Αποφάσεις - Εγκύκλιοι

ΔΔΘΕΚΑ Β 1027357 ΕΞ 2019 Κοινοποίηση Απόφασης (ΕΕ) 2019/131 του Συμβουλίου της 15ης Οκτωβρίου 2018 για τη σύναψη συμφωνίας υπό μορφή ανταλλαγής επιστολών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ελβετικής Συνομοσπονδίας σχετικά με τη σώρευση της καταγωγής μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΑΔΕ
Ανεξάρτητη Αρχή
Δημοσίων Εσόδων
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & ΕΦΚ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΩΝ
ΘΕΜΑΤΩΝ, ΕΙΔΙΚΩΝ
ΚΑΘΕΣΤΩΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΑΓΩΝ
ΤΜΗΜΑ Β'
Ταχ. Δ/νση:Καρ. Σερβίας 10
Ταχ. Κώδικας:101 84 Αθήνα
Πληροφορίες:Εύα Καραβανά
Τηλέφωνο:2106987541
Fax:2106987506
E-Mail:d17-c@2001.syzefxis.gov.gr
Url:www.aade.gr

ΑΔΑ: ΨΩΛΥ46ΜΠ3Ζ-ΨΜΓ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Αθήνα, 21 Φεβρουαρίου 2019

Αριθ. Πρωτ.: ΔΔΘΕΚΑ Β 1027357 ΕΞ 2019

ΠΡΟΣ Ως προς τον πίνακα διανομής

Θέμα: «Κοινοποίηση Απόφασης (ΕΕ) 2019/131 του Συμβουλίου της 15ης Οκτωβρίου 2018 για τη σύναψη συμφωνίας υπό μορφή ανταλλαγής επιστολών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ελβετικής Συνομοσπονδίας σχετικά με τη σώρευση της καταγωγής μεταξύ της Ευρωπαϊκής 'Ενωσης, της Ελβετικής Συνομοσπονδίας, του Βασιλείου της Νορβηγίας και της Δημοκρατίας της Τουρκίας στο πλαίσιο του συστήματος γενικευμένων προτιμήσεων»

Σχετ.: 1) Η αρ.πρωτ. Δ.898/544/14-06-2004 Δ.Υ.Ο [Κοινοποίηση 1)Απόφασης 2001/101/ΕΚ του Συμβουλίου, της 5ης Δεκεμβρίου 2000, σχετικά με την έγκριση συμφωνίας υπό μορφή ανταλλαγής επιστολών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και καθεμίας από τις χώρες της ΕΖΕΣ που χορηγούν δασμολογικές προτιμήσεις στο πλαίσιο του συστήματος γενικευμένων προτιμήσεων (ΣΓΠ) (Νορβηγία και Ελβετία) - (ΕΕ L 38/2001), και 2) Ειδοποίησης προς τους εισαγωγείς για το θέμα της προαναφερόμενης Απόφασης].

2)Η αριθ. Δ17 Γ5006821 ΕΞ 2011/14.2.2011 Δ.Υ.Ο [Κοινοποίηση του ΚΑΝ (ΕΕ) αριθ. 1063/2010, για την τροποποίηση του ΚΑΝ (ΕΟΚ) αριθ. 2454/93, σχετικά με την εφαρμογή νέων κανόνων καταγωγής για προϊόντα καταγωγής αναπτυσσόμενων χωρών τα οποία εισάγονται στην Κοινότητα στο πλαίσιο του Συστήματος Γενικευμένων Προτιμήσεων].

3)Η αριθ. ΔΔΘΤΟΚ 5013732 ΕΞ 2015/26.06.2015 Δ.Υ.Ο [Κοινοποίηση του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2015/428 της Επιτροπής, της 10ης Μαρτίου 2015, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2454/93 και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1063/2010 όσον αφορά τους κανόνες καταγωγής που σχετίζονται με το σύστημα γενικευμένων δασμολογικών προτιμήσεων και τα προτιμησιακά δασμολογικά μέτρα για ορισμένες χώρες και εδάφη].

