Αποφάσεις - Εγκύκλιοι

Κ.Υ.Α. 59/2019 Προκήρυξη καθεστώτος για την ενίσχυση της παραγωγής οπτικοακουστικών έργων στην Ελλάδα, με περιεχόμενο ψηφιακό παιχνίδι πολιτιστικό και εκπαιδευτικό, σύμφωνα με το κεφάλαιο Δ’ του ν. 4487/2017 (Α’ 116) και εξειδίκευση ειδικότερων θεμάτων του νόμου αυτού

Αριθμ. 59

ΦΕΚ B 1228 - 11.04.2019

Προκήρυξη καθεστώτος για την ενίσχυση της παραγωγής οπτικοακουστικών έργων στην Ελλάδα, με περιεχόμενο ψηφιακό παιχνίδι πολιτιστικό και εκπαιδευτικό, σύμφωνα με το κεφάλαιο Δ’ του ν. 4487/2017 (Α’ 116) και εξειδίκευση ειδικότερων θεμάτων του νόμου αυτού.

ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ - ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ, ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του ν. 4487/2017: «Ηλεκτρονικό σύστημα διάθεσης τηλεοπτικού διαφημιστικού χρόνου, τροποποίηση του ν. 3548/2007, σύσταση Μητρώου περιφερειακού και τοπικού Τύπου, ειδική σήμανση γραμμωτού κώδικα στις έντυπες εκδόσεις, δημιουργία θεσμικού πλαισίου για την ενίσχυση της παραγωγής οπτικοακουστικών έργων στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις» (Α’ 116) και ιδίως τις διατάξεις των άρθρων 19-38 του Δ΄ Κεφαλαίου του νόμου αυτού, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 18 του ν. 4563/2018 (Α’ 169) και ισχύουν.

2. Τις διατάξεις του Γενικού Απαλλακτικού Κανονισμού 651/2014 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, για την κήρυξη ορισμένων κατηγοριών ενισχύσεων ως συμβατών με την εσωτερική αγορά κατ’ εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης (ΕΕ L 187 της 26.06.2014,σ. 1-178).

3. Την 923/23-03-2018 απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης και Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης: «Προκήρυξη καθεστώτος για την ενίσχυση της παραγωγής οπτικοακουστικών έργων στην Ελλάδα, σύμφωνα με το κεφάλαιο Δ’ του ν. 4487/2017 (Α’ 116) και εξειδίκευση ειδικότερων θεμάτων του νόμου αυτού» (ΦΕΚ Β’ 1138), όπως τροποποιήθηκε με την 128/11-12-2018 απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης και Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης (ΦΕΚ Β’ 5810).

4. Την 1609/18-12-2017 απόφαση του αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης, με την οποία εγκρίθηκε η ένταξη στο ΠΔΕ 2017, στη ΣΑΕ 263, η επιχορήγηση για την παροχή επενδυτικού κινήτρου για την ενίσχυση της παραγωγής οπτικοακουστικών έργων στην Ελλάδα.

5. Την αριθμ. 17726ΕΞ2019ΕΜΠ/28-02-2019 γνωμοδότηση ΓΝ 009/19 της Κεντρικής Μονάδας Κρατικών Ενισχύσεων του Υπουργείου Οικονομικών επί του σχεδίου της παρούσας κοινής υπουργικής απόφασης.

6. Το άρθρο 90 του «Κώδικα για την Κυβέρνηση και κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98).

7. Τις διατάξεις του π.δ. 147/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης» (Α΄ 192).

8. Το π.δ. 123/2016 «Ανασύσταση και μετονομασία του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύσταση του Υπουργείου Τουρισμού, σύσταση Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής και Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, μετονομασία Υπουργείων Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων» (Α΄ 208), όπως ισχύει.

9. Το π.δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 210).

10. Το π.δ. 82/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης» (Α’ 117).

11. Το π.δ. 22/2018 (Α΄ 37) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτή Υπουργού και Υφυπουργών».

12. Το π.δ. 88/2018 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 160).

13. Την Υ56/29.8.2018 απόφαση του Πρωθυπουργού «Σύσταση θέσεων Υφυπουργών» (Β΄ 3715).

14. Την 91589/ 03.09.2018 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης, Ευστάθιο Γιαννακίδη» (Β΄ 3814).

15. Την 2606/3-9-2018 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Ψηφιακής Πολιτικής Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης «Καθορισμός αρμοδιοτήτων Υφυπουργού Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης Ελευθερίου Κρέτσου» (Β΄ 3819).

16. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, σύμφωνα με την αριθμ. 5034/28-3-2019 εισήγηση δημοσιονομικών επιπτώσεων της ΓΔΟΥ του ΥπΨΗΠΤΕ, η οποία θα καλυφθεί από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΣΑΕ 263), αποφασίζουμε:

Την προκήρυξη καθεστώτος για την ενίσχυση της παραγωγής οπτικοακουστικών έργων στην Ελλάδα με περιεχόμενο ψηφιακό παιχνίδι πολιτιστικό και εκπαιδευτικό, σύμφωνα με το κεφάλαιο Δ’ του ν. 4487/2017 και την εξειδίκευση ειδικότερων θεμάτων του νόμου αυτού.

Άρθρο 1

Σκοπός - Πλαίσιο Καθεστώτος

1. Σκοπός της παρούσας είναι η προκήρυξη του καθεστώτος ενίσχυσης της παραγωγής οπτικοακουστικών έργων στην Ελλάδα με περιεχόμενο ψηφιακό παιχνίδι πολιτιστικό και εκπαιδευτικό, που εμπίπτει στην κατηγορία κωδικού αριθμού Δραστηριότητας 62.01.21, σύμφωνα με το κεφ. Δ΄ του ν. 4487/2017 και η εξειδίκευση ειδικότερων θεμάτων αυτού, σύμφωνα με την εξουσιοδοτική διάταξη του άρθρου 38 του ν. 4487/2017.

2. Για τους σκοπούς της παρούσας προκήρυξης, πέραν των ορισμών που περιλαμβάνονται σε αυτήν, ισχύουν οι ορισμοί του άρθρου 20 του ν. 4487/2017 (ΦΕΚ Α' 116/09.08.2017), καθώς και οι ορισμοί του άρθρου 2 του Κανονισμού 651/2014 της Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ L 187/1 26.6.2014) (στο εξής: ΓΑΚ).

3. Για θέματα τα οποία τυχόν δεν ρυθμίζονται από τις διατάξεις του ν. 4487/2017 ή και της παρούσας, ισχύουν οι διατάξεις του Κανονισμού 651/2014 της Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ L 187/1 26.6.2014).

Άρθρο 2

Ειδικές ρυθμίσεις ως προς την έννοια της «Έναρξης επενδυτικού σχεδίου» για τα αυτοτελή οπτικοακουστικά έργα το περιεχόμενο των οποίων είναι ψηφιακό παιχνίδι πολιτιστικό και εκπαιδευτικό.

Για την εφαρμογή του άρθρου 28 παρ. 1 εδ. 3 του ν. 4487/2017, ο όρος «Έναρξη επενδυτικού σχεδίου» του άρθρου 20 παρ. 5 του ν. 4487/2017, διέπεται από τους ακόλουθους ορισμούς και ρυθμίσεις:

α. Έναρξη των εργασιών παραγωγής αυτοτελών οπτικοακουστικών έργων με περιεχόμενο ψηφιακό παιχνίδι είναι η έναρξη εργασιών σύνταξης του εγχειριδίου σχεδιασμού (game design document) το οποίο μεταξύ άλλων περιλαμβάνει την αναλυτική καταγραφή των χαρακτηριστικών του παιχνιδιού, τη μαθηματική στατιστική ανάλυση των μηχανισμών, το σχεδιασμό των επιμέρους επιπέδων του παιχνιδιού (level design).

Ο ανωτέρω ορισμός δεν επηρεάζει τη δυνατότητα αναγνώρισης και ενίσχυσης επιλέξιμων δαπανών που σχετίζονται με εργασίες παραγωγής οι οποίες έπονται της αίτησης υπαγωγής στο παρόν επενδυτικό καθεστώς και προηγούνται χρονικά της έναρξης εργασιών σύνταξης του εγχειριδίου σχεδιασμού (game design document), σύμφωνα με όσα εξειδικεύονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 της παρούσας και σύμφωνα με τους λοιπούς όρους του ν. 4487/2017 και της παρούσας προκήρυξης. Η τυχόν προγενέστερη υλοποίηση «πιλότου -demo» αυτοτελούς οπτικοακουστικού έργου δεν λογίζεται ως «Έναρξη εργασιών παραγωγής» αυτοτελούς οπτικοακουστικού έργου. Οι σχετικές δαπάνες παραγωγής του πιλότου δεν συνιστούν επιλέξιμες δαπάνες και δεν ενισχύονται.

β. Έναρξη των εργασιών μεταπαραγωγής αυτοτελών οπτικοακουστικών έργων: Η έναρξη της πρώτης εργασίας μεταπαραγωγής στην Ελληνική Επικράτεια.

γ. Νομικά δεσμευτική ανάληψη υποχρέωσης που καθιστά μη αναστρέψιμη την επένδυση:

αα. Ως προς τις εργασίες παραγωγής αυτοτελών οπτικοακουστικών έργων το περιεχόμενο των οποίων είναι ψηφιακό παιχνίδι: ή μίσθωση εξοπλισμού ή και η μίσθωση studio, με αντικείμενο την εκτέλεση εργασιών παραγωγής.

Η προμήθεια άδειας χρήσης λογισμικού δεν συνιστά «μίσθωση εξοπλισμού» και δεν αποτελεί νομικά δεσμευτική ανάληψη υποχρέωσης που καθιστά μη αναστρέψιμη την επένδυση.

ββ. Ως προς τις εργασίες μεταπαραγωγής: η μίσθωση εξοπλισμού ή και η μίσθωση studio στην Ελληνική Επικράτεια με αντικείμενο την εκτέλεση εργασιών μεταπαραγωγής. Η προμήθεια άδειας χρήσης λογισμικού δεν συνιστά «μίσθωση εξοπλισμού» και δεν αποτελεί νομικά δεσμευτική ανάληψη υποχρέωσης που καθιστά μη αναστρέψιμη την επένδυση.

Άρθρο 3

Ημερομηνία Έναρξης και Λήξης Υποβολής Αίτησης Υπαγωγής

Ημερομηνία έναρξης της υποβολής αιτήσεων υπαγωγής επενδυτικών σχεδίων στο παρόν καθεστώς ορίζεται η 15η Απριλίου 2019. Ημερομηνία λήξης του κύκλου υποβολών ορίζεται η 31η Δεκεμβρίου 2022.

Άρθρο 4

Ειδικότερες Ρυθμίσεις επί της Διαδικασίας αίτησης υπαγωγής και καθορισμός Παραβόλου

1. Η διαδικασία υποβολής αίτησης υπαγωγής ρυθμίζεται από το άρθρο 28 του ν. 4487/2017 σε συνδυασμό με τις εξειδικεύσεις και ρυθμίσεις του παρόντος άρθρου. Η αίτηση υπαγωγής υποβάλλεται ταυτόχρονα με τα δικαιολογητικά τεκμηρίωσής της από τον Φορέα του Επενδυτικού Σχεδίου. Φορέας του Επενδυτικού Σχεδίου που υποβάλλει την αίτηση υπαγωγής στο παρόν καθεστώς, είναι η επιχείρηση που είναι εγκατεστημένη ή έχει υποκατάστημα στην Ελληνική Επικράτεια και λειτουργεί με σκοπό την παραγωγή ή την εκτέλεση παραγωγής οπτικοακουστικών έργων. Δικαιούχος της ενίσχυσης του παρόντος καθεστώτος είναι:

α) Η επιχείρηση που περιγράφεται στο άρθρο 25 παρ. 1 (α) του ν. 4487/2017.

β) Στην περίπτωση της διασυνοριακής παραγωγής, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 25 παρ. 3 του ν. 4487/2017, η επιχείρηση που είναι εγκατεστημένη ή έχει υποκατάστημα στην Ελληνική Επικράτεια και λειτουργεί με σκοπό την παραγωγή οπτικοακουστικών έργων (εφεξής, «Ημεδαπή Παραγωγός»).

γ) Στην περίπτωση παραγωγής μεταξύ αλλοδαπής επιχείρησης παραγωγής οπτικοακουστικών έργων (εφεξής, «Αλλοδαπή Παραγωγός») και Ημεδαπής Παραγωγού, η οποία όμως δεν αποτελεί «διασυνοριακή παραγωγή», κατά τον ορισμό του άρθρου 25 παρ. 3 του ν. 4487/2017, η Ημεδαπή Παραγωγός.

δ) Στην περίπτωση παραγωγής μεταξύ Αλλοδαπής Παραγωγού, η οποία συμβάλλεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 25 παρ. 1 (β) με επιχείρηση που είναι εγκατεστημένη ή έχει υποκατάστημα στην Ελληνική Επικράτεια και λειτουργεί με σκοπό την εκτέλεση παραγωγής οπτικοακουστικών έργων (εφεξής, «Εκτελέστρια Παραγωγής»), η επιχείρηση που ορίζεται ρητά από τα μέρη στην υποβαλλόμενη αίτηση υπαγωγής ως δικαιούχος ενίσχυσης, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 25 παρ. 4 του ν. 4487/2017.

ε) Στην περίπτωση παραγωγής μεταξύ Ημεδαπής Παραγωγού, η οποία συμβάλλεται με Εκτελέστρια Παραγωγής, η επιχείρηση που ορίζεται ρητά από τα μέρη στην υποβαλλόμενη αίτηση υπαγωγής, ως δικαιούχος ενίσχυσης, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 25 παρ. 4 του ν. 4487/2017. (στ) Σε περίπτωση συμπαραγωγής μεταξύ δύο ή και περισσότερων ημεδαπών επιχειρήσεων που είναι εγκατεστημένες ή έχουν υποκατάστημα στην ελληνική επικράτεια και λειτουργούν με σκοπό την παραγωγή οπτικοακουστικών έργων (συμπαραγωγή μεταξύ Ημεδαπών Παραγωγών), η επιχείρηση ή οι επιχειρήσεις που ορίζονται ρητά από τα μέρη στην υποβαλλόμενη αίτηση υπαγωγής ως δικαιούχος/δικαιούχοι της ενίσχυσης.

2. Στην περίπτωση του άρθρου 25 παρ. 3 του ν. 4487/ 2017, σύμφωνα με το οποίο προβλέπεται η περίπτωση της διασυνοριακής παραγωγής μεταξύ Αλλοδαπής Παραγωγού και Ημεδαπής Παραγωγού, καθώς και στην περίπτωση παραγωγής μεταξύ Αλλοδαπής Παραγωγού και Ημεδαπής Παραγωγού, η οποία όμως δεν αποτελεί «διασυνοριακή παραγωγή» κατά τον ορισμό του άρθρου 25 παρ. 3 του ν. 4487/2017, η υποβάλλουσα την αίτηση υπαγωγής Ημεδαπή Παραγωγός, υποβάλλει μόνο για αυτήν τα δικαιολογητικά που προβλέπεται ότι συνοδεύουν την αίτηση υπαγωγής και τον φάκελο τεκμηρίωσης του επενδυτικού σχεδίου, σύμφωνα με τα όσα εξειδικεύονται στα Παραρτήματα της παρούσας, συνυποβάλλει δε μόνο την Υπεύθυνη Δήλωση που ορίζεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 για την Αλλοδαπή Παραγωγό. Η ημεδαπή παραγωγός καταβάλλει όλα τα ποσά των απαιτούμενων παραβόλων ενώ προς αυτήν κοινοποιούνται όλα τα έγγραφα, πράξεις και αποφάσεις που προβλέπονται στην παρούσα προκήρυξη και είναι εκείνη που υποβάλει την ένσταση του άρθρου 29 παρ. 5 του ν. 4487/2017.

3. Στην περίπτωση του άρθρου 25 παρ. 4 του ν. 4487/ 2017, σύμφωνα με το οποίο προβλέπεται η από κοινού υποβολή αίτησης από την Αλλοδαπή Παραγωγό και την Εκτελέστρια Παραγωγής, ορίζονται οι ακόλουθες διαδικασίες:

α. Την αίτηση υπαγωγής υποβάλλει και υπογράφει, διά του νομίμου εκπροσώπου της, η Εκτελέστρια Παραγωγής.

β. Στο πλαίσιο εσωτερικής έγγραφης συμφωνίας μεταξύ Αλλοδαπής Παραγωγού και Εκτελέστριας Παραγωγής, η οποία συνυποβάλλεται με την αίτηση υπαγωγής, δύναται να ορίζεται η Αλλοδαπή Παραγωγός ή η Εκτελέστρια Παραγωγής, ως Δικαιούχος της ενίσχυσης. Με την αίτηση υπαγωγής, δηλώνεται το πρόσωπο του Δικαιούχου, όπως έχει συμφωνηθεί και προσδιορισθεί μεταξύ των μερών κατά τα ανωτέρω. Εφόσον ως Δικαιούχος έχει δηλωθεί η Αλλοδαπή Παραγωγός, και εφόσον διαπιστωθεί οριστική ανυπαίτια αδυναμία είσπραξης του ποσού της ενίσχυσης από την Αλλοδαπή Παραγωγό για λόγους που εμπίπτουν στη σφαίρα λειτουργίας των Ελληνικών Δημοσίων Αρχών, η ενίσχυση καταβάλλεται στην Εκτελέστρια Παραγωγής. Στην περίπτωση αυτή, η απόδοση του σχετικού ποσού στην Αλλοδαπή Παραγωγό από την Εκτελέστρια παραγωγής ρυθμίζεται βάσει της εσωτερικής τους σχέσης.

γ. Εφόσον με βάση την εσωτερική συμφωνία των μερών, η Εκτελέστρια Παραγωγής ορίζεται παράλληλα και ως Δικαιούχος της ενίσχυσης του παρόντος καθεστώτος, υποβάλλονται μόνο για αυτήν τα δικαιολογητικά που προβλέπεται ότι συνοδεύουν την αίτηση υπαγωγής και τον φάκελο τεκμηρίωσης του επενδυτικού σχεδίου, σύμφωνα με τα όσα εξειδικεύονται στα Παραρτήματα της παρούσας, συνυποβάλλεται δε μόνο η Υπεύθυνη Δήλωση που ορίζεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 για την Αλλοδαπή Παραγωγό. Στην περίπτωση κατά την οποία η Εκτελέστρια Παραγωγής δεν έχει ορισθεί παράλληλα και Δικαιούχος της ενίσχυσης, υποβάλλονται και για τις δυο επιχειρήσεις (Αλλοδαπή Παραγωγό και Εκτελέστρια Παραγωγής) τα αναφερόμενα ανωτέρω δικαιολογητικά, ειδικώς δε για την Αλλοδαπή Παραγωγό υποβάλλονται όλα τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στην παρούσα και στα Παραρτήματα αυτής ότι αφορούν στην Αλλοδαπή Παραγωγό. Για την υποβολή της αίτησης και την προσκόμιση εκ μέρους της Εκτελέστριας Παραγωγής, όλων των δικαιολογητικών που προβλέπονται στην παρούσα και στα Παραρτήματα αυτής ότι αφορούν στην Αλλοδαπή Παραγωγό, η Εκτελέστρια Παραγωγής συνυποβάλει, μαζί με την αίτηση, σχετική νόμιμη εξουσιοδότηση, υπογεγραμμένη από την Αλλοδαπή Παραγωγό σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1, καθώς και την Υπεύθυνη Δήλωση που ορίζεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1.

