Αποφάσεις - Εγκύκλιοι

ΔΤΔ Α 1032041 ΕΞ 2019 Αποχώρηση από 30/3/2019 του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση χωρίς συμφωνία και μεταβατική περίοδο - Παροχή οδηγιών για ομοιόμορφη εφαρμογή

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΑΔΕ
Ανεξάρτητη Αρχή 
Δημοσίων Εσόδων
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & ΕΦΚ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ 
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ 
ΤΜΗΜΑΤΑ Α', Β', Γ'
Ταχ. Δ/νση:Καρ. Σερβίας 10
Ταχ. Κώδικας:10184 Αθήνα
Πληροφορίες:Παράρτημα
Fax:210 6987459
E-Mail:dtd@2001.syzefxis.gov.gr
Url:www.aade.gr

ΑΔΑ: 63ΜΡ46ΜΠ3Ζ-Η7Ε

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Αθήνα, 25/02/2019

Αριθ. Πρωτ.: ΔΤΔ Α 1032041 ΕΞ 2019

ΠΡΟΣ: Ως Πίνακας Διανομής

ΘΕΜΑ: Αποχώρηση από 30/3/2019 του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση χωρίς συμφωνία και μεταβατική περίοδο - Παροχή οδηγιών για ομοιόμορφη εφαρμογή.

Τα μεσάνυχτα της Παρασκευής 29 Μαρτίου 2019 το Ηνωμένο Βασίλειο (ΗΒ), σε περίπτωση μη επίτευξης συμφωνίας, θα αποχωρήσει από την ΕΕ χωρίς μεταβατική περίοδο, και κατά συνέπεια από την ημερομηνία αυτή θα αποτελεί πλέον τρίτη χώρα και η νομοθεσία της ΕΕ θα παυσει να ισχύει και να εφαρμόζεται σε αυτό.

Σκοπός της παρούσας είναι η παροχή οδηγιών προς ενημέρωση και ομοιόμορφη εφαρμογή από όλες τις Τελωνειακές Αρχές και τους οικονομικούς φορείς, για την περίπτωση αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση στις 30.03.2019 χωρίς συμφωνία αποχώρησης και επομένως χωρίς μεταβατική περίοδο.

Στην εν λόγω περίπτωση άτακτης αποχώρησης το ΗΒ της Μεγάλης Βρετανίας και Βορείου Ιρλανδίας, των νήσων της Μάγχης και της νήσου του Μαν, αποχωρεί από την ενιαία αγορά και την τελωνειακή ένωση με τις ακόλουθες άμεσες συνέπειες :

 • το ΗΒ γίνεται «τρίτη χώρα» για τα κράτη μέλη της ΕΕ των 27 (εφεξής ΕΕ27),
 • το σύνολο του πρωτογενούς και παράγωγου δικαίου της Ένωσης παύει να εφαρμόζεται στο Ηνωμένο Βασίλειο,
 • δεν υφίσταται πλέον η ελεύθερη κυκλοφορία των εμπορευμάτων μεταξύ του Ηνωμένου Βασιλείου και των κρατών μελών της ΕΕ27,
 • απαιτούνται τελωνειακές διατυπώσεις για τη διακίνηση των εμπορευμάτων μεταξύ των δύο μερών.
 • Το ΗΒ δεν θα έχει πρόσβαση στα τελωνειακά συστήματα πληροφορικής της ΕΕ27, πλην της πρόσβασης στο NCTS ως χώρα της κοινής διαμετακόμισης1.

Κατά συνέπεια, από την παραπάνω αναφερόμενη ημερομηνία και μετά, η διακίνηση των εμπορευμάτων από τη χώρα μας και τα άλλα Κ-Μ προς το Ηνωμένο Βασίλειο και το αντίθετο, θα αντιμετωπίζεται διαδικαστικά με τον ίδιο τρόπο με τον οποίο γίνεται η διακίνηση εμπορευμάτων από και προς τρίτες χώρες, γεγονός που συνεπάγεται την υποχρεωτική πλέον τήρηση τελωνειακών διαδικασιών και διατυπώσεων για εμπορεύματα με προορισμό ή προέλευση το Ηνωμένο Βασίλειο.

ΚΑΛΥΠΤΟΜΕΝΟΙ ΤΟΜΕΙΣ

1. ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ (EORI)

Όλοι οι οικονομικοί φορείς που πραγματοποιούν διακινήσεις εμπορευμάτων από και προς το ΗΒ και είναι εγκατεστημένοι στη χώρα μας, μετά την ημερομηνία αποχώρησης του ΗΒ, οφείλουν να έχουν αριθμό EORI.

Ο αριθμός EORI είναι ένας μοναδικός αριθμός που χορηγείται από τις αρμόδιες Τελωνειακές Αρχές των Κρατών Μελών στους οικονομικούς φορείς, οι οποίοι στα πλαίσια των δραστηριοτήτων τους εμπλέκονται σε συναλλαγές που διέπονται από την τελωνειακή νομοθεσία. Από την στιγμή που χορηγείται ο αριθμός EORI σε έναν οικονομικό φορέα, ο συγκεκριμένος αυτός αριθμός θα χρησιμοποιείται από τον φορέα σε όλες τις συναλλαγές του με τις Τελωνειακές Αρχές όλων των Κρατών Μελών της Ε.Ε., ως μοναδικός αριθμός αναγνώρισης.

Ειδικότερα,

1.1 Μετά την αποχώρηση του ΗΒ τα πρόσωπα τα οποία είναι εγκατεστημένα σε ΚΜ της ΕΕ27 και τα οποία έχουν συναλλαγές με το ΗΒ, εφόσον δεν διαθέτουν ήδη αριθμό EORI, δεδομένου ότι στο εξής θα τηρούν τελωνειακές διατυπώσεις με το ΗΒ, θα πρέπει να καταχωριστούν και να αποκτήσουν αριθμό EORI στο κράτος μέλος εγκατάστασής τους.

Τα πρόσωπα αυτά μπορούν να αιτηθούν την απόκτηση αριθμού EORI υποβάλλοντας τα απαιτούμενα στοιχεία πριν από την καταληκτική ημερομηνία αποχώρησης.

1.2 Τα εγκατεστημένα στο ΗΒ πρόσωπα που δεν διαθέτουν αριθμό EORI και τα οποία από την ημερομηνία αποχώρησης συμπεριλαμβάνονται στις περιπτώσεις του άρθρου 5 του Κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμού 2015/2446 οφείλουν βάσει του άρθρου 9 παρ.2 του Ενωσιακού Κώδικα να καταχωριστούν στις Τελωνειακές Αρχές Κράτους μέλους που είναι υπεύθυνες για τον τόπο όπου καταθέτουν για πρώτη φορά διασάφηση ή αίτηση απόφασης.

1.3 Οι οικονομικοί φορείς και τα άλλα πρόσωπα, συμπεριλαμβανομένων και των εγκατεστημένων σε τρίτες χώρες προσώπων, που έχουν ήδη καταχωριστεί και έχουν λάβει αριθμό EORI στο ΗΒ, δεδομένου ότι ο αριθμός αυτός θα είναι άκυρος στην Ευρωπαϊκή Ένωση από την ημερομηνία αποχώρησης του ΗΒ (οι Τελωνειακές Αρχές του ΗΒ θα αποσυνδεθούν από το σύστημα EOS-EORI) θα πρέπει εφόσον από την ημερομηνία αποχώρησης συμπεριλαμβάνονται στις περιπτώσεις του άρθρου 5 του Κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμού 2015/2446 να καταχωριστούν βάσει του άρθρου 9 παρ.2 του Ενωσιακού Κώδικα στις Τελωνειακές Αρχές κράτους μέλους που είναι υπεύθυνες για τον τόπο όπου καταθέτουν για πρώτη φορά διασάφηση ή αίτηση απόφασης.

Για λόγους διευκόλυνσής τους τα πρόσωπα των ανωτέρω σημείων 1.2 και 1.3 μπορούν πριν από την καταληκτική ημερομηνία αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου να αιτηθούν την απόκτηση αριθμού EORI στο κράτος μέλος στο οποίο πρόκειται να καταθέσουν για πρώτη φορά διασάφηση ή αίτηση απόφασης μετά την αποχώρηση, υποβάλλοντας τα απαιτούμενα στοιχεία.