4)Η αριθ. ΔΔΘΤΟΚ Β 1063294 ΕΞ 2016 /19-04- 2016 Δ.Υ.Ο [Ανακοίνωση της Επιτροπής σύμφωνα με το άρθρο 85 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2454/93, σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων του κοινοτικού τελωνειακού κώδικα — Κανόνες καταγωγής του συστήματος γενικευμένων προτιμήσεων (ΣΓΠ) — Επέκταση στην Τουρκία του συστήματος διμερούς σώρευσης που θεσπίζεται με το άρθρο αυτό (2016/C134/01)].

5)Η αριθ. ΔΤΔ Α 1055689 ΕΞ 2016/07-04-2016 Δ.Υ.Ο [Κοινοποίηση της νομοθετικής δέσμης του Ενωσιακού Τελωνειακού Κώδικα (UCC)]

Με την ανωτέρω σχετική (5), σας κοινοποιήθηκε η νομοθετική δέσμη του Ενωσιακού Τελωνειακού Κώδικα, μεταξύ άλλων και ο κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμός (DA-Delegated Act) (ΕΕ) 2446/2015 της Επιτροπής. Σύμφωνα με το άρθρο 41 στοιχείο β) του εν λόγω κανονισμού, θεωρούνται ότι είναι καταγωγής δικαιούχου χώρας προϊόντα που παράγονται σε αυτή τη χώρα και στα οποία ενσωματώνονται ύλες που δεν έχουν εξ ολοκλήρου παραχθεί σε αυτήν, υπό τον όρο ότι οι εν λόγω ύλες έχουν υποβληθεί σε επαρκή επεξεργασία ή μεταποίηση κατά την έννοια του άρθρου 45. Σύμφωνα επίσης, με το άρθρο 54 του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2015/2446, το σύστημα σώρευσης εφαρμόζεται υπό την προϋπόθεση ότι η Ελβετία επιφυλάσσει, σε αμοιβαία βάση, την ίδια μεταχείριση σε προϊόντα καταγωγής δικαιούχων χωρών στα οποία ενσωματώνονται ύλες καταγωγής Ένωσης.

Όσον αφορά την Ελβετία, το σύστημα σώρευσης καθιερώθηκε αρχικά με την Απόφαση 2001/101/ΕΚ του Συμβουλίου της 5ης Δεκεμβρίου 2000 [ανωτέρω (1) σχετική].

Με την ανωτέρω (1) σχετική, έγινε σύναψη Συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, της Ελβετίας και της Νορβηγίας, ώστε να επιτραπεί η έκδοση πιστοποιητικών καταγωγής "τύπου Α" αντικατάστασης από τις τελωνειακές αρχές της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, της Ελβετίας και της Νορβηγίας με σκοπό ιδίως τη διευκόλυνση της κυκλοφορίας των εμπορευμάτων καταγωγής αναπτυσσομένων χωρών που επωφελούνται από το σύστημα γενικευμένων προτιμήσεων που εφαρμόζουν η Ευρωπαϊκή Κοινότητα, η Ελβετία και η Νορβηγία, μέσω της αναγνώρισης των αμοιβαίων συστατικών στοιχείων ως καταγόμενων από τις εν λόγω αναπτυσσόμενες χώρες (του Σ.Γ.Π) στο πλαίσιο των κανόνων διμερούς σώρευσης της καταγωγής.

Ειδικότερα, εγκρίθηκε με την ανωτέρω σχετική (1), η συμφωνία υπό μορφή ανταλλαγής επιστολών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και καθεμίας από τις χώρες της ΕΖΕΣ που χορηγούν δασμολογικές προτιμήσεις στο πλαίσιο του συστήματος γενικευμένων προτιμήσεων (Νορβηγία και Ελβετία), η οποία προβλέπει ότι η Ε.Ε, η Ελβετία και η Νορβηγία αναγνωρίζουν αμοιβαία τις ύλες καταγωγής τους, οι οποίες ενσωματώθηκαν σε προϊόν καταγωγής δικαιούχου χώρας του Σ.Γ.Π , ως καταγόμενες από την εν λόγω δικαιούχο χώρα. Αυτό επιτρέπει την σώρευση καταγωγής για προϊόντα καταγωγής Νορβηγίας και Ελβετίας, των κεφαλαίων 25 έως 97 του Εναρμονισμένου Συστήματος.