δ. Όλα τα δικαιολογητικά που προβλέπεται ότι συνοδεύουν την αίτηση υπαγωγής και τον φάκελο τεκμηρίωσης του επενδυτικού σχεδίου, σύμφωνα με τα όσα εξειδικεύονται στα Παραρτήματα της παρούσας, υποβάλλονται από την Εκτελέστρια Παραγωγής, είτε αφορούν στην ίδια την Εκτελέστρια Παραγωγής είτε αφορούν στην επιχείρηση της Αλλοδαπής Παραγωγού.

ε. Η Εκτελέστρια Παραγωγής καταβάλλει όλα τα ποσά των απαιτούμενων παραβόλων.

στ. Στην περίπτωση του άρθρου 25 παρ. 4 του ν. 4487/ 2017, ως Φορέας του Επενδυτικού Σχεδίου λογίζεται η Εκτελέστρια Παραγωγής, προς την οποία κοινοποιούνται όλα τα έγγραφα, πράξεις και αποφάσεις που προβλέπονται στην παρούσα προκήρυξη και η οποία είναι εκείνη που υποβάλει την ένσταση του άρθρου 29 παρ. 5 του ν. 4487/2017.

4. Στην περίπτωση του άρθρου 25 παρ. 4 του ν. 4487/ 2017, σύμφωνα με το οποίο προβλέπεται η από κοινού υποβολή αίτησης από την Ημεδαπή Παραγωγό και την Εκτελέστρια Παραγωγής, ορίζονται οι ακόλουθες διαδικασίες:

α. Την αίτηση υπαγωγής υποβάλλει και υπογράφει, δια του νομίμου εκπροσώπου της, είτε η Ημεδαπή Παραγωγός, είτε η Εκτελέστρια Παραγωγής.

β. Στο πλαίσιο εσωτερικής έγγραφης συμφωνίας μεταξύ Ημεδαπής Παραγωγού και Εκτελέστριας Παραγωγής, η οποία συνυποβάλλεται με την αίτηση υπαγωγής, τα μέρη καθορίζουν το πρόσωπο του Δικαιούχου της ενίσχυσης.

γ. Εφόσον με βάση την εσωτερική συμφωνία των μερών, η αιτούσα επιχείρηση ορίζεται παράλληλα και ως Δικαιούχος της ενίσχυσης του παρόντος καθεστώτος, υποβάλλονται μόνο για αυτήν τα δικαιολογητικά που προβλέπεται ότι συνοδεύουν την αίτηση υπαγωγής και τον φάκελο τεκμηρίωσης του επενδυτικού σχεδίου, σύμφωνα με τα όσα εξειδικεύονται στα Παραρτήματα της παρούσας, συνυποβάλλεται δε μόνο η Υπεύθυνη Δήλωση που ορίζεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 για το έτερο μέρος.

δ. Στην περίπτωση κατά την οποία η αιτούσα επιχείρηση δεν έχει ορισθεί παράλληλα και Δικαιούχος της ενίσχυσης, υποβάλλονται και για τις δυο επιχειρήσεις (Ημεδαπή Παραγωγό και Εκτελέστρια Παραγωγής) τα αναφερόμενα ανωτέρω δικαιολογητικά. Για την υποβολή της αίτησης και την προσκόμιση εκ μέρους της αιτούσας επιχείρησης, όλων των δικαιολογητικών που προβλέπονται στην παρούσα και στα Παραρτήματα αυτής ότι αφορούν στο έτερο μέρος (Ημεδαπή παραγωγό ή Εκτελέστρια Παραγωγής), η αιτούσα επιχείρηση συνυποβάλει, μαζί με την αίτηση, σχετική νόμιμη εξουσιοδότηση, υπογεγραμμένη από το έτερο μέρος σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1, καθώς και την Υπεύθυνη Δήλωση που ορίζεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1.

ε. Όλα τα δικαιολογητικά που προβλέπεται ότι συνοδεύουν την αίτηση υπαγωγής και τον φάκελο τεκμηρίωσης του επενδυτικού σχεδίου, σύμφωνα με τα όσα εξειδικεύονται στα Παραρτήματα της παρούσας, υποβάλλονται από την αιτούσα επιχείρηση, είτε αφορούν στην ίδια είτε αφορούν στο έτερο μέρος.

στ. Η αιτούσα επιχείρηση καταβάλλει όλα τα ποσά των απαιτούμενων παραβόλων.

ζ. Στην περίπτωση του άρθρου 25 παρ. 4 του ν. 4487/ 2017, ως Φορέας του Επενδυτικού Σχεδίου λογίζεται η αιτούσα επιχείρηση, προς την οποία κοινοποιούνται όλα τα έγγραφα, πράξεις και αποφάσεις που προβλέπονται στην παρούσα προκήρυξη και η οποία είναι εκείνη που υποβάλει την ένσταση του άρθρου 29 παρ. 5 του ν. 4487/2017.

5. Σε περίπτωση συμπαραγωγής μεταξύ δύο ή και περισσότερων επιχειρήσεων που είναι εγκατεστημένες ή έχουν υποκατάστημα στην ελληνική επικράτεια και λειτουργούν με σκοπό την παραγωγή οπτικοακουστικών έργων (συμπαραγωγή μεταξύ Ημεδαπών Παραγωγών), ακολουθούνται οι κάτωθι διαδικασίες:

α. Την αίτηση υπαγωγής υποβάλλει και υπογράφει, διά του νομίμου εκπροσώπου της, η συμπαραγωγός επιχείρηση η οποία έχει επιλεγεί από τους συμπαραγωγούς, ως εκείνη η οποία θα υποβάλει την αίτηση.

β. Στο πλαίσιο εσωτερικής έγγραφης συμφωνίας μεταξύ των συμπαραγωγών, η οποία συνυποβάλλεται με την αίτηση υπαγωγής, δύναται να ορίζεται/ονται ένας ή περισσότεροι συμπαραγωγοί ως δικαιούχος/οι της ενίσχυσης, εκ των οποίων ο ένας τουλάχιστον είναι η αιτούσα συμπαραγωγός. Με την αίτηση υπαγωγής, δηλώνεται το πρόσωπο (ή τα πρόσωπα) του Δικαιούχου, όπως έχει συμφωνηθεί και προσδιορισθεί μεταξύ των μερών κατά τα ανωτέρω. Εφόσον ως Δικαιούχοι έχουν δηλωθεί περισσότεροι του ενός συμπαραγωγοί, δηλώνεται από την αιτούσα-συμπαραγωγό το ποσοστό εκ της συνολικής ενίσχυσης που θα εισπράξει έκαστος εξ αυτών, αντιστοίχως της εσωτερικής συμφωνίας μεταξύ των μερών. Σε περίπτωση μη προσδιορισμού του ποσοστού ενίσχυσης το οποίο δικαιούται να εισπράξει έκαστος εκ των δικαιούχων της ενίσχυσης συμπαραγωγών, οι ορισθέντες δικαιούχοι ενίσχυσης εισπράττουν ισομερώς το ποσό ενίσχυσης.

γ. Η αιτούσα συμπαραγωγός υποβάλλει τα δικαιολογητικά που προβλέπεται ότι συνοδεύουν την αίτηση υπαγωγής και τον φάκελο τεκμηρίωσης του επενδυτικού σχεδίου, σύμφωνα με τα όσα εξειδικεύονται στα Παραρτήματα της παρούσας, μόνο για την ίδια και για όσους συμπαραγωγούς ορίζονται στην αίτηση υπαγωγής, ως δικαιούχοι της ενίσχυσης, συνυποβάλλει δε μόνο την Υπεύθυνη Δήλωση που ορίζεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 για όλους τους συμπαραγωγούς, ανεξαρτήτως αν ορίζονται ως δικαιούχοι της ενίσχυσης. Για την προσκόμιση των δικαιολογητικών των οριζόμενων στην αίτηση δικαιούχων ενίσχυσης, η αιτούσα συμπαραγωγός συνυποβάλλει μαζί με την αίτηση, σχετική νόμιμη εξουσιοδότηση, υπογεγραμμένη από τους λοιπούς οριζόμενους στην αίτηση υπαγωγής δικαιούχους της ενίσχυσης συμπαραγωγούς, καθώς και την υπεύθυνη δήλωση που ορίζεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1.

δ. Όλα τα δικαιολογητικά που προβλέπεται ότι συνοδεύουν την αίτηση υπαγωγής και τον φάκελο τεκμηρίωσης του επενδυτικού σχεδίου, σύμφωνα με τα όσα εξειδικεύονται στα Παραρτήματα της παρούσας, υποβάλλονται από την αιτούσα συμπαραγωγό, είτε αφορούν στην ίδια την αιτούσα συμπαραγωγό είτε αφορούν στην επιχείρηση των λοιπών συμπαραγωγών.

ε. Η αιτούσα συμπαραγωγός καταβάλλει όλα τα ποσά των απαιτούμενων παραβόλων.

στ. Για την εφαρμογή της παρούσας παρ. 5, ως Φορέας του Επενδυτικού Σχεδίου λογίζεται η αιτούσα συμπαραγωγός, προς την οποία κοινοποιούνται όλα τα έγγραφα, πράξεις και αποφάσεις που προβλέπονται στην παρούσα προκήρυξη και η οποία είναι εκείνη που υποβάλει την ένσταση του άρθρου 29 παρ. 5 του ν. 4487/2017.

6. Η αίτηση υπαγωγής και ο οικείος φάκελος τεκμηρίωσης του επενδυτικού σχεδίου θα πρέπει να περιλαμβάνουν τα οριζόμενα στο άρθρο 28 παρ. 2 και 3 του ν. 4487/2017, όπως αυτά εξειδικεύονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 της παρούσας.

7. Με την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης υπαγωγής του Φορέα του Επενδυτικού Σχεδίου παρέχεται από το ΠΣΚΕ μοναδιαίος αριθμός ηλεκτρονικής υποβολής.

8. Για την υποβολή της αίτησης υπαγωγής απαιτείται παράβολο που ορίζεται στο 0,0005 των επιλέξιμων δαπανών που παρουσιάζονται στην αίτηση υπαγωγής. Σε κάθε περίπτωση, το ως άνω ποσό δεν μπορεί να είναι Τεύχος B’ 1228/11.04.2019 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 14873 κατώτερο των εκατόν πενήντα (150) ευρώ και ανώτερο των δύο χιλιάδων πεντακοσίων (2.500) ευρώ.

Άρθρο 5

Ειδικότερες Ρυθμίσεις ως προς τη συγκρότηση της Επιτροπής Ελέγχου Νομιμότητας και Αξιολόγησης της αίτησης υπαγωγής

Η εξέταση νομιμότητας και η αξιολόγηση της αίτησης υπαγωγής επενδυτικού σχεδίου για την παραγωγή οπτικοακουστικού έργου με περιεχόμενο ψηφιακό παιχνίδι, πολιτιστικό και εκπαιδευτικό, διενεργείται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 29 του ν. 4487/2017, από την Επιτροπή που ορίζεται στο ίδιο ως άνω άρθρο του νόμου, καθώς και στο άρθρο 5 της 923/23-3-2018 κοινής υπουργικής απόφασης, ως ισχύει και η οποία συγκροτείται για να εξετάζει τη νομιμότητα και να αξιολογεί τις αιτήσεις υπαγωγής επενδυτικών σχεδίων για την παραγωγή οπτικοακουστικών έργων οποιουδήποτε περιεχομένου.

Άρθρο 6

Ειδικότερες ρυθμίσεις ως προς το περιεχόμενο του ελέγχου νομιμότητας και της αξιολόγησης της Επιτροπής του άρθρου 29 παρ. 2 ν. 4487/2017

1. Στο πλαίσιο της εξέτασης νομιμότητας και αξιολόγησης που διενεργεί η Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 29 παρ. 2 του ν. 4487/2017, εξετάζονται τα ακόλουθα στοιχεία, με βάση τα σχετικά δικαιολογητικά του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ 1 της παρούσας προκήρυξης:

α. Η Επιτροπή ελέγχει και πιστοποιεί ότι το επενδυτικό σχέδιο εμπίπτει στον κωδικό αριθμό δραστηριότητας 62.01.21, σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ. 1 της παρούσας προκήρυξης.

β. Η επιτροπή ελέγχει και πιστοποιεί ότι το επενδυτικό σχέδιο αφορά σε αυτοτελές οπτικοακουστικό έργο, σύμφωνα με το άρθρο 20 παρ. 2 ή/και 3 του ν. 4487/2017.

γ. Η Επιτροπή ελέγχει και πιστοποιεί ότι δεν έχει λάβει χώρα, προ της υποβολής της αίτησης υπαγωγής, έναρξη επενδυτικού σχεδίου, όπως ο όρος αυτός εξειδικεύεται στο άρθρο 2 της παρούσας προκήρυξης.

δ. Η Επιτροπή ελέγχει και πιστοποιεί τυχόν σώρευση της αιτούμενης ενίσχυσης με ενισχύσεις άλλων καθεστώτων. Ωσαύτως, ελέγχει και πιστοποιεί ότι ως προς την ανωτέρω τυχόν σώρευση, συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 8 παρ. 3, 4 και 5 του ΓΑΚ.

ε. Η Επιτροπή εξακριβώνει την τήρηση ορίων στις μέγιστες εντάσεις ενίσχυσης και στα μέγιστα ποσά ενίσχυσης, λαμβάνοντας υπόψη το συνολικό ποσό των ενισχύσεων που χορηγούνται, κατά περίπτωση, στο ενισχυόμενο επενδυτικό σχέδιο. Ωσαύτως, ελέγχεται η περίπτωση τεχνητής κατάτμησης, σύμφωνα με τα άρθρα 4 παρ. 2 και 8 παρ. 1 του ΓΑΚ.

στ. Η Επιτροπή ελέγχει την περίπτωση συνδυασμού της ενίσχυσης της παρούσας προκήρυξης με ενωσιακή χρηματοδότηση, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 8 παρ. 2 του ΓΑΚ.

ζ. Η Επιτροπή ελέγχει και πιστοποιεί ότι σε βάρος του Φορέα του Επενδυτικού Σχεδίου δεν εκκρεμεί διαδικασία ανάκτησης ενισχύσεως ύστερα από προηγούμενη απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ. 4 του ΓΑΚ.

η. Η Επιτροπή ελέγχει και πιστοποιεί ότι το σύνολο των επιλέξιμων δαπανών που παρουσιάζεται στην αίτηση ότι θα πραγματοποιηθούν στην Ελληνική Επικράτεια ανέρχεται κατ’ ελάχιστον στο ποσό των εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ.

θ. Η Επιτροπή ελέγχει και πιστοποιεί ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις ως προς το πρόσωπο του Δικαιούχου που προβλέπονται στο άρθρο 25 παρ. 1 και 2 του ν. 4487/2017 και δεν συντρέχουν οι αρνητικές προϋποθέσεις που προβλέπονται στο άρθρο 25 παρ. 5 του ν. 4487/2017.

ι. Η Επιτροπή ελέγχει και πιστοποιεί ότι τα δικαιολογητικά του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ 1 τεκμηριώνουν την νόμιμη λειτουργία και εκπροσώπηση του Φορέα του Επενδυτικού Σχεδίου, την πλήρωση των συγκεκριμένων όρων φερεγγυότητας που προβλέπονται διά της υποβολής των σχετικών δικαιολογητικών φερεγγυότητας του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ 1, και τις πηγές χρηματοδότησης του επενδυτικού σχεδίου, σύμφωνα με τα υποβαλλόμενα σχετικά στοιχεία.

ια. Η Επιτροπή ελέγχει τον υποβληθέντα προϋπολογισμό επιλέξιμων δαπανών και την ορθή κατανομή τους ανά ομάδα και ανά κατηγορία δαπανών, σύμφωνα με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2.

ιβ. Η Επιτροπή ελέγχει τα δικαιολογητικά τεκμηρίωσης των δεικτών βαθμολογίας των πολιτιστικών κριτηρίων, προβαίνει σε βαθμολόγηση και επαληθεύει ότι το επενδυτικό σχέδιο πληροί τα ως άνω πολιτισμικά κριτήρια έχοντας συγκεντρώσει την προβλεπόμενη αναγκαία ελάχιστη συνολική βαθμολογία.

ιγ. Η Επιτροπή ελέγχει ως προς την πληρότητα και νομιμότητά του, παν άλλο δικαιολογητικό που υποβάλλεται σύμφωνα με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 της παρούσας.

2. Μετά τον έλεγχο νομιμότητας και την αξιολόγηση της αίτησης υπαγωγής, η Επιτροπή εισηγείται προς τον Υπουργό Ψηφιακής Πολιτικής Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης την αποδοχή ή απόρριψη της αίτησης υπαγωγής.

Άρθρο 7

Ειδικότερες Ρυθμίσεις επί της Εγκριτικής απόφασης για την υπαγωγή του επενδυτικού σχεδίου σε καθεστώς ενίσχυσης

1. Τα επενδυτικά σχέδια που πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις, υπάγονται στο παρόν καθεστώς ενισχύσεων σύμφωνα με άρθρο 29 παρ. 3 του ν. 4487/2017.

2. Περίληψη της εγκριτικής απόφασης του Υπουργού Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης ως προς την υπαγωγή του επενδυτικού σχεδίου σε καθεστώς ενίσχυσης δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και αναρτάται στη Διαύγεια. Μετά τη σχετική ανάρτηση της περίληψης, ακριβές αντίγραφο της εγκριτικής απόφασης υπαγωγής και της περίληψής της, αποστέλλεται στον Φορέα του Επενδυτικού Σχεδίου στην ηλεκτρονική διεύθυνση που έχει δηλώσει κατά την εγγραφή του στο ΠΣΚΕ. Προθεσμίες και ημερομηνίες που έχουν ως αφετηρία την εγκριτική απόφαση υπαγω14874 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Τεύχος B’ 1228/11.04.2019 γής, αρχίζουν από την ημερομηνία δημοσίευσης περίληψης της εγκριτικής απόφασης στην Εφημερίδας της Κυβερνήσεως.

Άρθρο 8

Ειδικότερες Ρυθμίσεις επί της διαδικασίας Ενστάσεων κατά της Απορριπτικής Απόφασης Υπαγωγής του Επενδυτικού Σχεδίου.

