Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Φορολογία εισοδήματος

Βουλή Τροπολογία για τη μείωση του συντελεστή φορολόγησης μερισμάτων

Με τροπολογία που κατατέθηκε στη Βουλή στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου "Πολιτισμού και Αθλητισμού" με τίτλο "Επιτροπή επαγγελματικού αθλητισμού και άλλες διατάξεις" μειώνεται ο φόρος που επιβάλλεται στο εισόδημα από μερίσματα που αποκτούν τα φυσικά πρόσωπα και αντίστοιχα ο συντελεστής παρακράτησης φόρου στο εισόδημα από μερίσματα που αποκτούν τα φυσικά και νομικά πρόσωπα, καθώς και οι νομικές οντότητες, από 15% σε 10% για το φορολογικό έτος 2019 και επόμενα, προκειμένου να μειωθεί η φορολογική επιβάρυνση των εν λόγω εισοδημάτων, ως κίνητρο για τις επενδύσεις.

Ακολουθούν η αιτιολογική έκθεση και οι προτεινόμενες διατάξεις.

Αιτιολογική έκθεση 

Άρθρο...

Τροποποίηση των άρθρων 40 και 64 του ν. 4172/2013

Με τις προτεινόμενες διατάξεις των παρ. 1 έως και 3 μειώνεται ο φόρος που επιβάλλεται στο εισόδημα από μερίσματα που αποκτούν τα φυσικά πρόσωπα και αντίστοιχα ο συντελεστής παρακράτησης φόρου στο εισόδημα από μερίσματα που αποκτούν τα φυσικά και νομικά πρόσωπα, καθώς και οι νομικές οντότητες, από 15% σε 10% για το φορολογικό έτος 2019 και επόμενα, προκειμένου να μειωθεί η φορολογική επιβάρυνση των εν λόγω εισοδημάτων, ως κίνητρο για τις επενδύσεις.

Προτεινόμενες διατάξεις

Τροποποίηση των άρθρων 40 και 64 του ν. 4172/2013

1. Η παρ. 1 του άρθρου 40 του ν. 4172/2013 (Α’ 167) αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Τα μερίσματα φορολογούνται με συντελεστή δέκα τοις εκατό (10%).».

2. Η περίπτ. α) της παρ. 1 του άρθρου 64 του ν. 4172/2013 αντικαθίσταται ως εξής:

«α) για μερίσματα δέκα τοις εκατό (10%),».

3. Οι διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων έχουν εφαρμογή για τα εισοδήματα που αποκτώνται κατά τα φορολογικά έτη που αρχίζουν από την 1.1.2019 και μετά.

Διαβάστε την τροπολογία όπως κατατέθηκε εδώ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!