Οικονομικές Ειδήσεις

Αναμορφώνεται η νομοθεσία για το Γενικό Εμπορικό Μητρώο

Νομοπαρασκευαστική επιτροπή συγκροτήθηκε στη Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή με σκοπό την επανεξέταση και αναμόρφωση των διατάξεων που διέπουν τη νομοθεσία για το Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ).

Στόχος του σχεδίου νόμου που θα προτείνει η επιτροπή είναι το ΓΕΜΗ:

α) Να εναρμονιστεί με τις αλλαγές που επήλθαν στο δίκαιο των ανωνύμων εταιρειών μετά την ψήφιση του ν. 4548/2018, ιδίως όσον αφορά στον έλεγχο νομιμότητας των συστατικών και δηλωτικών πράξεων, και να εξετάσει ανάλογες αλλαγές στη δημοσιότητα των λοιπών υπόχρεων, καθώς και στις αλλαγές που έχουν επέλθει στους λοιπούς νόμους που διέπουν τους εγγραφόμενους στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, ιδίως τους ν. 3190/1955 και 4072/2012.

β) Να επανεξετάσει τους υπόχρεους εγγραφής και τις προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούν.

γ) Να επανεξετάσει τις συνέπειες στις περιπτώσεις παράλειψης δηλώσεων από τους υπόχρεους και να διασφαλίσει αποτελεσματικές και αποτρεπτικές κυρώσεις.

δ) Να εισηγηθεί διατάξεις για την ομοιόμορφη και αποτελεσματική εφαρμογή του δικαίου.

Το έργο της νομοπαρασκευαστικής επιτροπής θα πρέπει να περατωθεί το αργότερο μέχρι το τέλος Νοεμβρίου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!