ΚΦΔ

Βουλή Τροπολογία για τη διαφύλαξη των πληροφοριών και την τήρηση του φορολογικού απορρήτου

Κατατέθηκε τροπολογία στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Οικονομικών με τίτλο «I) Κεντρικά Αποθετήρια Τίτλων, II) Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας (ΕΕ)2016/2258 και άλλες διατάξεις και ΙΙΙ) Λοιπές διατάξεις του Υπουργείου Οικονομικών» με την οποία τροποποιείται το άρθρο 17 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας σχετικά με τη διαφύλαξη των πληροφοριών και στην τήρηση του φορολογικού απορρήτου.

Ειδικότερα, με την προτεινόμενη διάταξη προβλέπεται ότι στοιχεία Μητρώου Φορολογουμένων, όπως είναι ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου και η Δ.Ο.Υ. στην οποία υποβάλλεται η δήλωση φορολογίας εισοδήματος, φυσικών και νομικών προσώπων μπορούν να χορηγηθούν σε διατραπεζικές εταιρείες που διαχειρίζονται αρχεία δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς, χάριν πιστωτικών και χρηματοδοτικών ιδρυμάτων, αποκλειστικά για την ενημέρωση των αρχείων δεδομένων που τηρούν. 

Η χορήγηση γίνεται αποκλειστικά για να επιτυγχάνεται η ακριβέστερη ταυτοποίηση των καταχωρούμενων φυσικών και νομικών προσώπων, ενώ δεν επιτρέπεται η χρήση τους για άλλους σκοπούς, όπως η εμπορία ή η προώθηση προϊόντων ή υπηρεσιών. 

Ακολουθούν η αιτιολογική έκθεση και οι προτεινόμενες διατάξεις. 

Αιτιολογική έκθεση

Τροποποίηση του άρθρου 17 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας

Με την προτεινόμενη διάταξη της παραγράφου 1 προστίθενται νέες περιπτώσεις ιε' και ιστ' στην παράγραφο 1 του άρθρου 17 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ν. 4174/2013, ΑΊ70), η οποία αφορά στη διαφύλαξη των πληροφοριών και στην τήρηση του φορολογικού απορρήτου.

Ειδικότερα, με την προτεινόμενη περίπτωση ιε' προβλέπεται ότι τα περιοριστικά αναφερόμενα στις υποπεριπτώσεις αα) (για τα φυσικά πρόσωπα) και ββ) (για τα νομικό πρόσωπα και τις νομικές οντότητες) στοιχεία Μητρώου Φορολογουμένων χορηγούνται σε διατραπεζικές εταιρείες που διαχειρίζονται αρχεία δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς, χάριν των πιστωτικών και χρηματοδοτικών ιδρυμάτων, αποκλειστικά για τον σκοπό ενημέρωσης των αρχείων δεδομένων που τηρούν. Η χορήγηση των ως άνω στοιχείων γίνεται αποκλειστικά για τον σκοπό αυτό, ώστε να επιτυγχάνεται η ακριβέστερη ταυτοποίηση των καταχωρούμενων σε αυτά φυσικών και νομικών προσώπων, ενώ δεν επιτρέπεται η χρήση τους για άλλους σκοπούς, όπως η εμπορία ή η προώθηση προϊόντων ή υπηρεσιών. Η τήρηση αξιόπιστου αρχείου από μέρους των εταιρειών αυτών με ακριβείς πληροφορίες μειώνει τυχόν επισφάλειες προς όφελος των συναλλασσομένων και συνεπώς συμβάλλει στη θεμελίωση ενός περιβάλλοντος οικονομικής, χρηματοπιστωτικής και κοινωνικής σταθερότητας διασφαλίζοντας κατ' επέκταση το δημόσιο συμφέρον.

