Δελτία Τύπου - Ανακοινώσεις

ΕΛΣΤΑΤ Στατιστικό Μητρώο Φορέων Γενικής Κυβέρνησης της ΕΛΣΤΑΤ - Ενημέρωση Σεπτέμβριος, Δεκέμβριος 2017 - Μάρτιος, Ιούνιος, Σεπτέμβριος 2018, 2018

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ  

Πειραιάς, 30 Ιανουαρίου 2019 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) δημοσιεύει στην ιστοσελίδα της το στατιστικό Μητρώο των Φορέων της Γενικής Κυβέρνησης κατά ESA 2010 με μήνες αναφοράς τον Σεπτέμβριο 2017 και Δεκέμβριο 2017, καθώς και το στατιστικό Μητρώο των Φορέων της Γενικής Κυβέρνησης κατά ESA 2010 με μήνες αναφοράς τον Μάρτιο 2018, τον Ιούνιο 2018 και Σεπτέμβριο 2018. 

Η κατάρτιση και τακτική ενημέρωση του στατιστικού Μητρώου Φορέων της Γενικής Κυβέρνησης αποτελεί υποχρέωση όλων των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη σωστή οριοθέτηση του θεσμικού τομέα της Γενικής Κυβέρνησης, όπως αυτή προσδιορίζεται από το Ευρωπαϊκό Σύστημα Λογαριασμών (European System of Accounts -ESA), με βάση συγκεκριμένα κριτήρια. Ο νέος κανονισμός ESA 2010 (Κανονισμός ΕΕ 549/2013) τέθηκε σε ισχύ την 1η Σεπτεμβρίου 2014. 

Μεθοδολογικό σημείωμα σχετικά με τα κριτήρια ταξινόμησης βάσει του ESA 2010 όπου έχουν περιληφθεί οι αλλαγές στα κριτήρια ταξινόμησης μεταξύ του ESA 95 και του ESA 2010, είναι διαθέσιμο στον δικτυακό τόπο της ΕΛΣΤΑΤ, στον ακόλουθο σύνδεσμο.

http://www.statistics.gr/el/statistics/-/publication/SEL08/

Το στατιστικό Μητρώο των Φορέων της Γενικής Κυβέρνησης καταρτίζεται και χρησιμοποιείται από την ΕΛΣΤΑΤ αποκλειστικά για στατιστικούς σκοπούς, δηλαδή για τη διενέργεια των ετήσιων και τριμηνιαίων ερευνών των Φορέων της Γενικής Κυβέρνησης, οι οποίες είναι αναγκαίες για την κατάρτιση των τριμηνιαίων και ετήσιων δημοσιονομικών στατιστικών από την ΕΛΣΤΑΤ καθώς και για την κατάρτιση των πινάκων της Διαδικασίας Υπερβολικού Ελλείμματος (ΔΥΕ). 

Η ορθή τήρηση του στατιστικού Μητρώου των Φορέων της Γενικής Κυβέρνησης αποτελεί ευθύνη της ΕΛΣΤΑΤ. Επισημαίνεται ότι το μητρώο αυτό δεν είναι ένα μητρώο όλων των φορέων που εποπτεύονται και ελέγχονται από την κυβέρνηση ούτε είναι το μητρώο όλων των οργανισμών που χρηματοδοτούνται από το δημόσιο τομέα μέσω του Τακτικού Κρατικού Προϋπολογισμού ή του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων. 

Η τήρηση του στατιστικού Μητρώου των Φορέων της Γενικής Κυβέρνησης είναι μια συνεχής εργασία. Στο πλαίσιο αυτό, η ΕΛΣΤΑΤ συνεχίζει να εξετάζει σε τακτική βάση την ταξινόμηση των φορέων που εποπτεύονται από τη Γενική Κυβέρνηση, λαμβάνοντας υπόψη τις αλλαγές που γίνονται στο πλαίσιο της διοικητικής μεταρρύθμισης και τα νέα ή ενημερωμένα οικονομικά δεδομένα αυτών των φορέων σύμφωνα με τους κανόνες του ESA 2010. Το αποτέλεσμα είναι η εισαγωγή νέων φορέων, που ταξινομούνται σύμφωνα με τα κριτήρια ESA 2010 εντός Γενικής Κυβέρνησης, καθώς και η απαλοιφή φορέων, που είτε καταργούνται είτε παύουν να τηρούν τα κριτήρια ταξινόμησης εντός της Γενικής Κυβέρνησης. 

Για τον υποτομέα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης – S.1313, η εργασία ταξινόμησης των φορέων (ΝΠΙΔ) δεν έχει πραγματοποιηθεί για το σύνολο των φορέων, για την ολοκλήρωσή της απαιτείται η εισαγωγή οικονομικών στοιχείων στη βάση του Υπουργείου Εσωτερικών από τους εν λόγω φορείς, όπως προβλέπεται από την Υπουργική Απόφαση 2816/30.01.2018 (Β’350) η οποία αντικαθιστά τις Υπουργικές Αποφάσεις με αρ.74712 και 74713/29-122010(Β’2043). 

Το στατιστικό Μητρώο Φορέων της Γενικής Κυβέρνησης με αναφορά στο Σεπτέμβριο 2017 και Δεκέμβριο 2017 είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της ΕΛΣΤΑΤ: http://www.statistics.gr/el/statistics/-/publication/SEL08/Το στατιστικό Μητρώο Φορέων της Γενικής Κυβέρνησης με αναφορά στο Μάρτιο 2018, Ιούνιο 2018 και Σεπτέμβριο 2018 είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της ΕΛΣΤΑΤ: http://www.statistics.gr/el/statistics/-/publication/SEL08/Η εξέλιξη της περιμέτρου της Γενικής Κυβέρνησης κατά την περίοδο 2008‐2018, είναι επίσης διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της ΕΛΣΤΑΤ: 

Σε σχέση με το στατιστικό μητρώο Σεπτεμβρίου 2017 και Δεκεμβρίου 2017 στο σύνδεσμο: http://www.statistics.gr/el/statistics/-/publication/SEL08/Σε σχέση με το στατιστικό μητρώο Μαρτίου 2018, Ιουνίου 2018 και Σεπτεμβρίου 2018 στο σύνδεσμο: http://www.statistics.gr/el/statistics/-/publication/SEL08/Πληροφορίες 

Διεύθυνση Εθνικών Λογαριασμών 

Μαρία Σταυροπούλου, 

Τηλ: 213 135 2081, Fax: 213 135 2552 

Τμήμα Ερευνών Δημόσιου Τομέα 

Άννα Αποστολοπούλου, 

Τηλ: 213 135 2085, Fax: 213 135 2575 

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!