Αποφάσεις - Εγκύκλιοι

ΔΔΘΕΚΑ Δ 1190843 ΕΞ 2018 Επέκταση των Καταστημάτων Αφορολογήτων, Αδασμολογήτων και Φορολογημένων Ειδών στην περιοχή των Αναχωρήσεων Extra SCHENGEN του Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών «ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ»

Αριθμ. ΔΔΘΕΚΑ Δ 1190843 ΕΞ 2018 

ΦΕΚ B 5959 - 31.12.2018 

Επέκταση των Καταστημάτων Αφορολογήτων, Αδασμολογήτων και Φορολογημένων Ειδών στην περιοχή των Αναχωρήσεων Extra SCHENGEN του Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών «ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ»

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις: 

α) του άρθρου 27, παρ. 1 του ν. 827/1978 (Α΄194) «Περί ρυθμίσεως δασμολογικών θεμάτων και άλλων διατάξεων». 

β) του Κεφαλαίου Α’ «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» του ν. 4389/2016 (Α΄94) και ειδικότερα του άρθρου 7, της παραγράφου 1 του άρθρου 14 και του άρθρου 41 αυτού. 

γ) του άρθρου 17 του π.δ. 86/1979 (Α΄17). «Περί συστάσεως ιδιορρύθμου Ανωνύμου Εταιρείας δια την εκμετάλλευσιν καταστημάτων πωλήσεως αφορολογήτων και αδασμολογήτων ειδών και εγκαταστάσεως και λειτουργίας τούτων εις τα σημεία εξόδου επιβατών εξωτερικού». 

δ) του άρθρου 120 παρ. 4 του ν. 2533/1997 (Α΄228) «Χρηματιστηριακή Αγορά Παραγώγων και Άλλες Διατάξεις». 

ε) την από 30-12-1997 Σύμβαση Παραχώρησης που υπεγράφη από το Ελληνικό Δημόσιο και την εταιρεία «Καταστήματα Αφορολογήτων Ειδών Α.Ε.», καθώς και την από 22-3-2013 τροποποίηση αυτής. 

στ) της αριθμ. Δ. ΟΡΓ. Α 1036960 ΕΞ 2017/10-03-2017 (Β΄968) απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)». 

2. α) Την αριθμ. Δ6Α 1000473 ΕΞ 2011/3-1-2011 (Β΄46 και Β΄134) απόφαση Υφυπουργού Οικονομικών «Εξουσιοδότηση υπογραφής με “Με εντολή Υφυπουργού” στο Γενικό Γραμματέα Φορολογικών και Τελωνειακών Θεμάτων, στους Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων και στους Προϊσταμένους Διευθύνσεων, Αυτοτελών Τμημάτων, Τμημάτων και Αυτοτελών Γραφείων της Κεντρικής Υπηρεσίας και των Ειδικών Αποκεντρωμένων Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών, άρθρο 2, ΙΙ, παρ.5, περίπτωση (κα). 

β) άρθρου 2 της αριθμ. Δ6Α 1033219 ΕΞ 2012/24-2- 2012 (Β΄465) απόφαση Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση εξουσιοδότησης υπογραφής “Με εντολή Αναπληρωτή Υπουργού” στο Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Φορολογικών και Τελωνειακών Θεμάτων του Υπουργείου Οικονομικών». 

3. Την αριθμ. 1 της 20.01.2016 (Υ.Ο.Δ.Δ. 18) πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών», σε συνδυασμό με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 10 του άρθρου 41 του ν.4389/2016 και την με αριθμ. 39/3/30-11-2017 απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης της Α.Α.Δ.Ε. (ΦΕΚ 689/ΥΟΔΔ/20-12-2017), «Ανανέωση θητείας Διοικητή Α.Α.Δ.Ε». 

4. Το αριθμ.39/9.8.2018 αίτημα της εταιρείας «Καταστήματα Αφορολογήτων Ειδών Α.Ε.» με το οποίο ζητά την επέκταση του Καταστήματος Αφορολογήτων, Αδασμολογήτων και Φορολογημένων Ειδών στην περιοχή των Αναχωρήσεων Extra Schengen του Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών «Ελ. Βενιζέλος». 

5. Το αριθμ. 20827/11.12.2018 έγγραφο του Τελωνείου Αερολιμένα «Ελ. Βενιζέλος» το οποίο περιλαμβάνει τη γνωμοδότηση της Επιτροπής του άρθρου 17, παρ. 2 του π.δ. 86/1979 μετά του σχετικού τοπογραφικού διαγράμματος. 

6. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Προϋπολογισμού της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.),

αποφασίζουμε: 

1. Εγκρίνουμε την επέκταση του Καταστήματος Αφορολογήτων, Αδασμολογήτων και Φορολογημένων Ειδών, εντός του τελωνειακά ελεγχόμενου χώρου, στην περιοχή των Αναχωρήσεων Extra Schengen του Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών «Ελ. Βενιζέλος», στη θέση και έκταση που προσδιορίζεται στο τοπογραφικό διάγραμμα που συνοδεύει το από 4.12.2018 Πρακτικό Γνωμοδότησης της Επιτροπής του άρθρου 17, παραγράφου 2 του π.δ. 86/1979. 

2. Ο υπό παραχώρηση χώρος θα καταλαμβάνει συνολική επιφάνεια 203 τ.μ., και θα βρίσκεται υπό τελωνειακή παρακολούθηση. 

3. Το δικαίωμα εκμετάλλευσης του καταστήματος ανήκει αποκλειστικά στην εταιρεία «Καταστήματα Αφορολογήτων Ειδών Α.Ε.». 

4. Η εγκατάσταση και λειτουργία του καταστήματος διέπεται από τις διατάξεις του π.δ. 86/1979, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, από τις διατάξεις του άρθρου 120 του ν. 2533/1997, από τις διατάξεις των Υπουργικών Αποφάσεων καθώς και τις σχετικές διαταγές που ρυθμίζουν θέματα σχετικά με τον τρόπο λειτουργίας, ελέγχου κλπ των καταστημάτων που εκμεταλλεύεται η εταιρεία «Καταστήματα Αφορολογήτων Ειδών Α.Ε.». 

5. Η παρούσα απόφαση να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

Αθήνα, 21 Δεκεμβρίου 2018 

Με εντολή Υφυπουργού 

Ο Γενικός Διευθυντής Τελωνείων και Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΡΤΙΔΗΣ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!