεί να περιλαμβάνεται και αίτημα για πρόσθετες πληροφορίες/διευκρινίσεις.

9. Πρόσθετες πληροφορίες ή αναθεωρημένο Αίτημα Πληρωμής Υπολοίπου υποβάλλονται στην ευρωπαϊκή επιτροπή, εάν ζητηθεί, εντός της προθεσμίας που ορίζεται στο σχετικό αίτημα. Για την επανυποβολή ακολουθείται η προηγούμενη διαδικασία.

Άρθρο 14

Τήρηση Φακέλου Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου έργου/δράσης.

Ο δικαιούχος παρέχει απρόσκοπτη πρόσβαση σε όλα τα στοιχεία που αφορούν στο φάκελο φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του έργου/δράσης, τον οποίο διατηρεί για πέντε (5) έτη μετά την πληρωμή του υπολοίπου (αποπληρωμή) και ο οποίος περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον:

α) Υποφάκελο υποβολής/έγκρισης πρότασης, με:

i) Την πρόσκληση της ευρωπαϊκής επιτροπής.

ii) Την εθνική πρόσκληση υποβολής προτάσεων της ΕΥΣΕ προς δυνητικούς δικαιούχους.

iii) Την αίτηση χρηματοδοτικής συνδρομής.

iv) Τη Συμφωνία Επιχορήγησης.

β) Υποφάκελο φυσικού αντικειμένου/εργαλείων παρακολούθησης, με:

i) Τις προμελέτες, οριστικές μελέτες και άλλα συναφή με το έργο/δράση στοιχεία.

ii) Τις διάφορες αποφάσεις σχετικά με το έργο/δράση (ΜΠΕ, περιβαλλοντικοί όροι, λοιπές εγκρίσεις και γνωμοδοτήσεις).

iii) Τις Εκθέσεις Προόδου Δράσης.

iv) Τις Εκθέσεις Αξιολόγησης.

v) Τα έγγραφα τεκμηρίωσης δράσεων δημοσιότητας.

vi) Την Τελική Έκθεση.

γ) Υποφάκελο οικονομικού αντικειμένου, με:

i) Τις σχετικές προκηρύξεις και τα τεύχη δημοπράτησης.

ii) Τις συμβάσεις και τις όποιες σχετικές προσφυγές και αποφάσεις.

iii) Τα παραστατικά δαπανών.

iv) Τις αιτήσεις πληρωμών με τα συνοδεύοντα υποστηρικτικά έγγραφα.

v) Τις κινήσεις τραπεζικών λογαριασμών.

vi) Τις κινήσεις εισροών. (vii) Τις διαπιστωτικές πράξεις της αρχής πιστοποίησης.

viii) Τις εκθέσεις ελέγχων.

ix) Τις πιστοποιήσεις ανεξάρτητου ελεγκτή.

δ) Υποφάκελο διοικητικών λειτουργιών με:

i) Τις αποφάσεις των οργάνων διοίκησης του δικαιούχου.

ii) Την πάσης φύσης αλληλογραφία αναφορικά με το έργο/δράση.

Άρθρο 15

Ενημερωτικές/Τεχνικές Συναντήσεις

1. Το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης διοργανώνει αφενός Ενημερωτικές Συναντήσεις με σκοπό να διασφαλίσει την αποτελεσματική ενημέρωση τελικών δικαιούχων και εμπλεκόμενων οργάνων σε σχετικά με το CEF θέματα και αφετέρου Τεχνικές Συναντήσεις για την αποτελεσματική παρακολούθηση της πορείας υλοποίησης των εγκεκριμένων έργων/δράσεων που συγχρηματοδοτούνται στα πλαίσια του μηχανισμού «Συνδέοντας την Ευρώπη».

