Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Αποφάσεις - Εγκύκλιοι

Ε. 2042/2019 Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 34 του ν. 4599/2019, ΦΕΚ Α'40/4-3-2019 (τροποποίηση διατάξεων του τέταρτου κεφαλαίου του ν. 4307/2014 που ρυθμίζουν τη διαδικασία ειδικής διαχείρισης)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΑΔΕ
Ανεξάρτητη Αρχή
Δημοσίων Εσόδων
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ
ΤΜΗΜΑ Ε'
Ταχ. Δ/νση:Πανεπιστημίου 20
Ταχ. Κώδικας:10672, Αθήνα
Τηλέφωνο:210 3614303, 3613274
Fax:2103635077
E-mail:d16director.esoda@1989.syzefxis.gov.gr
Url:www.aade.gr

ΑΔΑ: ΩΑΞ846ΜΠ3Ζ-ΩΦΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Αθήνα, 13 Μαρτίου 2019

Ε. 2042

ΠΡΟΣ: Ως πίνακα διανομής

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 34 του ν. 4599/2019, ΦΕΚ Α'40/4-3-2019 (τροποποίηση διατάξεων του τέταρτου κεφαλαίου του ν. 4307/2014 που ρυθμίζουν τη διαδικασία ειδικής διαχείρισης)

Σας κοινοποιούμε συνημμένα τις διατάξεις του άρθρου 34 του ν. 4599/2019 («Δοκιμασία προσόντων και συμπεριφοράς υποψήφιων οδηγών και οδηγών για τη χορήγηση αδειών οδήγησης οχημάτων, άλλες διατάξεις για τις άδειες οδήγησης και λοιπές διατάξεις», ΦΕΚ Α'40/4-3-2019), με το οποίο τροποποιήθηκαν τα άρθρα 69, 72 και 75 του τέταρτου κεφαλαίου («Εκτακτη διαδικασία ειδικής διαχείρισης») του ν. 4307/2014 (ΦΕΚ Α' 246) και ρυθμίστηκε το πεδίο εφαρμογής των ως άνω τροποποιήσεων.

Ειδικότερα:

1. Με την παράγραφο 1 του άρθρου 34 του ν. 4599/2019 αντικαταστάθηκε η παράγραφος 3 του άρθρου 69 του ν. 4307/2014 (περί ορισμού ειδικού διαχειριστή).

Με τις νέες διατάξεις αυξήθηκε η χρονική διάρκεια της διαδικασίας ειδικής διαχείρισης και του λειτουργήματος του ειδικού διαχειριστή, ανεξαρτήτως αντικατάστασης ή μη αυτού, από δώδεκα (12) μήνες, όπως ίσχυε, σε δεκαοκτώ (18) μήνες από τη δημοσίευση της απόφασης υπαγωγής στη διαδικασία, με δυνατότητα παράτασης έξι (6) επιπλέον μηνών από το αρμόδιο για την εκδίκαση της αίτησης υπαγωγής Μονομελές Πρωτοδικείο.

Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 76 του ν. 4307/2014, σε περίπτωση που δεν έχει ολοκληρωθεί εντός της ανωτέρω προθεσμίας η διαδικασία μεταβίβασης τουλάχιστον του 90% του συνόλου του ενεργητικού της εταιρίας (ως λογιστική αξία), ούτε εκκρεμεί η μεταβίβαση αυτού (οπότε η διαδικασία ειδικής διαχείρισης παρατείνεται αυτοδίκαια, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην ίδια παράγραφο), η διαδικασία ειδικής διαχείρισης θεωρείται ότι έχει λήξει και ο ειδικός διαχειριστής υποχρεούται να υποβάλει αίτηση πτώχευσης της επιχείρησης ή, σε περίπτωση που εκκρεμεί ήδη αίτηση πτώχευσης (η εξέταση της οποίας είχε ανασταλεί λόγω υποβολής της αίτησης υπαγωγής στη διαδικασία, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 70 του ν. 4307/2014) προχωρεί η εξέταση αυτής.

2. Με την παράγραφο 2 του άρθρου 34 του ν. 4599/2019 προστέθηκε στο άρθρο 72 του ν. 4307/2014 (περί των συνεπειών αποδοχής από το δικαστήριο της αίτησης υπαγωγής στη διαδικασία ειδικής διαχείρισης) παράγραφος 4, με την οποία προβλέπεται η δυνατότητα του ειδικού διαχειριστή να ανταλλάσσει ακίνητα της υπό ειδική διαχείριση επιχείρησης με ακίνητα τρίτων ίσης αξίας.

Η αξία των ανταλλασσόμενων ακινήτων προσδιορίζεται με έκθεση εκτίμησης δύο (2) πιστοποιημένων εκτιμητών εγγεγραμμένων στο Μητρώο του Υπουργείου Οικονομικών.

3. Με την παράγραφο 3 του άρθρου 34 του ν. 4599/2019 προστέθηκε στην παρ. 5 του άρθρου 75 του ν. 4307/2014 (περί της διαδικασίας μεταβίβασης του ενεργητικού της επιχείρησης από τον ειδικό διαχειριστή) δεύτερο εδάφιο, που ορίζει ότι η υπό ειδική διαχείριση επιχείρηση απαλλάσσεται από την υποχρέωση να προσκομίσει αποδεικτικό ενημερότητας της φορολογικής διοίκησης και ασφαλιστική ενημερότητα για τη σύναψη της σύμβασης μεταβίβασης, για τη λήψη δανείων, πιστοδοτήσεων και χρηματοδοτήσεων οποιασδήποτε μορφής, καθώς και για κάθε άλλη συναλλαγή με το Δημόσιο, καθ' όλη τη διάρκεια της ειδικής διαχείρισης.

4. Οι ως άνω τροποποιήσεις του ν. 4307/2014 από τον ν. 4599/2019 ισχύουν από τη δημοσίευση του τελευταίου, ήτοι από 4/3/2019 (βλ. άρθρο 53 του ν. 4599/2019), εφαρμόζονται δε και σε επιχειρήσεις που έχουν υπαχθεί σε καθεστώς ειδικής διαχείρισης πριν από την ανωτέρω ημερομηνία (4/3/2019), δηλαδή σε εκκρεμείς διαδικασίες (βλ. παράγραφο 4 του άρθρου 34 του ν. 4599/2019).

Συν: Απόσπασμα του ΦΕΚ Α' 40/4-3-2019: διατάξεις των άρθρων 34 και 53 (έναρξη ισχύος) του ν. 4599/2019 : 4 σελίδες

Ο Διοικητής της Α.Α.Δ.Ε. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!