Οι Τελωνειακές Αρχές των κρατών μελών θα κάνουν αποδεκτές τις ανωτέρω αιτήσεις και θα αποδίδουν αριθμό EORI με έναρξη ισχύος από την ημερομηνία αποχώρησης ή μεταγενέστερα, σύμφωνα με την αίτηση των εμπλεκόμενων προσώπων.

Το ΗΒ θα αποσυνδεθεί από την ημερομηνία αποχώρησης από το Σύστημα EOS-EORI.

Λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με την έκδοση αριθμού EORI από τις Τελωνειακές Αρχές παρέχονται στην ιστοσελίδα της Τελωνειακής Υπηρεσίας https://portal.gsis.gr/portal/page/portal/ICISnet μέσω της διαδρομής: Οικονομικοί φορείς-EORI-Πιστοποίηση Χρηστών.

2. ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

2.1 ΑΔΕΙΕΣ

Ο αντίκτυπος που θα έχει η αποχώρηση του ΗΒ στις εκδοθείσες άδειες εξαρτάται από το είδος της άδειας, την εκδούσα Τελωνειακή Αρχή, τον κάτοχο της άδειας και τη γεωγραφική κάλυψη της άδειας.

 • Άδειες που έχουν εκδοθεί από Τελωνειακές Αρχές του Ηνωμένου Βασιλείου.

Κατά κανόνα, οποιαδήποτε άδεια έχει εκδοθεί από τις Τελωνειακές Αρχές του ΗΒ παύει να ισχύει στην ΕΕ27 από την ημερομηνία αποχώρησής του.

 • Άδειες που έχουν εκδοθεί από Τελωνειακές Αρχές Κρατών μελών της ΕΕ27.

Οι άδειες που έχουν εκδοθεί από Τελωνειακές Αρχές Κρατών μελών της ΕΕ27 παραμένουν σε ισχύ και μετά την αποχώρηση του ΗΒ, όμως οφείλουν να επαναξιολογηθούν από τις Τελωνειακές Αρχές, είτε οίκοθεν με δική τους πρωτοβουλία, είτε κατόπιν αιτήματος τροποποίησης των οικονομικών φορέων. Η τροποποίηση είναι απαραίτητη για λόγους γεωγραφικής ισχύος της άδειας ή όταν στοιχεία της σχετίζονται με το ΗΒ. Πιο συγκεκριμένα, οι άδειες που έχουν χορηγηθεί σε οικονομικούς φορείς με EORI Κρατών μελών της ΕΕ27 οι οποίες μέχρι την ημερομηνία αποχώρησής του ισχύουν και στο ΗΒ, θα πρέπει να τροποποιηθούν λόγω της αποχώρησης και της αλλαγής που αυτή επιφέρει στη γεωγραφική ισχύ τους π.χ. στην άδεια χρήσης ηλεκτρονικού εγγράφου μεταφοράς ως διασάφησης διαμετακόμισης, τα δρομολόγια που αφορούν αερολιμένες ή/και λιμένες του Ηνωμένου Βασιλείου θα πρέπει να διαγραφούν.

Ωστόσο, οι άδειες που έχουν χορηγηθεί σε οικονομικούς φορείς με EORI του Ηνωμένου Βασιλείου παύουν να ισχύουν από την ημερομηνία αποχώρησής του.

Οι άδειες για χρήση συνολικής εγγύησης όπου ο εγγυητής είναι εγκατεστημένος στο ΗΒ θα τίθενται σε αναστολή μέχρι ο οικονομικός φορέας να τον αντικαταστήσει με εγγυητή εγκατεστημένο στην ΕΕ27.

Οι οικονομικοί φορείς οι οποίοι δεν είναι κάτοχοι προβλεπόμενης στον Ενωσιακό Τελωνειακό Κώδικα άδειας και οι οποίοι οφείλουν ή επιθυμούν να γίνουν κάτοχοι μιας ή περισσοτέρων από αυτές από την ημερομηνία αποχώρησης του ΗΒ θα πρέπει να αιτηθούν την έκδοσή της /τους στην αρμόδια Τελωνειακή Αρχή της ΕΕ27.

Το ίδιο ισχύει και για τους οικονομικούς φορείς που είναι κάτοχοι άδειας εκδοθείσας από τις Τελωνειακές Αρχές του ΗΒ, οι οποίοι, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις, επιθυμούν να παραμείνουν κάτοχοι τέτοιου είδους άδειας από την ημερομηνία αποχώρησης του ΗΒ και μετά, όταν θα παύσει η ισχύς της άδειας που κατέχουν.

Οι σχετικές αιτήσεις μπορούν να υποβληθούν εκ των προτέρων για λόγους διευκόλυνσης της διαδικασίας έκδοσης των αδειών, σε κάθε περίπτωση όμως οι αποφάσεις θα ισχύουν από την ημερομηνία αποχώρησης και μετά.

Οι οικονομικοί φορείς που:

Α) είναι κάτοχοι αριθμού EORI HB ή

Β) είναι εγκατεστημένοι στο ΗΒ και δεν διαθέτουν αριθμό EORI

και οι οποίοι έχουν αιτηθεί εκ των προτέρων και έχουν ήδη αποκτήσει EORI K-M της ΕΕ27, σε περίπτωση που επιθυμούν, για λόγους έγκαιρης προετοιμασίας τους, να υποβάλλουν αίτηση για έκδοση άδειας πριν από την ημερομηνία αποχώρησης του ΗΒ, θα υποβάλλουν τις εν λόγω αιτήσεις εκτός συστήματος CDS (χειρόγραφα - εφεδρική διαδικασία), δεδομένου ότι οι νέοι αριθμοί EORI δεν θα είναι έγκυροι πριν από την ημερομηνία αποχώρησης και κατά συνέπεια δεν θα μπορούν μέχρι τότε να χρησιμοποιηθούν και να επικυρωθούν στο σύστημα CDS.

Από την ημερομηνία αποχώρησης και μετά, όταν οι νέοι αριθμοί EORI Κ-Μ της ΕΕ27 θα είναι πλέον έγκυροι, θα πρέπει οι εκδοθείσες άδειες να καταχωρηθούν στο σύστημα.

3. ΕΙΣΟΔΟΣ / ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟ ΕΔΑΦΟΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

3.1 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΔΙΑΣΑΦΗΣΗ ΕΙΣΟΔΟΥ (ENS)

Η υποβολή Συνοπτικής Διασάφησης Εισόδου (Entry Summary Declaration - ENS) για όλα τα εμπορεύματα που εισέρχονται στο τελωνειακό έδαφος της Ένωσης απαιτείται από την ενωσιακή νομοθεσία. Ειδικότερα, η Συνοπτική Διασάφηση Εισόδου υποβάλλεται στο πρώτο σημείο εισόδου, πριν την άφιξη των εμπορευμάτων στο τελωνειακό έδαφος της Ένωσης και εντός των προβλεπόμενων προθεσμιών.

Αναλυτικές πληροφορίες για τους οικονομικούς φορείς παρέχονται στην αριθμ. ΔΤΔ Α 1067247 ΕΞ 2016/26.04.2016 «Οδηγίες για την είσοδο εμπορευμάτων στο τελωνειακό έδαφος της Ένωσης και την υποβολή Συνοπτικής Διασάφησης Εισόδου (ENS) για σκοπούς ασφάλειας και προστασίας, εν όψει της θέσης σε πλήρη εφαρμογή του Ενωσιακού Τελωνειακού Κώδικα».