Με την παρούσα, σας κοινοποιούμε την αναφερόμενη στο θέμα Απόφαση αριθ. 131/2019, του Συμβουλίου της 15ης Οκτωβρίου 2018, για τη σύναψη συμφωνίας υπό μορφή ανταλλαγής επιστολών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ελβετικής Συνομοσπονδίας σχετικά με τη σώρευση της καταγωγής μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Ελβετικής Συνομοσπονδίας, του Βασιλείου της Νορβηγίας και της Δημοκρατίας της Τουρκίας στο πλαίσιο του συστήματος γενικευμένων προτιμήσεων, η οποία δημοσιεύτηκε στο τεύχος L 25/29-01-2019 της Επίσημης Εφημερίδας των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

Η παρούσα συμφωνία τίθεται σε ισχύ την 1η Φεβρουάριου 2019 (L27/31-01-2019) και από την ημερομηνία αυτή αντικαθιστά την Απόφαση 2001/101/ΕΚ του Συμβουλίου Γανωτέρω σχετική (1)1.

Με την παρούσα, η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Ελβετία αναγνωρίζουν ότι οι ύλες καταγωγής της Ένωσης, της

Ελβετίας, της Νορβηγίας και της Τουρκίας, κατά την έννοια των οικείων αντίστοιχων κανόνων καταγωγής του Σ.Γ.Π, αποκτούν την καταγωγή δικαιούχου χώρας του ΣΓΠ του ενός ή του άλλου μέρους, εφόσον υποβάλλονται, στην εν λόγω δικαιούχο χώρα, σε επεξεργασία ή μεταποίηση που υπερβαίνει τις εργασίες που θεωρούνται ανεπαρκής επεξεργασία ή μεταποίηση για την απόκτηση του χαρακτήρα των καταγόμενων προϊόντων κατά την έννοια του άρθρου 45 του κατ'εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2446/2015 της Επιτροπής (ανωτέρω σχετική 5). Συμφωνήθηκε δηλαδή (υπό μορφή ανταλλαγής επιστολών) μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ελβετικής Συνομοσπονδίας η σώρευση της καταγωγής μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Ελβετικής Συνομοσπονδίας, του Βασιλείου της Νορβηγίας και της Δημοκρατίας της Τουρκίας στο πλαίσιο του συστήματος γενικευμένων προτιμήσεων. Από την εν λόγω σώρευση |εξαιρούνται| τα προϊόντα που υπάγονται στα κεφάλαια 1 έως 24 του Εναρμονισμένου Συστήματος.

Η κοινοποιούμενη Συμφωνία συγκριτικά με την συμφωνία που αντικαθιστά (ανωτέρω σχετική 1):

 • Λαμβάνει υπόψη τους κανόνες καταγωγής του Σ.Γ.Π της Ένωσης, όπως τροποποιήθηκαν με την ανωτέρω σχετική (2), όπου προβλέπεται η εφαρμογή ενός νέου συστήματος για την έκδοση αποδεικτικών καταγωγής από τους εγγεγραμμένους εξαγωγείς (REX), το οποίο τέθηκε σε εφαρμογή από την 1η Ιανουαρίου 2017. Έγινε δηλαδή μεταρρύθυμιση του τρόπου πιστοποίησης της καταγωγής των εμπορευμάτων για τους σκοπούς του Ενωσιακού Συστήματος Γενικευμένων Δασμολογικών Προτιμήσεων (Σ.Γ.Π) μέσω της βεβαίωσης καταγωγής στα πλαίσια του εγγεγραμμένου συστήματος εξαγωγέων (REX). Με την ανωτέρω σχετική (3) έγινε τροποποίηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2454/93 και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1063/2010 (ανωτέρω σχετική 2), όσον αφορά τους κανόνες καταγωγής που σχετίζονται με το σύστημα γενικευμένων δασμολογικών προτιμήσεων και τα προτιμησιακά δασμολογικά μέτρα για ορισμένες χώρες και εδάφη.

