Οικονομικές Ειδήσεις

Βουλή Τροπολογία για τα πιστωτικά υπόλοιπα παρακρατούμενων φόρων πιστωτικών ιδρυμάτων

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ - ΠΡΟΣΘΗΚΗ Του Υπουργείου Οικονομικών στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης

με τίτλο:

«Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία (ΕΕ) 2016/943 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 8ης Ιουνίου 2016 σχετικά με την προστασία της τεχνογνωσίας και των επιχειρηματικών πληροφοριών που δεν έχουν αποκαλυφθεί (εμπορικό απόρρητο) από την παράνομη απόκτηση, χρήση και αποκάλυψή τους (EEL 157 της 15.06.2016). Μέτρα για την επιτάχυνση του έργου του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης και άλλες διατάξεις.»

Αρ. τροπολογίας: 2059/54 27.3.2019

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Άρθρο ...

Με τις προτεινόμενες διατάξεις αποσαφηνίζεται η εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 12 του ν. 2238/1994 (Α’ 151), ενόψει της πρόσφατης νομολογίας του Συμβουλίου Επικρατείας ως προς την αυτοτελή φορολόγηση τόκων ομολόγων που κατέχουν πιστωτικά ιδρύματα.

Με μεταστροφή της παλαιότερης νομολογίας του, το Συμβούλιο Επικρατείας έκρινε ότι τυχόν πιστωτικά υπόλοιπα δεν επιστρέφονται. Εντούτοις, δυνάμει της προγενέστερης νομολογίας των διοικητικών Εφετείων και του ίδιου του Συμβουλίου Επικρατείας (κατά τα έτη 2014, 2015) είχε ήδη λάβει χώρα επιστροφή τέτοιων πιστωτικών υπολοίπων από τη φορολογική διοίκηση στα πιστωτικά ιδρύματα. Με τις προτεινόμενες διατάξεις αντιμετωπίζεται το ζήτημα και ειδικότερα, με την παρ. 1 προβλέπεται ρητά ότι τα πιστωτικά υπόλοιπα που προέκυψαν από τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος οικονομικών ετών 2009, 2011, 2012 και 2013 των πιστωτικών ιδρυμάτων, κατά το μέρος που οφείλονται σε φόρο που παρακρατήθηκε δυνάμει των διατάξεων της παρ. 8 του άρθρου 12 του ν. 2238/1994 δεν επιστρέφονται κατά τη χρήση που προέκυψαν αλλά μπορούν να συμψηφιστούν, όταν προκύψει φόρος εισοδήματος και κατά το μέρος που ο φόρος επαρκεί για το σκοπό του συμψηφισμού αυτού και μέχρι ολοσχερούς συμψηφισμού τους. Προκειμένου δε να αντιμετωπιστεί η περίπτωση όπου πιστωτικά υπόλοιπα επιστράφηκαν ήδη στις τράπεζες δυνάμει τελεσίδικων δικαστικών αποφάσεων, ανεξάρτητα αν έχουν ήδη εκδοθεί αμετάκλητες αποφάσεις που απορρίπτουν την επιστροφή αυτή, προβλέπεται ρητά αναγνώριση της υποχρέωσης απόδοσής τους στο Ελληνικό Δημόσιο με την ίδια ως άνω διαδικασία (όταν και στο μέτρο που υπάρξει φόρος εισοδήματος). Προβλέπεται ο κατά προτεραιότητα συμψηφισμός πιστωτικών ή επιστραφέντων ποσών φόρων προγενέστερου έτους έναντι αυτών μεταγενέστερου. Αυτονόητο ότι η διάταξη δεν καταλαμβάνει περιπτώσεις όπου η επιστροφή πιστωτικών υπολοίπων πραγματοποιήθηκε δυνάμει αμετάκλητων αποφάσεων, καθώς στην περίπτωση αυτή ισχύει το δεδικασμένο. Είναι, επίσης, αυτονόητο ότι η παραγραφή των σχετικών αξιώσεων των πιστωτικών ιδρυμάτων αρχίζει από την ημερομηνία κατά την οποία θα υφίσταται οφειλόμενος φόρος εισοδήματος προς συμψηφισμό κατά τα ανωτέρω και θα αφορά το εκάστοτε δυνάμενο να συμψηφισθεί με τον φόρο ποσό.

