Αποφάσεις - Εγκύκλιοι

Υ.Α. 133860 - 11/12/2018 Τροποποίηση της αριθμ. Φ2-1062/2013 κοινής υπουργικής απόφασης «Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν στη διαχείριση της δράσης ενίσχυσης «Εκσυγχρονισμός Πρατηρίων Υγρών Καυσίμων» (Β' 1171).

Αριθμ. 133860 - 11/12/2018 

ΦΕΚ B 5766 - 20.12.2018

Τροποποίηση της αριθμ. Φ2-1062/2013 κοινής υπουργικής απόφασης «Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν στη διαχείριση της δράσης ενίσχυσης «Εκσυγχρονισμός Πρατηρίων Υγρών Καυσίμων» (Β' 1171).

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις όπως ισχύουν:

1.1. του v. 2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις» (Α' 247), όπως τροποποιήθηκε με το ν. 3871/2010 «Δημοσιονομική Διαχείριση και Ευθύνη» (Α' 141), και του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α' 143),

1.2. του ν. 3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007-2013» (Α' 267) και ειδικότερα το άρθρο 17 αυτού, όπως τροποποιήθηκε με το ν. 3840/2010 «Αποκέντρωση, απλοποίηση και ενίσχυση της αποτε-λεσματικότητας των διαδικασιών του Εθνικού Πλαισίου

Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007-2013 και άλλες διατάξεις» (Α' 53) και το ν. 4072/2012 «Βελτίωση επιχειρηματικού περιβάλλοντος - Νέα εταιρική μορφή - Σήματα-Μεσίτες Ακινήτων - Ρύθμιση θεμάτων ναυτιλίας, λιμένων και αλιείας και άλλες διατάξεις» (Α' 86),

1.3. του άρθρου 31 του ν. 3784/2009 «Αναθεώρηση διατάξεων του ν. 703/1977 περί Ανταγωνισμού και άλλες διατάξεις» (Α' 137),

1.4. του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα», που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α' 98),

1.5. του π.δ. 147/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης» (Α' 192),

1.6. του π.δ. 123/2016 «Ανασύσταση και μετονομασία... Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων» (Α' 208),

1.7. του π.δ. 88/2018 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α' 160),

1.8. της αριθμ. Υ59/2018 απόφασης του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης Αστέριο Πιτσιόρλα» (Β' 3818),

1.9. της αριθμ. Υ91589/2018 απόφασης του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης Ευστάθιο Γιαννακίδη» (Β' 3814),

1.10. των άρθρων 87, 88 και 89 της συνθήκης περί ιδρύσεως των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, περί κρατικών ενισχύσεων,

1.11. του κανονισμού (ΕΕ) 2015/1588 του Συμβουλίου της 13ης Ιουλίου 2015 για την εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε ορισμένες κατηγορίες οριζόντιων κρατικών ενισχύσεων,

1.12. του ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοίκητων οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις» (Α' 112),

1.13. της παραγράφου 15, του άρθρου 59 του ν.4314/2014 «Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (EE L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν.3419/2005 (Α'297) και άλλες διατάξεις» (Α'265).

2. Τις αποφάσεις:

2.1. την αριθμ. Φ2-1617/2010 κοινή υπουργική απόφαση «Διαδικασίες και προδιαγραφές εγκατάστασης και ελέγχου ολοκληρωμένων συστημάτων παρακολούθησης εισροών-εκροών στα πρατήρια υγρών καυσίμων. Απαιτήσεις συμμόρφωσης, καταγραφής, λειτουργίας και διασφάλισης των μετρήσεων και ηλεκτρονικής αποστολής δεδομένων» (Β' 1980), όπως ισχύει,

2.2. την αριθμ. ΠΟΛ 1009/2012 κοινή υπουργική απόφαση «Εγκατάσταση Ολοκληρωμένου Συστήματος Ελέγχου Εισροών-Εκροών στα πρατήρια υγρών καυσίμων και διασφάλιση συναλλαγών μέσω αυτού» (Β' 72), όπως ισχύει,

2.3. την αριθμ. ΠΟΛ 1206/2013 κοινή υπουργική απόφαση «Εγκατάσταση Ολοκληρωμένων Συστημάτων Ελέγχου και ηλεκτρονικής μετάδοσης δεδομένων Εισ-ροών-Εκροών στις εγκαταστάσεις πωλητών πετρελαίου θέρμανσης και διασφάλιση συναλλαγών μέσω αυτού» (Β' 2237), όπως ισχύει,

2.4. την αριθμ. Β2-829Α/2013 κοινή υπουργική απόφαση «Διάθεση πιστώσεων από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων για την δράση ενίσχυσης "Εκσυγχρονισμός Πρατηρίων Υγρών Καυσίμων"» (Β' 540), όπως ισχύει,

2.5. την αριθμ. Φ2-1062/2013 κοινή υπουργική απόφαση «Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν τη διαχείριση της δράσης κρατικής ενίσχυσης "Εκσυγχρονισμός πρατηρίων Υγρών Καυσίμων"» (Β' 1171), όπως ισχύει,