  Η Ένωση και η Ελβετία αναλαμβάνουν την υποχρέωση να δέχονται αποδεικτικά καταγωγής αντικατάστασης υπό μορφή πιστοποιητικών αντικατάστασης των πιστοποιητικών καταγωγής τύπου Α («πιστοποιητικά αντικατάστασης») που εκδίδονται από τις τελωνειακές αρχές του άλλου μέρους αλλά και δηλώσεις αντικατάστασης της βεβαίωσης καταγωγής που συντάσσονται από τους επαναποστολείς του άλλου μέρους, οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι (στο σύστημα εξαγωγέων REX) για τον σκοπό αυτό.
 • Επιτρέπει την σώρευση και με την Τουρκία. Για να λειτουργήσει η σώρευση και για τις ύλες καταγωγής Τουρκίας, θα πρέπει η Τουρκία να πληροί δύο προϋποθέσεις, ήτοι:

  1) να εφαρμόζει, για τους σκοπούς του οικείου ΣΓΠ, ορισμό της έννοιας καταγωγής που να αντιστοιχεί στον ορισμό που προβλέπεται στους κανόνες καταγωγής του ΣΓΠ της Ένωσης, και

  2) να επιτρέπει, κατ' αμοιβαιότητα, στις δικαιούχους χώρες του ΣΓΠ να χρησιμοποιούν ύλες καταγωγής της Ένωσης στο πλαίσιο της σώρευσης καταγωγής για την παραγωγή αγαθών τα οποία κατά την εισαγωγή τους στην Τουρκία είναι επιλέξιμα για μεταχείριση στο πλαίσιο του ΣΓΠ.

  Με την ανωτέρω σχετική (4), από την 1η Ιανουαρίου 2015, η Τουρκία έχει ευθυγραμμίσει τους κανόνες καταγωγής του οικείου Σ.Γ.Π προς τους κανόνες της Ένωσης ενώ διασφαλίζεται η αμοιβαιότητα, συνεπώς, η Τουρκία πληροί τις δύο προϋποθέσεις που αναφέρονται ανωτέρω. Οπότε τα προϊόντα καταγωγής Τουρκίας, με εξαίρεση τα προϊόντα που υπάγονται στα κεφάλαια 1 έωσ 24 του Εναρμονισμένου Συστήματος, μπορούν να θεωρούνται ως ύλες καταγωγής δικαιούχου χώρας του Σ.Γ.Π όταν ενσωματώνονται σε προϊόν στην εν λόγω δικαιούχο χώρα, υπό την προϋπόθεση ότι η επεξεργασία ή μεταποίηση που πραγματοποιείται εκεί βαίνει πέραν των «ανεπαρκών εργασιών» κατά την έννοια του άρθρου 45 του κατ'εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2446/2015 της Επιτροπής (ανωτέρω σχετική 5).

Ειδικότερα σχετικά με την κοινοποιούμενη Συμφωνία:

 • Η Ένωση και η Ελβετία αναλαμβάνουν την υποχρέωση να δέχονται αποδεικτικά καταγωγής αντικατάστασης υπό μορφή πιστοποιητικών αντικατάστασης των πιστοποιητικών καταγωγής τύπου Α («πιστοποιητικά αντικατάστασης») που εκδίδονται από τις τελωνειακές αρχές του άλλου μέρους και δηλώσεις αντικατάστασης της βεβαίωσης καταγωγής που συντάσσονται από τους επαναποστολείς του άλλου μέρους, οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι για τον σκοπό αυτό.
 • Κάθε μέρος πρέπει να εξασφαλίζει ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις της παραγράφου 4 της κοινοποιούμενης Συμφωνίας υπό τη μορφή ανταλλαγής επιστολών πριν από την έκδοση ή τη σύνταξη αποδεικτικού καταγωγής αντικατάστασης.
 • Οι λεπτομέρειες της αντικατάστασης των πιστοποιητικών καταγωγής περιγράφονται στην παράγραφο 7 της κοινοποιούμενης Συμφωνίας υπό τη μορφή ανταλλαγής επιστολών και οι λεπτομέρειες της αντικατάστασης των δηλώσεων σχετικά με την καταγωγή περιγράφονται στην παράγραφο 8 της κοινοποιούμενης Συμφωνίας υπό τη μορφή ανταλλαγής επιστολών .
 • Τα αρχικά αποδεικτικά καταγωγής και τα αντίγραφα των αποδεικτικών καταγωγής αντικατάστασης φυλάσσονται από τον επαναποστολέα για τρία τουλάχιστον έτη από τη λήξη του ημερολογιακού έτους κατά το οποίο έχουν εκδοθεί ή συνταχθεί τα αποδεικτικά καταγωγής αντικατάστασης.
 • Πρέπει να τηρείται [σύμφωνα με την παράγραφο 4 στοιχείο (γ) της κοινοποιούμενης Συμφωνίας] η «αρχή της μη αλλοίωσης» δηλαδή θα πρέπει τα προϊόντα να έχουν παραμείνει υπό τελωνειακή επιτήρηση στο μέρος επαναποστολής και να μην έχουν υποστεί αλλοίωση ή μετατροπή με οποιονδήποτε τρόπο, ούτε να έχουν υποβληθεί σε εργασίες άλλες από εκείνες που είναι αναγκαίες για να διατηρηθούν στην κατάσταση που βρίσκονται. Για τους σκοπούς της αρχής της μη αλλοίωσης εφαρμόζονται τα στοιχεία α, β και γ της παραγράφου (5) της κοινοποιούμενης Συμφωνίας.

Κάθε μέρος (η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Ελβετία) διασφαλίζει ότι:

 • Όταν τα αποδεικτικά καταγωγής αντικατάστασης αντιστοιχούν στα αρχικά αποδεικτικά καταγωγής που έχουν εκδοθεί ή συνταχθεί σε δικαιούχο χώρα του ΣΓΠ της 'Ενωσης και της Ελβετίας, οι τελωνειακές αρχές των κρατών μελών της Ένωσης και της Ελβετίας παρέχουν αμοιβαία κατάλληλη διοικητική συνεργασία για τους σκοπούς της εκ των υστέρων επαλήθευσης των εν λόγω αποδεικτικών καταγωγής αντικατάστασης. Εφόσον το ζητήσει το μέρος τελικού προορισμού, οι τελωνειακές αρχές του μέρους επαναποστολής κινούν και παρακολουθούν τη διαδικασία της εκ των υστέρων επαλήθευσης των αντίστοιχων αρχικών αποδεικτικών καταγωγής, και
 • Όταν τα αποδεικτικά καταγωγής αντικατάστασης αντιστοιχούν στα αρχικά αποδεικτικά καταγωγής που έχουν εκδοθεί ή συνταχθεί σε χώρα αποκλειστικά δικαιούχο του ΣΓΠ του μέρους τελικού προορισμού, το εν λόγω μέρος εκτελεί τη διαδικασία της εκ των υστέρων επαλήθευσης των αρχικών αποδεικτικών καταγωγής σε συνεργασία με τη δικαιούχο χώρα. Τα αρχικά αποδεικτικά καταγωγής που αντιστοιχούν στα αποδεικτικά καταγωγής αντικατάστασης που υπόκεινται σε επαλήθευση ή, κατά περίπτωση, τα αντίγραφα των αρχικών αποδεικτικών καταγωγής που αντιστοιχούν στα αποδεικτικά καταγωγής αντικατάστασης που υπόκεινται σε επαλήθευση παρέχονται από τις τελωνειακές αρχές του μέρους επαναποστολής στις τελωνειακές αρχές του μέρους τελικού προορισμού, προκειμένου να μπορέσουν να διεξαγάγουν τη διαδικασία της εκ των υστέρων επαλήθευσης.

❖ Οι επαγγελματικοί ή συνδικαλιστικοί φορείς προς τους οποίους κοινοποιείται η παρούσα, παρακαλούνται όπως μεριμνήσουν για τη σχετική ενημέρωση των μελών τους.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΔΙΚΗΜΕΝΑΚΗ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!