Σε ότι αφορά το θέμα της αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου θα ισχύσουν τα ακόλουθα:

 • Από την ημερομηνία αποχώρησης, τα εμπορεύματα που εισέρχονται στο Τελωνειακό έδαφος της Ένωσης αποστελλόμενα από το ΗΒ οφείλουν να καλύπτονται από Συνοπτική Διασάφηση Εισόδου, η οποία θα υποβάλλεται στο πρώτο Τελωνείο Εισόδου στην ΕΕ27, εντός των προθεσμιών που προβλέπονται στο άρθρο 105 του Κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμού 2015/2446, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. Η υποχρέωση ισχύει και για εμπορεύματα που διακινούνται μεταξύ δύο τμημάτων του Τελωνειακού εδάφους της Ένωσης, μέσω του ΗΒ. Στην περίπτωση αυτή μπορεί να γίνει χρήση διασάφησης διαμετακόμισης με τα πρόσθετα στοιχεία ασφάλειας και προστασίας, η οποία θα ικανοποιεί τις απαιτήσεις της Συνοπτικής Διασάφησης Εισόδου και θα πρέπει να υποβάλλεται εντός των προβλεπόμενων προθεσμιών, π.χ. όταν γίνεται χρήση Κοινής Διαμετακόμισης.
 • Ειδική περίπτωση αποτελούν τα εμπορεύματα που θα εξέλθουν από το Ηνωμένο Βασίλειο δια της αεροπορικής ή θαλάσσιας οδού με απευθείας προορισμό κράτος μέλος της ΕΕ27 πριν την ημερομηνία αποχώρησης και των οποίων η άφιξη στο κράτος μέλος θα πραγματοποιηθεί από την ημερομηνία αποχώρησης και μετά. Στις περιπτώσεις αυτές δεν θα απαιτείται η υποβολή Συνοπτικής Διασάφησης Εισόδου.
 • Σε περίπτωση που πριν την ημερομηνία αποχώρησης είχε υποβληθεί Συνοπτική Διασάφηση Εισόδου σε Τελωνείο Πρώτης Εισόδου του ΗΒ, η διασάφηση αυτή, από την ημερομηνία αποχώρησής του δεν θα ισχύει για τα τυχόν δηλωθέντα επόμενα Τελωνεία Εισόδου στην ΕΕ27. Για τον λόγο αυτό ο οικονομικός φορέας θα πρέπει να υποβάλλει νέα Συνοπτική Διασάφηση Εισόδου στο Τελωνείο Πρώτης Εισόδου μετά το ΗΒ, η οποία θα καλύπτει όλα τα εμπορεύματα που πρόκειται να εισέλθουν στην Ένωση.
 • Σε περίπτωση που πριν την ημερομηνία αποχώρησης του ΗΒ είχε υποβληθεί Συνοπτική Διασάφηση Εισόδου σε Τελωνείο Πρώτης Εισόδου Κράτους μέλους της ΕΕ27, στην οποία είχαν δηλωθεί Τελωνεία Επόμενης Εισόδου στο ΗΒ και ακολούθως σε ένα ή περισσότερα Κράτη μέλη της ΕΕ27, όταν η άφιξη του μεταφορικού μέσου στο πρώτο Τελωνείο στην ΕΕ27 μετά το ΗΒ γίνει από την ημερομηνία αποχώρησης και μετά, θα πρέπει να υποβληθεί νέα Συνοπτική Διασάφηση Εισόδου για όλα τα μεταφερόμενα εμπορεύματα.
 • Το ίδιο ισχύει και στις περιπτώσεις εκτροπής. Για τα εμπορεύματα που καλύπτονται από Συνοπτική Διασάφηση Εισόδου, η οποία είχε υποβληθεί πριν την ημερομηνία αποχώρησης σε Τελωνείο πρώτης Εισόδου στο ΗΒ και τα οποία, κατόπιν εκτροπής, αφικνούνται, από την ημερομηνία αποχώρησης και μετά, σε Τελωνείο πραγματικής Πρώτης Εισόδου Κράτους μέλους της ΕΕ27, θα πρέπει να υποβληθεί νέα Συνοπτική Διασάφηση Εισόδου. Η προηγούμενη Συνοπτική Διασάφηση Εισόδου θα διαγραφεί από το Σύστημα μετά την παρέλευση 200 ημερών από την υποβολή της και θα θεωρείται ως μη υποβληθείσα.

3.2. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

 • Εμπορεύματα που εισέρχονται στο τελωνειακό έδαφος της ΕΕ27 από το Ηνωμένο Βασίλειο υπόκεινται σε τελωνειακή επιτήρηση και μπορεί να υποβάλλονται σε τελωνειακούς ελέγχους, σύμφωνα με τον Ενωσιακό Τελωνειακό Κώδικα. Τούτο συνεπάγεται, μεταξύ άλλων, ότι εφαρμόζονται τελωνειακές διατυπώσεις, πρέπει να υποβάλλονται διασαφήσεις και οι Τελωνειακές Αρχές δύνανται να ζητήσουν εγγυήσεις για ενδεχόμενη ή υφιστάμενη τελωνειακή οφειλή.
 • Εμπορεύματα που εισέρχονται στο τελωνειακό έδαφος της ΕΕ27 από το Ηνωμένο Βασίλειο υπάγονται στις διατάξεις του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2658/87 του Συμβουλίου, της 23ης Ιουλίου 1987, για τη δασμολογική και στατιστική ονοματολογία και το κοινό δασμολόγιο. Τούτο συνεπάγεται την επιβολή των σχετικών δασμών.
 • Ορισμένα εμπορεύματα που εισέρχονται στην ΕΕ27 από το Ηνωμένο Βασίλειο υπόκεινται σε απαγορεύσεις ή περιορισμούς για λόγους δημόσιας τάξης ή δημόσιας ασφάλειας, προστασίας της υγείας και της ζωής των ανθρώπων, των ζώων ή των φυτών, ή προστασίας των εθνικών θησαυρών.
 • Οι διασαφήσεις εισαγωγής υποβάλλονται υποχρεωτικά ηλεκτρονικά μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφορικού Συστήματος ICISnet και οι οικονομικοί φορείς που δεν έχουν προηγούμενη εμπειρία μπορούν να ενημερωθούν μέσω της ιστοσελίδας της Τελωνειακής Υπηρεσίας (https://portal.gsis.gr/portal/page/portal/ICISnet), καθώς και από την Εγκύκλιο οδηγιών Δ19Α 5041357 ΕΞ2013/28-11-2013 «Οδηγίες για τη διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής της τελωνειακής διασάφησης και λοιπών τελωνειακών παραστατικών στα πλαίσια λειτουργίας του υποσυστήματος Εισαγωγών του ICISnet» (ΑΔΑ: ΒΛ12Η-ΑΝΝ).

3.3. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ

Ταχυδρομικά αντικείμενα που αποστέλλονται στη χώρα μας από το Η.Β. (αγορές μέσω διαδικτύου, αποστολές από ιδιώτη σε ιδιώτη κλπ) είτε μέσω του Φορέα Παροχής Καθολικής Υπηρεσίας (ΕΛ.ΤΑ. ΑΕ) είτε μέσω εταιρειών ταχυμεταφοράς, επίσης υπόκεινται σε τελωνειακές διατυπώσεις εισαγωγής και επιβαρύνονται με τους αναλογούντες δασμούς και φόρους:

 • Στην περίπτωση παραλαβής μέσω εταιρείας ταχυμεταφοράς, η τελωνειακή διασάφηση υποβάλλεται είτε από τον ίδιο τον παραλήπτη είτε από οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο ορίσει ως αντιπρόσωπό του (συνηθέστερα από την εταιρεία ταχυμεταφορών ή από επαγγελματία εκτελωνιστή), κατόπιν σχετικής εξουσιοδότησης. Αναλυτικές οδηγίες δόθηκαν με την αριθ. ΔΤΔ Α 1019133 ΕΞ 2018/1-2-2018 (ΑΔΑ: 6Γ9Β46ΜΠ3Ζ-ΟΗΣ) εγκύκλιο του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. «Εφαρμογή της προφορικής διασάφησης στη θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία/ εξαγωγή σύμφωνα με τον Ενωσιακό Τελωνειακό Κώδικα (UCC) - Χρήση του ΕΔΕ Άνευ Στατιστικής», στην οποία επισυνάπτεται εύχρηστος οδηγός για την εισαγωγή εμπορευμάτων μέσω εταιρειών ταχυμεταφοράς (courier).
 • Στην περίπτωση παραλαβής μέσω ΕΛ.ΤΑ. Α.Ε., υποβάλλεται διασάφηση για λογαριασμό του παραλήπτη και ειδοποιείται ο παραλήπτης για το ποσόν της οφειλής. Αναλυτικές οδηγίες δόθηκαν με την αριθ. πρωτ. ΔΤΔ Α 1094213 ΕΞ2017/21-6-2017 (ΑΔΑ: Ψ96ΚΗ-ΜΡΔ) εγκύκλιο του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε.. Σχετικοί πληροφοριακοί σύνδεσμοι: https://portal.gsis.gr/portal/page/portal/ICISnet/faq?catid=10610157&faqid=10610180&& subcatid=10610160 και https://www.elta.gr/tabid/915/language/el-GR/Default.aspx.

4. ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ

4.Α. Γενικός κανόνας

Ενωσιακά εμπορεύματα σε ενδοενωσιακή διακίνηση από ΗΒ προς Κ-Μ της ΕΕ27: α) κρατούν τον ενωσιακό τους χαρακτήρα με τον όρο ότι θα φθάσουν στο έδαφος της ΕΕ27 πριν την ημερομηνία αποχώρησης, β) θα θεωρούνται ως εμπορεύματα τρίτης χώρας αν φθάσουν στα εξωτερικά σύνορα της ΕΕ27 κατά την ημερομηνία αποχώρησης και μετά.

Ενωσιακά εμπορεύματα διακινούμενα μεταξύ δύο σημείων της ΕΕ27 διαμέσου ΗΒ, όταν η κίνηση ξεκινά ως ενδοενωσιακή, η απόδειξη ενωσιακού χαρακτήρα που προσκομίζεται ^2L ή οποιοδήποτε άλλο ισοδύναμο έγγραφο, κατά το άρθρο 199 του Εκτελεστικού Κανονισμού 2015/2447) μπορεί να γίνει δεκτή όταν τα αγαθά κάνουν επανείσοδο στο έδαφος της ΕΕ27 κατά την ημερομηνία αποχώρησης, με την προϋπόθεση ότι έχουν ήδη διασχίσει το έδαφος του ΗΒ Επιπλέον, όποιες άλλες διατυπώσεις αφορούν στην επανείσοδο στην ΕΕ27 π.χ. κατάθεση συνοπτικής διασάφησης εισόδου (ENS), θα πρέπει να προσκομίζονται.

4.Β. Αεροπορική διακίνηση ενωσιακών εμπορευμάτων

Εμπορεύματα τα οποία φορτώθηκαν ή μεταφορτώθηκαν σε αερολιμένα του ΗΒ για αποστολή σε αερολιμένα της ΕΕ27 και μεταφέρονται υπό την κάλυψη ενιαίου τίτλου μεταφοράς (Single Transport Document - άρθρο 119(2)(α) κατ'εξουσιοδότηση Κανονισμού 2015/2446), o οποίος έχει εκδοθεί στο ΗΒ, διατηρούν τον ενωσιακό τους χαρακτήρα όταν η κίνηση εγκαταλείπει τον αερολιμένα του ΗΒ πριν την ημερομηνία αποχώρησης και φθάνει σε αερολιμένα της ΕΕ27 κατά την ημερομηνία αποχώρησης. Π.χ. η περίπτωση αυτή είναι πρακτικά εφικτή όταν το αεροσκάφος εγκαταλείπει το έδαφος του ΗΒ προ της 00:00 - 30.03.2019 και φθάνει σε αεροδρόμιο της ΕΕ27 μετά της 00:00 - 30.03.2019.

4.Γ. Θαλάσσια διακίνηση ενωσιακών εμπορευμάτων

Τα εμπορεύματα διατηρούν τον ενωσιακό τους χαρακτήρα όταν μεταφέρονται από πλοίο το οποίο πραγματοποιεί δρομολόγιο τακτικών γραμμών από λιμένα ΗΒ, όταν αποχωρεί από τον λιμένα αυτό πριν την ημερομηνία αποχώρησης και φθάνει σε λιμένα της ΕΕ27 μετά την ημερομηνία αποχώρησης.

Στην περίπτωση πραγματοποίησης θαλάσσιας διακίνησης με πλοίο μη τακτικής γραμμής, η απόδειξη ενωσιακού χαρακτήρα η οποία προσκομίζεται θα πρέπει να γίνεται δεκτή όταν το πλοίο εγκαταλείπει λιμένα του ΗΒ πριν την ημερομηνία αποχώρησης και φθάνει σε λιμένα της ΕΕ27 έως και την ημερομηνία αποχώρησης, όπως περιγράφεται και στην παράγραφο 4.Β.

5. ΔΙΑΜΕΤΑΚΟΜΙΣΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ

5.Α. Εσωτερική και εξωτερική διαμετακόμιση

Το ΗΒ από την προσχώρησή του στη σύμβαση για το καθεστώς κοινής διαμετακόμισης (Common Transit Convention - CTC) θα χρησιμοποιεί το καθεστώς κοινής διαμετακόμισης και θα συνεχίσει να έχει πρόσβαση στο νέο Μηχανογραφημένο Σύστημα Διαμετακόμισης (NCTS) ως συμβαλλόμενο μέρος της Σύμβασης.

Κατά συνέπεια, οι πράξεις διαμετακόμισης που εκτελούνται κατά τη στιγμή της αποχώρησης θα συνεχίσουν στο NCTS.

Ως εκ τούτου:

1. Περιπτώσεις, όπου τα εμπορεύματα έχουν υπαχθεί σε καθεστώς διαμετακόμισης στη χώρα μας, ή σε άλλο Κ-Μ της ΕΕ27 ή σε συμβαλλόμενο μέρος της κοινής διαμετακόμισης ή στο ΗΒ και διακινούνται σε, από ή μέσω του ΗΒ:

α) Εμπορεύματα που υπάγονται σε καθεστώς διαμετακόμισης σε τελωνείο αναχώρησης της χώρας μας ή άλλου Κ-Μ της ΕΕ27 ή από χώρα κοινής διαμετακόμισης προς ένα τελωνείο προορισμού στο Ηνωμένο Βασίλειο

i) Αν τα εμπορεύματα τίθενται σε καθεστώς ενωσιακής διαμετακόμισης στη χώρα μας ή σε άλλο Κ-Μ της ΕΕ27 ή σε καθεστώς κοινής διαμετακόμισης σε χώρα κοινής διαμετακόμισης με προορισμό το ΗΒ και τα εμπορεύματα εξακολουθούν να βρίσκονται στην ΕΕ27 κατά την ημερομηνία αποχώρησης, αυτή η διαδικασία Ενωσιακής διαμετακόμισης θα συνεχιστεί ως καθεστώς κοινής διαμετακόμισης στο ΗΒ.

Το τελωνείο εισόδου στο ΗΒ θα διαδραματίσει ρόλο τελωνείου διέλευσης, δηλαδή θα ζητήσει τα σχετικά στοιχεία από το τελωνείο αναχώρησης [(θα αποστείλει το μήνυμα «ATR request» («Αίτημα στοιχείων διέλευσης») (IE114) στο τελωνείο αναχώρησης, ζητώντας το μήνυμα IE050, ώστε να έχει πρόσβαση στα στοιχεία της διασάφησης] και θα εκπληρώσει όλα τα καθήκοντα ενός τελωνείου διέλευσης.

Στα εξωτερικά σύνορα της ΕΕ27 θα απαιτηθεί η υποβολή συνοπτικής διασάφησης εξόδου (EXS) για λόγους ασφάλειας και προστασίας, εκτός εάν τα στοιχεία που είναι απαραίτητα για την ανάλυση κινδύνου για λόγους ασφάλειας και προστασίας έχουν ήδη παρασχεθεί στη δήλωση διαμετακόμισης ή δεν υφίσταται υποχρέωση υποβολής δήλωσης πριν από την αναχώρηση βάσει του Ενωσιακού Τελωνειακού Κώδικα.

ii) Αν τα εμπορεύματα βρίσκονται ήδη στο ΗΒ κατά την ημερομηνία αποχώρησης, η κίνηση διαμετακόμισης θα συνεχιστεί στο τελωνείο προορισμού, όπως ξεκίνησε.