Η εξέταση της ένστασης κατά απορριπτικής απόφασης επί επενδυτικού σχεδίου για την παραγωγή οπτικοακουστικού έργου με περιεχόμενο ψηφιακό παιχνίδι, πολιτιστικό και εκπαιδευτικό, του άρθρου 29 παρ. 5 του ν. 4487/2017, διενεργείται από την Επιτροπή που ορίζεται στο ίδιο ως άνω άρθρο του νόμου, καθώς και στο άρθρο 8 της 923/23-3-2018 κοινής υπουργικής απόφασης, ως ισχύει και η οποία συγκροτείται για να εξετάζει τις ενστάσεις κατά απορριπτικών αποφάσεων επί επενδυτικών σχεδίων για την παραγωγή οπτικοακουστικών έργων οποιουδήποτε περιεχομένου.

Άρθρο 9

Ειδικότερες Ρυθμίσεις επί Τροποποιήσεων απόφασης υπαγωγήςορισμός παραβόλου

1. Τροποποιήσεις επί του Επενδυτικού Σχεδίου που περιλήφθηκε στην αίτηση υπαγωγής και εγκρίθηκε, επιτρέπονται υπό τους όρους και προϋποθέσεις που περιγράφονται στις κατωτέρω παραγράφους του παρόντος άρθρου. Οι τροποποιήσεις του Επενδυτικού Σχεδίου διακρίνονται σε τροποποιήσεις οι οποίες, ως προς το επιτρεπτό της διενέργειάς τους, επιτρέπονται χωρίς υποβολή αιτήματος τροποποίησης και έκδοση απόφασης τροποποίησης της αίτησης υπαγωγής, και σε τροποποιήσεις που επιτρέπονται μόνο κατόπιν υποβολής αιτήματος τροποποίησης και έκδοσης απόφασης τροποποίησης της αίτησης υπαγωγής.

2. Ο Φορέας του Επενδυτικού Σχεδίου, δύναται να προβεί, κατά τη διαδικασία υλοποίησης του Επενδυτικού Σχεδίου και έως την ολοκλήρωση αυτού, σε περιορισμένη αυξομειωτική εσωτερική ανακατανομή και ανακατάταξη του ύψους επιλέξιμων δαπανών που περιλήφθηκαν στο επενδυτικό σχέδιο που εγκρίθηκε, υπό τις κάτωθι προϋποθέσεις:

α. Η ανακατάταξη και ανακατανομή να αφορά αύξηση του ύψους μιας ή περισσότερων συγκεκριμένων κατηγοριών επιλέξιμης δαπάνης με παράλληλη μείωση του ύψους μιας ή περισσότερων άλλων κατηγοριών επιλέξιμης δαπάνης, ούτως ώστε, κατόπιν της ως άνω ανακατάταξης-ανακατανομής, να μην τροποποιείται το συνολικό ύψος των εγκεκριμένων επιλέξιμων δαπανών, όπως το ύψος αυτό καθορίζεται στο αρχικό Επενδυτικό Σχέδιο που αποτέλεσε αντικείμενο έγκρισης.

β. Η ως άνω ανακατάταξη και ανακατανομή να είναι σύμφωνη με τους περιορισμούς του άρθρου 26 παρ. 2 του ν. 4487/2017.

γ. Η απόκλιση της αύξησης μιας επιλέξιμης δαπάνης και της μείωσης μιας άλλης, κατά τη διαδικασία του στοιχ. (α) ανωτέρω, να μην υπερβαίνει, κατ’ ανώτατο ποσοστό, το 20% σε σχέση με το ύψος της σχετικής επιλέξιμης δαπάνης όπως αυτή περιγραφόταν στο Επενδυτικό Σχέδιο που αποτέλεσε αντικείμενο Έγκρισης.

3. Αναφορικά με τις επιτρεπόμενες τροποποιήσεις της παρ. 2 ανωτέρω, ο Φορέας του Επενδυτικού Σχεδίου, κατά την υποβολή της αίτησης ελέγχου του άρθρου 30 παρ. 2 του ν. 4487/2017, αναφέρει και παρουσιάζει με συγκεκριμένο τρόπο, το ακριβές ποσοστό της επιτρεπόμενης τροποποίησης που διενήργησε και επισημαίνει εκείνες τις κατηγορίες και ομάδες δαπανών που αποτέλεσαν αντικείμενο εσωτερικής ανακατάταξης-ανακατανομής δαπάνης.

4. Ο Φορέας του Επενδυτικού Σχεδίου δύναται να προβεί, κατά τη διαδικασία υλοποίησης του Επενδυτικού Σχεδίου και έως την ολοκλήρωση αυτού, σε τροποποίηση του συνολικού αριθμού ημερών εκτέλεσης εργασιών παραγωγής/μεταπαραγωγής που περιλήφθηκαν στο επενδυτικό σχέδιο που εγκρίθηκε, υπό τις κάτωθι προϋποθέσεις:

α. Ότι η τροποποίηση του συνολικού αριθμού ημερών, γίνεται εντός των χρονικών ορίων υλοποίησης του Επενδυτικού Σχεδίου.

β. Ότι η τροποποίηση του συνολικού αριθμού ημερών, συνοδεύεται από όλες τις απαραίτητες νόμιμες διαδικασίες λήψης αδειών και δήλωσης-γνωστοποίησης μεταβολής προγραμμάτων εργασίας σύμφωνα με την Εργατική Νομοθεσία.

5. Οι τροποποιήσεις της παρούσας παραγράφου συνιστούν τροποποιήσεις για το επιτρεπτό των οποίων απαιτείται υποβολή αίτησης τροποποίησης και έκδοση απόφασης τροποποίησης της αίτησης υπαγωγής, σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 32 παρ. 2 του ν. 4487/2017, και σύμφωνα με τις ειδικότερες προβλέψεις της παρούσας παραγράφου. Τα αιτήματα αυτά γίνονται δεκτά, εφόσον εξακολουθούν να τηρούνται οι κατά νόμο γενικοί όροι και οι προϋποθέσεις υπαγωγής. Οι τροποποιήσεις για τις οποίες απαιτείται υποβολή αίτησης και έκδοση απόφασης τροποποίησης, σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 32 παρ. 2 του ν. 4487/2017, είναι οι εξής:

α. Τροποποίηση που περιγράφεται στην παρ. 2 του παρόντος άρθρου, η οποία όμως υπερβαίνει το ποσοστό 20% της παρ. 2(γ) του παρόντος άρθρου. Το σχετικό αίτημα για να εξεταστεί, συνοδεύεται υποχρεωτικά από αιτιολόγηση της σκοπιμότητάς του με σχετική τεχνική περιγραφή.

β. Τροποποίηση που αφορά στο φυσικό αντικείμενο του Επενδυτικού Σχεδίου. Ως Φυσικό Αντικείμενο του Επενδυτικού Σχεδίου, για την εφαρμογή της παρούσας παραγράφου, νοείται οποιοδήποτε στοιχείο εμπίπτει στα ζητήματα που εκτίθενται στους ΠΙΝΑΚΕΣ του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ 3 της παρούσας προκήρυξης, περιλαμβανομένων, ενδεικτικά, του σεναρίου κατά το μέρος που σχετίζεται με τα πολιτιστικά κριτήρια στα οποία υπάγεται το οπτικοακουστικό έργο, των συντελεστών και των ειδικότερων τόπων παραγωγής, όπως όλα τα ανωτέρω σχετικά ζητήματα περιγράφονται ή εξειδικεύονται στο Επενδυτικό Σχέδιο που εγκρίθηκε. Το αίτημα συνοδεύεται υποχρεωτικά από αιτιολόγηση της σκοπιμότητάς του με σχετική τεχνική περιγραφή. Κατόπιν λήψης του αιτήματος, και προκειμένου για την έγκρισή του ή μη, απαιτείται επανεξέταση της βαθμολογίας των πολιτιστικών κριτηρίων που έλαβε το εγκεκριμένο επενδυτικό σχέδιο. Η σχετική εξέταση διενεργείται από την Επιτροπή του άρθρου 29 του ν. 4487/2017.

γ. Τροποποίηση που αφορά στον Φορέα του Επενδυτικού Σχεδίου, λόγω συγχώνευσης ή λόγω απόσχισης κλάδου, και η οποία επέρχεται κατά τη διαδικασία υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου. Για την εξέταση του ανωτέρω αιτήματος τηρούνται τα ακόλουθα:

αα. Καθολική διαδοχή του φορέα από τον νέο, ως προς όλα τα δικαιώματα, υποχρεώσεις και έννομες σχέσεις του.

ββ. Σε περίπτωση απόσχισης κλάδου, ειδική διαδοχή κατ’ ελάχιστον ως προς τα δικαιώματα και υποχρεώσεις που απορρέουν από την απόφαση υπαγωγής.

γγ. Κατά την εξέταση του αιτήματος εξετάζονται επιπλέον, το μέγεθος του νέου φορέα και η σώρευση της ενίσχυσης με τυχόν άλλες ενισχύσεις, και εφόσον απαιτείται, μειώνεται το ποσοστό ή το ποσό ενίσχυσης προκειμένου να πληρούνται όλοι οι όροι νομιμότητας για το επενδυτικό σχέδιο.

δδ. Το αίτημα συνοδεύεται υποχρεωτικά από τα εξής δικαιολογητικά:

α) επιστολή του νόμιμου εκπροσώπου του νέου φορέα για την αλλαγή,

β) σε περίπτωση συγχώνευσης, Υπεύθυνη Δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου του νέου φορέα, με την οποία δηλώνεται η πρόθεση ολοκλήρωσης της επένδυσης,

γ) σύντομο εταιρικό προφίλ του νέου φορέα,

δ) δικαιολογητικά που τεκμηριώνουν τη νόμιμη ολοκλήρωση των διαδικασιών συγχώνευσης ή απόσχισης (ε) δικαιολογητικά νόμιμης εκπροσώπησης του νέου φορέα.

εε. Για την εξέταση του αιτήματος δεν απαιτείται επανεξέταση της βαθμολογίας των πολιτιστικών κριτηρίων που έλαβε το επενδυτικό σχέδιο κατά την υπαγωγή του στις διατάξεις της παρούσας προκήρυξης.

δ. Τροποποίηση που αφορά στον Φορέα της Επένδυσης εφόσον ο Φορέας είναι ατομική επιχείρηση. Σε περίπτωση που ο Φορέας της Επένδυσης είναι ατομική επιχείρηση, η αλλαγή φορέα γίνεται αποδεκτή λόγω κληρονομικής διαδοχής ή συνταξιοδότησης και μεταβίβασης στον/στην σύζυγο ή σε πρόσωπο με συγγένεια μέχρι β’ βαθμού (εξ αίματος), εφόσον μεταβιβάζεται το σύνολο της επιχείρησης, διατηρείται το ίδιο αντικείμενο δραστηριότητας και η νέα επιχείρηση αναλαμβάνει καθολικά όλες τις υποχρεώσεις και απαιτήσεις της μεταβιβαζόμενης. Το αίτημα συνοδεύεται υποχρεωτικά από τα εξής δικαιολογητικά:

α) επιστολή του νέου φορέα για την αλλαγή

β) δικαιολογητικά νόμιμης κληρονομικής διαδοχής (περιλαμβανομένων δικαιολογητικών που τεκμηριώνουν τη μη ύπαρξη άλλων νόμιμων μεριδούχων της κληρονομιάς) ή συνταξιοδότησης ή μεταβίβασης

γ) Υπεύθυνη Δήλωση του νέου φορέα, με την οποία δηλώνονται η πρόθεση ολοκλήρωσης της επένδυσης και η καθολική διαδοχή του προηγούμενου φορέα από τον νέο και,

δ) δικαιολογητικά τεκμηρίωσης της συζυγικής ή συγγενικής σχέσης δυνάμει της οποίας έλαβε χώρα η επιτρεπόμενη αλλαγή φορέα.

ε. Τροποποίηση που αφορά σε παράταση του χρόνου ολοκλήρωσης της επένδυσης για λόγους πλην ανωτέρας βίας. Για την εξέταση του ανωτέρω αιτήματος τηρούνται τα ακόλουθα:

αα. Το αίτημα υποβάλλεται πριν τη λήξη της προθεσμίας ολοκλήρωσης όπως αυτή ορίζεται στην απόφαση υπαγωγής και εγκρίνεται αυτοδίκαια, εφόσον πιστοποιείται η υλοποίηση εντός της παραπάνω προθεσμίας, του 50% των επιλέξιμων δαπανών του Επενδυτικού Σχεδίου, όπως τα ανωτέρω ορίζονται στο Επενδυτικό Σχέδιο που αποτέλεσε αντικείμενο έγκρισης.

ββ. Η υλοποίηση του 50% των επιλέξιμων δαπανών του Επενδυτικού Σχεδίου εντός της παραπάνω προθεσμίας ολοκλήρωσης, πιστοποιείται μετά από έλεγχο του Οργάνου Ελέγχου του άρθρου 30 ν. 4487/2017. Ειδικότερα, η υποβολή του σχετικού αιτήματος τροποποίησης επέχει και θέση αιτήματος ελέγχου υλοποίησης του 50% των επιλέξιμων δαπανών του Επενδυτικού Σχεδίου. Το σχετικό αίτημα συνοδεύεται από τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4 της παρούσας. Με τη λήψη του σχετικού αιτήματος, η Επιτροπή του άρθρου 29 του ν. 4487/2017 διαβιβάζει αμελλητί τα υποβαλλόμενα στοιχεία και δικαιολογητικά στο Όργανο Ελέγχου, το οποίο προβαίνει σε όλες τις απαραίτητες ελεγκτικές ενέργειες του άρθρου 11 της παρούσας προκήρυξης, αναλογικώς εφαρμοζόμενες, και συντάσσει και υποβάλει την έκθεσή του στην Επιτροπή του άρθρου 29 του ν. 4487/2017 εντός πενήντα (50) ημερών.

στ. Τροποποίηση που αφορά σε παράταση του χρόνου ολοκλήρωσης της επένδυσης για λόγους ανωτέρας βίας. Για την εξέταση του ανωτέρω αιτήματος τηρούνται τα ακόλουθα: Το αίτημα υποβάλλεται πριν τη λήξη της αρχικά εγκεκριμένης ημερομηνίας ολοκλήρωσης και η αιτούμενη παράταση καθορίζεται για χρονικό διάστημα ίσο με εκείνο της διακοπής ή της καθυστέρησης, με την προϋπόθεση ότι θα τεκμηριώνεται η δυνατότητα ολοκλήρωσης του επενδυτικού σχεδίου εντός της νέας προθεσμίας. Το αίτημα συνοδεύεται υποχρεωτικά από:

α) επιστολή του φορέα στην οποία αναφέρονται αναλυτικά και με χρονική σειρά τα γεγονότα που επέβαλαν τη διακοπή ή την καθυστέρηση των εργασιών υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου και συνιστούν λόγους ανωτέρας βίας,

β) έγγραφα και στοιχεία τεκμηρίωσης των ανωτέρω

γ) τεχνικό υπόμνημα για το υλοποιηθέν έργο και χρονοδιάγραμμα εργασιών για την ολοκλήρωση της επένδυσης ώστε να τεκμηριώνεται η δυνατότητα υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου εντός της αιτούμενης προθεσμίας.

6. Για την υποβολή αιτημάτων της παρ. 5 παρόντος άρθρου απαιτείται η καταβολή παραβόλου το ύψος του οποίου ορίζεται στο 0,0002 των επιλέξιμων δαπανών του επενδυτικού σχεδίου όπως αυτό προσδιορίστηκε στην απόφαση υπαγωγής. Σε κάθε περίπτωση το ως άνω ποσό δεν μπορεί να είναι κατώτερο των εκατό (100) ευρώ και ανώτερο των χιλίων (1.000) ευρώ.

Άρθρο 10

Ειδικότερες Ρυθμίσεις ως προς τη συγκρότηση του Οργάνου Ελέγχου Εγκεκριμένων Σχεδίων άρθρου 30 ν. 4487/2017

1. Ο έλεγχος των Εγκεκριμένων Επενδυτικών Σχεδίων για την παραγωγή οπτικοακουστικού έργου με περιεχόμενο ψηφιακό παιχνίδι, πολιτιστικό και εκπαιδευτικό, διενεργείται από το Όργανο Ελέγχου, που προβλέπεται στο άρθρο 30 του ν. 4487/2017, καθώς και στο άρθρο 10 της 923/23-3-2018 κοινής υπουργικής απόφασης, ως ισχύει και το οποίο συγκροτείται για να ελέγχει τα εγκεκριμένα επενδυτικά σχέδια για την παραγωγή οπτικοακουστικών έργων οποιουδήποτε περιεχομένου.

6. Στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4 της παρούσας προκήρυξης εξειδικεύονται τα δικαιολογητικά που απαιτούνται, σύμφωνα με το άρθρο 30 παρ. 2 εδαφ. γ΄ του ν. 4487/2017, για την υποβολή αιτήματος ελέγχου εκ μέρους του Φορέα του Επενδυτικού Σχεδίου. Τόσο η αίτηση ελέγχου όσο και τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4, υποβάλλονται και κατατίθενται, την ίδια ημέρα.

Άρθρο 11

Ειδικότερες ρυθμίσεις ως προς το περιεχόμενο του ελέγχου εγκεκριμένων σχεδίων του άρθρου 30 του ν. 4487/2017 από το Όργανο Ελέγχου και περιεχόμενο της Έκθεσης

1. Το όργανο ελέγχου προβαίνει στις κάτωθι ελεγκτικές ενέργειες:

α. Πιστοποιεί ότι η αίτηση ελέγχου είναι πλήρης και περιλαμβάνει όλα τα συνοδευτικά δικαιολογητικά έγγραφα όπως αυτά προβλέπονται στο άρθρο 30 παρ. 2 εδαφ. γ΄ του ν. 4487/2017 και εξειδικεύονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4 της παρούσας.

β. Σε περίπτωση που το Όργανο Ελέγχου διαπιστώσει ελλείψεις στην πληρότητα της αίτησης και στα υποβαλλόμενα δικαιολογητικά, καλεί τον αιτούντα να υποβάλει τα ελλείποντα στοιχεία και δικαιολογητικά εντός δώδεκα (12) ημερών.

γ. Σε περίπτωση που το Όργανο Ελέγχου διαπιστώσει ότι η αίτηση, συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά είναι πλήρης ή κατέστη πλήρης κατόπιν προσκόμισης των στοιχείων της παρ. (β) ανωτέρω, προβαίνει στις κάτωθι περαιτέρω ελεγκτικές ενέργειες:

αα. Ελέγχει και διαπιστώνει την τήρηση της προβλεπόμενης 3ετούς προθεσμίας ολοκλήρωσης του επενδυτικού σχεδίου του άρθρου 30 παρ. 2 εδαφ. α΄ του ν. 4487/ 2017.

ββ. Ελέγχει και διαπιστώνει ότι ο Φορέας του Επενδυτικού Σχεδίου έχει υλοποιήσει κατ’ ελάχιστον 60% του επενδυτικού σχεδίου που έχει υπαχθεί στο καθεστώς ενίσχυσης και ότι, ανεξαρτήτως του ποσοστού υλοποίησης, το σύνολο των επιλέξιμων δαπανών που υλοποιήθηκαν στην Ελληνική Επικράτεια υπερβαίνει τα κατώτατα όρια που τίθενται στο άρθρο 23 του ν. 4487/2017.