2. Στις Ενημερωτικές/Τεχνικές Συναντήσεις, οι οποίες διοργανώνονται από την ΕΥΣΕ, ή/και σε συνεργασία με την ευρωπαϊκή επιτροπή, συμμετέχουν κατά περίπτωση εκπρόσωποι της ευρωπαϊκής επιτροπής, της ΕΥΣΕ, των αρμόδιων Υπουργείων, των Επιτελικών Δομών, των Διαχειριστικών Αρχών και των δικαιούχων. Στο πλαίσιο αυτό γίνεται:

 •  Ενημέρωση για τις προσκλήσεις της ευρωπαϊκής επιτροπής, τα προγράμματα εργασιών, τον προγραμματισμό και τη διαδικασία υποβολής προτάσεων έργων/ δράσεων στο πλαίσιο του ετήσιου και πολυετούς προγράμματος εργασιών, τα κριτήρια, τις προϋποθέσεις, τα έντυπα υποβολής προτάσεων και τα στοιχεία που τις συνοδεύουν, τις προθεσμίες, κ.λπ.
 •  Παρουσίαση/εξέταση της προόδου (φυσικής και οικονομικής) των έργων/δράσεων που συγχρηματοδοτούνται στο πλαίσιο των Διευρωπαϊκών Δικτύων.
 •  Ενημέρωση για την υποχρέωση τήρησης των μέτρων πληροφόρησης
 • δημοσιότητας από τους δικαιούχους.
 •  Ενημέρωση για οριζόντια θέματα.

Άρθρο 16

Επιτροπές Παρακολούθησης Δράσεων του μηχανισμού «Συνδέοντας την Ευρώπη»

1. Έχουν συσταθεί στο Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης:

i) επιτροπή Παρακολούθησης του μηχανισμού «Συνδέοντας την Ευρώπη» (Connecting Europe Facility/CEF).

 • Τομέας Μεταφορών. Έργο της επιτροπής, μεταξύ άλλων, είναι:
 •  Η παρακολούθηση της συνολικής πορείας υλοποίησης των δράσεων (έργων και μελετών) που συγχρηματοδοτούνται από το Μηχανισμό «Συνδέοντας την Ευρώπη» και η διασφάλιση ότι επιτυγχάνονται οι στόχοι που καθορίζονται στις Συμφωνίες Επιχορήγησης. Στο πλαίσιο αυτό η επιτροπή Παρακολούθησης προτείνει μέτρα για τη διασφάλιση της ομαλής υλοποίησης των έργων, την εκπόνηση και εφαρμογή σχεδίων δράσης και τη συμμόρφωση με τις πολιτικές της Ε.Ε.
 • Η παρακολούθηση της αξιοποίησης των δράσεων τεχνικής βοήθειας του μηχανισμού στον Τομέα των Μεταφορών.
 • Η διασφάλιση της δημοσιότητας του έργου του μηχανισμού και των δράσεων που υλοποιούνται με χρηματοδότησή του.
 •  Η εισήγηση για την ανάληψη δράσεων για την προώθηση των στόχων του μηχανισμού και την αποτελεσματική αξιοποίηση των διαθέσιμων πόρων.
 • Η ανάληψη κάθε επιπλέον αρμοδιότητας, που συμφωνείται από κοινού μεταξύ της Ε.Ε. και των ελληνικών αρχών.

ii) επιτροπή Παρακολούθησης των έργων της τεχνικής βοήθειας του μηχανισμού «Συνδέοντας την Ευρώπη» (Connecting Europe Facility/CEF) - Τομέας Μεταφορών.Έργο της επιτροπής, μεταξύ άλλων, είναι:

 •  Η παρακολούθηση της πορείας του Προγράμματος με δικαιούχο το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης.
 •  Ο συντονισμός των ενεργειών που υλοποιούν στο πλαίσιο του Προγράμματος συναρμόδιες υπηρεσίες Υπουργείων.
 •  Η λήψη αποφάσεων για την προώθηση των στόχων του προγράμματος.

2. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης δύνανται να συστήνονται στο Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης νέες Επιτροπές όταν απαιτείται για τον συντονισμό και επιτάχυνση έργων ή ομάδας έργων, να καταργούνται υφιστάμενες ή και να τροποποιείται το έργο τους.

Κεφάλαιο ΙV

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΛΗΡΩΜΩΝ -

ΧΡΗΜΑΤΟΡΟΕΣ - ΕΛΕΓΧΟΙ

Άρθρο 17

Γενικές Διατάξεις

1. Ο προϋπολογισμός του έργου/δράσης, οι επιλέξιμες δαπάνες, το ποσοστό συγχρηματοδότησης και οι κανόνες που διέπουν τη διαδικασία πληρωμών, καθορίζονται στη Συμφωνία Επιχορήγησης.

