Κεφάλαιο

Α.1088/2019 Συγκρότηση συνεργείου υπερωριακής εργασίας υπαλλήλων στη Διεύθυνση Εφαρμογής Φορολογίας Κεφαλαίου & Περιουσιολογίου για το χρονικό διάστημα από 01-03-2019 μέχρι 30-4-2019.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΑΔΕ
Ανεξάρτητη Αρχή
Δημοσίων Εσόδων
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
& ΠΕΡΙΟΥΣΙΟΛΟΓΙΟΥ
ΤΜΗΜΑ Α'
Ταχ. Δ/νση:Καρ.Σερβίας 8
Ταχ. Κώδικας:101 84 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες:
Τηλέφωνο:210 33 75 878
Fax:210 33 75 834
E-Mail:defk.a@aade.gr
Url:www.aade.gr

ΑΔΑ: Ψ9ΚΝ46ΜΠ3Ζ-ΦΔΨ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Αθήνα, 13 Μαρτίου 2019

Αριθ. Πρωτ.: Α.1088

ΘΕΜΑ: Συγκρότηση συνεργείου υπερωριακής εργασίας υπαλλήλων στη Διεύθυνση Εφαρμογής Φορολογίας Κεφαλαίου & Περιουσιολογίου για το χρονικό διάστημα από 0103-2019 μέχρι 30-4-2019.

ΑΠΟΦΑΣΗ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Κεφαλαίου Α'(άρθρα 1-43) του πρώτου μέρους του ν.4389/2016 (Α 94) «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις», όπως ισχύουν.

2. Την Δ.ΟΡΓ.Α 1036960/22-3-2017 Απόφαση του Διοικητή Α.Α.Δ.Ε. «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων Α.Α.Δ.Ε.» (ΦΕΚ Β7968).

3. Τις διατάξεις του Π.Δ. 111/2014 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών» (Φ.Ε.Κ. Α' 178), σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 16 του ν.3205/2016 (ΦΕΚ Α'94), όπως ισχύουν.

4. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο 1 του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/2005).

5. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν.4354/2015 (ΦΕΚ Α'176) σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 16 του ν.3205/2003 (ΦΕΚ Α'297), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

6. Την 2/1757/0026/10-1-2017 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Καθορισμός δικαιολογητικών για την καταβολή αποζημίωσης για υπερωριακή, νυχτερινή, Κυριακών και εξαιρέσιμων ημερών εργασία» ( ΦΕΚ Β'17).

7. Την ΔΠΔΑ ΑΑΔΕ Α 1013895 ΕΞ2019 απόφαση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. με θέμα: "Καθορισμός απογευματινής υπερωριακής απασχόλησης εργασίμων ημερών, πέραν των ωρών υποχρεωτικής εργασίας, καθώς και νυχτερινής εργασίας και εξαιρέσιμων, για το προσωπικό που υπηρετεί στη Γενική Διεύθυνση Φορολογικής Διοίκησης της Α.Α.Δ.Ε., για το Α'εξάμηνο 2019" (ΦΕΚ Β' 538).

8. Την Γ.Δ.Φ.Δ. 1028705 ΕΞ 2019/25-02-2019 απόφαση καθορισμού υπερωριακής απασχόλησης για το προσωπικό που υπηρετεί στις υπηρεσίες της Γενικής Δ/νσης Φορολογικής Διοίκησης για το Α'εξάμηνο 2019 του Γενικού Διευθυντή Φορολογικής Διοίκησης.

9. Την Α.1087/12-3-2019 απόφαση της Διεύθυνση Εφαρμογής Φορολογίας Κεφαλαίου και Περιουσιολογίου περί του καθορισμού υπερωριακής απασχόλησης για το προσωπικό που υπηρετεί στη ΔΕΦΚ&Π, για το Α'εξάμηνο του 2019.

10. Την Δ.Π.Δ.Α.Α.Α.Δ.Ε.Α. 1009772 ΕΞ 2019/21-01-2019 απόφαση δέσμευσης πίστωσης στον Ε.Φ. 1023-801-0000000 Λογ/σμος 2120201001, οικ.έτους 2019, για την κάλυψη δαπάνης για υπερωριακή απασχόληση κατά το Α' εξάμηνο 2019, των υπαλλήλων που υπηρετούν στις Διευθύνσεις της Κεντρικής Υπηρεσίας της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης.

11. Το άρθρο 176, παράγραφος 1 του Ν. 4261/2014, το οποίο δίνει τη δυνατότητα διανομής του συνόλου των υπερωριών εντός του τρέχοντος εξαμήνου του έτους για κάθε υπάλληλο.

