Αποφάσεις - Εγκύκλιοι

Ε. 2027/2019 Παροχή οδηγιών σχετικά με τη χορήγηση απαλλαγής από το τέλος ταξινόμησης ΙΧ επιβατικών αυτοκινήτων του ανώτερου μη ελληνικής υπηκοότητας προσωπικού του Γραφείου της Ύπατης Αρμοστείας των Ηνωμένων Εθνών στην Ελλάδα (UNHCR)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΑΔΕ
Ανεξάρτητη Αρχή 
Δημοσίων Εσόδων
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & ΕΦΚ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΩΝ 
ΘΕΜΑΤΩΝ, ΕΙΔΙΚΩΝ 
ΚΑΘΕΣΤΩΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΑΓΩΝ 
ΤΜΗΜΑ Γ
Ταχ. Δ/νση:Καρ. Σερβίας 10
ΠΡΟΣ Ως Πίνακας Διανομής
Ταχ. Κώδικας:10184 Αθήνα
Τηλέφωνο:210-6987502, -505
Fax:210-6987506
E-Mail:d18a@2001.syzefxis.gov.gr
Url:www.aade.gr

ΑΔΑ: ΩΣΖ346ΜΠ3Ζ-ΜΕΨ

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Αθήνα, 8 Φεβρουαρίου 2019 

Αριθ. Πρωτ.: Ε 2027

Θέμα: Παροχή οδηγιών σχετικά με τη χορήγηση απαλλαγής από το τέλος ταξινόμησης ΙΧ επιβατικών αυτοκινήτων του ανώτερου μη ελληνικής υπηκοότητας προσωπικού του Γραφείου της Ύπατης Αρμοστείας των Ηνωμένων Εθνών στην Ελλάδα (UNHCR)

ΣΧΕΤ.: α) Η με αρ. πρωτ. ΔΔΘΕΚΑ Γ 1169765 ΕΞ 2018/15.11.2018 (ΑΔΑ: 66ΕΩ46ΜΠ3Ζ-ΛΔΝ) εγκύκλιος διαταγή Διοικητή ΑΑΔΕ «Κοινοηοίηση της αριθμ. 172/2018 Γνωμοδότησης του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (ΝΣΚ) αναφορικά με την ερμηνεία των διατάξεων απαλλαγής από δασμό, τέλος ταξινόμησης και ΦΠΑ ειδών/αυτοκινήτων που παραλαμβάνονται από την Ύπατη Αρμοστεία των Ηνωμένων Εθνών στην Ελλάδα καθώς και των υπηρεσιακών αυτοκινήτων της Αντιπροσωπείας της Ε. Επιτροπής στην Ελλάδα».

β) Το αριθμ. πρωτ. Φ. 3272.9/ΑΣ 4160/27-11-2018 έγγραφο του Υπουργείου Εξωτερικών (αριθμ. ΕΙΣ 1178974ΕΙ2018/4-12-2018).

Σε συνέχεια της α) ανωτέρω σχετικής εγκυκλίου διαταγής Διοικητή ΑΑΔΕ και κατόπιν επιβεβαίωσης της αρμόδιας υπηρεσίας του Υπουργείου Εξωτερικών βάσει του ανωτέρω β) σχετικού εγγράφου αναφορικά με τη δυνατότητα διάκρισης των υπαλλήλων του Γραφείου της UNHCR στην Ελλάδα σε ανώτερο προσωπικό, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

Για τη χορήγηση της απαλλαγής από το τέλος ταξινόμησης των ΙΧ επιβατικών αυτοκινήτων του ανώτερου μη ελληνικής υπηκοότητας προσωπικού του εν λόγω Γραφείου της UNHCR, εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου Μόνου του ν.δ. 2402/1953 (ΦΕΚ 118/Α'), σε συνδυασμό με τη παράγραφο 12 του άρθρου 132 του ν. 2960/2001 (ΦΕΚ 265/Α'), καθώς και η υπ' αρ. Π. 6791/645/7-10-1986 ΑΥΟ (ΦΕΚ 703/Β') κατά αναλογία για τον φόρο αυτόν ως προς τη διαδικασία τελωνισμού τους.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΑΑΔΕ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!