β) Εμπορεύματα που διακινούνται υπό καθεστώς διαμετακόμισης από τελωνείο αναχώρησης στο Ηνωμένο Βασίλειο προς ένα τελωνείο προορισμού της χώρας μας ή άλλου Κ-Μ της ΕΕ27 ή μιας χώρας κοινής διαμετακόμισης.

i) Αν τα εμπορεύματα υπαχθούν στο καθεστώς Ενωσιακής διαμετακόμισης στο ΗΒ με προορισμό τη χώρα μας, ή άλλο Κ-Μ της ΕΕ27 ή μια χώρα κοινής διαμετακόμισης και τα εμπορεύματα εξακολουθούν να βρίσκονται στο ΗΒ κατά την ημερομηνία αποχώρησης, το εν λόγω καθεστώς Ενωσιακής διαμετακόμισης θα συνεχίσει ως διαδικασία κοινής διαμετακόμισης στον προορισμό του στη χώρα μας, ή σε άλλο Κ-Μ της ΕΕ27 ή στη χώρα κοινής διαμετακόμισης. Το τελωνείο εισόδου στην ΕΕ27 θα διαδραματίσει ρόλο τελωνείου διέλευσης, δηλαδή αυτό θα ζητήσει τα σχετικά στοιχεία από το τελωνείο αναχώρησης και θα εκτελέσει όλα τα καθήκοντα του τελωνείου διέλευσης. Στα εξωτερικά σύνορα της ΕΕ27 πρέπει να υποβληθεί ENS για λόγους ασφάλειας και προστασίας, εκτός εάν τα στοιχεία που είναι απαραίτητα για την ανάλυση κινδύνου για λόγους ασφάλειας και προστασίας έχουν ήδη παρασχεθεί στη δήλωση διαμετακόμισης ή δεν υφίσταται υποχρέωση υποβολής ENS βάσει του Ενωσιακού Τελωνειακού Κώδικα.

ii) Αν τα εμπορεύματα βρίσκονται ήδη στη χώρα μας ή σε άλλο Κ-Μ της ΕΕ27 κατά την ημερομηνία αποχώρησης, η διαμετακόμιση αυτή συνεχίζεται όπως ξεκίνησε στον προορισμό στην ΕΕ27 ή στη χώρα κοινής διαμετακόμισης.

γ) Εμπορεύματα που μεταφέρονται υπό καθεστώς διαμετακόμισης μέσω του Ηνωμένου Βασιλείου

i) Αν τα εμπορεύματα διακινούνται μεταξύ τελωνείου αναχώρησης της χώρας μας ή άλλου Κ-Μ της ΕΕ27 ή χώρας κοινής διαμετακόμισης, μέσω του ΗΒ, σε τελωνείο προορισμού Κ-Μ της ΕΕ27 ή χώρας κοινής διαμετακόμισης και τα εν λόγω εμπορεύματα βρίσκονται ακόμη στην ΕΕ27 ή σε μια χώρα κοινής διαμετακόμισης κατά την ημερομηνία αποχώρησης, η διαδικασία θα συνεχιστεί ως καθεστώς κοινής διαμετακόμισης στο ΗΒ. Το τελωνείο εισόδου στο ΗΒ και το τελωνείο εισόδου στο αντίστοιχο Κ-Μ κατά την επανείσοδο των εμπορευμάτων στο τελωνειακό έδαφος της Ένωσης, αντιστοίχως διαδραματίζουν τον ρόλο των τελωνείων διέλευσης. Ζητούν τα σχετικά δεδομένα από το τελωνείο αναχώρησης και εκπληρώνουν όλα τα καθήκοντα του τελωνείου διέλευσης. Κατά την έξοδο από το έδαφος της ΕΕ27 (πριν από την είσοδό τους στο ΗΒ) πρέπει να υποβληθεί EXS, εκτός εάν τα στοιχεία που είναι απαραίτητα για την ανάλυση κινδύνου για λόγους ασφάλειας και προστασίας έχουν ήδη παρασχεθεί στη δήλωση διαμετακόμισης ή δεν υφίσταται υποχρέωση υποβολής δήλωσης πριν από την αναχώρηση βάσει του Ενωσιακού Τελωνειακού Κώδικα.

ii) Av τα εμπορεύματα έχουν διέλθει από το ΗΒ και έχουν εισέλθει ξανά στο τελωνειακό έδαφος της ΕΕ27 ή μιας χώρας κοινής διαμετακόμισης πριν από την ημερομηνία αποχώρησης, η εν λόγω πράξη διαμετακόμισης θα συνεχιστεί όπως ξεκίνησε μέχρι τον προορισμό της.

iii) Αν τα εμπορεύματα που καλύπτονται από δήλωση διαμετακόμισης διασχίζουν το ΗΒ κατά τον χρόνο της αποχώρησης ή έχουν διέλθει από το ΗΒ, αλλά δεν έχουν ακόμη εισέλθει ξανά στο τελωνειακό έδαφος της ΕΕ27, κατά τον χρόνο της αποχώρησης, το τελωνείο εισόδου στην ΕΕ27 θα ενεργεί ως τελωνείο διέλευσης. Ως εκ τούτου ζητά τα σχετικά δεδομένα από το τελωνείο αναχώρησης και εκπληρώνει όλα τα καθήκοντα του τελωνείου διέλευσης. Στα εξωτερικά σύνορα της ΕΕ27 πρέπει να υποβληθεί ENS, εκτός εάν τα στοιχεία που είναι απαραίτητα για την ανάλυση κινδύνου για λόγους ασφάλειας και προστασίας έχουν ήδη παρασχεθεί στη δήλωση διαμετακόμισης ή δεν υφίσταται υποχρέωση υποβολής ENS βάσει του Ενωσιακού Τελωνειακού Κώδικα.

Οι αναλήψεις υποχρεώσεων του εγγυητή και τα πιστοποιητικά εγγύησης που έχουν εκδοθεί είτε σε ένα Κράτος μέλος, είτε σε χώρα κοινής διαμετακόμισης είτε στο Ηνωμένο Βασίλειο, μπορεί να συνεχίσουν να χρησιμοποιούνται για μια μεταβατική περίοδο διάρκειας έως ένα έτος μετά την προσχώρηση του ΗΒ στη σύμβαση για το καθεστώς κοινής διαμετακόμισης (CTC), με την επιφύλαξη των αναγκαίων γεωγραφικών προσαρμογών. Μέχρι τότε, μια νέα ανάληψη

υποχρέωσης σύμφωνα με το τροποποιημένο υπόδειγμα πρέπει να παρασχεθεί στο τελωνείο από τον δικαιούχο της διαδικασίας.

Όταν έχει ξεκινήσει διαδικασία έρευνας ή είσπραξης, αλλά δεν έληξε την στιγμή της αποχώρησης, συνεχίζεται στο NCTS.

2. Χρήση ηλεκτρονικού εγγράφου μεταφοράς (ETD) ως δήλωση διαμετακόμισης στις αεροπορικές/θαλάσσιες μεταφορές

Εμπορεύματα που διακινούνται αεροπορικώς στην ΕΕ27 ή σε χώρα Κοινής Διαμετακόμισης υπό την κάλυψη ETD και έχουν προορισμό το ΗΒ και φθάνουν σε αυτό μετά την ημερομηνία αποχώρησης, η διαδικασία ETD θα συνεχίσει και θα γίνει δεκτή στο αεροδρόμιο άφιξης κατά την ημερομηνία αποχώρησης και μετά από αυτήν, με το ΗΒ να λειτουργεί ως χώρα Κοινής Διαμετακόμισης.

Εμπορεύματα που διακινούνται στο ΗΒ υπό την κάλυψη ETD και έχουν προορισμό αεροδρόμιο της ΕΕ27 ή αεροδρόμιο χώρας μέρους της Σύμβασης Κοινής Διαμετακόμισης και αυτά φθάνουν στην ΕΕ27 ή στη χώρα Κοινής Διαμετακόμισης μετά την ημερομηνία αποχώρησης, η διαδικασία υπό την κάλυψη ETD θα συνεχιστεί στο αεροδρόμιο προορισμού κατά την ημερομηνία αποχώρησης.

