Αποφάσεις - Εγκύκλιοι

ΔΔΘΕΚΑ Α 1145371 ΕΞ 2018 Οδηγίες σχετικά με την διαχείριση των ποσοστώσεων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΑΑΔΕ
Ανεξάρτητη Αρχή
Δημοσίων Εσόδων
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  
ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΚ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΩΝ  
ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ  
ΚΑΘΕΣΤΩΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΑΓΩΝ 
ΤΜΗΜΑ Α΄ 
Ταχ. Δ/νση:Καρ. Σερβίας 10 
Ταχ. Κώδικας:10184 Αθήνα 
Πληροφορίες:Μπαρσάκη Μαρία 
Τηλέφωνο :210 6987497 
Fax :2106987506 
E-Mail :m.mparsaki@aade.gr 
Url:www.aade.gr 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

Αθήνα, 03/10/2018 

Αριθ. Πρωτ.: ΔΔΘΕΚΑ Α 1145371 ΕΞ 2018 

ΠΡΟΣ Ως προς τον πίνακα διανομής 

Θέμα: «Οδηγίες σχετικά με την διαχείριση των ποσοστώσεων» 

Με σκοπό την ορθή εφαρμογή των διατάξεων που ισχύουν για τις δασμολογικές ποσοστώσεις, σας γνωρίζουμε τα κατωτέρω: 

1. Για τα εμπορεύματα που τίθενται σε ελεύθερη κυκλοφορία εντός δασμολογικής ποσόστωσης, εφαρμόζεται μηδενικός ή μειωμένος εισαγωγικός δασμός, το ύψος του οποίου καθορίζεται στις αντίστοιχες ενωσιακές διατάξεις και εφόσον πληρούνται οι τιθέμενοι όροι και προϋποθέσεις, για την υπαγωγή ενός εμπορεύματος σε ποσόστωση. 

2. Η διαχείριση των δασμολογικών ποσοστώσεων πραγματοποιείται βάσει της αρχής της χρονικής προτεραιότητας, δηλαδή της χρονολογικής σειράς των ημερομηνιών αποδοχής των διασαφήσεων σε ελεύθερη κυκλοφορία και διέπεται από τις διατάξεις των άρθρων 49-54, 223, 224 και 236 του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2015/2447, όπως ισχύει και από ειδικές διατάξεις διαφόρων κανονισμών του Συμβουλίου και της Επιτροπής που βασίζονται σε συγκεκριμένες προτιμησιακές δασμολογικές συμφωνίες της Ε.Ε με τρίτες χώρες. 

3. Η κατανομή των δασμολογικών αυτών ποσοστώσεων πραγματοποιείται εντός 2 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία αποδοχής της και γνωστοποιείται την επομένη. Διευκρινίζουμε ότι στις περιπτώσεις δεσμευμένων ποσοστώσεων, υπάρχει διαφοροποίηση ως προς την ημερομηνία κατανομής των αιτημάτων που έχουν αποσταλεί κατά την διάρκεια δέσμευσης της και είναι αυτή που ορίζεται και ανακοινώνεται από την Επιτροπή. 

4. Οι ποσοστώσεις των οποίων το τρίτο ψηφίο του αύξοντα αριθμού της ποσόστωσης είναι 4, δηλαδή 09.4xxx, εμπίπτουν στην αρμοδιότητα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ή του ΟΠΕΚΕΠΕ. Οι υπόλοιπες αποτελούν αντικείμενο διαχείρισης της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογίας και Τελωνειακής Ένωσης της Ε.Ε (DG TAXUD), σε συνεργασία με τις Τελωνειακές Διοικήσεις των κρατών-μελών και συγκεκριμένα για την χώρα μας της Υπηρεσίας μας. 

5. Κατά την εφαρμογή των ανωτέρω διατάξεων όλοι οι εμπλεκόμενοι υποχρεούνται στη δίκαιη και ενιαία μεταχείριση όλων των εισαγωγέων, καθώς και στην μη υπέρβαση της αρχικής ποσότητας καμίας δασμολογικής ποσόστωσης. 