2. Όλες οι πληρωμές από την Ε.Ε. εκτελούνται σε ευρώ και καταβάλλονται στον τραπεζικό λογαριασμό που έχει δηλωθεί από το δικαιούχο ή σε περίπτωση κοινών έργων στον τραπεζικό λογαριασμό που έχει δηλωθεί από τον ημεδαπό ή αλλοδαπό συντονιστή.

3. Στην περίπτωση έργων/δράσεων που η εθνική συμμετοχή καλύπτεται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, η χρηματοδότηση των έργων γίνεται μέσω του Κεντρικού Λογαριασμού, σύμφωνα με τη σχετική εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης.Η ίδια πρακτική ακολουθείται και για τα τμήματα κοινών έργων δράσεων για τα οποία η εθνική συμμετοχή καλύπτεται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων.

4. Στην περίπτωση έργων/δράσεων στα οποία η εθνική συμμετοχή καλύπτεται από ιδίους πόρους των δικαιούχων, η χρηματοδότηση των έργων γίνεται με μέριμνα των δικαιούχων.

Άρθρο 18

Επιλέξιμες Δαπάνες και Επιλεξιμότητα

1. Η περίοδος επιλεξιμότητας για κάθε έργο/δράση ορίζεται στη Συμφωνία Επιχορήγησης.

2. Επιλέξιμες θεωρούνται οι δαπάνες του έργου/δράσης που ανταποκρίνονται στα ακόλουθα κριτήρια:

 • Πραγματοποιούνται κατά την περίοδο επιλεξιμότητας του έργου/δράσης σύμφωνα με τη Συμφωνία Επιχορήγησης.
 •  Συνδέονται με το φυσικό αντικείμενο του έργου/ δράσης και εμφανίζονται στον εγκεκριμένο ενδεικτικό προϋπολογισμό του.
 •  Είναι αναγκαίες για την υλοποίηση του έργου/δράσης.
 •  Είναι ταυτοποιημένες και επαληθευμένες, ιδίως με την εγγραφή τους στα λογιστικά βιβλία του δικαιούχου, προσδιοριζόμενες σύμφωνα με τα ισχύοντα λογιστικά πρότυπα της χώρας στην οποία είναι εγκατεστημένος ο δικαιούχος και σύμφωνες με τις συνήθεις πρακτικές λογιστικής που αυτός εφαρμόζει.
 •  Συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις της ισχύουσας νομοθεσίας περί φόρων και κοινωνικών εισφορών.
 •  Είναι εύλογες, δικαιολογημένες και συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις της χρηστής οικονομικής διαχείρισης.

3. Οι επιλέξιμες δαπάνες για το έργο/δράση, τηρουμένων των προϋποθέσεων επιλεξιμότητας που ορίζονται στην παράγραφο 2 καθορίζονται στο άρθρο 8 του καν. 1316/2013 και εξειδικεύονται στη Συμφωνία Επιχορήγησης.

4. Οι διαδικασίες λογιστικής καταγραφής και εσωτερικού ελέγχου του δικαιούχου πρέπει να επιτρέπουν να ελέγχεται άμεσα η συμφωνία των δαπανών και εσόδων που δηλώθηκαν στο πλαίσιο του έργου/δράσης, με τις λογιστικές καταστάσεις και τα αντίστοιχα παραστατικά.

Άρθρο 19

Πληρωμές από την ευρωπαϊκή επιτροπή (ΙΝΕΑ) - Επιστροφές

1. Για κάθε έργο/δράση, οι πληρωμές πραγματοποιούνται από την ευρωπαϊκή επιτροπή (INEA) σε λογαριασμό που έχει δηλωθεί από το δικαιούχο ή σε περίπτωση κοινών έργων /δράσεων από το συντονιστή, κατά την υποβολή της πρότασης χρηματοδότησης. Σύμφωνα με τα οριζόμενα στην αντίστοιχη Συμφωνία Επιχορήγησης έχουν τη μορφή της προκαταβολής, της ενδιάμεσης πληρωμής και της πληρωμής του υπολοίπου (τελικής πληρωμής).