γγ. Ελέγχει και πιστοποιεί την ορθή και σύμφωνη με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4 λογιστική απεικόνιση των στοιχείων υλοποίησης της επένδυσης.

δδ. Ελέγχει και πιστοποιεί ότι ο Φορέας του Επενδυτικού Σχεδίου έχει συμμορφωθεί με τα πολιτιστικά κριτήρια ως τίθενται στην εγκριτική απόφαση υπαγωγής.

εε. Ελέγχει και πιστοποιεί ότι τα υποβαλλόμενα δικαιολογητικά που σχετίζονται με την απασχόληση του προσωπικού είναι πλήρη και τεκμηριώνουν την νόμιμη απασχόληση και ασφάλιση του προσωπικού καθώς και την μη ύπαρξη σχετικών οφειλών. στστ. Ελέγχει και πιστοποιεί την εκτέλεση των εργασιών σύμφωνα με το υποβληθέν, στην αίτηση υπαγωγής, πρόγραμμα, όπως τυχόν τα ανωτέρω έχουν τροποποιηθεί νόμιμα, κατά το άρθρο 9 της παρούσας προκήρυξης.

ζζ. Ελέγχει και πιστοποιεί την εξόφληση των υποβαλλομένων τιμολογίων.

ηη. Ελέγχει και πιστοποιεί ότι οι επιλέξιμες δαπάνες έχουν πραγματοποιηθεί στο σύνολό τους στην Ελλάδα και έχουν εκδοθεί νόμιμα παραστατικά σύμφωνα με τις απαιτήσεις του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ 4 της παρούσας προκήρυξης.

θθ. Ελέγχει και πιστοποιεί την ορθή τήρηση των διαδικασιών του άρθρου 9 της παρούσας προκήρυξης και την υλοποίηση του Επενδυτικού Σχεδίου σύμφωνα με την απόφαση υπαγωγής, σε συνδυασμό με τις νόμιμες τροποποιήσεις που επήλθαν κατά τις διαδικασίες του άρθρου 9 της παρούσας προκήρυξης.

2. Κατόπιν διενέργειας του ανωτέρω ελέγχου, το Όργανο συντάσσει Έκθεση Ελέγχου, στην οποία καταγράφονται όλα τα ευρήματα του Ελέγχου. Η έκθεση υποβάλλεται προς την Επιτροπή του άρθρου 29 παρ.2 του ν. 4487/2017 για τις περαιτέρω ενέργειές της, όπως οι ενέργειες αυτές εξειδικεύονται στο άρθρο 12 της παρούσας προκήρυξης.

Άρθρο 12

Ειδικότερες ρυθμίσεις ως προς την εξέταση πληρότητας της Έκθεσης Ελέγχου και τήρησης των όρων της απόφασης υπαγωγής

1. Κατόπιν της υποβολής εκ μέρους του Οργάνου Ελέγχου της έκθεσης του άρθρου 30 παρ. 3 του ν. 4487/ 2017, προς την Επιτροπή του άρθρου 29 παρ. 2 του ν. 4487/ 2017, η Επιτροπή του άρθρου 29 παρ. 2 του ως άνω νόμου προβαίνει στις εξής ενέργειες:

α. Η Επιτροπή ελέγχει την πληρότητα της έκθεσης ελέγχου. Σε περίπτωση που η έκθεση ελέγχου κριθεί πλήρης κατά το μέγιστο μέρος της, αλλά χρήζει περιορισμένων σε έκταση συμπληρώσεων ή διευκρινίσεων, η Επιτροπή επιστρέφει την Έκθεση προς συμπλήρωση και προς διευκρινίσεις στο Όργανο Ελέγχου, το οποίο επιστρέφει ολοκληρωμένη την Έκθεση Ελέγχου στην

Επιτροπή. Σε περίπτωση που η Έκθεση ελέγχου κριθεί μη πλήρης και χρήζει εκτεταμένης επεξεργασίας για να καταστεί πλήρης, η Επιτροπή διαπιστώνει τούτο με σχετική απόφασή της, την οποία διαβιβάζει στον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο του Ε.Κ.Ο.Μ.Ε.. Ο τελευταίος, με τη λήψη της σχετικής απόφασης της Επιτροπής, διατάζει την επανάληψη διενέργειας του Ελέγχου και την παράταση της προθεσμίας ολοκλήρωσης του ελέγχου προς το σκοπό της συμπλήρωσης αυτού σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 30 παρ. 3 του ν. 4487/2017, από Όργανο Ελέγχου με άλλη σύνθεση, η οποία ορίζεται από τον ίδιο, σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 10 της παρούσας προκήρυξης. Στην περίπτωση αυτή, το νέο Όργανο Ελέγχου, αρχίζει τις ελεγκτικές διαδικασίες εντός δύο (2) εργασίμων ημερών από τον διορισμό του και οφείλει να υποβάλει νέα έκθεση ελέγχου εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την έναρξη των εργασιών ελέγχου.

β. Σε περίπτωση που η έκθεση του Οργάνου Ελέγχου είναι πλήρης, η Επιτροπή εξετάζει τα διαλαμβανόμενα στην έκθεση ελέγχου, καθώς και τα εκεί εκτιθέμενα πορίσματα και ευρήματα και, εφόσον διαπιστώσει ότι πληρούνται όλοι οι νόμιμοι όροι, εισηγείται την έκδοση εγκριτικής απόφασης του Υπουργού Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης άλλως εισηγείται την έκδοση απόφασης ανάκλησης της αίτησης υπαγωγής. Εφόσον πληρούνται οι λοιποί νόμιμοι όροι, και σε περίπτωση που, από την Έκθεση Ελέγχου προκύπτει ότι δεν τεκμηριώνεται η πλήρης προσκόμιση των οικείων παραστατικών και αποδεικτικών εξόφλησης τιμολογίων ή αμοιβών προσωπικού αναφορικά με τμήμα επιλέξιμων δαπανών που δεν υπερβαίνει το 10% του συνόλου των επιλέξιμων δαπανών, η Επιτροπή δύναται να εισηγηθεί την έκδοση εγκριτικής απόφασης, αφού προβεί, με αιτιολογημένη απόφασή της, σε αυτεπάγγελτη απόρριψη των επιλέξιμων δαπανών που δεν πληρούν τους νόμιμους όρους ή για τις οποίες δεν τεκμηριώνεται η πλήρωση των νόμιμων αυτών όρων.

Άρθρο 13

Διαδικασία πιστοποίησης της ολοκλήρωσης

1. Επί της απόφασης πιστοποίησης ολοκλήρωσης του επενδυτικού σχεδίου του Υπουργού Ψηφιακής πολιτικής Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, που προβλέπεται στο άρθρο 31 παρ. 1 του ν. 4487/2017, ορίζεται με τον παρόν ότι περίληψη της απόφασης αυτής δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και αναρτάται στη Διαύγεια. Μετά τη σχετική ανάρτηση της περίληψης, ακριβές αντίγραφο της απόφασης πιστοποίησης ολοκλήρωσης του επενδυτικού σχεδίου και της περίληψής της, αποστέλλεται στο Φορέα του Επενδυτικού Σχεδίου στην ηλεκτρονική διεύθυνση που έχει δηλώσει κατά την εγγραφή του στο ΠΣΚΕ. Αφετηριακό γεγονός για τον υπολογισμό της δίμηνης προθεσμίας καταβολής της επιχορήγησης, σύμφωνα με το άρθρο 33 παρ. 1 και 2 του ν. 4487/2017, είναι η ημερομηνία δημοσίευσης περίληψης της απόφασης του Υπουργού Ψηφιακής πολιτικής Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

2. Με την απόφαση πιστοποίησης ολοκλήρωσης του επενδυτικού σχεδίου καθορίζεται ο χρόνος ολοκλήρωσης του επενδυτικού σχεδίου και το τελικό ποσό ενίσχυσης. Ως χρόνος ολοκλήρωσης νοείται ο πραγματικός χρόνος ολοκλήρωσης φυσικού και οικονομικού αντικειμένου όπως αυτός αποτυπώνεται στην απόφαση πιστοποίησης ολοκλήρωσης του επενδυτικού σχεδίου και όχι ο χρόνος δημοσίευσης της σχετικής απόφασης στο φύλλο της Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Άρθρο 14

Προσδιορισμός αναγραφής συμβολής επενδυτικού κινήτρου και προσδιορισμός τρόπου παράδοσης ψηφιακών αρχείων

1. Επί της υποχρέωσης αναγραφής στους τίτλους του ή στα credits του οπτικοακουστικού έργου ότι το οπτικοακουστικό έργο έχει πραγματοποιηθεί με τη συμβολή του επενδυτικού κινήτρου από το Ε.Κ.Ο.Μ.Ε. στην Ελλάδα, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 34 του ν. 4487/2017, τυγχάνουν εφαρμογής τα οριζόμενα στην παρ. 2 του παρόντος άρθρου.

2. Ορίζεται με το παρόν, ενδεικτική μορφή και περιεχόμενο της ως άνω αναγραφής, ως εξής:

«Το έργο (ταινία, σειρά, κλπ.) υλοποιήθηκε με την υποστήριξη του Εθνικού Κέντρου Οπτικοακουστικών Μέσων και Επικοινωνίας - Ε.Κ.Ο.Μ.Ε. στην Ελλάδα» (στα αγγλικά: «The work (film, TV series, κ.λπ.) was created with the support of the National Centre of Audiovisual Media & Communication-EKOME in Greece»). Επιπλέον του ως άνω κειμένου, πρέπει να παρατίθεται και το λογότυπο του Ε.Κ.Ο.Μ.Ε.. Η ως άνω αναγραφή εμφανίζεται υποχρεωτικά είτε στους τίτλους αρχής, ή στα credits του οπτικοακουστικού έργου.

Άρθρο 15

Ειδικότερες Ρυθμίσεις υποχρεώσεων φορέων των οποίων τα επενδυτικά σχέδια υπάγονται στις διατάξεις του ν. 4487/2017 και της παρούσας προκήρυξης

1. Οι Φορείς των οποίων τα επενδυτικά σχέδια υπάγονται στις διατάξεις της παρούσας, οφείλουν, πλέον των οριζόμενων στο άρθρο 23 του ν. 4487/2017, να τηρούν διπλογραφικό λογιστικό σύστημα (βιβλία Γ' κατηγορίας) ή απλογραφικό λογιστικό σύστημα (βιβλία Β' κατηγορίας) για επενδυτικά σχέδια των οποίων το επιλέξιμο κόστος δεν υπερβαίνει τις τριακόσιες χιλιάδες (300.000) ευρώ, καθώς και διακριτή λογιστική παρακολούθηση των μεγεθών, που σχετίζονται με την υλοποίηση του σχεδίου και τους όρους της απόφασης υπαγωγής.

2. Οι Φορείς των επενδυτικών σχεδίων, μετά την υπαγωγή τους στον παρόντα νόμο και μέχρι τη λήξη του διαστήματος τήρησης των υποχρεώσεών τους οφείλουν:

α. να τηρούν τους όρους της απόφασης υπαγωγής, και των τυχόν νόμιμων τροποποιήσεών της.

β. να μην παύσουν τη λειτουργία της επιχείρησης.

γ. να μη διακόπτουν την παραγωγική δραστηριότητα της επένδυσης.

δ. να μην προβαίνουν σε μεταβολές και τροποποιήσεις για τις οποίες απαιτείται πρότερη έγκριση σύμφωνα με το άρθρο 32 του ν. 4487/2017 και το άρθρο 9 της παρούσας προκήρυξης.

ε. να γνωστοποιούν κάθε μεταβολή των στοιχείων που δηλώθηκαν από αυτούς κατά την αίτηση υπαγωγής, όπως επωνυμία, νομική μορφή, έδρα και στοιχεία επικοινωνίας.

3. Ο Ε.Κ.Ο.Μ.Ε. καθώς και Φορείς των Επενδυτικών Σχεδίων που εντάσσονται στις διατάξεις της παρούσας προκήρυξης, διατηρούν λεπτομερείς φακέλους με τις πληροφορίες και τα δικαιολογητικά έγγραφα που απαιτούνται προκειμένου να διαπιστωθεί η πλήρωση όλων των όρων και προϋποθέσεων υπαγωγής, ώστε να ανταποκρίνονται σε ελέγχους που διενεργούνται από τις αρμόδιες εθνικές αρχές ή υπηρεσίες τις Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι ανωτέρω φάκελοι φυλάσσονται για δέκα (10), έτη από την ημερομηνία χορήγησης της ενίσχυσης.

Άρθρο 16

Ανάκληση απόφασης πιστοποίησης ολοκλήρωσης

Στην περίπτωση του άρθρου 35 του ν. 4487/2017 καθώς και σε περιπτώσεις παραβάσεων των όρων συμβατότητας με το Γ.Α.Κ., ανακαλείται η απόφαση πιστοποίησης ολοκλήρωσης του επενδυτικού σχεδίου και ανακτάται με τη διαδικασία είσπραξης δημόσιων εσόδων το σύνολο της ενίσχυσης, προσαυξημένο κατά το ποσό των νόμιμων τόκων από την εκάστοτε καταβολή. Οι σχετικές αποδείξεις καταβολής των ενισχύσεων από το Δημόσιο αποτελούν τίτλο για τη βεβαίωση του χρέους από την αρμόδια Δ.Ο.Υ.. Επί των διαδικασιών ανάκλησης των αποφάσεων υπαγωγής και ανάκτησης ενισχύσεων, επί του τρόπου επιβολής προστίμου και είσπραξής του και επί κάθε άλλους συναφούς με την εφαρμογή του παρόντος άρθρου θέματος, ισχύουν και εφαρμόζονται αναλογικώς τα οριζόμενα στην προβλεπόμενη υπουργική απόφαση του άρθρου 23 παρ. 8 του ν. 4399/2016.

Άρθρο 17

Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΤΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ ΤΟΥ ν. 4487/2017 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1: Καθορισμός του περιεχομένου της Αίτησης Υπαγωγής και των δικαιολογητικών του Φακέλου Τεκμηρίωσης.

1. ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΥΤΗΣ

1.α Για την υπαγωγή στις διατάξεις του καθεστώτος του κεφαλαίου Δ΄ του ν. 4487/2017, ο Φορέας του Επενδυτικού Σχεδίου υποβάλλει στον Ε.Κ.Ο.Μ.Ε., Αίτηση Υπαγωγής του επενδυτικού σχεδίου στο ως άνω καθεστώς ενίσχυσης.

1.β. Η Αίτηση Υπαγωγής υποβάλλεται ηλεκτρονικά, μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ).

1.γ. Η Αίτηση Υπαγωγής περιλαμβάνει τα στοιχεία του Φορέα του Επενδυτικού Σχεδίου και πληροφορίες επί του επενδυτικού σχεδίου, όπως αυτά προσδιορίζονται στις σχετικές οθόνες και τα υπό συμπλήρωση πεδία του ΠΣΚΕ και τα οποία κατ’ ελάχιστον περιλαμβάνουν τα οριζόμενα στο άρθρο 28 παρ. 2 του ν. 4487/2017.

1.δ. Η υποβολή της ως άνω Αίτησης υπαγωγής συνοδεύεται και από υποβολή Υπεύθυνης Δήλωσης του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Υ.Δ.), βάσει του υποδείγματος που παρατίθεται στο Προσάρτημα 1 του παρόντος, την οποία οφείλει να υποβάλλει ο Φορέας του Επενδυτικού Σχεδίου. Η ως άνω υπεύθυνη δήλωση φέρει θεώρηση γνησίου υπογραφής του υπογράφοντος από ΚΕΠ ή δημόσια αρχή.

1.ε. Σε σχέση με την υποβολή της υπεύθυνης δήλωσης του στοιχ. 1.δ., ισχύουν ειδικότερα τα ακόλουθα:

α. Στην περίπτωση της διασυνοριακής παραγωγής κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 25 παρ. 3 του ν. 4487/2017, καθώς και στην περίπτωση της παραγωγής μεταξύ Αλλοδαπής Παραγωγού και Ημεδαπής Παραγωγού, η οποία όμως δεν αποτελεί «διασυνοριακή παραγωγή» κατά τον ορισμό του άρθρου 25 παρ. 3 του ν. 4487/2017, η Ημεδαπή Παραγωγός, ως αιτούσα και δικαιούχος της ενίσχυσης, προσκομίζει για την ίδια την προβλεπόμενη στο στοιχ.

1.δ. ανωτέρω Υπεύθυνη Δήλωση νομίμως υπογεγραμμένη από τον Νόμιμο Εκπρόσωπο της, συνυποβάλλοντας επιπλέον και για την Αλλοδαπή Παραγωγό την Υπεύθυνη Δήλωση του Προσαρτήματος 1 του παρόντος σύμφωνα με το υπόδειγμα που εκεί παρατίθεται, στην αγγλική γλώσσα, νομίμως υπογεγραμμένη από αρμοδίως και νομίμως εξουσιοδοτημένο προς τούτο πρόσωπο, φέρουσα θεώρηση γνησίου υπογραφής του υπογράφοντος από αρμόδια κατά το δίκαιο της έδρας της Αλλοδαπής Παραγωγού αρχή.

β. Στην περίπτωση παραγωγής μεταξύ Αλλοδαπής Παραγωγού, η οποία συμβάλλεται με Εκτελέστρια Παραγωγής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 25 παρ. 4 του ν. 4487/2017, η Εκτελέστρια Παραγωγής υποβάλει για την ίδια την προβλεπόμενη στο στοιχ.

1.δ. ανωτέρω Υπεύθυνη Δήλωση νομίμως υπογεγραμμένη από τον Νόμιμο Εκπρόσωπο αυτής, συνυποβάλλει δε επιπλέον και για την Αλλοδαπή Παραγωγό την Υπεύθυνη Δήλωση του Προσαρτήματος 1 του παρόντος σύμφωνα με το υπόδειγμα που εκεί παρατίθεται, στην αγγλική γλώσσα, νομίμως υπογεγραμμένη από αρμοδίως και νομίμως εξουσιοδοτημένο προς τούτο πρόσωπο, φέρουσα θεώρηση γνησίου υπογραφής του υπογράφοντος από αρμόδια κατά το δίκαιο της έδρας της Αλλοδαπής Παραγωγού αρχή.

γ. Στην περίπτωση παραγωγής μεταξύ Ημεδαπής Παραγωγού, η οποία συμβάλλεται με Εκτελέστρια Παραγωγής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 25 παρ. 4 του ν. 4487/2017, υποβάλλεται από την αιτούσα επιχείρηση η προβλεπόμενη στο στοιχ.

1.δ. ανωτέρω Υπεύθυνη Δήλωση νομίμως υπογεγραμμένη από τον Νόμιμο Εκπρόσωπό της, συνυποβάλλεται δε επιπλέον και Υπεύθυνη Δήλωση της έτερης επιχείρησης νομίμως υπογεγραμμένη από τον νόμιμο εκπρόσωπό της.

