Υπουργείο Εργασίας

Φ.80000/οικ.51391/1153/2018 Οδηγίες για την εφαρμογή του άρθρου 30 του ν.4387/2016 για την προσαύξηση σύνταξης όσων κατέβαλλαν αυξημένες εισφορές

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ,
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ 
ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ 
ΤΜΗΜΑ Α'
Πληροφορίες:Ε. Βρέκου 
Τηλέφωνο:2131516791 
FAX:210 - 3368116
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΘΕΤΗΣ & 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Ε'
Πληροφορίες: Μ. Βογιατζόγλου 
Τηλέφωνο: 2131516746
Ταχ. Δ/νση:Σταδίου 29 
Ταχ. Κώδικας:10110-Αθήνα

ΑΔΑ: Ψ0ΛΓ465Θ1Ω-ΡΝΣ

Αθήνα, 11/10/2018 

Αριθ. Πρωτ.:Φ.80000/οικ.51391/1153

ΠΡΟΣ:1. ΕΦΚΑ
Α. Γ ραφείο κ. Διοικητή 
Αγ. Κωνσταντίνου 8 
102 41 Αθήνα
Β. Γενική Δ/νση 
Απονομών Συντάξεων 
Ακαδημίας 22 
106 71 Αθήνα
2. ΕΤΕΑΕΠ
Α. Γραφείο κ. Διοικητή 
Φιλελλήνων 13 - 15 
105 57 Αθήνα Β. 
Αυτοτελές Τμήμα 
Υποστήριξης Ασφάλισης 
& Παροχών 
Σταδίου 24 Αθήνα

ΘΕΜΑ:«Οδηγίες για την εφαρμογή του άρθρου 30 του ν.4387/2016 για την προσαύξηση σύνταξης όσων κατέβαλλαν αυξημένες εισφορές».

Με τις διατάξεις του άρθρου 30 του ν.4387/2016 θεσπίζεται η δυνατότητα της προσαύξησης του ποσού της σύνταξης για όσους ασφαλισμένους έχουν καταβάλλει αυξημένες ασφαλιστικές εισφορές.

Ειδικότερα:

Α. Προσαύξηση κύριας σύνταξης

Στο άρθρο 30 του Ν. 4387/2016 ορίζεται ότι για όσους ασφαλισμένους υποβάλλουν αίτηση συνταξιοδότησης από την έναρξη ισχύος του (13.5.2016), οι οποίοι, σύμφωνα με το προϊσχύον νομικό καθεστώς, κατέβαλαν εισφορές ανώτερες από αυτές του ΙΚΑ ΕΤΑΜ, στον υπολογισμό του ανταποδοτικού μέρους της σύνταξής τους, θα υπολογίζεται και ετήσιος συντελεστής αναπλήρωσης 0,075% για κάθε ποσοστιαία μονάδα (1%) επιπλέον εισφοράς σε κάθε έτος που έχει καταβληθεί επιπλέον εισφορά. Σύμφωνα με το ίδιο ως άνω άρθρο, ο συντάξιμος μισθός στην περίπτωση αυτή θα προκύπτει λαμβάνοντας υπόψη τη βάση υπολογισμού της επιπλέον εισφοράς, εφαρμοζομένων αναλόγως και των διατάξεων του άρθρου 28 του νόμου αυτού.

Ως γνωστόν, λόγω τεχνικών δυσχερειών και ελλείψεων στα μηχανογραφικά συστήματα των τ. ασφαλιστικών Ταμείων, για τον υπολογισμό του ανταποδοτικού μέρους των συντάξεων για αιτήσεις συνταξιοδότησες που υποβάλλονται από 13.5.2016 έως 31.12.2016, οι συντάξιμες αποδοχές καθορίζονται από το μέσο όρο των μηνιαίων αποδοχών επί των οποίων έχουν καταβληθεί εισφορές κλάδου σύνταξης, από το έτος 2002 και εντεύθεν. Από 1.1.2017 και για κάθε επόμενο έτος η περίοδος αυτή αναφοράς αυξάνεται κατ’ ένα έτος. Για τον προσδιορισμό των συντάξιμων αποδοχών ασφαλισμένων για τους οποίους δεν προκύπτει χρόνος ασφάλισης (τουλάχιστον πενταετίας) από το έτος 2002 και έως την υποβολή της αίτησης συνταξιοδότησης, αναζητείται χρόνος ασφάλισης και κατά το, πριν το 2002, χρονικό διάστημα και μέχρι τη συμπλήρωση συνολικά έως πέντε ετών ασφάλισης.

Β. Προσαύξηση επικουρικής σύνταξης

Με την παρ. 2 του άρθρου 96 του ν. 4387/2016, όπως αυτή ισχύει μετά την αντικατάστασή της με την παρ. 1 του άρθρου 56 του ν. 4445/2016, προβλέπεται, μεταξύ άλλων, προσαύξηση του ποσού της επικουρικής σύνταξης για όσους κατέβαλαν αυξημένες εισφορές σε ενταχθέντες στο ΕΤΕΑΕΠ (τ.ΕΤΕΑ) φορείς - τομείς επικουρικής ασφάλισης, με ανάλογη εφαρμογή στο ΕΤΕΑΕΠ των διατάξεων της παρ. 1 του άρθρου 30 του ν. 4387/2016, όπως ισχύουν, για όσους καταθέτουν αίτηση και συνταξιοδοτούνται από το ΕΤΕΑΕΠ από 1.1.2015 και μετά.

