Υπουργείο Εργασίας

Εγκ. 1358076/2018 Εφαρμογή του άρθρου 30 του ν. 4387/2016 για την προσαύξηση σύνταξης όσων κατέβαλλαν αυξημένες εισφορές. Κοινοποίηση διατάξεων και οδηγιών ΥΠΕΚΑΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 
ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
ΕΠΕΙΓΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ 
Ενιαίος Φορέας 
Κοινωνικής Ασφάλισης 
ΕΦΚΑ 
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ 
ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΟΝΟΜΗΣ 
ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ 
ΤΜΗΜΑΤΑ: ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ 
ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΣΥΓΧ/ΤΩΝ Τ
ΑΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ 
ΣΥΝΤΑΞΗΣ 
Ταχ. Δ/νση: Ακαδημίας 22, 
Τ.Κ. 10671 Αθήνα 
FAX: 210/3666010 
e-mail:d.sintaxeon@efka.gov.gr 

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

ΕΠΕΙΓΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ

Αθήνα, 14. 11. 2018 

Αριθ. Πρωτ.1358076 

ΠΡΟΣ: Τους αποδέκτες του Πίνακα Α' 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: 
1. ΕΤΕΑΕΠ 
Α. Γραφείο κ. Διοικητή 
Φιλελλήνων 13-15 
10557 Αθήνα 
Β. Αυτοτελές Τμήμα 
Υποστήριξης Ασφάλισης 
& Παροχών 
Σταδίου 24 Αθήνα 
2. Υποομάδα Έργου 
Συντάξεων ΕΦΚΑ 
Πατησίων 12, 
Τ.Κ. 10677 Αθήνα 
3. Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε. 
Δ/νση Λειτουργίας 
& Υποστήριξης Εφαρμογών 
Υποδιεύθυνση: Υποστήριξης 
Πελατών 
Λυκούργου 10, Τ.Κ. 10551Αθήνα 
4.« Ίριδα», 
Κολοκοτρώνη 4,
Τ.Κ. 10561 Αθήνα 

ΘΕΜΑ:«Εφαρμογή του άρθρου 30 του ν. 4387/2016 για την προσαύξηση σύνταξης όσων κατέβαλλαν αυξημένες εισφορές. Κοινοποίηση διατάξεων και οδηγιών ΥΠΕΚΑΑ». 

Σχετ.: Η εγκύκλιος 24/2017 

Σας κοινοποιούμε το με αρ. πρωτ. Φ.80000/οικ.51391/1153/11.10.2018 έγγραφο της Γενικής Διεύθυνσης Κοινωνικών Ασφαλίσεων του ΥΠΕΚΑΑ (ΑΔΑ:Ψ0ΛΓ465Θ1Ω- ΡΝΣ), με το οποίο παρέχονται συμπληρωματικές οδηγίες για την εφαρμογή του άρθρου 30 του ν. 4387/2016 (σχετ. το με αρ. πρωτ. Φ.80000/οικ.60271/2195/23.12.2016- έγγραφο του ΥΠΕΚΑΑ, που κοινοποιήθηκε με την εγκύκλιο 24/2017). 

1. Προσαύξηση κύριας σύνταξης 

α) Όπως είναι γνωστό (1), για τους ασφαλισμένους που υποβάλλουν αίτηση συνταξιοδότησης μετά την έναρξη ισχύος του Ν. 4387/2016 (3.5.2016) και οι οποίοι, σύμφωνα με το προϊσχύον νομοθετικό καθεστώς, κατέβαλλαν εισφορές ανώτερες από αυτές του τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, το ανταποδοτικό μέρος της σύνταξης, για κάθε έτος που έχει καταβληθεί επιπλέον εισφορά, θα υπολογίζεται με ετήσιο συντελεστή αναπλήρωσης 0,075% για καθεμία ποσοστιαία μονάδα (1%) επιπλέον εισφοράς. Ο συντάξιμος μισθός σε αυτή την περίπτωση θα προκύπτει λαμβάνοντας υπόψη τη βάση υπολογισμού της επιπλέον εισφοράς, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 28 του νόμου αυτού. 