δ. Σε περίπτωση συμπαραγωγής μεταξύ Ημεδαπών Παραγωγών, υποβάλλεται η προβλεπόμενη στο στοιχ.

1.δ. ανωτέρω Υπεύθυνη Δήλωση νομίμως υπογεγραμμένη από τον Νόμιμο Εκπρόσωπο της υποβάλλουσας την αίτηση υπαγωγής επιχείρησης, συνυποβάλλεται δε επιπλέον και Υπεύθυνη Δήλωση της/των έτερης/λοιπών συμπαραγωγού/συμπαραγωγών επιχείρησης/επιχειρήσεων νομίμως υπογεγραμμένη από τον/τους νόμιμο/ους εκπρόσωπο/ους της/τους.

1.στ. Στην περίπτωση που η αιτούσα επιχείρηση δεν έχει οριστεί παράλληλα και δικαιούχος της ενίσχυσης, σύμφωνα με το άρθρο 4 της παρούσας υποβάλλεται εξουσιοδότηση της/των δικαιούχου/δικαιούχων επιχείρησης/εων αναφορικά με την εκ μέρους της αιτούσας επιχείρησης υποβολή της αίτησης και όλων των δικαιολογητικών του φακέλου τεκμηρίωσης που αφορούν στην/στις δικαιούχο/ους επιχείρηση/επιχειρήσεις. Ειδικότερα: Στην περίπτωση ημεδαπής δικαιούχου υποβάλλεται εξουσιοδότηση νομίμως υπογεγραμμένη από τον νόμιμο εκπρόσωπο αυτής με θεώρηση γνησίου υπογραφής του υπογράφοντος από ΚΕΠ ή δημόσια αρχή.

Στην περίπτωση αλλοδαπής δικαιούχου υποβάλλεται εξουσιοδότηση νομίμως υπογεγραμμένη από το νόμιμο εκπρόσωπο ή άλλο αρμοδίως και νομίμως εξουσιοδοτημένο προς τούτο πρόσωπο, φέρουσα θεώρηση γνησίου υπογραφής του υπογράφοντος από αρμόδια κατά το δίκαιο της έδρας της αλλοδαπής επιχείρησης αρχή. Διευκρινίζεται ότι η ανωτέρω εξουσιοδότηση δεν απαιτείται στην περίπτωση της υποβολής από την αιτούσα επιχείρηση μόνο της Υπεύθυνης Δήλωσης του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ 1 για τα έτερα μέρη.

2. ΦΑΚΕΛΟΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ, ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΥΤΟΥ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΤΟΝ ΣΥΝΟΔΕΥΟΥΝ.

Μαζί με την αίτηση υπαγωγής και την υπεύθυνη δήλωση του στοιχ. 1.δ. ανωτέρω, υποβάλλεται και Φάκελος Τεκμηρίωσης της Αίτησης Υπαγωγής. Ο Φάκελος Τεκμηρίωσης περιλαμβάνει τα συνοδευτικά έγγραφα, δικαιολογητικά και λοιπά στοιχεία που ορίζονται στο άρθρο 28 παρ. 3 του ν. 4487/2017 όπως αυτά προσδιορίζονται αναλυτικά στη συνέχεια (υποκεφ. 2.δ του παρόντος Παραρτήματος).

2.α. Όλα τα δικαιολογητικά που συνοδεύουν την αίτηση υπαγωγής και τον φάκελο τεκμηρίωσης του επενδυτικού σχεδίου υποβάλλονται από τον Φορέα του επενδυτικού σχεδίου. Στην περίπτωση που ο Φορέας του επενδυτικού σχεδίου είναι και ο Δικαιούχος της ενίσχυσης υποβάλλει μόνο για αυτόν τα ως άνω δικαιολογητικά, συνυποβάλλει δε επιπλέον μόνο την Υπεύθυνη Δήλωση του Παραρτήματος 1 για το/α έτερο/α μέρη κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 4 της παρούσας. Στις περιπτώσεις που, κατά το άρθρο 25 του ν. 4487/2017 όπως ισχύει και το άρθρο 4 της παρούσας, ο Φορέας του επενδυτικού σχεδίου δεν είναι και Δικαιούχος της ενίσχυσης, ο Φορέας του επενδυτικού σχεδίου προσκομίζει επιπλέον τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και για τον/τους Δικαιούχο/Δικαιούχους της ενίσχυσης, όπως αυτά καθορίζονται κατά περίπτωση στην παρούσα.

2.β. Στην περίπτωση του άρθρου 25 παρ. 4 του ν. 4487/ 2017 και εφόσον η Αλλοδαπή Παραγωγός έχει ορισθεί ως δικαιούχος ενίσχυσης, η Εκτελέστρια Παραγωγής συνυποβάλλει, για λογαριασμό της Αλλοδαπής Παραγωγού, και όλα τα έγγραφα και δικαιολογητικά που αφορούν στην επιχείρηση της Αλλοδαπής Παραγωγού, όπου και όπως κατωτέρω ορίζεται. Τα έγγραφα που υποβάλλονται από την Εκτελέστρια Παραγωγής και αφορούν στην Αλλοδαπή Παραγωγό, υπογράφονται (όπου προβλέπεται ή απαιτείται τέτοια υπογραφή) από τον νόμιμο εκπρόσωπο ή άλλο αρμοδίως και νομίμως εξουσιοδοτημένο πρόσωπο της Αλλοδαπής Παραγωγού και φέρουν θεώρηση γνησίου υπογραφής σύμφωνα με το δίκαιο της έδρας της Αλλοδαπής Παραγωγού.

2.γ. Πρωτότυπα δικαιολογητικά έγγραφα που δεν έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα, προσκομίζονται σε επίσημη μετάφραση στην Ελληνική από μεταφραστική υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών ή τις κατά τόπους αρμόδιες προξενικές αρχές ή από δικηγόρο εγγεγραμμένο σε δικηγορικό σύλλογο της Ελληνικής Επικράτειας.

2.δ Ο Φάκελος Τεκμηρίωσης του προς υπαγωγή επενδυτικού σχεδίου θα πρέπει να περιλαμβάνει τα ακόλουθα στοιχεία και να συνοδεύεται από τα προβλεπόμενα κάτωθι δικαιολογητικά:

2.δ.1 Οικονομοτεχνική μελέτη

Η οικονομοτεχνική μελέτη απαρτίζεται από τις κάτωθι αναφερόμενες ενότητες, όπως κατωτέρω εξειδικεύεται το περιεχόμενό τους.

2.δ.1ΕΝΟΤΗΤΑ Α: Εισαγωγή

Συνοπτική παρουσίαση και περιγραφή του επενδυτικού σχεδίου, του συνολικού προϋπολογισμού του έργου, των δαπανών που θα πραγματοποιηθούν στην Ελληνική Επικράτεια και του χρηματοδοτικού σχεδίου-πλάνου, στο οποίο θα αναγράφονται και τυχόν άλλες κρατικές ενισχύσεις και το ποσοστό ενίσχυσης αυτών. Η ως άνω παρουσίαση αποτελεί συνοπτικό κείμενο παρουσίασης, που περιέχει τις ως άνω πληροφορίες, επιγραμματικά.

2.δ.1ΕΝΟΤΗΤΑ Β: Στοιχεία φορέα επενδυτικού σχεδίου ή/και δικαιούχου ενίσχυσης

Β.1 Υποβάλλονται τα ακόλουθα στοιχεία και δικαιολογητικά ως προς τη νόμιμη σύσταση και εκπροσώπηση του Φορέα του Επενδυτικού Σχεδίου ή/και του δικαιούχου της ενίσχυσης:

α) Σύντομη παρουσίαση του Φορέα του Επενδυτικού Σχεδίου ή/και του δικαιούχου της ενίσχυσης: ειδικότερα αναφέρεται ο χρόνος ίδρυσης, μετοχικό/εταιρικό Κεφάλαιο (κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης υπαγωγής), ο καταστατικός σκοπός του φορέα/δικαιούχου καθώς και μια σύντομη αναφορά στην παραγωγική δραστηριότητα του φορέα/δικαιούχου σε βάθος διετίας σε σχέση με ολοκληρωμένες από αυτόν παραγωγές οπτικοακουστικών έργων στην Ελληνική Επικράτεια ή την αλλοδαπή. Η ως άνω παρουσίαση αποτελεί συνοπτικό κείμενο παρουσίασης, που περιέχει τις ως άνω πληροφορίες, επιγραμματικά.

β) Ισχύον ενιαίο κείμενο κωδικοποιημένου καταστατικού (για όλες τις περιπτώσεις νομικών προσώπων) νομίμως θεωρημένο από το Γενικό Εμπορικό Μητρώο. Στην περίπτωση των υπό σύσταση εταιρειών ή κοινοπραξιών υποβάλλεται η ιδρυτική σύμβαση (η οποία πρέπει να περιλαμβάνει τα στοιχεία που αναφέρονται στο άρθρο 2 ν. 2190/1920) ή το κοινοπρακτικό έγγραφο σύστασης.

γ) Δήλωση μεταβολών από την αρμόδια ΔΟΥ όπου αναφέρονται οι κωδικοί δραστηριότητας του Φορέα/ Δικαιούχου.

δ) Νομιμοποιητικά έγγραφα διοίκησης και εκπροσώπησης του Φορέα του Επενδυτικού Σχεδίου και του Δικαιούχου της ενίσχυσης. Ειδικότερα, από τα υποβαλλόμενα έγγραφα πρέπει να προκύπτουν τα στοιχεία ταυτότητας των μελών των οργάνων Διοίκησης (όνομα, επώνυμο, πατρώνυμο και Α.Φ.Μ., διεύθυνση κατοικίας) και του Νομίμου Εκπροσώπου.

Β.2 Ειδικά ως προς τη διαδικασία του άρθρου 25 παρ. 4 του ν. 4487/2017, στην περίπτωση κατά την οποία, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 4 της παρούσας, ορίζεται η Αλλοδαπή Παραγωγός ως δικαιούχος ενίσχυσης, ισχύουν τα εξής:

Η Εκτελέστρια Παραγωγής συνυποβάλλει τα ακόλουθα στοιχεία και δικαιολογητικά, ως προς την Επιχείρηση της Αλλοδαπής Παραγωγού:

 • Σύντομη παρουσίαση της Αλλοδαπής Παραγωγού καθώς και μνεία της εκ μέρους της ολοκλήρωσης της παραγωγής οπτικοακουστικών έργων σε βάθος διετίας.
 • Αντίγραφο τελευταίου εν ισχύ καταστατικού της Αλλοδαπής Παραγωγού.
 • Νομιμοποιητικά έγγραφα διοίκησης και νόμιμης εκπροσώπησης της Αλλοδαπής Παραγωγού.

2.δ.1ΕΝΟΤΗΤΑ Γ: Τεχνική περιγραφή επενδυτικού σχεδίου, προϋπολογισμός, συμβατικά κείμενα και κρατική ενίσχυση.

Γ.1 Υποβάλλονται τα ακόλουθα στοιχεία του επενδυτικού σχεδίου:

α) Γενική παρουσίαση και περιγραφή του οπτικοακουστικού έργου (υποβάλλεται υπό μορφή κειμένου).

β) Περίληψη του εγχειριδίου σχεδιασμού (το ανώτερο πέντε (5) σελίδες περίληψη του game design document).

γ) Ο προγραμματισμός εργασιών του επενδυτικού σχεδίου και συγκεκριμένα οι προγραμματισμένες ημερομηνίες έναρξης και λήξης των εργασιών του επενδυτικού σχεδίου.

δ) Αναλυτικός προϋπολογισμός του συνολικού κόστους (ήτοι του κόστους που αφορά στη συνολική παραγωγή του οπτικοακουστικού έργου, στο οποίο απεικονίζονται όλες οι δαπάνες, και όχι μόνον αυτές που θα εκτελεστούν στην Ελλάδα και που υπάγονται στην παρούσα προκήρυξη) παραγωγής του οπτικοακουστικού έργου.

ε) Αναλυτικός προϋπολογισμός (με διακριτή απεικόνιση σε σχέση με τον προϋπολογισμό υπό (δ) ανωτέρω) των επιλέξιμων δαπανών, ανά κατηγορία και ομάδα δαπάνης, που ο Φορέας του Επενδυτικού Σχεδίου αιτείται να υπαχθούν στο καθεστώς της παρούσας και οι οποίες θα υλοποιηθούν στην Ελληνική Επικράτεια. Οι εν λόγω δαπάνες (επιλέξιμες δαπάνες), στο σύνολό τους δεν θα πρέπει να ξεπερνούν το 80% του συνολικού κόστους παραγωγής του οπτικοακουστικού έργου. Γ.2

Σε περίπτωση συνεργασίας μεταξύ Παραγωγού Εταιρείας (Εγχώριας ή/ και Αλλοδαπής) με Εκτελέστρια Παραγωγής, υποβάλλεται νομίμως επικυρωμένο αντίγραφο της σύμβασης Εκτέλεσης Παραγωγής καθώς και ο προϋπολογισμός του συνολικού έργου που θα εκτελέσει η Εκτελέστρια Παραγωγής και ο οποίος (προϋπολογισμός) έχει εγκριθεί από την Παραγωγό. Σε διακριτή, ξεχωριστή γραμμή του υποβαλλόμενου σχετικού προϋπολογισμού, καταγράφεται το ποσό/ποσοστό συμφωνημένης αμοιβής της Εκτελέστριας Παραγωγής για την εκτέλεση των εργασιών που ανέλαβε (ήτοι ποσό αμοιβής αφαιρουμένου του συνόλου των δαπανών που θα εκτελέσει η Εκτελέστρια Παραγωγής σύμφωνα με το προϋπολογιζόμενο κόστος δαπανών που περιγράφονται στον υποβαλλόμενο προϋπολογισμό).

Γ.3 Σε περίπτωση διασυνοριακής παραγωγής ή/και συμπαραγωγής, υποβάλλεται νομίμως θεωρημένο ιδιωτικό συμφωνητικό της σύμβασης μεταξύ των παραγωγών που συμμετέχουν στη διασυνοριακή παραγωγή ή/και στην συμπαραγωγή.

Γ.4 Σε περίπτωση ληφθείσας κρατικής ενίσχυσης ή υποβολής αίτησης προς κρατική ενίσχυση ως προς το ίδιο Επενδυτικό Σχέδιο, υποβάλλονται όλα τα σχετικά δικαιολογητικά από τα οποία προκύπτει ο φορέας της Κρατικής Ενίσχυσης, ο αιτών και λήπτης της ενίσχυσης και το ποσό της ενίσχυσης (αιτούμενο ή ληφθέν).

2.δ.1 - ΕΝΟΤΗΤΑ Δ: Στοιχεία απασχόλησης

Υποβάλλονται τα ακόλουθα στοιχεία απασχόλησης για την υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου: Έγγραφη δήλωση – αναφορά εκ μέρους του Φορέα του Επενδυτικού Σχεδίου, νομίμως υπογεγραμμένη, η οποία να περιέχει τα ονόματα των βασικών καλλιτεχνικών συντελεστών, τον αριθμό των εργαζομένων που θα απασχοληθούν κατά τη διάρκεια των εργασιών του επενδυτικού σχεδίου στην Ελλάδα καθώς και τις σχεδιαζόμενες νέες θέσεις εργασίας εντός της περιόδου υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου.

2.δ.1ΕΝΟΤΗΤΑ Ε: Πηγές χρηματοδότησης

Υποβάλλονται τα ακόλουθα στοιχεία πηγών χρηματοδότησης του επενδυτικού σχεδίου: Παρουσιάζεται το χρηματοδοτικό σχήμα και οι τυχόν εξωτερικές πηγές χρηματοδότησης, με ειδική αναφορά στις περιπτώσεις που αυτές περιέχουν κρατική ενίσχυση, δημόσια στήριξη ή παροχή. Τα ανωτέρω στοιχεία υποβάλλονται/ παρουσιάζονται σε κείμενο που περιέχει όλες τις πληροφορίες που ανωτέρω αναφέρονται. Σε περίπτωση κρατικής ενίσχυσης, δημόσιας στήριξης ή παροχής, συνυποβάλλονται και τα σχετικά τεκμηριωτικά έγγραφα.

2.δ.1ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΤ: Παράβολο υποβολής αίτησης υπαγωγής Υποβάλλεται εκτύπωση e-Παραβόλου μαζί με διπλότυπο πληρωμής του στη Δ.Ο.Υ. ή αποδεικτικό εξόφλησης από Τράπεζα, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 4 παρ. 8 της παρούσας προκήρυξης.

2.δ.1 ΕΝΟΤΗΤΑ Ζ: Στοιχεία φερεγγυότητας φορέα επενδυτικού σχεδίου ή/και δικαιούχου ενίσχυσης

Ζ.1 Υποβάλλονται τα ακόλουθα στοιχεία και δικαιολογητικά ως προς τη φερεγγυότητα του Φορέα του Επενδυτικού Σχεδίου ή/και του Δικαιούχου της ενίσχυσης:

α) Βεβαίωση φορολογικής ενημερότητας σε ισχύ κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης υπαγωγής.

β) Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας σε ισχύ κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης υπαγωγής.

γ) Πιστοποιητικό μη πτώχευσης και μη υποβολής αίτησης για πτώχευση των τελευταίων δύο μηνών πριν την υποβολή της αίτησης.

δ) Πιστοποιητικό μη θέσης σε αναγκαστική διαχείριση και μη υποβολής αίτησης για θέση σε αναγκαστική διαχείριση των τελευταίων δύο μηνών πριν την υποβολή της αίτησης.

ε) Πιστοποιητικό περί μη υπαγωγής σε διαδικασία εξυγίανσης του άρθρου 99 του Πτωχευτικού Κώδικα των τελευταίων δυο μηνών πριν την υποβολή της αίτησης.

Σε περίπτωση που ο Φορέας του Επενδυτικού Σχεδίου ή ο Δικαιούχος της ενίσχυσης αποτελεί υπό σύσταση εταιρεία ή προκύψει μετά από διαδικασία συγχώνευσης υφιστάμενων εταιρειών η οποία δεν έχει πραγματοποιηθεί κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης υπαγωγής, τα ανωτέρω δικαιολογητικά υποβάλλονται για κάθε έναν από τους συμμετέχοντες στην υπό σύσταση εταιρεία και για καθεμία από τις υπό συγχώνευση εταιρείες.

Ζ.2 Ειδικά ως προς τη διαδικασία του άρθρου 25 παρ. 4 του ν. 4487/2017, στην περίπτωση κατά την οποία, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 4 της παρούσας, ορίζεται η Αλλοδαπή Παραγωγός ως δικαιούχος ενίσχυσης, ισχύουν τα εξής: η Εκτελέστρια Παραγωγής συνυποβάλλει και τα ακόλουθα Στοιχεία Φερεγγυότητας, ως προς την επιχείρηση της Αλλοδαπής Παραγωγού: πιστοποιητικό για το καλώς έχειν (good standing) της χώρας προέλευσης διά του οποίου πιστοποιείται ότι η Αλλοδαπή Παραγωγός εξακολουθεί να υφίσταται, και πιστοποιείται η μη υπαγωγή της Αλλοδαπής Παραγωγού σε Πτώχευση, Εκκαθάριση, Λύση, Αναγκαστική Διαχείριση ή άλλη αντίστοιχη διαδικασία όπως προβλέπεται κατά το δίκαιο της έδρας της εταιρίας, ή εφόσον δεν προβλέπεται η έκδοση τέτοιας βεβαίωσης, υπεύθυνη δήλωση του νομίμου εκπροσώπου της.