2. Η προκαταβολή χορηγείται από την ευρωπαϊκή επιτροπή (INEA) στο δικαιούχο ή σε περίπτωση κοινών έργων /δράσεων στο συντονιστή, μετά την σύναψη της Συμφωνίας Επιχορήγησης και σύμφωνα με τα οριζόμενα και τις προϋποθέσεις της.

3. Οι ενδιάμεσες πληρωμές πραγματοποιούνται από την ευρωπαϊκή επιτροπή (ΙΝΕΑ), μετά από Αίτημα Ενδιάμεσης Πληρωμής του δικαιούχου ή σε περίπτωση κοινών έργων /δράσεων του συντονιστή.

4. Η πληρωμή του υπολοίπου (τελική πληρωμή) πραγματοποιείται από την ευρωπαϊκή επιτροπή (ΙΝΕΑ), μετά από Αίτημα Πληρωμής Υπολοίπου του δικαιούχου ή σε περίπτωση κοινών έργων /δράσεων του συντονιστή.

5. Η ευρωπαϊκή επιτροπή δύναται να αναστείλει την προθεσμία ενδιάμεσης ή τελικής πληρωμής, σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζεται στη Συμφωνία Επιχορήγησης.

6. Η ευρωπαϊκή επιτροπή δύναται να αναστείλει την πληρωμή σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζεται στη Συμφωνία Επιχορήγησης.

7. Το συνολικό ποσό που καταβάλλει η ευρωπαϊκή επιτροπή στο δικαιούχο ή σε περίπτωση κοινού έργου/ δράσης στο συντονιστή για λογαριασμό όλων των δικαιούχων, δεν υπερβαίνει σε καμία περίπτωση το μέγιστο ποσό χρηματοδοτικής συνδρομής που καθορίζεται στη Συμφωνία Επιχορήγησης, ακόμη και αν οι συνολικές πραγματικές επιλέξιμες δαπάνες υπερβαίνουν το συνολικό εγκεκριμένο επιλέξιμο προϋπολογισμό. Εάν οι συνολικές πραγματικές επιλέξιμες δαπάνες μετά τη λήξη του έργου/ δράσης είναι μικρότερες από το συνολικό εγκεκριμένο επιλέξιμο προϋπολογισμό, η συμμετοχή της ευρωπαϊκής επιτροπής περιορίζεται στο ποσό των πραγματοποιηθεισών επιλέξιμων δαπανών που εγκρίνονται από αυτήν.

8. Εάν κατά τον καθορισμό του τελικού υπολογισμού της χρηματοδοτικής συνδρομής, προκύψει ότι έχουν προηγουμένως καταβληθεί πληρωμές προχρηματοδότησης και ενδιάμεσες πληρωμές οι οποίες αθροιστικά υπερβαίνουν το ποσό της τελικής χρηματοδοτικής συνδρομής, ο δικαιούχος υποχρεούται να επιστρέψει τα αντίστοιχα ποσά στην ευρωπαϊκή επιτροπή υπό τους όρους και εντός της προθεσμίας που αυτή καθορίζει (διαδικασία ανάκτησης). Ανάκτηση μπορεί να πραγματοποιηθεί επίσης, μετά την τελική πληρωμή, ως αποτέλεσμα ελέγχων, ευρημάτων της OLAF, συστηματικών ή επαναλαμβανόμενων σφαλμάτων, παρατυπιών, απάτης ή αθέτησης υποχρεώσεων. Σε περίπτωση που ο δικαιούχος δεν επιστρέψει το οφειλόμενο ποσό εντός της προθεσμίας που όρισε η ευρωπαϊκή επιτροπή, αυτή προσαυξάνει το οφειλόμενο ποσό με τόκους υπερημερίας.

Άρθρο 20

Οικονομικές Κυρώσεις

1. Η ευρωπαϊκή επιτροπή δύναται να ανακτά το σύνολο ή μέρος των καταβληθέντων ποσών από το δικαιούχο ή σε περίπτωση κοινών έργων/δράσεων από το συντονιστή για λογαριασμό των δικαιούχων:

α) εφόσον αυτό είναι απαραίτητο, ιδίως μετά από ακύρωση, κατάργηση, μείωση ή αίτηση επιστροφής της χρηματοδοτικής συνδρομής ή

β) σε περίπτωση σώρευσης χρηματοδοτικών συνδρομών για ένα έργο/δράση ή τμήμα του.