6. H έκδοση της άδειας και η παράδοση των εμπορευμάτων στα πλαίσια δασμολογικής ποσόστωσης, με μειωμένο ή μηδενικό εισαγωγικό δασμό δεν συνεπάγεται τη σύσταση εγγύησης, εφόσον κατά την στιγμή αποδοσής της διασάφησης για θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία, η συγκεκριμένη δασμολογική ποσόστωση δεν είναι κρίσιμη(αρθ. 153 Καν. 2446/2015). Διευκρινίζουμε ότι μία ποσόστωση είναι κρίσιμη όταν έχει χρησιμοποιηθεί το 90% του αρχικού της όγκου ή σε λοιπές περιπτώσεις (αναφορά άρθρο 53 Καν. 2447/2015). 

Η διαπίστωση ότι έχει καταστεί κρίσιμη μία ποσόστωση προκύπτει από το μηχανογραφικό σύστημα του Τελωνείου κατά τον χρόνο υποβολής της διασάφησης με αίτημα για την συγκεκριμένη ποσόστωση. 

7. Σε περίπτωση διαπίστωσης κρίσιμης ποσόστωσης η έκδοση της αδείας και η παράδοση των εμπορευμάτων γίνεται με την σύσταση εγγύησης, η οποία καλύπτει τον εισαγωγικό δασμό και τον επ΄αυτού Φ.Π.Α. Η αποδέσμευσή της ενεργείται κατόπιν της κατανομής και ανάλογα με την εγκεκριμένη ποσότητα (μπορεί να είναι ολική, μερική ή μηδενική). 

8. Στις περιπτώσεις εγκρίσεων σε μέρος του ζητηθέν ποσού ή σε περιπτώσεις απόρριψης αιτήματος, η Υπηρεσία μας ενημερώνει τα αρμόδια Τελωνεία, προκειμένου να προβούν στις απαραίτητες διορθώσεις των διασαφήσεων και στις απαραίτητες εισπράξεις δασμών και φόρων. 

Σε συνέχεια των παραπάνω και λαμβάνοντας υπόψη το θεσμικό πλαίσιο των ποσοστώσεων:

1) Άρθρα 56(4) και 58(1) του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ.952/2013 του Ευρωπαικού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 09ης Οκτωβρίου 2013 για την θέσπιση του ενωσιακού τελωνειακού κώδικα , 

2) Άρθρα 49-54, 223, 224 και 236 του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2015/2447 της Επιτροπής της 24ης Νοεμβρίου 2015 για την θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής ορισμένων διατάξεων του Κανονισμού (ΕΕ) 952/2013, 

3) Διοικητική ρύθμιση για τη διαχείριση των δασμολογικών ποσοστώσεων της Επιτροπής του Τελωνειακού Κώδικα του Τμήματος των Δασμολογικών Μέτρων, η διαδικασία υποβολής αιτήματος ποσόστωσης είναι η εξής: 

  • Εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις και πληρούνται οι όροι των άρθρων 50, 52-54, 223, 224 και 236 του Καν. 2447/2015, μπορεί να γίνει υποβολή αιτήματος ποσόστωσης συμπληρώνοντας τον αύξοντα αριθμό ποσόστωσης στη θέση 39 του ΕΔΕ. 
  • Το Τελωνείο ελέγχει την εγκυρότητα του κωδικού συνδυασμένης ονοματολογίας, της καταγωγής, της μονάδας μέτρησης, της αναλογίας της δηλωθείσας αξίας & της δηλωθείσας ποσότητας, καθώς και την γνησιότητα των απαιτούμενων πιστοποιητικών. Σε περίπτωση επιστροφής ποσότητας ελέγχει αν η ποσότητα επιστροφής ανταποκρίνεται στην ποσότητα ανάληψης. 
  • Κατά την υποβολή του αιτήματος γίνεται μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος έλεγχος στο συνδυασμό των θέσεων 33,36,39 και 41 του ΕΔΕ. 
  • Κατόπιν των παραπάνω και εφόσον πληρούνται οι απαραίτητες προϋποθέσεις το σύστημα αποδίδει MRN και το αίτημα αποστέλλεται στην Κοινότητα προς έγκριση. 

Παρακαλούμε για την τήρηση των ανωτέρω. 

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΔΙΚΗΜΕΝΑΚΗ 

 
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!