2.6. την αριθμ. Φ2-1510/2013 κοινή υπουργική απόφαση «Προκήρυξη Δράσης "Εκσυγχρονισμός Πρατηρίων Υγρών Καυσίμων"» (Β' 1589), όπως ισχύει,

2.7. την αριθμ. 13001/ΔΕ-1382/2013 υπουργική απόφαση για την έγκριση της ένταξης στο ΠΔΕ 2013, στη ΣΑΕ 058/2, της Δράσης «Εκσυγχρονισμός Πρατηρίων Υγρών Καυσίμων» (ΑΔΑ: ΒΕ2ΩΦ-ΘΑ0),

2.8. την αριθμ. Οικ. ΔΠΠ 3883/2015 κοινή υπουργική απόφαση, σύμφωνα με την οποία οι δαπάνες του έργου θα βαρύνουν το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) μέσω της ΣΑΕ 027/2 με ενάριθμο κωδ. 2015ΣΕ02720000 του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης (Β' 3016).

3. Την ανάγκη αύξησης του διαχειριστικού κόστους του Φορέα Υλοποίησης της Δράσης, προκειμένου να καλυφθούν οι λειτουργικές του δαπάνες μέχρι την ολοκλήρωση της Δράσης.

4. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή της απόφασης αυτής δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού πέραν της προβλεφθείσας στην αριθμ. Β2-829Α/2013 κοινή υπουργική απόφαση «Διάθεση πιστώσεων από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων για τη δράση ενίσχυσης "Εκσυγχρονισμός Πρατηρίων Υγρών Καυσίμων"» (Β' 540), όπως ισχύει, αποφασίζουμε:

Η αριθμ. Φ2-1062/2013 κοινή υπουργική απόφαση «Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν τη διαχείριση της δράσης κρατικής ενίσχυσης "Εκσυγχρονισμός Πρατηρίων Υγρών Καυσίμων"» (Β' 1171) τροποποιείται ως εξής:

i. Οι όροι της στήλης Α, αντικαθίστανται από τους όρους της στήλης Β, ως εξής:

Στήλη Α Στήλη Β
Διεύθυνση Πολιτικής Ποιότητας Διεύθυνση Τεχνικής Βιομηχανικής Νομοθεσίας

ii. Το εδάφιο 8, της παρ. 1, του άρθρου 2 «Το κόστος λειτουργίας... στο τέλος κάθε μήνα.» αντικαθίσταται ως εξής:

«Το κόστος λειτουργίας (προσδιορισμός διαχειριστικού κόστους). Το διαχειριστικό κόστος του Φορέα Υλοποίησης της Δράσης, δεν θα υπερβαίνει το 4% του συνολικού προϋπολογισμού της Δράσης (συμπεριλαμβανομένων τυχόν κρατήσεων και Φ.Π.Α) και θα υπολογίζεται απολογιστικά στο τέλος κάθε μήνα.».

iii. To εδάφιο 23, της παρ. 1, του άρθρου 2 «Τιμολόγιο Επιχορήγησης της Κοινωνίας της Πληροφορίας ΑΕ.» καταργείται.

iv. To εδάφιο 25, της παρ. 1, του άρθρου 2 «Εξουσιοδότηση ή Πληρεξούσιο για την παραλαβή της επιταγής.» καταργείται.

v. Το τελευταίο εδάφιο του άρθρου 3 «Οι προϋποθέσεις επιλεξιμότητας...ο Φορέας Υλοποίησης της δράσης» αντικαθίσταται ως εξής:

«Οι προϋποθέσεις επιλεξιμότητας, οι δυνητικοί δικαιούχοι των ενισχύσεων, η διαδικασία υποβολής αιτήσεων, το περιεχόμενο του φακέλου υποβολής πρότασης, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, οι προϋποθέσεις ένταξης και κάθε σχετικό θέμα, θα εξειδικεύονται στο σχετικό Οδηγό Υποβολής της Δράσης.».

vi. Το εδάφιο 3, του άρθρου 4 «Οι επιλέξιμες (αποδεκτές) δαπάνες...ο Φορέας Υλοποίησης της δράσης» αντικαθίσταται ως εξής:

«Οι επιλέξιμες (αποδεκτές) δαπάνες, ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός και κάθε σχετικό θέμα θα εξειδικεύονται στον σχετικό Οδηγό Υποβολής της Δράσης.».

vii. Το άρθρο 5 αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 5

Τρόπος Υλοποίησης Δράσης

Θέματα αναφορικά με την υποβολή αιτήσεων, την αξιολόγησή τους και την ένταξή τους στη Δράση, την υλοποίηση της Δράσης, τις διαδικασίες παρακολούθησης, τον διοικητικό έλεγχο και την ολοκλήρωση των χρηματοδοτούμενων επενδύσεων, θα εξειδικεύονται στον Οδηγό της Δράσης.».

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 11 Δεκεμβρίου 2018

Ο Αναπληρωτής Υπουργός ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΠΙΤΣΙΟΡΛΑΣ

Ο Υφυπουργός  ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ

 

 

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!