Άρθρο 21

Έλεγχοι/Επιθεωρήσεις

1. Οι έλεγχοι και επιθεωρήσεις των έργων/δράσεων αποσκοπούν στην επιβεβαίωση /πιστοποίηση των δηλώσεων δαπανών που πραγματοποιούνται στα αντίστοιχα επίπεδα.

Αντικείμενο των ελέγχων και επιθεωρήσεων είναι να βεβαιωθεί ότι, η δηλωθείσα δαπάνη από τους δικαιούχους είναι πραγματική και ορθή, τα παραδοτέα είναι σύμφωνα με τη Συμφωνία Επιχορήγησης, έχει τηρηθεί το εθνικό και ενωσιακό δίκαιο κατά την υλοποίηση του έργου/δράσης και ότι το έργο/δράση δεν έχει τύχει διπλής χρηματοδότησης από άλλο χρηματοδοτικό μέσο ή άλλη προγραμματική περίοδο.

Κατά τη διενέργεια επιθεωρήσεων και ελέγχων σε όλα τα επίπεδα, μπορούν να χρησιμοποιηθούν υπηρεσίες εξωτερικών ελεγκτών ή ιδιωτικών ελεγκτικών εταιρειών.

Οι δικαιούχοι έχουν υποχρέωση διατήρησης όλων των πρωτότυπων εγγράφων και ιδίως των λογιστικών και φορολογικών αρχείων για χρονική περίοδο μέχρι και πέντε έτη μετά την πληρωμή του υπολοίπου και να παρέχουν δικαίωμα πρόσβασης σε όλα τα όργανα ελέγχου. Σε περίπτωση που είναι σε εξέλιξη έλεγχοι, προσφυγές, δικαστικές διαδικασίες, διεκδίκηση απαιτήσεων σχετικά με την επιχορήγηση ή διαπιστωθούν συστηματικά ή επαναλαμβανόμενα σφάλματα, παρατυπίες, απάτη ή αθέτηση υποχρεώσεων, τα έγγραφα και αρχεία πρέπει να διατηρούνται μέχρι να ολοκληρωθούν οι εν λόγω έλεγχοι, προσφυγές, δικαστικές διαδικασίες ή διεκδίκηση απαιτήσεων.

2. Η ευρωπαϊκή επιτροπή και η ΙΝΕΑ δύνανται να πραγματοποιούν ελέγχους για την ορθή χρήση της κοινοτικής χρηματοδοτικής συνδρομής ή και να χρησιμοποιούν για το σκοπό αυτό εξουσιοδοτημένους εκπροσώπους τους. Οι έλεγχοι μπορεί να πραγματοποιούνται κατά το χρονικό διάστημα υλοποίησης του έργου/δράσης και μέχρι και πέντε έτη μετά την πληρωμή του υπολοίπου.

3. Η ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF) έχει τη δυνατότητα να προβαίνει σε επιτόπου ελέγχους και επιθεωρήσεις, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της κοινοτικής νομοθεσίας, με σκοπό την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της ευρωπαϊκής Ένωσης.

4. Το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο, δύναται να προβαίνει επίσης σε επιτόπιους ελέγχους.

5. Η ευρωπαϊκή επιτροπή, ή οι εκπρόσωποί της, και το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο έχουν την αρμοδιότητα λογιστικού ελέγχου, βάσει εγγράφων και επιτόπιων ελέγχων, επί των δράσεων κάθε δικαιούχου επιχορήγησης, φορέα υλοποίησης, εργολάβου και υπεργολάβου που λαμβάνει χρηματοδότηση από την Ε.Ε. δυνάμει του καν. 1316/2013.

6. Οι Διαχειριστικές Αρχές διενεργούν ελέγχους νομιμότητας των διακηρύξεων, καθώς και των διαδικασιών ανάθεσης των συμβάσεων και των τροποποιήσεων αυτών, καθώς και επιτόπιες επιθεωρήσεις.

7. Η Αρχή Πιστοποίησης δύναται να πραγματοποιεί επιθεωρήσεις στους φορείς που ασκούν διαχείριση, στους δικαιούχους και στις συγχρηματοδοτούμενες πράξεις και να συντάσσει εκθέσεις για την ανάληψη τυχόν απαιτούμενων ενεργειών.