12. Τις υπάρχουσες αυξημένες υπηρεσιακές ανάγκες.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Α. Συγκροτούμε συνεργείο υπερωριακής εργασίας υπαλλήλων στη Διεύθυνση Εφαρμογής Φορολογίας Κεφαλαίου & Περιουσιολογίου, για το χρονικό διάστημα από 1-3-2019 μέχρι 30-42019, και ορίζουμε όπως στο συνεργείο αυτό συμμετέχουν οι παρακάτω υπάλληλοι ως εξής:

Α/Α ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΤΟΥ ΕΠΩΝΥΜΟ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΟΝΟΜΑ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΟ ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΒΑΘΜΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΛΑΔΟΣ ΩΡΕΣ ΓΙΑ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΜΗΝΟΣ ΜΑΡΤΙΟΥ ΩΡΕΣ ΓΙΑ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΜΗΝΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ
1 260059 ΜΕΝΟΥΝΟΥ ΜΑΡΙΑ 17 Α ΠΕ ΕΦΟΡΙΑΚΟΣ 12 11
2 395343 ΑΓΓΕΛΟΥ ΜΑΡΙΑ 12 Α ΔΕ ΕΦΟΡΙΑΚΟΣ 13 14
3 248971 ΑΔΑΜ-ΚΟΛΛΙΑ ΑΝΝΑ 17 Α ΠΕ ΕΦΟΡΙΑΚΟΣ 13 14
4 405613 ΒΑΣΙΛΑΝΤΩΝΑΚΗ ΦΩΤΕΙΝΗ 9 Α ΠΕ ΕΦΟΡΙΑΚΟΣ 13 14
5 405688 ΓΕΩΡΓΟΥΤΣΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ 9 Α ΠΕ ΕΦΟΡΙΑΚΟΣ 13 14
6 410555 ΔΕΜΕΝΕΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΟΥΛΙΑ 4 Β ΔΕ ΕΦΟΡΙΑΚΟΣ 13 14
7 395657 ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΠΕΡΣΕΦΟΝΗ 17 Α ΤΕ ΕΦΟΡΙΑΚΟΣ 13 14
8 365387 ΔΟΥΡΗ ΧΡΥΣΑΝΘΗ 12 Α ΠΕ ΕΦΟΡΙΑΚΟΣ 13 14
9 521997 ΚΟΛΟΒΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 3 Β ΠΕ ΕΦΟΡΙΑΚΟΣ 13 14
10 405860 ΚΟΥΒΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 9 Α ΠΕ ΕΦΟΡΙΑΚΟΣ 13 14
11 245670 ΛΟΥΚΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 17 Α ΠΕ ΕΦΟΡΙΑΚΟΣ 13 14
12 333021 ΜΑΚΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 16 Α ΤΕ ΕΦΟΡΙΑΚΟΣ 13 14
13 293266 ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ 10 Α ΔΕ ΕΦΟΡΙΑΚΟΣ 13 14
14 528182 ΜΠΑΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 3 Γ ΠΕ ΕΦΟΡΙΑΚΟΣ 13 14
15 308494 ΜΠΟΥΜΠΑΡΗ ΑΣΠΑΣΙΑ 10 Α ΔΕ ΕΦΟΡΙΑΚΟΣ 14 13
16 305631 ΝΙΚΟΛΑΚΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 11 Α ΔΕ ΕΦΟΡΙΑΚΟΣ 14 13
17 517102 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΔΡΟΣΟΥΛΑ 4 Α ΠΕ ΕΦΟΡΙΑΚΟΣ 14 13
18 247940 ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΣΠΑΣΙΑ 17 Α ΠΕ ΕΦΟΡΙΑΚΟΣ 14 13
19 364901 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ 13 Α ΠΕ ΕΦΟΡΙΑΚΟΣ 14 13
20 338012 ΠΑΧΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 17 Α ΠΕ ΕΦΟΡΙΑΚΟΣ 14 13
21 349944 ΠΙΠΕΡΑ ΜΑΡΙΑ 9 Α ΤΕ ΕΦΟΡΙΑΚΟΣ 14 13
22 394981 ΣΚΛΑΒΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 12 Α ΔΕ ΕΦΟΡΙΑΚΟΣ 14 13
23 521492 ΣΚΟΚΟΥ ΙΩΑΝΝΑ 3 Α ΠΕ ΕΦΟΡΙΑΚΟΣ 14 13
24 364935 ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 15 Α ΠΕ ΕΦΟΡΙΑΚΟΣ 14 13
25 289868 ΤΙΓΚΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 15 Α ΠΕ ΕΦΟΡΙΑΚΟΣ 14 13
26 308510 ΤΣΙΑΝΑΚΑ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ 10 Α ΔΕ ΕΦΟΡΙΑΚΟΣ 14 13
27 473660 ΧΑΪΚΑΛΗ ΔΙΟΝΥΣΙΑ 3 Β ΠΕ ΕΦΟΡΙΑΚΟΣ 14 13
  ΣΥΝΟΛΟ 363 362

Η παραπάνω υπερωριακή εργασία θα παρέχεται μετά το πέρας του κανονικού ωραρίου και ως τις 22:00 και δεν θα ξεπεράσουν για τον κάθε υπάλληλο τις ώρες που προβλέπονται από το ν.4354/2015 και στο σύνολο τις ώρες που προβλέπει η απόφαση Γ.Δ.Φ.Δ. 1028705 ΕΞ 2019/2502-2019 του Γενικού Διευθυντή Φορολογικής Διοίκησης περί της κατανομής ωρών υπερωριακής απασχόλησης.

Η δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις προϋπολογισμού εξόδων της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) με Ειδικό Φορέα 1023-801-0000000, Λογ/σμος 2120201001, οικ.έτους 2019.

Με εντολή Διοικητή Α.Α.Δ.Ε. ΜΑΡΙΑ Η. ΜΕΝΟΥΝΟΥ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!