2.δ.1 – ΕΝΟΤΗΤΑ Η. Οικονομικά στοιχεία φορέα επενδυτικού σχεδίου ή/και δικαιούχου ενίσχυσης,

Η.1 Υποβάλλονται τα ακόλουθα στοιχεία και δικαιολογητικά ως προς τα οικονομικά στοιχεία του Φορέα του Επενδυτικού Σχεδίου ή/και του Δικαιούχου της Ενίσχυσης:

α) Οικονομικές καταστάσεις της τελευταίας διαχειριστικής χρήσης με τις παρατηρήσεις του ορκωτού ελεγκτή, όταν η εταιρεία επιλέγει ή υποχρεούται να ελέγχεται από νόμιμους ελεγκτές.

β) Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος Νομικών Προσώπων και νομικών οντοτήτων του τελευταίου οικονομικού έτους, των τριών (3) τελευταίων διαχειριστικών χρήσεων και το φορολογικό πιστοποιητικό, εφόσον υφίσταται.

γ) Έντυπο Ε3 της τελευταίας διαχειριστικής χρήσης.

δ) Τελευταίο οριστικό ισοζύγιο (τουλάχιστον δευτεροβάθμιας ανάλυσης). Τα παραπάνω δικαιολογητικά υποβάλλονται και για τους μετόχους/εταίρους Φορέα υπό σύσταση.

Η.2. Ειδικά ως προς τη διαδικασία του άρθρου 25 παρ. 4 ν. 4487/2017, στην περίπτωση κατά την οποία, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 4 της παρούσας, ορίζεται η Αλλοδαπή Παραγωγός ως δικαιούχος ενίσχυσης, η

Εκτελέστρια Παραγωγής συνυποβάλλει, ως προς την επιχείρηση της Αλλοδαπής Παραγωγού, ισοδύναμα με τα αναφερόμενα στην παράγραφο Η.1. έγγραφα, συνοδευόμενα από Υπεύθυνη Δήλωση της Αλλοδαπής Παραγωγού, στην οποία δηλώνεται ότι τα προσκομιζόμενα έγγραφα συνιστούν ισοδύναμα, κατά το δίκαιο της έδρας της, έγγραφα, με τα αναφερόμενα στην παράγραφο Η.1.

2.δ.1ΕΝΟΤΗΤΑ Θ: Στοιχεία παρουσίασης του τόπου (ή των τόπων) εγκατάστασης της παραγωγικής διαδικασίας Υποβάλλεται αναλυτική περιγραφή-παρουσίαση του τόπου ή των τόπων εγκατάστασης της παραγωγικής διαδικασίας, εντός της ελληνικής επικράτειας. Η ανωτέρω παρουσίαση υποβάλλεται ως κείμενο.

2.δ.1ΕΝΟΤΗΤΑ Ι: Συνδρομή πολιτιστικών κριτηρίων άρθρου 24 ν. 4487/2017 / Τεκμηρίωση Βαθμολογίας σχετικών Δεικτών

Ι.1 Υποβάλλεται τεκμηριωμένη ανάλυση για την τεκμηρίωση της βαθμολόγησης των πολιτιστικών κριτηρίων (Παράρτημα 3).

Συγκεκριμένα:

A. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

Αναλυτική αναφορά στην ιστορία και το σενάριο (περιγραφή δράσης, σκηνές, εκτιμώμενη χρονική διάρκειαειδικά ως ποσοστό της συνολικής διάρκειας του έργου, κ.λπ.) που να τεκμαίρει τη βαθμολογία ανά υποκατηγορία (Α.1, Α.2, Α.3 κ.λπ.).

Β. ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

Αναλυτική αναφορά των ειδικοτήτων και των ονομάτων και συσχέτισή τους (ονομαστικός κατάλογος ειδικοτήτων κ.λπ.) που να τεκμαίρει τη βαθμολογία ανά υποκατηγορία (Β.1, Β.2, Β.3 κ.λπ.).

Γ. ΠΑΡΑΓΩΓΗ

Αναλυτική αναφορά στην παραγωγική διαδικασία (χρήση εσωτερικών και εξωτερικών χώρων, χρήση στούντιο, τεχνική επεξεργασία και μεταπαραγωγή) που να τεκμαίρει τη βαθμολογία ανά υποκατηγορία (Γ.1, Γ.2, Γ.3 κ.λπ.).

Δ. ΕΙΔΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ

Αναλυτική αναφορά στην παραγωγική διαδικασία (π.χ. σενάριο, διάλογοι, ειδικότητες και ονοματολόγιο, προϋπολογισμός, λόγοι περιορισμένης δυνατότητας εμπορικής εκμετάλλευσης στις διεθνείς αγορές) που να τεκμαίρει τη βαθμολογία ανά υποκατηγορία (Δ.1, Δ.2, Δ.3 κ.λπ.).

Οι ως άνω παρουσιάσεις/αναλύσεις αποτελούν κείμενα τα οποία συνοδεύονται από τυχόν διαθέσιμο τεκμηριωτικό συνοδευτικό υλικό (π.χ. σενάρια, αποσπάσματα σεναρίων, άδειες γυρισμάτων κ.λπ.) που υποστηρίζει και αποδεικνύει τα διαλαμβανόμενα στις ως άνω παρουσιάσεις/αναλύσεις.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

1.1: ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΟΥ ΣΥΝΙΣΤΑΤΑΙ ΣΕ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΕΝΙΣΧΥΟΜΕΝΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ (Άρθρο 9 παρ. 5 εδάφ. β΄ της παρούσας προκήρυξης) Για την εφαρμογή του άρθρου 9 παρ. 5 εδαφ. β’ της παρούσας προκήρυξης υποβάλλονται τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

1) Τα στοιχεία που προβλέπονται στο σημείο 2.δ.1ΕΝΟΤΗΤΑ Α («Εισαγωγή») του Παραρτήματος 1.

2) Υπεύθυνη Δήλωση νομίμου εκπροσώπου ότι δεν έχουν μεταβληθεί τα προβλεπόμενα στοιχεία που προβλέπονται στο σημείο 2.δ.1ΕΝΟΤΗΤΑ Β του Παραρτήματος 1. Σε περίπτωση που έχει επέλθει μεταβολή, προσκομίζονται μόνο τα έγγραφα εκείνα που αφορούν στη μεταβολή.

3) Τα στοιχεία που προβλέπονται στο σημείο 2.δ.1ΕΝΟΤΗΤΑ Γ του Παραρτήματος 1.

4) Τα στοιχεία που προβλέπονται στο σημείο 2.δ.1ΕΝΟΤΗΤΑ Δ του Παραρτήματος 1.

5) Τα στοιχεία που προβλέπονται στο σημείο 2.δ.1ΕΝΟΤΗΤΑ Ε του Παραρτήματος 1.

6) Παράβολο ως ορίζεται στο άρθρο 9 παρ. 6 της προκήρυξης.

7) Υπεύθυνη Δήλωση νομίμου εκπροσώπου ότι δεν έχουν μεταβληθεί τα προβλεπόμενα στοιχεία που προβλέπονται στο σημείο 2.δ.1ΕΝΟΤΗΤΑ Ζ του Παραρτήματος 1. Σε περίπτωση που έχει επέλθει μεταβολή, προσκομίζονται μόνο τα έγγραφα εκείνα που αφορούν στη μεταβολή.

8) Υπεύθυνη Δήλωση νομίμου εκπροσώπου ότι δεν έχουν μεταβληθεί τα προβλεπόμενα στοιχεία που προβλέπονται στο σημείο 2.δ.1 ΕΝΟΤΗΤΑ Η του Παραρτήματος 1. Σε περίπτωση που έχει επέλθει μεταβολή, προσκομίζονται μόνο τα έγγραφα εκείνα που αφορούν στη μεταβολή.

9) Τα στοιχεία που προβλέπονται στο σημείο 2.δ.1ΕΝΟΤΗΤΑ Θ του Παραρτήματος (10) Τα στοιχεία που προβλέπονται στο σημείο 2.δ.1ΕΝΟΤΗΤΑ Ι του Παραρτήματος 1.

Προσάρτημα Παραρτήματος 1:

Περιεχόμενο υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του ν. 1599/1986

ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΟΥ ν. 4487/2017

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις, που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του ν. 1599/1986, υπό την ιδιότητά μου ως εκπροσωπούντος την Επιχείρηση «………………», δηλώνω ότι:

α) Τα αναγραφόμενα στην αίτηση υπαγωγής καθώς και όλα τα υποβαλλόμενα δικαιολογητικά και αρχεία που περιλαμβάνονται στον φάκελο τεκμηρίωσης της αίτησης είναι πλήρη, ακριβή και αληθή.

β) Έχω λάβει γνώση των όρων του Νόμου καθώς και των υποχρεώσεων που απορρέουν σε περίπτωση υπαγωγής του επενδυτικού σχεδίου στις διατάξεις του ν. 4487/2017.

γ) Η εκπροσωπούμενη από εμένα επιχείρηση δεν έχει λάβει άλλη κρατική ενίσχυση για το επενδυτικό σχέδιο [ή άλλως, ανάλογα με την περίπτωση: έχει λάβει κρατική ενίσχυση για το επενδυτικό σχέδιο από το ………. (όνομα Φορέα Ενίσχυσης), ποσού ……………………….. (ποσό ληφθείσας κρατικής ενίσχυσης).

δ) Το υποβαλλόμενο επενδυτικό σχέδιο στο σύνολό του ή εν μέρει και για τις ίδιες δαπάνες δεν έχει υπαχθεί και δεν θα υποβληθεί προς υπαγωγή στο ίδιο καθεστώς ενίσχυσης του ν. 4487/2017.

ε) Δεν έχει πραγματοποιηθεί έναρξη του επενδυτικού σχεδίου πριν την υποβολή της αίτησης υπαγωγής όπως η έναρξη αυτή ορίζεται στην παράγραφο 5 του άρθρου 20 του ν. 4487/2017 σε συνδυασμό με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 2 της προκήρυξης του καθεστώτος του κεφ. Δ΄ του ν. 4487/2017 για την ενίσχυση παραγωγής οπτικοακουστικών έργων στην Ελλάδα.

στ) Η επένδυση αφορά αυτοτελές οπτικοακουστικό έργο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 2 και 3 του άρθρου 20 του ν. 4487/2017 και πληροί όλες τις νόμιμες προϋποθέσεις υπαγωγής στο καθεστώς ενίσχυσης του αυτού νόμου.

ζ) Η εκπροσωπούμενη από εμένα επιχείρηση δεν έχει λάβει οποιαδήποτε κρατική ενίσχυση σε βάρος της οποίας έχει κινηθεί ή εκκρεμεί διαδικασία ανάκτησης ενισχύσεων κατόπιν προηγούμενης απόφασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με την οποία οι ενισχύσεις αυτές έχουν κηρυχθεί παράνομες και ασυμβίβαστες προς την εσωτερική αγορά.

η) Η εκπροσωπούμενη από εμένα επιχείρηση:

 • δεν είναι προβληματική επιχείρηση, όπως αυτή ορίζεται στην παρ. 18 του άρθρου 2 ΓΑΚ,
 • δεν έχει προβεί σε παύση της ίδιας ή παρεμφερούς δραστηριότητας εντός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου κατά τη διετία πριν την υποβολή της αίτησης υπαγωγής και κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης δεν έχει προγραμματίσει να προβεί σε παύση της εν λόγω δραστηριότητας εντός μικρότερου χρονικού διαστήματος από δύο έτη μετά την ολοκλήρωση του επενδυτικού σχεδίου για το οποίο υποβάλλει αίτηση ενίσχυσης στη συγκεκριμένη περιοχή,
 • δεν πραγματοποιεί το υποβαλλόμενο επενδυτικό σχέδιο με πρωτοβουλία και για λογαριασμό του Δημοσίου βάσει σχετικής σύμβασης εκτέλεσης έργου, παραχώρησης ή παροχής υπηρεσιών.
 • Η επιχείρηση δεν εξυπηρετεί δημόσιο σκοπό και δεν παρέχει αποκλειστικώς υπηρεσίες προς όφελος του Δημοσίου.
 • Έχει λάβει σαφή γνώση ότι το επενδυτικό σχέδιο που υποβάλλει είναι εναρμονισμένο και υπακούει στους περιορισμούς σχετικά με την σώρευση ενισχύσεων που προβλέπουν η παρ. 1α του άρθρου 22 και οι παρ. 4 και 5 του άρθρου 27 του ν. 4487/2017.

ι) Το υποβαλλόμενο επενδυτικό σχέδιο διασφαλίζει τις απαραίτητες συνθήκες ώστε να μη δημιουργούνται διακρίσεις σε βάρος των ευπαθών ομάδων, ιδίως ως προς την προσβασιμότητα σε υποδομές, υπηρεσίες και αγαθά.

ια) Αποδέχομαι οποιοδήποτε σχετικό έλεγχο για την εξακρίβωση των δηλωθέντων στοιχείων από τις αρμόδιες εθνικές ή κοινοτικές αρχές, καθώς και τη διασταύρωση αυτών με τα στοιχεία που παρέχονται από τα πληροφοριακά συστήματα δημοσίων υπηρεσιών και ασφαλιστικών οργανισμών (ΠΣΚΕ, ΟΠΣ, ΤΑΧΙS κ.λπ.).

Οι υπογράφοντες

Ο νόμιμος εκπρόσωπος

Η Αλλοδαπή Παραγωγός υπογράφει την κατωτέρω υπεύθυνη δήλωση, διά του νομίμου εκπροσώπου αυτής ή άλλως νομίμως εξουσιοδοτημένου προς τούτο προσώπου, στην αγγλική γλώσσα ως κάτωθι παρατίθεται, και η ως άνω δήλωση υποβάλλεται από την Εκτελέστρια Παραγωγής, μαζί την αίτηση υπαγωγής.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2: Επιλέξιμες ομάδες και κατηγορίες δαπανών επενδυτικών σχεδίων Καθεστώτος για την Ενίσχυση της Παραγωγής Οπτικοακουστικών Έργων στην Ελλάδα

Α. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ

Επιλέξιμες δαπάνες που δύναται να υπαχθούν στο καθεστώς ενίσχυσης του ν. 4487/2017 είναι οι προβλεπόμενες στην παράγραφο 1 του άρθρου 26 του ν. 4487/2017, σύμφωνα με τους προβλεπόμενους περιορισμούς που τίθενται στην παράγραφο 2 του άρθρου 26 του ν. 4487/2017 καθώς και στην Ενότητα Β του παρόντος Παραρτήματος. Όλες οι δαπάνες αναφέρονται πάντοτε χωρίς τον ΦΠΑ.

Ενδεικτικά, ως επιλέξιμες δαπάνες που δύνανται να υπαχθούν στο καθεστώς ενίσχυσης του ν. 4487/2017, λαμβάνονται υπόψη οι ακόλουθες:

ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ - Σενάριο - Πηγαίος Κώδικας - Μουσική - Δαπάνες για κτήση αδειών εκμετάλλευσης επί προϋφιστάμενων έργων - Για δικαιώματα χρήσης εικόνων - φωνής διάσημων (ηθοποιών/ μουσικών/αθλητών κα) o Σχεδιασμός χαρακτήρων (character design).

AMOIBEΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ (CREW), ΗΘΟΠΟΙΩΝ (CAST) ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Αμοιβές προσωπικού, τεχνικών και ηθοποιών (συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων φόρων και ασφαλιστικών εισφορών σύμφωνα με την ισχύουσα ελληνική νομοθεσία) καθώς και του εκτελεστή παραγωγής. Ενδεικτικά: - Τμήμα ανάπτυξης παιχνιδιού - Τμήμα σχεδιασμού παιχνιδιού - Τμήμα παραγωγής παιχνιδιού - Τμήμα Καλλιτεχνικής διεύθυνσης και σχεδιασμού - Τμήμα μεταγλώττισης - Τμήμα μουσικής τεχνολογίας, sound design, επανηχογράφησης διαλόγων και Ηχητικά Εφέ περιβάλλοντα χώρα (Foley) - Ηθοποιοί, Χορευτές για motion capture - Τμήμα τεχνικής εγκατάστασης - Τμήμα Ειδικών Εφέ - Τμήμα Κινουμένων Σχεδίων – Εικόνων (Animation) - Τμήμα σχεδιασμού χαρακτήρων (animation όλων των τύπων, 3D κ.λπ.) - Τροφοδοσία - Eξειδικευμένες υπηρεσίες κατά τη διάρκεια και στον τόπο των γυρισμάτων (playtesters, ιατροί, νοσοκόμες κ.ά.) - Τμήμα έρευνας και ανάπτυξης - Κειμενογράφοι, σεναριογράφοι, σύμβουλοι σεναρίου - Αμοιβή Εκτελεστή Παραγωγής.

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ - Έρευνα και σχεδιασμός παραγωγής - Game Design Document - Technical Design Document - Αμοιβές όλων των συντελεστών (ανάπτυξη, παραγωγή, σχεδιασμός, καλλιτεχνική εκτέλεση του παιχνιδιού) (συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων φόρων και ασφαλιστικών εισφορών σύμφωνα με την ισχύουσα ελληνική νομοθεσία) - Άδειες χρήσης αρχειακού υλικού - Ενοικίαση στούντιο, μηχανημάτων για ειδικά εφέ κ.ά. - Ενοικίαση κινητής και ακίνητης ιδιοκτησίας (δεν αφορά σε πάγιες δαπάνες) - Testing κατά τη διάρκεια του Aplha και beta σταδίου παραγωγής (debugging, playtesters, έρευνες UX και Usability κ.τ.λ.).

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ - Ενοικίαση και αναλώσιμα εξοπλισμού για motion capture, rendering, 3D scanning, ηχογράφηση και εικονοληψία κ.ά. - Ενοικίαση και αναλώσιμα εξοπλισμού για δοκιμές (playtesting) - Ενοικίαση και αναλώσιμα ειδικού εξοπλισμού (VR, κινητά για δοκιμή κ.τ.λ.) - Αναλώσιμα τεχνικής εγκατάστασης.

ΤΑΞΙΔΙΑ, ΔΙΑΜΟΝΗ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗ - Έξοδα μετακίνησης (ενοικίαση λεωφορείων και κάθε οχήματος αναγκαίου για τη μετακίνηση κατά τη διάρκεια της παραγωγής) - Καύσιμα, διόδια και άλλα συναφή κόστη (π.χ. πάρκινγκ) - Εισιτήρια (αεροπορικά, ακτοπλοϊκά, τρένου, λεωφορείου) - Έξοδα Διαμονής για το προσωπικό που απασχολήθηκε στην παραγωγή του οπτικοακουστικού έργου - Διατροφή και συναφείς υπηρεσίες (π.χ. έξοδα καντίνας γυρισμάτων κ.ά.).