Κεφάλαιο V

ΑΚΥΡΩΣΗ - ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ - ΑΝΑΣΤΟΛΗ - ΜΕΙΩΣΗ - ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ

Άρθρο 22

Ακύρωση, επιστροφή, αναστολή, μείωση και κατάργηση της χρηματοδοτικής συνδρομής

1. Η ευρωπαϊκή επιτροπή, αφού προχωρήσει σε εξέταση και δώσει τη δυνατότητα στους δικαιούχους και στα οικεία κράτη-μέλη να υποβάλουν τις παρατηρήσεις τους εντός ορισμένης προθεσμίας, δύναται:

 • Να ακυρώσει, εκτός από δεόντως αιτιολογημένες περιπτώσεις, την χρηματοδοτική συνδρομή που χορηγήθηκε για μελέτες οι οποίες δεν έχουν ξεκινήσει εντός ενός (1) έτους από την ημερομηνία έναρξης που καθορίζεται στη Συμφωνία Επιχορήγησης και εντός δύο (2) ετών από την ημερομηνία αυτή για όλες τα υπόλοιπα έργα/δράσεις.
 •  Να ζητήσει, τηρουμένης της αρχής της αναλογικότητας, την επιστροφή της καταβληθείσας χρηματοδοτικής συνδρομής, εάν το έργο/δράση ή τμήμα του δεν έχει ολοκληρωθεί, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στη Συμφωνία Επιχορήγησης.
 •  Να αναστείλει, μειώσει ή καταργήσει την κοινοτική χρηματοδοτική συνδρομή στις περιπτώσεις όπου:
 •  διαπράχτηκε παρατυπία κατά την υλοποίηση του έργου/δράσης ή τμήματος του, σύμφωνα με τις διατάξεις του κοινοτικού δικαίου, ή
 •  αθετήθηκαν οι όροι χορήγησης της χρηματοδοτικής συνδρομής, ιδίως αν επήλθε σημαντική αλλαγή που επηρεάζει το χαρακτήρα του έργου/δράσης ή τον τρόπο υλοποίησης του, χωρίς την έγκριση της ευρωπαϊκής επιτροπής.

2. Στην περίπτωση κατά την οποία σε οποιαδήποτε φάση της διαδικασία υλοποίησης διαπιστωθεί από τις ελληνικές αρχές παρατυπία ή υπόνοια απάτης σε έργο/ δράση ή σε σχετικά έργα, ενημερώνονται οι σχετικές ελληνικές και ευρωπαϊκές υπηρεσίες και όργανα. Στην περίπτωση υπόνοιας απάτης δύναται να ανασταλεί η διαδικασία χορήγησης σύμφωνης γνώμης του Κ-Μ (Certification of the M-S), μέχρι την ολοκλήρωση των σχετικών διαδικασιών.

Κεφάλαιο VΙ

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΟΥ/ΔΡΑΣΗΣ

Άρθρο 23

Συμβάσεις για την εκτέλεση του έργου/δράσης

1. Για την υλοποίηση του έργου/ δράσης, ο δικαιούχος/ φορέας υλοποίησης συνάπτει σύμβαση στη βάση της προσφοράς που έχει την καλύτερη σχέση ποιότητας/ τιμής ή, κατά περίπτωση, στη βάση της προσφοράς που έχει τη χαμηλότερη τιμή, σύμφωνα και με το πλαίσιο που διέπει το δικαιούχο/φορέα υλοποίησης, μεριμνώντας για την αποφυγή σύγκρουσης συμφερόντων.

2. Όταν ο δικαιούχος/φορέας υλοποίησης λειτουργεί ως αναθέτουσα αρχή/αναθέτων φορέας σύμφωνα με το εθνικό και ενωσιακό δίκαιο για τις δημόσιες συμβάσεις, υποχρεούται να εφαρμόζει τους κανόνες και τις διαδικασίες που διέπουν το πλαίσιο αυτό.

Άρθρο 24

Δημοσιότητα

1. Σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 28 του κανονισμού 1316/2013, οι δικαιούχοι και, κατά περίπτωση, τα οικεία κράτη-μέλη μεριμνούν, ώστε να δίνεται επαρκής δημοσιότητα στα έργα/δράσεις και να εφαρμόζεται η αρχή της διαφάνειας κατά τη χορήγηση της χρηματοδοτικής συνδρομής δυνάμει του ως άνω Κανονισμού, ώστε το ευρύ κοινό να ενημερώνεται για το ρόλο της Ένωσης στην υλοποίηση των έργων.