Στην περίπτωση θαλάσσιας διακίνησης εμπορευμάτων υπό την κάλυψη ETD μεταξύ ΗΒ και ΕΕ27, αν το πλοίο εγκαταλείψει τον λιμένα του ΗΒ πριν την ημερομηνία αποχώρησης και φθάσει απευθείας, χωρίς διέλευση από άλλο λιμένα, σε ενωσιακό λιμένα κατά την ημερομηνία αποχώρησης, η διαδικασία υπό την κάλυψη ETD θα συνεχίσει και θα γίνει δεκτή στον λιμένα προορισμού στην ΕΕ27.

5.Β. Διαμετακόμιση με δελτίο TIR

Το HB (όπως και όλα τα άλλα K-M της ΕΕ27) είναι ήδη σήμερα συμβαλλόμενο μέρος της σύμβασης TIR. Από την ημερομηνία αποχώρησης, δεδομένου ότι το τελωνειακό έδαφος του ΗΒ δεν θα αποτελεί πλέον τμήμα του τελωνειακού εδάφους της Ένωσης, οι διατυπώσεις επί των συνόρων θα ισχύουν για τις πράξεις TIR. Παρόλο που το ΗΒ θα έχει πρόσβαση στο NCTS ως συμβαλλόμενο μέρος της σύμβασης κοινής διαμετακόμισης, η πρόσβαση αυτή δεν καλύπτει τη χρήση του NCTS για πράξεις TIR.

Ως εκ τούτου:

α) Εμπορεύματα που διακινούνται με χρήση δελτίων TIR και με τελωνείο αναχώρησης/εισόδου στη χώρα μας ή σε άλλο Κ-Μ της ΕΕ27 προς ένα τελωνείο προορισμού/εξόδου στο Ηνωμένο Βασίλειο

i) Αν τα εμπορεύματα υπαχθούν σε καθεστώς TIR στην ΕΕ27 με προορισμό/έξοδο στο Ηνωμένο Βασίλειο και εξακολουθούν να βρίσκονται στο τελωνειακό έδαφος της ΕΕ27 μετά την ημερομηνία αποχώρησης, το καθεστώς OR θα τερματιστεί, για το τελωνειακό έδαφος της Ένωσης, στο τελωνείο της φυσικής εξόδου από το τελωνειακό έδαφος της ΕΕ27. Αυτό σημαίνει ότι το τελωνείο φυσικής εξόδου θα γίνει το τελωνείο προορισμού/εξόδου και ως εκ τούτου θα ζητά τα σχετικά στοιχεία από το τελωνείο αναχώρησης και θα εκπληρώνει όλα τα καθήκοντα του τελωνείου προορισμού/εξόδου. Για την έξοδο των εμπορευμάτων στα εξωτερικά σύνορα της ΕΕ27, πρέπει να υποβληθεί EXS, εκτός εάν τα στοιχεία που είναι απαραίτητα για την ανάλυση κινδύνου για λόγους ασφάλειας και προστασίας έχουν ήδη παρασχεθεί με τη δήλωση TIR ή δεν υφίσταται υποχρέωση υποβολής δήλωσης πριν από την αναχώρηση βάσει του Ενωσιακού Τελωνειακού Κώδικα.

ii) Αν τα εμπορεύματα βρίσκονται ήδη στο Ηνωμένο Βασίλειο ή έχουν φύγει αλλά δεν έχουν ακόμη φτάσει στο Ηνωμένο Βασίλειο από την ημερομηνία αποχώρησης, η διακίνηση TIR υπόκειται στην τελωνειακή νομοθεσία του Ηνωμένου Βασιλείου και στη σύμβαση TIR.

Ωστόσο, το τελωνείο προορισμού/εξόδου του Ηνωμένου Βασιλείου δεν θα είναι σε θέση να αποστέλλει μηνύματα TIR του NCTS στο τελωνείο αναχώρησης/εισόδου που βρίσκεται στην ΕΕ27 και συνεπώς το εν λόγω τελωνείο δεν θα είναι σε θέση να εκτελεί τις εν λόγω λειτουργίες TIR στο NCTS με τα συνήθη ηλεκτρονικά μηνύματα. Συνεπώς, οι κάτοχοι των δελτίων TIR θα πρέπει να παρέχουν εναλλακτική απόδειξη τερματισμού του καθεστώτος TIR και το τελωνείο θα πρέπει να λήξει και να εκκαθαρίσει χειροκίνητα τη διαδικασία.

β) Εμπορεύματα που διακινούνται με δελτία TIR με τελωνείο αναχώρησης/εισόδου στο Ηνωμένο Βασίλειο προς ένα τελωνείο προορισμού/εξόδου στη χώρα μας ή σε άλλο Κ-Μ της ΕΕ27

Αν τα εμπορεύματα υπαχθούν σε καθεστώς TIR στο ΗΒ με προορισμό στην ΕΕ27 και εξακολουθούν να βρίσκονται στο τελωνειακό έδαφος του ΗΒ κατά ή/και μετά την ημερομηνία αποχώρησης, η πράξη μεταφοράς TIR δεν μπορεί να συνεχιστεί μέχρι τον προορισμό στην ΕΕ27. Αυτό σημαίνει ότι όταν τα εμπορεύματα φθάσουν σε τελωνείο στα εξωτερικά σύνορα της ΕΕ27, θα θεωρηθεί ότι μεταφέρονται με δελτίο TIR που προέρχεται από τρίτη χώρα και θα εφαρμοστούν οι σχετικές διατυπώσεις. Με άλλα λόγια, κατά την είσοδο στο τελωνειακό έδαφος της ΕΕ27, θα πρέπει να υποβληθεί συνοπτική διασάφηση εισόδου (ENS), εκτός εάν τα στοιχεία που είναι απαραίτητα για την ανάλυση κινδύνου για λόγους ασφάλειας και προστασίας έχουν ήδη παρασχεθεί με τη δήλωση TIR ή δεν υφίσταται υποχρέωση υποβολής ENS βάσει του Ενωσιακού Τελωνειακού Κώδικα.

Στο NCTS, η διαδικασία διαμετακόμισης που ξεκίνησε στο Ηνωμένο Βασίλειο δεν μπορεί να κλείσει με τα συνήθη μηνύματα IE. Ως εκ τούτου, το Ηνωμένο Βασίλειο θα πρέπει να την διαγράψει χειροκίνητα. Ο κάτοχος του δελτίου TIR θα πρέπει να καταχωρήσει στο NCTS μία νέα κίνηση TIR στο τελωνείο στα εξωτερικά σύνορα της ΕΕ27, το οποίο θα ενεργήσει ως τελωνείο αναχώρησης/εισόδου για την πράξη TIR εντός της ΕΕ.