ΜΟΝΤΑΖ-ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ - Τελική Επεξεργασία εικόνας, ήχου και μουσικής - Δαπάνες μεταγλώττισης, υποτιτλισμού, Επανηχογράφησης διαλόγων (ADR - Automated Dialogue Replacement) και Ηχητικών Εφέ περιβάλλοντα χώρου (Foley) - Φωτογραφικά Στιγμιότυπα - Ενοικίαση εξοπλισμού και λογισμικού για ψηφιακά παιχνίδια. Ενοικίαση άλλων λογισμικών και προγραμμάτων αναγκαίων για την παραγωγή του οπτικοακουστικού έργου (πχ Unity, Adobe Cloud Suite, Maya, 3Ds MAX, Toon Boom Harmony) - Ειδικά εφέ - Δαπάνες για χρήση αρχειακού υλικού.

ΑΛΛΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ - Γενικά έξοδα γραφείου συναρτώμενα με τόπο διάφορο από αυτόν της μόνιμης έδρας της επιχείρησης του Αιτούντος:

 • Ενοικίαση χώρου γραφείου, επίπλων γραφείου και αποθηκευτικών χώρων
 • Ενοικίαση εξοπλισμού γραφείου (τηλεφωνικές συσκευές, συσκευές τηλεομοιοτυπίας, υπολογιστές, φωτοτυπικά μηχανήματα, και άλλα ανάλογα)
 • Γραφική ύλη
 • Λογαριασμοί ΔΕΚΟ και υπηρεσιών τηλεφωνίας και διαδικτύου • Υπηρεσίες courier, ταχυδρομείου και τελωνείου
 • Τέλη κινηματογράφησης και χρήσης για την παραγωγή
 • Έξοδα Παραβόλων για την υπαγωγή στο καθεστώς της παρούσας - Δαπάνες για νομικές και λογιστικές υπηρεσίες καθώς και για υπηρεσίες συμβούλων, οι υπηρεσίες των οποίων συνδέονται αιτιωδώς είτε με την παραγωγή είτε με την προετοιμασία υποβολής φακέλου αίτησης υπαγωγής. - Δαπάνες ασφάλισης.

Β. ΚΑΝΟΝΕΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ

ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ - ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ

Β.1. Για τον υπολογισμό του συνολικού επιλέξιμου κόστους παραγωγής, ισχύουν οι περιορισμοί που προβλέπονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 26 του ν. 4487/2017 και στην παρούσα ενότητα. Ειδικότερα, επιλέξιμες δαπάνες παραγωγής ή/και μεταπαραγωγής ενός έργου είναι αυτές που έχουν τον τύπο του νόμιμου παραστατικού, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην ελληνική νομοθεσία και εξειδικεύονται στον ν. 4308/2014 περί Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων αναφέρουν στην αιτιολογία τους το συγκεκριμένο οπτικοακουστικό έργο το οποίο αποτελεί αντικείμενο της ενίσχυσης και φέρουν με επιμέλεια του Φορέα του Επενδυτικού Σχεδίου επί των σώματος αυτών, σφραγίδα στην οποία θα αναγράφεται ο μοναδιαίος αριθμός υποβολής της αίτησης σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 7 της παρούσας προκήρυξης.

Β.2 Επιλέξιμες δαπάνες παραγωγής ή/και μεταπαραγωγής ενός οπτικοακουστικού έργου λαμβάνονται υπόψη υπό τους ακόλουθους όρους:

α. Δαπάνες ταξιδίων και μετακίνησης αναγνωρίζονται εφόσον σχετίζονται με μετακινήσεις προς και από την Ελληνική Επικράτεια καθώς και εντός της Ελληνικής Επικράτειας.

β. Σε περίπτωση που χρησιμοποιείται Εκτελέστρια Παραγωγής, και σε περίπτωση που, στο πλαίσιο υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου, χρησιμοποιείται από την Εκτελέστρια Παραγωγής προϋφιστάμενος ιδιοχρησιμοποιούμενος εξοπλισμός, η σχετική δαπάνη εξοπλισμού, προκειμένου να αναγνωρισθεί ως επιλέξιμη, θα πρέπει να παρουσιάζεται και να καταχωρίζεται σε ξεχωριστή, διακριτή γραμμή, στον υποβαλλόμενο προϋπολογισμό επιλέξιμων δαπανών του κεφαλαίου

2.δ.1 Γ.1 (ε). Αντιστοίχως, η σχετική δαπάνη θα πρέπει να αποτελεί αντικείμενο διακριτής τιμολόγησης από την Εκτελέστρια Παραγωγής προς την Παραγωγό, ούτως ώστε να πιστοποιείται η σχετική δαπάνη κατά τον έλεγχο.

γ. Κόστος που αφορά σε χρήση προϋφιστάμενου ιδιοχρησιμοποιούμενου εξοπλισμού της ίδια της Παραγωγού δεν συνιστά επιλέξιμη δαπάνη. Δαπάνες μεταφοράς ιδιοχρησιμοποιούμενου εξοπλισμού της Παραγωγού, η οποία θα πρέπει να αποδεικνύεται από τα σχετικά νόμιμα παραστατικά διακίνησης, συνιστούν επιλέξιμες δαπάνες, υπό τους περιορισμούς του στοιχ. (α) ανωτέρω και (στ) κατωτέρω.

δ. Αμοιβές εργαζομένων. Αναγνωρίζονται αμοιβές εργαζομένων πλήρους ή/και μερικής απασχόλησης, αορίστου ή/και ορισμένου χρόνου, οι οποίοι απασχολούνται στην παραγωγική διαδικασία του ενισχυόμενου επενδυτικού σχεδίου στην Ελληνική Επικράτεια. Σε περίπτωση απασχόλησης, στην παραγωγική διαδικασία του ενισχυόμενου επενδυτικού σχεδίου, τακτικού προσωπικού της Παραγωγού ή της Εκτελέστριας Παραγωγής, ενισχύεται μόνο εκείνο το μέρος των αμοιβών του ως άνω προσωπικού που αντιστοιχεί στην απασχόλησή του στην παραγωγική διαδικασία του ενισχυόμενου επενδυτικού σχεδίου. Για την ενίσχυση ως επιλέξιμης δαπάνης των σχετικών αμοιβών τακτικού προσωπικού, ο Φορέας του Επενδυτικού Σχεδίου οφείλει να υποβάλλει απολογιστικά, αναλυτικά time sheets από τα οποία να προκύπτει η ωριαία απασχόληση του εν λόγω τακτικού προσωπικού στην παραγωγική διαδικασία του επενδυτικού σχεδίου, το αντικείμενο της απασχόλησης και το μέρος του καταβαλλόμενου μισθού του προσωπικού, που αντιστοιχεί στην ως άνω απασχόληση. Η ακρίβεια των ως άνω time-sheets βεβαιώνεται με την προβλεπόμενη στο Παράρτημα 4, Ενότητα 3.β. της παρούσας Υπεύθυνης Δήλωσης.

ε. Ως προς την αναγνώριση της αμοιβής της Εκτελέστριας Παραγωγής και την υπαγωγή της στις επιλέξιμες δαπάνες τηρούνται τα εξής: η αμοιβή της Εκτελέστριας Παραγωγής αναγνωρίζεται ως επιλέξιμη έως ποσοστού 10% επί του συνολικού κόστους του προϋπολογισμού του έργου που ανέλαβε να εκτελέσει η Εκτελέστρια Παραγωγής, σύμφωνα με τα παρουσιαζόμενα στο κεφάλαιο 2.δ.1, Ενότητα Γ.2.

στ. Οι δαπάνες για καύσιμα αναγνωρίζονται έως ποσοστού 0,02 του συνόλου των επιλέξιμων δαπανών, που παρουσιάζονται στην αίτηση υπαγωγής.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3: Καθορισμός δεικτών βαθμολογίας Επενδυτικών Σχεδίων σύμφωνα με τα πολιτιστικά κριτήρια του Καθεστώτος για την Ενίσχυση της Παραγωγής Οπτικοακουστικών Έργων στην Ελλάδα

1. Στο παρόν καθεστώς υπάγονται επενδυτικά σχέδια για την παραγωγή αυτοτελούς οπτικοακουστικού έργου με περιεχόμενο ψηφιακό παιχνίδι, πολιτιστικό και εκπαιδευτικό που πληροί τις προϋποθέσεις των πολιτιστικών κριτηρίων, του πίνακα Δ του ν. 4487/2017, ο οποίος και παρατίθεται κατωτέρω.

2. Στο παρόν καθεστώς υπάγονται επενδυτικά σχέδια για την παραγωγή δύσκολου οπτικοακουστικού έργου, με την προϋπόθεση το έργο τούτο να πληροί τα πολιτιστικά κριτήρια του πίνακα Δ.

3. Για να υπαχθεί στο καθεστώς του παρόντος ένα οπτικοακουστικό έργο είναι αναγκαία η ελάχιστη συνολική βαθμολογία των κατηγοριών που αφορούν στο ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ, στους ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ και στην ΠΑΡΑΓΩΓΗ (Α+Β+Γ), να είναι τουλάχιστον 16 στα 40 του πίνακα Δ, που αφορά στην παραγωγή ψηφιακού παιχνιδιού.

4. Για να χαρακτηριστεί ως «δύσκολο οπτικοακουστικό έργο» και να υπαχθεί ως τέτοιο στο καθεστώς του παρόντος ένα οπτικοακουστικό έργο είναι αναγκαία επιπρόσθετα η ελάχιστη βαθμολογία 10 στα 20, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις των κριτηρίων της Κατηγορίας Δ στον ΠΙΝΑΚΑ Ε.

5. Προσαρτάται στο παρόν παράρτημα ο πίνακας Δ, ο οποίος αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα αυτού.

ΠΙΝΑΚΑΣ Δ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Για να είναι επιλέξιμο και να υπαχθεί στο καθεστώς του παρόντος ένα οπτικοακουστικό έργο είναι αναγκαία η ελάχιστη συνολική βαθμολογία 16 (Α+Β+Γ).

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑ - ΨΗΦΙΑΚΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α-ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

Α.1 Σενάριο η υπόθεση του οποίου εξελίσσεται στην Ελλάδα ή σε απροσδιόριστη τοποθεσία. Για να θεωρηθεί ότι η υπόθεση του σεναρίου εξελίσσεται στην Ελλάδα θα πρέπει η ιστορία να λαμβάνει χώρα στην Ελλάδα; αλλά δεν έχει σημασία εάν το οπτικοακουστικό έργο γυρίζεται πραγματικά στην Ελλάδα (περισσότερο από 20% των σκηνών 1 βαθμός, περισσότερο από 40% 2 βαθμοί, από 60% 3 βαθμοί, από 75% 4 βαθμοί). Σε περίπτωση μη ικανοποίησης του ελάχιστου ορίου, δεν προσμετρείται κανένας βαθμός. 4 (μέγιστο)

Α.2 Σενάριο με θέμα που αφορά την ελληνική ή ευρωπαϊκή ιστορία, με ιστορικό, θρησκευτικό, κοινωνικό, καλλιτεχνικό ή πολιτιστικό περιεχόμενο.

Ή Σενάριο διασκευασμένο ή βασισμένο σε ελληνικό ή ευρωπαϊκό λογοτεχνικό έργο ή έργο άλλης μορφής (όπως θέατρο, μιούζικαλ, όπερα, μπαλέτο). 4

Α.3 Πρωτότυποι διάλογοι ή αφήγηση στην ελληνική γλώσσα ή κάποια από τις ελληνικές διαλέκτους ή σε γλώσσα του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) - (έως 25% των διαλόγων που περιλαμβάνονται στο σενάριο 1 βαθμός, έως 50% των διαλόγων 2 βαθμοί, έως 75% 3 βαθμοί, πάνω από 75% των διαλόγων 4 βαθμοί). 4 (μέγιστο)

Α.4 Σενάριο με κύριους χαρακτήρες πολίτες της Ελλάδας ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) ή με απροσδιόριστη μορφή (μη ανθρωπόμορφοι χαρακτήρες). Προκειμένου να αποδειχτεί ότι οι κύριοι χαρακτήρες είναι πολίτες της Ελλάδας ή του ΕΟΧ, θα πρέπει αυτό να υποστηρίζεται από επιμέρους αφηγηματικά και εικονογραφικά στοιχεία. (1 βαθμός για έναν μόνο κεντρικό χαρακτήρα, 2 βαθμοί για δύο, 4 βαθμοί για περισσότερους από 2 χαρακτήρες). 4 (μέγιστο)

Α.5 Σενάριο με θέμα που προάγει την καλλιτεχνική δημιουργία και την εφαρμογή νέων τεχνολογιών, τον πολιτισμό, τις ανθρωπιστικές αξίες, την κοινωνική και φυλετική ενσωμάτωση, τη διάδοση των τεχνών και των επιστημών. 4

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β - ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

Β.1 Συμμετοχή Ελλήνων ή πολιτών από τις χώρες του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) στις κύριες ειδικότητες: υπεύθυνος έργου ή παραγωγός, σεναριογράφος, artist (ένας), artist (ένας), προγραμματιστής, σχεδιαστής, συνθέτης μουσικής επένδυσης, ομάδα ανάπτυξης του λογισμικού (1 βαθμός εφόσον 50%), υπεύθυνοι τμημάτων [1 βαθμός εφόσον κάποιοι εξ αυτών χωρίς ελάχιστο, για τον επικεφαλής προγραμματισμού παιχνιδιού (gameplay programmer), τον επικεφαλής σχεδίασης επιπέδων (level designer), τον επικεφαλής σχεδίασης χαρακτήρων (character artist), τον επικεφαλής σχεδίασης ήχων (sound designer), τον υπεύθυνο προγραμματισμού γραφικών (graphics programmer), τον επικεφαλής εικονογράφησης επιπέδων (level artist), τον επικεφαλής σχεδίασης παιχνιδιού (gameplay designer)]. 9 (μέγιστο)

Β.2 Συμμετοχή Ελλήνων ή πολιτών από τις χώρες του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) σε όλες τις υπόλοιπες ειδικότητες: περισσότερο από 20% 1 βαθμός, περισσότερο από 40% 2 βαθμοί, περισσότερο από 60% 3 βαθμοί. 3 (μέγιστο)

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ-ΠΑΡΑΓΩΓΗ

Γ.1 Ανάπτυξη ιδέας/περιεχομένου (Conceptual development), σχεδιασμός παιχνιδιού (game design), ανάπτυξη εικονογραφημένου σεναρίου (storyboard), προγραμματισμός (programming) και δοκιμή πρωτοτύπου (testing) στην Ελλάδα (περισσότερο από 20% των εργασιών 1 βαθμός, περισσότερο από 40% 2 βαθμοί, από 60% 4 βαθμοί, από 75% 5 βαθμοί). 5 (μέγιστο)

Γ.2 Ηχογράφηση μουσικής, ήχου, αφήγησης και διαλόγων στην Ελλάδα (περισσότερο από 20% των εργασιών 1 βαθμός, περισσότερο από 40% 2 βαθμοί, από 60% 3 βαθμοί). 3 (μέγιστο)

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ Α+Β+Γ 40

ΠΙΝΑΚΑΣ Ε

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Για να χαρακτηριστεί ως «δύσκολο οπτικοακουστικό έργο» και να υπαχθεί ως τέτοιο στο καθεστώς του παρόντος ένα οπτικοακουστικό έργο είναι αναγκαία επιπρόσθετα η ελάχιστη βαθμολογία 10 σύμφωνα με τις προϋποθέσεις των κριτηρίων της Κατηγορίας Δ στον ΠΙΝΑΚΑ Ε. ΕΙΔΙΚΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΔΥΣΚΟΛΑ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Δ – ΕΙΔΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ

Δ.1 Έργο που το σύνολο των διαλόγων και της αφήγησης είναι στην ελληνική γλώσσα και κατ΄ επέκταση έχει περιορισμένες δυνατότητες διανομής 6 Δ.2 Πρώτο ή δεύτερο έργο Σκηνοθέτη 3

Δ.3 Πρώτο ή δεύτερο έργο Παραγωγού 3

Δ.4 Έργο με χαμηλό προϋπολογισμό (λιγότερο από 500.000 ευρώ) 6 Δ.5 Έργο με περιορισμένες δυνατότητες εμπορικής εκμετάλλευσης στις διεθνείς αγορές 2 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Δ 20

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4: Καθορισμός των δικαιολογητικών που συνοδεύουν την αίτηση ελέγχου του άρθρου 30 του ν. 4487/2017.

Αίτηση Ελέγχου και Δικαιολογητικά Ελέγχου

Α. Όλα τα δικαιολογητικά που συνοδεύουν την αίτηση ελέγχου υποβάλλονται από τον Φορέα του επενδυτικού σχεδίου. Στην περίπτωση που ο Φορέας του επενδυτικού σχεδίου είναι και ο Δικαιούχος της ενίσχυσης υποβάλλει αποκλειστικά και μόνο για αυτόν τα ως άνω δικαιολογητικά. Στις περιπτώσεις που, κατά το άρθρο 25 του ν. 4487/2017 όπως ισχύει και το άρθρο 4 της παρούσας, ο Φορέας του επενδυτικού σχεδίου δεν είναι και Δικαιούχος της ενίσχυσης, ο Φορέας του επενδυτικού σχεδίου προσκομίζει επιπλέον τα ως άνω δικαιολογητικά και για τον/τους Δικαιούχο/ Δικαιούχους της ενίσχυσης, όπως αυτά καθορίζονται κατά περίπτωση στην παρούσα.

Β. Παραστατικά επιλέξιμων δαπανών παραγωγής ή/και μεταπαραγωγής ενός έργου γίνονται δεκτά εφόσον έχουν τον τύπο του νόμιμου παραστατικού, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην ελληνική νομοθεσία και όσα εξειδικεύονται στον ν. 4308/2014 περί Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων (ενδεικτικά υποβάλλονται αποδείξεις λιανικής πώλησης, δελτία διακίνησης αγαθών, φορτωτικές, διασαφήσεις, CMR, packinglist κ.λπ.), αναφέρουν στην αιτιολογία τους το συγκεκριμένο οπτικοακουστικό έργο, το οποίο αποτελεί αντικείμενο της ενίσχυσης και φέρουν με επιμέλεια του Φορέα του Επενδυτικού Σχεδίου επί των σώματος αυτών, σφραγίδα στην οποία θα αναγράφεται ο μοναδιαίος αριθμός υποβολής της αίτησης σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 7 της παρούσας προκήρυξης. 