Με την παρ. 2, προκειμένου να αποφευχθεί ερμηνευτικό ζήτημα εφαρμογής της νομολογίας του ΣτΕ και στις διατάξεις του ν. 4046/2012 (Α'28), οι οποίες προβλέπουν τον 5ετή συμψηφισμό χωρίς να καθορίζουν ρητά τη δυνατότητα επιστροφής ή όχι των τυχόν πιστωτικών υπολοίπων, κρίνεται σκόπιμο να δοθεί μεγαλύτερος χρόνος συμψηφισμού ειδικά για τα πιστωτικά υπόλοιπα που εμπίπτουν στο ρυθμιστικό πεδίο της παρ. 6 του άρθρου 3 του ν. 4046/2012 (δηλ. των οικονομικών ετών 2011, 2012 και 2013 - φορολογικά έτη 2010, 2011 και 2012, για τα οποία δεν υφίσταται νομολογία του ΣτΕ ) ορίζοντας ότι ειδικά για την συγκεκριμένη κατηγορία, ο συμψηφισμός επιτρέπεται να πραγματοποιηθεί ισόποσα εντός 10 ετών με κάθε είδους φορολογικές υποχρεώσεις. Η εφαρμογή της ρύθμισης ξεκινά από 1.1.2020 προκειμένου να μην επέλθουν δημοσιονομικές επιπτώσεις στο τρέχον έτος. Η προθεσμία των 10 ετών είναι αποκλειστική. Η ρύθμιση καταλαμβάνει κάθε εκκρεμή υπόθεση είτε αυτή βρίσκεται στη φορολογική διοίκηση είτε ενώπιον της δικαιοσύνης.

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο ...

Πιστωτικά υπόλοιπα παρακρατούμενων φόρων πιστωτικών ιδρυμάτων

1. Τα πιστωτικά υπόλοιπα που προέκυψαν από τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος οικονομικών ετών 2009, 2011, 2012 και 2013 των πιστωτικών ιδρυμάτων, κατά το μέρος που οφείλονται σε φόρο που έχει παρακρατηθεί κατά τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 12 του ν.2238/1994 (ΑΊ51) και για τα οποία δήμιου ργήθη καν διαφορές που εκκρεμούν ενώπιον των δικαστηρίων, συμψηφίζονται κατά προτεραιότητα όταν προκύψει φόρος εισοδήματος και κατά το μέρος που ο φόρος αυτός επαρκεί για το σκοπό του ως άνω συμψηφισμού.

Για τυχόν ποσά πιστωτικών υπολοίπων που έχουν ήδη επιστραφεί από τη φορολογική αρχή δυνάμει τελεσίδικων δικαστικών αποφάσεων γεννάται υποχρέωση απόδοσης στο Ελληνικό Δημόσιο, όταν και κατά το μέρος που προκύψει φόρος εισοδήματος, προστιθέμενο, το μέρος αυτό, στα προς συμψηφισμό πιστωτικά υπόλοιπα του προηγούμενου εδαφίου.

Πιστωτικά υπόλοιπα ή επιστραφέντα ποσά φόρων προγενέστερου έτους συμψηφίζονται κατά προτεραιότητα έναντι αυτών μεταγενέστερου έτους.

2. α. Στο τέλος της παρ. 6 του άρθρου 3 του ν. 4046/2012 (Α'28) προστίθεται εδάφιο ως εξής:

«Τυχόν πιστωτικό υπόλοιπο που προέκυψε από Τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος οικονομικών ετών 2011,2012 και 2013 και δεν συμψηφίστηκε εντός των πέντε (5) ετών, συμψηφίζεται σε ισόποσες δόσεις εντός δέκα (10) ετών με οποιοσδήποτε φύσεως φορολογικές υποχρεώσεις των τραπεζών, αρχής γενομένης από 1.1.2020. ».

β. Η ρύθμιση του προηγούμενου εδαφίου εφαρμόζεται επί υποθέσεων για τις οποίες έχουν υποβληθεί αρχικές και τροποποιητικές δηλώσεις ενώπιον της φορολογικής αρχής και δεν έχουν εξετασθεί, καθώς και επί εκκρεμών υποθέσεων κατά την έννοια του δεύτερου και τρίτου εδαφίου της παρ. 2 του άρθρου 49 του ν.4509/2017 (Α'201).

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!