Εκτός από τις γενικές κατηγορίες ασφαλισμένων που περιγράφονται στην εν λόγω διάταξη, η δυνατότητα αυτή παρέχεται και στις εξής κατηγορίες ασφαλισμένων (2)

i. στους παλαιούς ασφαλισμένους (για πρώτη φορά πριν από την 1.1.1993) που υπάγονται στα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα του ΤΑΠ-ΔΕΗ, οι οποίοι δικαιούνται την εν λόγω προσαύξηση για καθεμία ποσοστιαία μονάδα (1%) εισφοράς που υπερβαίνει το συνολικό ποσοστό εισφορών ασφαλισμένου και εργοδότη Κλάδου Σύνταξης και επασφαλίστρου βαρέων επαγγελμάτων των αντίστοιχων κατηγοριών εργαζομένων- υπαγομένων στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. 

ii. Επίσης, η προσαύξηση υπολογίζεται και στις συντάξεις των ασφαλισμένων που δεν συνταξιοδοτούνται με τις διατάξεις του άρθρου 3 της με αριθμ. Φ.11321/ οικ.47523/1570/23.10.2015 απόφασης του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Β' 2311). 

Οι κατηγορίες συνταξιοδότησης που εξαιρούνται της εν λόγω προσαύξησης αναφέρονται και στην εγκύκλιο 24/2017 (σελ. 8). Στις κατηγορίες αυτές περιλαμβάνονται πλέον και τα πρόσωπα που υπάγονται στις διατάξεις των περιπτώσεων ε' και στ' της παρ. 2 του άρθρου 46 του Ν. 2084/92.(3) 

β) Έχοντας υπόψη ότι ο συντάξιμος μισθός στην περίπτωση εφαρμογής του άρθρου 30 του Ν. 4387/2016 συνδυάζεται με τις διατάξεις του άρθρου 28 του νόμου αυτού, αν κατά την περίοδο αναφοράς μεταξύ του διαστήματος 1.1.2002 και έως την υποβολή της αίτησης συνταξιοδότησης δεν προκύπτει χρόνος ασφάλισης τουλάχιστον πέντε (5) ετών (πραγματικός, πλασματικός, χρόνος προαιρετικής ασφάλισης ή άλλος που λογίζεται ως συντάξιμος), τότε για τον υπολογισμό των συντάξιμων αποδοχών αναζητείται χρόνος ασφάλισης (πραγματικός, πλασματικός, χρόνος προαιρετικής ή άλλος που λογίζεται ως συντάξιμος) και κατά το πριν την 1.1.2002 χρονικό διάστημα και μέχρι τη συμπλήρωση έως πέντε (5) ετών ασφάλισης (4)

2. Προσαύξηση επικουρικής σύνταξης. 

Αντίστοιχη προσαύξηση θα υπολογίζεται και στην επικουρική σύνταξη, για την οποία θα ακολουθήσουν αναλυτικές οδηγίες με ξεχωριστό έγγραφο. 

Συν/νο: 1 έγγραφο (ΑΔΑ:Ψ0ΛΓ465Θ1Ω-ΡΝΣ) 

Η ΑΝΑΠΛ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Ι. ΓΑΤΗ-ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ Π. ΚΑΤΩΠΟΔΗ 

(1) Παρ. 1 του άρθρου 30 του Ν. 4387/2016 

(2) Άρθρο 24 του Ν. 4445/2016 (ΦΕΚ-236Α) 

(3) Άρθρο 7 του Ν. 4488/2017 (ΦΕΚ-137Α) 

(4) Άρθρο 6 παρ. 1 Ν. 4488/2017 (Εγκύκλιος 47/2017) 

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!