Γ. Παραστατικά επιλέξιμων δαπανών δύνανται να έχουν εκδοθεί είτε στα φορολογικά στοιχεία του Φορέα του επενδυτικού σχεδίου, είτε στα φορολογικά στοιχεία του Δικαιούχου της ενίσχυσης, είτε στα φορολογικά στοιχεία τρίτου, του οποίου η συμμετοχή στην παραγωγή του οπτικοακουστικού έργου προκύπτει από το πλέγμα συμβάσεων που διέπουν την παραγωγή του επενδυτικού σχεδίου. Στην περίπτωση αυτή, όταν κατά την πορεία υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου, τρίτο πρόσωπο, το οποίο δεν φέρει την ιδιότητα ούτε του Φορέα του επενδυτικού σχεδίου, ούτε του Δικαιούχου της Ενίσχυσης, προβεί σε καταβολή επιλέξιμων δαπανών σε σχέση με το επενδυτικό σχέδιο, προϋπόθεση του ελέγχου και εγκρίσεως των εν λόγω επιλέξιμων δαπανών, είναι η προσκόμιση από τον Φορέα του επενδυτικού σχεδίου όλων των δικαιολογητικών της ενότητας υπό στοιχείο 2 του παρόντος Παραρτήματος προερχόμενων από τα λογιστικά βιβλία και στοιχεία του τρίτου σε σχέση με την εκτέλεση των ανωτέρω αναφερόμενων επιλέξιμων δαπανών που ανέλαβε και κατέβαλε ο τελευταίος. Τα υποβαλλόμενα δικαιολογητικά που συνοδεύουν την αίτηση ελέγχου του άρθρου 30 του ν. 4487/2017, είναι τα ακόλουθα:

1. Δικαιολογητικά ως προς τυχόν μεταβολές του φορέα του επενδυτικού σχεδίου ή/και του δικαιούχου ενίσχυσης.

Σε περίπτωση κατά την οποία από την χρόνο υποβολής της αίτησης υπαγωγής του επενδυτικού σχεδίου στις διατάξεις του ν. 4487/2017 μέχρι το χρόνο υποβολής της αίτησης ελέγχου, έχει επέλθει οιαδήποτε μεταβολή στον Φορέα του Επενδυτικού Σχεδίου ή/και στον Δικαιούχο της ενίσχυσης, ο Φορέας του Επενδυτικού Σχεδίου υποβάλλει: (i) Ενιαίο Κείμενο Κωδικοποιημένου καταστατικού με ενσωματωμένες τις τυχόν τροποποιήσεις του ιδίου ή/ και του Δικαιούχου της ενίσχυσης από την χρόνο υποβολής της αίτησης υπαγωγής του επενδυτικού σχεδίου στις διατάξεις του νόμου μέχρι το χρόνο υποβολής της αίτησης ελέγχου, τα οποία φέρουν τη θεώρηση (σφράγιση) του αρμόδιου φορέα στο οποίο έχουν κατατεθεί (όπως ενδεικτικά ψηφιακή υπογραφή από το Γ.Ε.ΜΗ.). Στην περίπτωση των ατομικών επιχειρήσεων βεβαίωση έναρξης επιτηδεύματος στην Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.) και τυχόν μεταβολές. (ii) Βεβαίωση μεταβολών από το Γ.Ε.ΜΗ. του ιδίου ή/ και του Δικαιούχου της ενίσχυσης 1.1 Ειδικά ως προς τη διαδικασία του άρθρου 25 παρ. 4 του ν. 4487/2017, στην περίπτωση κατά την οποία, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 4 της παρούσας, ορίζεται η Αλλοδαπή Παραγωγός ως δικαιούχος ενίσχυσης, η Εκτελέστρια Παραγωγής συνυποβάλλει τα ακόλουθα στοιχεία και δικαιολογητικά, ως προς την Αλλοδαπή Παραγωγό: Αντίγραφο τελευταίου καταστατικού της Αλλοδαπής Επιχείρησης με τυχόν τροποποιήσεις που έχουν λάβει χώρα από την χρόνο υποβολής της αίτησης υπαγωγής μέχρι το χρόνο υποβολής της αίτησης ελέγχου και νομιμοποιητικά έγγραφα νόμιμης εκπροσώπησης.

2. Λογιστική απεικόνιση των στοιχείων υλοποίησης της επένδυσης.

Υποβάλλονται από τον Φορέα του επενδυτικού σχεδίου τα ακόλουθα στοιχεία και δικαιολογητικά:

i. Εταιρείες που τηρούν Διπλογραφικά Βιβλία

α. Συγκεντρωτικό ημερολόγιο λογιστικών εγγραφών.

β. Κίνηση των λογαριασμών (καρτέλες) των προμηθευτών του υλοποιούμενου έργου από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης υπαγωγής μέχρι την ημερομηνία υποβολής της αίτησης ελέγχου.

γ. Κίνηση των λογαριασμών όψεως, μέσω των οποίων γίνονται οι πληρωμές των προμηθευτών για την παραπάνω χρονική περίοδο.

δ. Αποδεικτικά Τράπεζας περί εξόφλησης των αμοιβών και εξόδων που αντιστοιχούν στις ελεγχόμενες δαπάνες για την παραπάνω χρονική περίοδο.

ε. Ισοζύγιο Γενικού και Αναλυτικού Καθολικού κατά χρόνο έναρξης του επενδυτικού σχεδίου και κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης ελέγχου υπογεγραμμένο και σφραγισμένο από τον υπεύθυνο λογιστή.

Στ. Οικονομικές Καταστάσεις των δύο τελευταίων κλεισμένων χρήσεων.

Σημειώνεται ότι τα οικονομικά στοιχεία που αφορούν το επενδυτικό σχέδιο θα πρέπει να απεικονίζονται σε διακριτούς λογαριασμούς στις σημειώσεις που αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι των οικονομικών καταστάσεων.

ii Εταιρείες που τηρούν Απλογραφικά Βιβλία Βιβλίο Εσόδων και Εξόδων στο οποίο σε διακριτές στήλες θα πρέπει να έχουν καταχωρηθεί το οικονομικά στοιχεία του επενδυτικού σχεδίου.

2.1. Ειδικά ως προς τη διαδικασία του άρθρου 25 παρ. 4 του ν. 4487/2017, στην περίπτωση κατά την οποία, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 4 της παρούσας, ορίζεται η Αλλοδαπή Παραγωγός ως δικαιούχος ενίσχυσης ή σε περίπτωση που, κατά τα οριζόμενα στην ενότητα Γ του παρόντος Παραρτήματος, υποβάλλονται προς έλεγχο επιλέξιμες δαπάνες που έχουν καταβληθεί από Αλλοδαπή Παραγωγό, μη φέρουσα την ιδιότητα είτε του Φορέα του επενδυτικού σχεδίου, είτε του Δικαιούχου της ενίσχυσης, ο Φορέας του επενδυτικού σχεδίου συνυποβάλλει τα ακόλουθα στοιχεία και δικαιολογητικά, ως προς την Αλλοδαπή Παραγωγό:

α. Ημερολόγιο λογιστικών εγγραφών

β. Καρτέλες καθολικού των προμηθευτών του υλοποιούμενου έργου

γ. Αποδεικτικά Τράπεζας περί εξόφλησης των αμοιβών και εξόδων που αντιστοιχούν στις ελεγχόμενες δαπάνες για την παραπάνω χρονική περίοδο.

ε. Ισοζύγιο Γενικού και Αναλυτικού Καθολικού που αντιστοιχούν στις ελεγχόμενες δαπάνες για την παραπάνω χρονική περίοδο υπογεγραμμένο και σφραγισμένο από τον υπεύθυνο λογιστή.

Στ. Οικονομικές Καταστάσεις των δύο τελευταίων κλεισμένων χρήσεων.

3. Δικαιολογητικά και στοιχεία τεκμηρίωσης της υλοποίησης και ολοκλήρωσης του επενδυτικού σχεδίου. Υποβάλλονται από τον Φορέα του Επενδυτικού Σχεδίου τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

α. Αποδεικτικά στοιχεία συμμόρφωσης με τα πολιτιστικά κριτήρια. Αναφορικά με τα πολιτισμικά κριτήρια που σχετίζονται με το περιεχόμενο και το θέμα του οπτικοακουστικού έργου (π.χ. διάλογοι στα Ελληνικά, ανάδειξη φυσικών τοπίων, εκτύλιξη σεναρίου στην Ελλάδα κ.λπ.) παραδίδεται ενδεικτικό οπτικοακουστικό υλικό του έργου (μέσο παράδοσης ο σκληρός δίσκος usb

3.0) με επεξηγητικό κείμενο τεκμηρίωσης και επεξήγησης περί του πώς, από το περιεχόμενο του οπτικοακουστικού υλικού, προκύπτει και τεκμηριώνεται η πλήρωση πολιτισμικών κριτηρίων.

β. Ο τελικός κατάλογος των εργαζομένων στην παραγωγή. Ο κατάλογος των εργαζομένων πρέπει να συνοδεύεται από τα ακόλουθα σχετικά νόμιμα δικαιολογητικά στοιχεία απασχόλησης:

1. Ονομαστική κατάσταση καλλιτεχνικού, τεχνικού και διοικητικού προσωπικού που εργάστηκαν για το συγκεκριμένο έργο, καθώς και βεβαίωση του αρμόδιου Φορέα Ασφάλισης ότι για το σύνολο των αποδοχών τους έχουν καταβληθεί οι ανάλογες ασφαλιστικές εισφορές όπως ορίζει ο νόμος.

2. Κατάσταση της Επιθεώρησης Εργασίας για το απασχολούμενο προσωπικό.

3. Αναλυτικές Περιοδικές Δηλώσεις που έχουν υποβληθεί στον αρμόδιο Ασφαλιστικό Φορέα από την έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης.

4. Υπεύθυνη Δήλωση φορέα του επενδυτικού σχεδίου, νομίμως υπογεγραμμένη από το νόμιμο εκπρόσωπο αυτού με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής του, στην οποία να βεβαιώνει ότι το προσωπικό που εργάσθηκε στη παραγωγή πληροί τις προϋποθέσεις της ισχύουσας ομοθεσίας, καθώς και ότι έχουν εξοφληθεί οι οικονομικές του υποχρεώσεις απέναντι στο καλλιτεχνικό, διοικητικό, τεχνικό και λοιπό προσωπικό και έχουν καταβληθεί οι αναλογούντες φόροι και οι ασφαλιστικές εισφορές εντός των χρονικών πλαισίων που ορίζονται στην κείμενη νομοθεσία.

5. Υπεύθυνη Δήλωση φορέα του επενδυτικού σχεδίου νομίμως υπογεγραμμένη από το νόμιμο εκπρόσωπο αυτού με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής του, στην οποία να βεβαιώνει ότι το προσωπικό που εργάστηκε στην παραγωγή δεν αποτελεί μόνιμο τακτικό προσωπικό που απασχολείται στην επιχείρηση του φορέα της επένδυσης.

6. Σε περίπτωση κατά την οποία το απασχολούμενο στην παραγωγή του ενισχυόμενου οπτικοακουστικού έργου προσωπικό αποτελεί τακτικό προσωπικό της επιχείρησης του Παραγωγού ή/και του Εκτελεστή Παραγωγής, τότε υποβάλλονται (α) αναλυτικά time sheets από τα οποία να προκύπτει η ωριαία απασχόληση του τακτικού προσωπικού στην παραγωγική διαδικασία του επενδυτικού σχεδίου, το αντικείμενο της απασχόλησης και το μέρος του καταβαλλόμενου μισθού του Εργαζομένου που αντιστοιχεί στην ως άνω απασχόληση (β) υπεύθυνη δήλωση νομίμως υπογεγραμμένη από το νόμιμο εκπρόσωπο αυτού με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής του, στην οποία βεβαιώνεται η ακρίβεια των ως άνω υποβαλλομένων time-sheets.

γ. Το τελικό πρόγραμμα των εργασιών στο οποίο απεικονίζεται όλα τα στάδια ανάπτυξης ενός ψηφιακού παιχνιδιού (pre-alpha, alpha, beta κ.ά.) Επισυνάπτονται επίσης:

Ενδεικτικό οπτικοακουστικό υλικό του έργου, όπως στιγμιότυπα (screenshots) και βίντεο από τις διαφορετικά στάδια ανάπτυξης του παιχνιδιού (μέσο παράδοσης ο σκληρός δίσκος usb 3.0).

δ. Τα εκδοθέντα τιμολόγια ως προς την εκτέλεση των επιλέξιμων δαπανών, φέροντα τα στοιχεία και τη σφραγίδα που προβλέπεται στην ενότητα Β.1. του Παραρτήματος 2 με τα αποδεικτικά στοιχεία εξόφλησής τους. Σε περίπτωση που χρησιμοποιείται Εκτελεστής Παραγωγής, και σε περίπτωση που, στο πλαίσιο υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου, χρησιμοποιείται από τον Εκτελεστή Παραγωγής προϋφιστάμενος ιδιοχρησιμοποιούμενος εξοπλισμός, το σχετικό κόστος/δαπάνη εξοπλισμού, θα πρέπει απεικονίζεται σε ξεχωριστό εκδοθέν τιμολόγιο από τον Εκτελεστή Παραγωγής προς τον Παραγωγό.

Αποδείξεις λιανικής πώλησης ως προς την εκτέλεση επιλέξιμων δαπανών αναγνωρίζονται έως ποσοστού 0,005 του συνόλου των πραγματοποιηθέντων επιλέξιμων δαπανών.

ε. Υπεύθυνη Δήλωση του φορέα του επενδυτικού σχεδίου ότι τα υποβληθέντα στοιχεία είναι αληθή.

στ. τελική έκθεση ορκωτού λογιστή, η δαπάνη της οποίας βαρύνει το δικαιούχο.

ζ. Τεχνική περιγραφή του επενδυτικού έργου που έχει υλοποιηθεί μέχρι το χρόνο υποβολής του αιτήματος ελέγχου, υπογεγραμμένη από τον εκπρόσωπο του φορέα.

Ειδικώς αναφέρονται, σε διακριτό σημείο, οι αποκλίσεις από το αρχικό εγκεκριμένο επενδυτικό σχέδιο καθώς και οι νόμιμες τροποποιήσεις που τυχόν επήλθαν, σύμφωνα με το άρθρο 9 της παρούσας προκήρυξης, με αναλυτική αναφορά στο περιεχόμενο και την έκταση των τροποποιήσεων που έλαβαν χώρα.

η. Σε περίπτωση ληφθείσας κρατικής ενίσχυσης υποβάλλονται όλα τα σχετικά δικαιολογητικά από τα οποία προκύπτει ο Φορέας της ληφθείσας Κρατικής Ενίσχυσης και το ποσό της ενίσχυσης.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5: Δικαιολογητικά καταβολής ενισχύσεων Καθεστώτος του ν. 4487/2017

Α. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ

Υποβάλλονται τα ακόλουθα στοιχεία και δικαιολογητικά εκ μέρους του Φορέα του επενδυτικού σχεδίου και αφορούν αποκλειστικά και μόνο τον ορισθέντα ως δικαιούχο της ενίσχυσης:

1. Βεβαίωση Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ. περί:

 • Τροποποιήσεων του καταστατικού
 • Μη λύσης της εταιρείας και θέσης σε εκκαθάριση
 • Μη θέσης σε αναγκαστική διαχείριση ή ειδική εκκαθάριση

2. Πιστοποιητικό από το Μητρώο Πτωχεύσεων του αρμοδίου Πρωτοδικείου περί:

 • μη πτώχευσης/μη αίτησης για να κηρυχθεί η εταιρεία σε κατάσταση πτώχευσης,
 • μη θέσης σε διαδικασία συνδιαλλαγής/ εξυγίανσης, μη αίτησης για να κηρυχθεί η εταιρεία σε διαδικασία συνδιαλλαγής/εξυγίανσης.

3. Φορολογική ενημερότητα για είσπραξη χρημάτων από το δημόσιο (φορείς Κεντρικής Κυβέρνησης) σε δύο (2) αντίγραφα.

4. Ασφαλιστική ενημερότητα για είσπραξη χρημάτων από το δημόσιο σε δύο (2) αντίγραφα.

5. Υπεύθυνη Δήλωση, εκ μέρους του Δικαιούχου της Ενίσχυσης, υπογεγραμμένη από τον νόμιμο εκπρόσωπο ή άλλο αρμοδίως εξουσιοδοτημένο προς τούτο πρόσωπο, η οποία να φέρει θεώρηση του γνησίου της υπογραφής του υπογράφοντος στην οποία να δηλώνεται ο αριθμός λογαριασμού (IBAN) της δικαιούχου επιχείρησης στον οποίο θα πραγματοποιηθεί η καταβολή της επιχορήγησης.

6. Βεβαίωση Τραπέζης με το IBAN του εταιρικού λογαριασμού ή αντίγραφο φύλλου κίνησης εταιρικού λογαριασμού (εφόσον αναγράφεται ΙΒΑΝ, επωνυμία και ΑΦΜ δικαιούχου), με υπογραφή αρμοδίου υπαλλήλου και σφραγίδα αντίστοιχου υποκαταστήματος.

Β. Σε περίπτωση εκχώρησης της απαίτησης του ποσού της επιχορήγησης σε τραπεζικά ιδρύματα της ημεδαπής, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 33 παρ. 2 του ν. 4487/2017, προσκομίζονται από τον Φορέα της Επένδυσης πλέον των προβλεπόμενων στο παρόν Παράρτημα δικαιολογητικών και τα ακόλουθα: - Αντίγραφο Σύμβασης Εκχώρησης - Βεβαίωση Τραπέζης στην οποία θα αναγράφεται το ισχύον υπόλοιπο του δανείου για το οποίο υφίσταται σύμβαση εκχώρησης της επιχορήγησης και το IBAN του λογαριασμού στον οποίο θα πραγματοποιηθεί η καταβολή της επιχορήγησης.

Γ. Στην περίπτωση που δικαιούχος έχει ορισθεί η Αλλοδαπή Παραγωγός, υποβάλλονται από την Εκτελέστρια Παραγωγής, για λογαριασμό της Δικαιούχου Αλλοδαπής Παραγωγού, τα αντίστοιχα στοιχεία και δηλώσεις, σύμφωνα με το δίκαιο της έδρας της Αλλοδαπής Παραγωγού. Ειδικά ως προς τα ισοδύναμα των στοιχείων 1-4, μπορεί να υποβληθεί, πιστοποιητικό για το καλώς έχειν (good standing) της χώρας προέλευσης διά του οποίου πιστοποιείται ότι η Αλλοδαπή Παραγωγός εξακολουθεί να υφίσταται, και πιστοποιείται η μη υπαγωγή της Αλλοδαπής Παραγωγού σε Πτώχευση, Εκκαθάριση, Λύση, Αναγκαστική Διαχείριση ή άλλη αντίστοιχη διαδικασία όπως προβλέπεται κατά το δίκαιο της έδρας της εταιρείας, ή εφόσον δεν προβλέπεται η έκδοση τέτοιας βεβαίωσης, Υπεύθυνη Δήλωση του νομίμου εκπροσώπου της.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 28 Μαρτίου 2019

Οι Υφυπουργοί

Οικονομίας  και Ανάπτυξης ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ

Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης  ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΚΡΕΤΣΟΣ

 

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!