2. Σε κάθε μέτρο δημοσιότητας σχετικά με τα έργα/ δράσεις, συμπεριλαμβανομένων διασκέψεων, σεμιναρίων ή οποιασδήποτε άλλης πληροφορίας ή προωθητικού υλικού (όπως φυλλάδια, πόστερς, παρουσιάσεις κ.λπ.), θα πρέπει να αναφέρεται ότι η δράση λαμβάνει χρηματοδότηση από την ευρωπαϊκή Ένωση και να φέρει το έμβλημα της ευρωπαϊκής Ένωσης.

3. Κάθε σχετική ανακοίνωση ή δημοσίευση του δικαιούχου σχετική οφείλει να αναφέρει ότι αντιπροσωπεύει την άποψη του συντάκτη αυτής και η Ε.Ε. (ΙΝΕΑ) δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε πιθανή χρήση της πληροφορίας αυτής.

Κεφάλαιο VII

ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 25

Κυριότητα - Εμπιστευτικότητα

1. Η κυριότητα επί των αποτελεσμάτων, των εκθέσεων και των λοιπών εγγράφων που αφορούν στο έργο/ δράση, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων βιομηχανικής και πνευματικής ιδιοκτησίας, περιέρχεται στον δικαιούχο, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στη Συμφωνία Επιχορήγησης.

2. Ο δικαιούχος παρέχει το δικαίωμα στην ευρωπαϊκή επιτροπή να χρησιμοποιεί ελεύθερα και κατά την κρίση της τα αποτελέσματα του έργου/δράσης, με την επιφύλαξη των υποχρεώσεων εμπιστευτικότητας και της τήρησης των δικαιωμάτων βιομηχανικής και πνευματικής ιδιοκτησίας που προϋπάρχουν.

3. Η ευρωπαϊκή επιτροπή και ο δικαιούχος δεσμεύονται στην τήρηση της εμπιστευτικότητας για κάθε χαρακτηρισμένο ως «εμπιστευτικό» έγγραφο, πληροφορία ή άλλο υλικό άμεσα σχετιζόμενο με το αντικείμενο του έργου/δράσης και του οποίου η αποκάλυψη θα ήταν ενδεχομένως επιζήμια για τον δικαιούχο ή την ευρωπαϊκή επιτροπή.

Άρθρο 26

Προστασία Δεδομένων

1. Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που περιέχονται στην Συμφωνία Επιχορήγησης και τα παραρτήματά της, διέπονται από τις διατάξεις του κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 45/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. Η επεξεργασία των δεδομένων αυτών πραγματοποιείται αποκλειστικά και με μόνο σκοπό την υλοποίηση και παρακολούθηση του έργου/δράσης, από τον data controller, όπως ορίζεται στη Συμφωνία Επιχορήγησης, με την επιφύλαξη της ενδεχόμενης κοινοποίησης στις υπηρεσίες που είναι επιφορτισμένες με τη διενέργεια εσωτερικών ελέγχων, στο Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο, στην επιτροπή δημοσιονομικών παρατυπιών ή/και στην ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF), με σκοπό την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Κοινότητας.

2. Ο δικαιούχος δύναται να ζητά εγγράφως πρόσβαση στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που τον αφορούν και δικαιούται να διορθώσει όσα είναι ανακριβή ή ελλιπή. Κάθε σχετική ερώτηση του δικαιούχου απευθύνεται στον data controller. Ο δικαιούχος δύναται ανά πάσα στιγμή, να υποβάλλει καταγγελία στον Ευρωπαίο Επόπτη Προστασίας Δεδομένων σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων.

Άρθρο 27

Πρόσθετες Οδηγίες

Για την αποτελεσματικότερη εφαρμογή του παρόντος συστήματος διαχείρισης και ελέγχου, είναι δυνατόν να εκδίδονται κατά περίπτωση, πρόσθετες οδηγίες, κατευθύνσεις, εργαλεία ή εγκύκλιοι από το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης.

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 4 Απριλίου 2019

Ο Υφυπουργός ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ

 

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!