γ) Εμπορεύματα που διακινούνται με καθεστώς TIR μέσω του Ηνωμένου Βασιλείου

i) Αν τα εμπορεύματα διακινούνται μεταξύ τελωνείου αναχώρησης/εισόδου σε κράτος μέλος της ΕΕ27 μέσω του Ηνωμένου Βασιλείου σε τελωνείο προορισμού/εξόδου σε κράτος μέλος της ΕΕ27 και τα εμπορεύματα αυτά εξακολουθούν να βρίσκονται στην ΕΕ27, πριν από τη διέλευση από το Ηνωμένο Βασίλειο, ισχύουν τα εξής από την ημερομηνία αποχώρησης και μετά: το καθεστώς TIR πρέπει να λήξει το αργότερο στο τελωνείο εξόδου από την ΕΕ27. Το τελωνείο αυτό, στη συνέχεια, γίνεται το τελωνείο προορισμού/εξόδου. Τα "νέα" τελωνεία προορισμού/εξόδου ζητούν τα σχετικά στοιχεία από το τελωνείο αναχώρησης και εκτελούν όλα τα καθήκοντα τελωνείου προορισμού/εξόδου. Για την έξοδο των εμπορευμάτων στα εξωτερικά σύνορα της ΕΕ27, πρέπει να υποβληθεί EXS, εκτός εάν έχουν ήδη παρασχεθεί τα στοιχεία που είναι απαραίτητα για την ανάλυση κινδύνου για λόγους ασφάλειας και προστασίας με τη δήλωση TIR ή εάν δεν υφίσταται η υποχρέωση υποβολής δήλωσης πριν από την αναχώρηση βάσει του Ενωσιακού Τελωνειακού Κώδικα .

ii) Αν τα εμπορεύματα έχουν διέλθει το Ηνωμένο Βασίλειο και εισήλθαν ξανά στο τελωνειακό έδαφος της ΕΕ27 πριν από την ημερομηνία αποχώρησης, η κίνηση TIR συνεχίζεται μέχρι τον προορισμό.

iii) Αν τα εμπορεύματα που καλύπτονται από ένα δελτίο TIR διασχίζουν το Ηνωμένο Βασίλειο κατά τη στιγμή της αποχώρησης, ισχύουν τα ακόλουθα: τα εμπορεύματα που φθάνουν στα εξωτερικά σύνορα της ΕΕ27 θα πρέπει να αντιμετωπίζονται όπως κάθε άλλη κίνηση TIR που προέρχεται από τρίτη χώρα και θα εφαρμόζονται οι διατυπώσεις που έχουν θεσπιστεί γι' αυτά τα εμπορεύματα.

Μια συνοπτική διασάφηση εισόδου ENS πρέπει να κατατεθεί πριν την είσοδο ξανά στο τελωνειακό έδαφος της ΕΕ27, στα σύνορα ΗΒ/ΕΕ27 εκτός εάν τα στοιχεία που είναι απαραίτητα για την ENS έχουν ήδη παρασχεθεί με τη δήλωση TIR ή δεν υφίσταται υποχρέωση υποβολής ENS βάσει του Ενωσιακού Τελωνειακού Κώδικα.

Ωστόσο, στο πλαίσιο του NCTS, η διαδικασία TIR που άρχισε στο κράτος μέλος της ΕΕ 27 συνεχίζεται.

6. ΕΞΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΞΟΔΟΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟ ΕΔΑΦΟΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Όλοι οι οικονομικοί φορείς που πραγματοποιούν διακινήσεις εμπορευμάτων στο ΗΒ, μετά την ημερομηνία αποχώρησης, οφείλουν να τηρούν διατυπώσεις εξαγωγής.

Σύμφωνα με τον Ενωσιακό Τελωνειακό Κώδικα τα εμπορεύματα που προορίζονται για έξοδο πρέπει να καλύπτονται από διασάφηση πριν από την αναχώρηση, η οποία λαμβάνει μία από τις ακόλουθες μορφές:

1. Διασάφηση εξαγωγής, για εμπορεύματα που προορίζονται για έξοδο από το τελωνειακό έδαφος της Ένωσης

2. Διασάφηση επανεξαγωγής ή

3. Συνοπτική διασάφηση εξόδου (EXS).

Οι οικονομικοί φορείς που δεν έχουν προηγούμενη εμπειρία στις εξαγωγές μπορούν να ενημερωθούν μέσω της ιστοσελίδας της Τελωνειακής Υπηρεσίας (https://portal.gsis.gr/portal/page/portal/ICISnet), καθώς και από την Εγκύκλιο οδηγιών ΔΤΔ Α 1068392 ΕΞ 2016/28.04.2016 «Εξαγωγή & έξοδος εμπορευμάτων από το τελωνειακό έδαφος της Ένωσης στο πλαίσιο του Ενωσιακού Τελωνειακού Κώδικα» (ΑΔΑ: ΩΨΜ6Η-ΔΡΧ).

Ειδικότερα σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

α) Εξαγωγές εμπορευμάτων από τη χώρα μας ή από άλλο Κ-Μ της ΕΕ27 που διασχίζουν το Ηνωμένο Βασίλειο ή με τελωνείο εξόδου στο ΗΒ

Όταν τα εμπορεύματα απελευθερώθηκαν για εξαγωγή από τη χώρα μας ή από άλλο Κ-Μ της ΕΕ27 πριν από την ημερομηνία αποχώρησης και μεταφέρονται σε τελωνείο εξόδου στο Ηνωμένο Βασίλειο (τελωνείο εξαγωγής στη χώρα μας ή σε άλλο Κ-Μ της ΕΕ27 και τελωνείο εξόδου στο ΗΒ) ή διασχίζουν το ΗΒ κατά τη διαδρομή τους προς ένα τελωνείο εξόδου σε άλλο Κ-Μ της ΕΕ27, υπάρχουν τα ακόλουθα πιθανά σενάρια:

 • Όταν τα εμπορεύματα για τα οποία τηρήθηκαν διατυπώσεις εξαγωγής σε τελωνείο της Ελλάδας ή άλλου Κ-Μ της ΕΕ27 πριν την ημερομηνία αποχώρησης με τελωνείο εξόδου στο ΗΒ, βρίσκονται εντός της ΕΕ27 μετά την ημερομηνία αποχώρησης, το τελωνείο εξόδου του ΗΒ πρέπει να αντικατασταθεί από ένα τελωνείο εξόδου που βρίσκεται στα σύνορα εντός της ΕΕ27 (πρέπει να υποβληθεί μήνυμα εκτροπής σε τελωνείο εξόδου της ΕΕ27). Το τελωνείο αυτό θα επιβεβαιώσει τη φυσική έξοδο των εμπορευμάτων και θα στείλει το αντίστοιχο μήνυμα στο τελωνείο εξαγωγής. Το ίδιο ισχύει για τα εμπορεύματα που κυκλοφορούν προς το τελωνείο εξόδου της ΕΕ27, τα οποία πριν από τη διέλευση από το Ηνωμένο Βασίλειο εξακολουθούν να βρίσκονται στο τελωνειακό έδαφος της Ένωσης.
 • Όταν τα εμπορεύματα για τα οποία τηρήθηκαν διατυπώσεις εξαγωγής σε τελωνείο της Ελλάδας ή άλλου Κ-Μ της ΕΕ27 πριν την ημερομηνία αποχώρησης με τελωνείο εξόδου στο ΗΒ, βρίσκονται ήδη εντός του ΗΒ κατά την ημερομηνία αποχώρησης, το τελωνείο του ΗΒ δεν θα μπορέσει να στείλει μηνύματα μέσω του ECS που να επιβεβαιώνουν τη φυσική έξοδο των εμπορευμάτων. Το τελωνείο εξαγωγής θα πρέπει να κλείσει την εξαγωγή στο ECS με την προσκόμιση από τον εξαγωγέα εναλλακτικών στοιχείων απόδειξης της εξαγωγής. Προς τον σκοπό αυτό οι οικονομικοί φορείς πρέπει να παρέχουν εναλλακτικά στοιχεία απόδειξης της εξαγωγής στο τελωνείο εξαγωγής προκειμένου να κλείσουν την κίνηση.
 • Όταν τα εμπορεύματα έχουν ήδη διέλθει από το Ηνωμένο Βασίλειο προς ένα τελωνείο εξόδου που βρίσκεται σε κράτος μέλος της ΕΕ27, δεν θα υπάρξει αντίκτυπος στην τρέχουσα διαδικασία

(δηλ. το τελωνείο εξόδου στα εξωτερικά σύνορα της ΕΕ27 θα επιβεβαιώσει τη φυσική έξοδο των εμπορευμάτων στο τελωνείο εξαγωγής).