Η ανωτέρω προσαύξηση της παρ. 1 του άρθρου 30 του ν. 4387/2016, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, ήτοι 0,075% για καθεμία ποσοστιαία μονάδα (1%) επιπλέον εισφοράς για κάθε έτος που έχει καταβληθεί επιπλέον εισφορά επί του συντάξιμου μισθού στον οποίο υπολογίστηκε η επιπλέον εισφορά, εφαρμόζεται μόνο στο (Α) τμήμα της επικουρικής σύνταξης που αντιστοιχεί στο χρόνο ασφάλισης μέχρι 31.12.2014 και το οποίο υπολογίζεται με το σύστημα καθορισμένων παροχών και με ετήσιο ποσοστό αναπλήρωσης 0,45% για κάθε έτος ασφάλισης επί του συντάξιμου μισθού (άρθρο 42 παρ. 5β υποπερ. βα του ν. 4052/2012).

Όπως είναι γνωστόν, λόγω τεχνικών δυσχερειών και ελλείψεων στα μηχανογραφικά συστήματα των ενταχθέντων στο ΕΤΕΑΕΠ (τ.ΕΤΕΑ) φορέων - τομέων επικουρικής ασφάλισης, για τον υπολογισμό του (Α) τμήματος της επικουρικής σύνταξης που αντιστοιχεί στο χρόνο ασφάλισης μέχρι και 31.12.2014 για αιτήσεις συνταξιοδότησης που υποβάλλονται από 1.1.2015 και εφεξής, οι συντάξιμες αποδοχές καθορίζονται από το μέσο όρο των μηνιαίων αποδοχών του ασφαλισμένου, που υπεβλήθησαν σε εισφορές υπέρ επικουρικής ασφάλισης, για το χρονικό διάστημα από 1.1.2002 έως και 31.12.2014. Για τον προσδιορισμό των συντάξιμων αποδοχών ασφαλισμένων για τους οποίους δεν προκύπτει χρόνος ασφάλισης (τουλάχιστον πενταετίας) από το έτος 2002 και έως 31.12.2014, αναζητείται χρόνος ασφάλισης και κατά το, πριν το 2002, χρονικό διάστημα και μέχρι τη συμπλήρωση συνολικά έως πέντε ετών ασφάλισης.

Για την εύρεση των συντάξιμων αποδοχών, στις οποίες θα υπολογισθεί αναλογικά η προσαύξηση της παρ. 1 του άρθρου 30 του ν. 4387/2016, για όσους κατέβαλαν ασφαλιστικές εισφορές μεγαλύτερες του 6% (0,075% X επιπλέον εισφορά X έτη καταβολής της αυξημένης εισφοράς X συντάξιμες αποδοχές), εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις του άρθρου 16 του ν. 4488/2017.

Κατόπιν των ανωτέρω για τη διευκόλυνση των υπηρεσιών του ΕΦΚΑ και του ΕΤΕΑΕΠ και για την επιτάχυνση της διαδικασίας έκδοσης των συντάξεων διευκρινίζεται ότι:

α) για τον υπολογισμό του ανταποδοτικού μέρους της κύριας σύνταξης ασφαλισμένων που κατέβαλαν αυξημένη εισφορά, ο ανωτέρω ετήσιος συντελεστής αναπλήρωσης (0,075%) για κάθε ποσοστιαία μονάδα επιπλέον εισφοράς, που αφορά σε χρονικό διάστημα τόσο πριν την 1.1.2002 όσο και μετά την 1.1.2002, εφαρμόζεται επί των συντάξιμων αποδοχών από το 2002 και εντεύθεν, ή της επέκτασης της 5/ετίας και πριν το 2002 στην περίπτωση που δεν υπάρχουν 5 έτη ασφάλισης από το 2002 και μετά, και

β) για τον υπολογισμό του (Α) τμήματος της επικουρικής σύνταξης των ασφαλισμένων που κατέβαλαν επιπλέον εισφορά, ο ετήσιος συντελεστής αναπλήρωσης 0,075% για κάθε ποσοστιαία μονάδα επιπλέον εισφοράς, που αφορά σε χρονικό διάστημα πριν την 1.1.2002, λόγω έλλειψης μηχανογραφικών δεδομένων, θα εφαρμόζεται και σε αυτές τις περιπτώσεις επί της ίδιας ως άνω βάσης υπολογισμού που ισχύει και για τον υπολογισμό του (Α) τμήματος της επικουρικής σύνταξης, ήτοι επί των συντάξιμων αποδοχών από το 2002 μέχρι 31.12.2014 ή της επέκτασης της 5/ετίας και πριν το 2002 στην περίπτωση που δεν υπάρχουν 5 έτη ασφάλισης από το 2002 μέχρι 31.12.2014.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ Α. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ

 

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!