β) Εξαγωγή από το Ηνωμένο Βασίλειο με τελωνείο εξόδου που βρίσκεται στην ΕΕ27

 • Όταν τα εμπορεύματα που απελευθερώνονται προς εξαγωγή στο ΗΒ με τελωνείο εξόδου στην ΕΕ27 εξακολουθούν να βρίσκονται στο ΗΒ κατά την ημερομηνία αποχώρησης, θα υπόκεινται στις τελωνειακές διαδικασίες του ΗΒ όταν εξέρχονται από αυτό.Όταν τα εμπορεύματα αυτά εισέρχονται στο τελωνειακό έδαφος της ΕΕ27 μετά από την ημερομηνία αποχώρησης, θα αντιμετωπίζονται όπως οποιαδήποτε άλλα εμπορεύματα τρίτης χώρας, δηλαδή θα πρέπει να υποβληθεί Συνοπτική Διασάφηση Εισόδου (ENS) στο πρώτο σημείο εισόδου της ΕΕ27, τα εμπορεύματα θα μπορούν να τεθούν σε προσωρινή εναπόθεση για να λάβουν τελωνειακό προορισμό ή, εφόσον πρόκειται να μεταφερθούν σε τελωνείο εξόδου της ΕΕ27, θα πρέπει να τεθούν σε καθεστώς εξωτερικής διαμετακόμισης. Όταν τα εμπορεύματα φτάσουν στο τελωνείο εξόδου της ΕΕ27, πρέπει να υποβληθεί γνωστοποίηση επανεξαγωγής, διασάφηση επανεξαγωγής ή EXS.
 • Όταν τα εμπορεύματα που απελευθερώνονται προς εξαγωγή στο ΗΒ μέσω τελωνείου εξόδου της ΕΕ27 πριν την ημερομηνία αποχώρησης, βρίσκονται ήδη στην ΕΕ27 κατά την ημερομηνία αποχώρησης και φτάνουν στο προβλεπόμενο τελωνείο εξόδου της ΕΕ27, το εν λόγω τελωνείο δεν θα είναι σε θέση να επιβεβαιώσει τη φυσική έξοδο των εμπορευμάτων στο τελωνείο εξαγωγής που βρίσκεται στο ΗΒ, καθώς το ΗΒ θα αποσυνδεθεί από το σύστημα ECS από την ημερομηνία αποχώρησης. Στην περίπτωση αυτή το τελωνείο εξόδου της ΕΕ27 μπορεί, κατόπιν αιτήσεως του εξαγωγέα, να βεβαιώσει την έξοδο των εμπορευμάτων.

Το Ηνωμένο Βασίλειο θα αποσυνδεθεί από την ημερομηνία αποχώρησης από το Σύστημα Ελέγχου Εξαγωγών ECS).

7. ΑΔΕΙΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ/ΕΞΑΓΩΓΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ (ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕΙΣ - ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ)

Σύμφωνα με το ενωσιακό δίκαιο ορισμένα εμπορεύματα που εισέρχονται από Τρίτη χώρα ή εξέρχονται από την ΕΕ υπόκεινται σε απαγορεύσεις ή περιορισμούς για λόγους δημόσιας τάξης ή δημόσιας ασφάλειας, προστασίας της υγείας και της ζωής των ανθρώπων, των ζώων ή των φυτών, ή προστασίας των εθνικών θησαυρών. Για τα εμπορεύματα αυτά απαιτείται η έκδοση ορισμένων αδειών/πιστοποιητικών/εγκρίσεων από εθνικές Αρμόδιες Αρχές και η συμμόρφωσή τους ελέγχεται στο πλαίσιο τελωνειακών ελέγχων.

Από την ημερομηνία αποχώρησης, για τα εμπορεύματα αυτά όταν εισέρχονται στο έδαφος της ΕΕ27 από το ΗΒ ή εξέρχονται από την ΕΕ27 προς το ΗΒ θα απαιτείται πλέον η έκδοση της ανάλογης άδειας/πιστοποιητικού/έγκρισης.

Επιπλέον, οι άδειες/πιστοποιητικά/εγκρίσεις που έχουν εκδοθεί από το ΗΒ ως κράτος μέλος της Ε.Ε. από την ημερομηνία αποχώρησης θα παύσουν να ισχύουν.

Οι οικονομικοί φορείς μπορούν να ενημερωθούν για τα απαιτούμενες άδειες/πιστοποιητικά για την εισαγωγή/εξαγωγή εμπορευμάτων στην ιστοσελίδα της Τελωνειακής Υπηρεσίας (https://portal.gsis.gr/portal/page/portal/ICISnet/services?serid=10518295&adreseeID=10001980).

8. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

Για την επιβολή των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, από την ημερομηνία αποχώρησης, οι κανόνες της ΕΕ για την επιβολή των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας από τα τελωνεία, και ιδίως ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 608/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 12ης Ιουνίου 2013, δεν θα ισχύουν πλέον στο Ηνωμένο Βασίλειο. Ειδικότερα:

 • Υποβολή ενωσιακών αιτήσεων: Από την ημερομηνία αποχώρησης, δεν είναι πλέον δυνατό να υποβάλλονται ενωσιακές αιτήσεις στην αρμόδια Τελωνειακή Αρχή του ΗΒ. Ενωσιακές αιτήσεις που υποβάλλονται σε ένα από τα κράτη μέλη της ΕΕ27 εξακολουθούν να ισχύουν στην ΕΕ27 από την ημερομηνία αποχώρησης, ακόμη και αν οι τελωνειακές αρχές του ΗΒ συγκαταλέγονται μεταξύ των Τελωνειακών Αρχών των οποίων ζητείται η παρέμβαση. Σε περίπτωση που ενωσιακή αίτηση υποβλήθηκε σε άλλο κράτος μέλος εκτός του ΗΒ, με την οποία ζητείται από τις Τελωνειακές Αρχές του εν λόγω κράτους μέλους και τις τελωνειακές αρχές του Ηνωμένου Βασιλείου να ασκήσουν παρέμβαση, η εν λόγω αίτηση εξακολουθεί να ισχύει ως εθνική αίτηση για το κράτος μέλος στο οποίο υποβλήθηκε.
 • Αποφάσεις σχετικά με τις ενωσιακές αιτήσεις: Από την ημερομηνία αποχώρησης, δεν ισχύουν πλέον στην ΕΕ27, βάσει της ενωσιακής νομοθεσίας, οι αποφάσεις έγκρισης ενωσιακών αιτήσεων που εκδίδονται από την αρμόδια Τελωνειακή Αρχή του ΗΒ ως κράτους μέλους. Αποφάσεις έγκρισης ενωσιακών αιτήσεων που εκδίδονται σε ένα από τα κράτη μέλη της ΕΕ27 εξακολουθούν να ισχύουν στην ΕΕ27 από την ημερομηνία αποχώρησης, ακόμη και αν οι Τελωνειακές Αρχές του ΗΒ συγκαταλέγονται μεταξύ των Τελωνειακών Αρχών των οποίων ζητείται η παρέμβαση. Σε περίπτωση που άλλο κράτος μέλος εκτός του ΗΒ εξέδωσε απόφαση έγκρισης ενωσιακής αίτησης, με την οποία ζητείται από τις Τελωνειακές Αρχές του εν λόγω κράτους μέλους και τις Τελωνειακές Αρχές του ΗΒ να ασκήσουν παρέμβαση, η εν λόγω απόφαση εξακολουθεί να ισχύει για το κράτος μέλος στο οποίο εκδόθηκε.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΑΔΕ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Για περισσότερες πληροφορίες:

1. Οι εγγεγραμμένοι χρήστες στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες της Α.Α.Δ.Ε. θα μπορούν να υποβάλλουν το ερώτημά τους από την κεντρική ιστοσελίδα της Α.Α.Δ.Ε. (https://www.aade.gr). από την επιλογή «MyTAXISnet / Ο λογαριασμός μου» και εν συνεχεία «Ερωτήματα προς Α.Α.Δ.Ε.».

2. Οι μη εγγεγραμμένοι χρήστες θα μπορούν να υποβάλλουν το ερώτημά τους μέσω της φόρμας υποβολής από την ιστοσελίδα της α.α.δ.ε.: https://www1.gsis.gr/inauirv/newInauirv.htm

Και στις δύο περιπτώσεις θα πρέπει να επιλέγουν από τη σχετική φόρμα υποβολής την «Κατηγορία» που αφορά τη θεματολογία «Αποχώρηση του ΗΒ από την ΕΕ χωρίς συμφωνία (no deal Brexit) - Τελωνειακά Θέματα».


ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!