Ακολούθως με την προτεινόμενη διάταξη της περίπτωσης ιστ' προβλέπεται ότι η Φορολογική Διοίκηση δύναται να χορηγεί τα στοιχεία και τις πληροφορίες μητρώου φορολογούμενων σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, σε δημόσιες επιχειρήσεις ή επιχειρήσεις νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, αμιγείς ή μικτές επιχειρήσεις ο.τ.α. και στους συνδέσμων δήμων, σε δημόσιους οργανισμούς, καθώς και σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου στα οποία το κράτος είναι μέτοχος ή επιχορηγούνται τακτικώς από κρατικούς πόρους ή τη διοίκηση των οποίων ορίζει άμεσα ή έμμεσα το Δημόσιο με διοικητική πράξη ή ως μέτοχος. Για την εφαρμογή της παρούσας περίπτωσης στ ’) ως στοιχεία μητρώου νοούνται αυτά που τηρούνται στο Υποσύστημα Μητρώου Φορολογουμένων της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, και συνήθως είναι απαραίτητα για την ταυτοποίηση των προσώπων. Προϋπόθεση για τη χορήγηση των στοιχείων αυτών είναι αφενός η υποβολή πλήρως αιτιολογημένου αιτήματος από το εκάστοτε νομικό πρόσωπο για χορήγηση συγκεκριμένων στοιχείων μητρώου και αφετέρου η εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος.

Με την προτεινόμενη διάταξη της παραγράφου 2 εισάγεται μετά την παρ. 1 του άρθρου 17 ΚΦΔ, νέα παράγραφος ΙΑ, με την οποία παρέχεται εξουσιοδότηση στον Υπουργό Οικονομικών και στον Διοικητή της ΑΑΔΕ να ορίζουν με κοινή απόφασή τους αποζημίωση για το διοικητικό κόστος που η Φορολογική Διοίκηση αναλαμβάνει κατά την χορήγηση στοιχείων φορολογουμένων στα πρόσωπα των περιπτώσεων ιε) και ιστ’), να προσδιορίζουν το ύψος και τον τρόπο καταβολής της αποζημίωσης και να καθορίζουν κάθε άλλο αναγκαίο θέμα για την αποζημίωση αυτή. Σημειώνεται, ότι αντίστοιχη υποχρέωση είχε προβλεφθεί με τις διατάξεις του άρθρου 22 του ν. 2008/1992 (ΑΊ6), κατ' εξουσιοδότηση του οποίου εκδόθηκε η υπ' αριθμ.1088923/878/0006Γ/29-8-2008 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών (ΒΊ806), με την οποία καθορίστηκε ο τρόπος υπολογισμού της αποζημίωσης υπέρ του Δημοσίου για τη χορήγηση στοιχείων από τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων προς τρίτους.

Μετά την ως άνω προσθήκη της νέας παραγράφου 1 Α, με την προτεινόμενη διάταξη της παραγράφου 3 τροποποιείται η παράγραφος 2 του άρθρου 17 του Κ.Φ.Δ., ώστε σ' αυτήν να μη γίνεται πλέον αναφορά στα «πρόσωπα της προηγούμενης παραγράφου», αλλά στα «πρόσωπα της παραγράφου 1».

Με την παράγραφο 2 του άρθρου 1 του ν. 4346/2015 (Α'152) οι παράγραφοι 3 και 4 του άρθρου 17 του Κ.Φ.Δ. αναριθμήθηκαν σε 4 και 5, αντιστοίχως. Κατόπιν αυτού, με την προτεινόμενη διάταξη της παραγράφου 4 τροποποιείται η παράγραφος 4 (πρώην παράγραφος 3) του άρθρου 17 του Κ.Φ.Δ., ώστε σ' αυτήν να μη γίνεται πλέον αναφορά στην παράγραφο «4» του ίδιου άρθρου, αλλά, λόγω της αναρίθμησης, να γίνεται αναφορά στην παράγραφο «5».

Προτεινόμενες διατάξεις

Τροποποίηση του άρθρου 17 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας

1. Μετά την περίπτ. ιδ) της παρ. 1 του άρθρου 17 του ν. 4174/2013 (Α'170), όπως ισχύει, προστίθενται νέες περιπτ. ιε) και ιστ'), ως ακολούθως:

«ιε) σε διατραπεζικές εταιρείες που διαχειρίζονται αρχεία δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς χάριν των πιστωτικών και χρηματοδοτικών ιδρυμάτων, για τον σκοπό ενημέρωσης των αρχείων δεδομένων που τηρούν. Για την ενημέρωση των αρχείων δεδομένων της παρούσας περίπτωσης χορηγούνται αποκλειστικά τα ακόλουθα στοιχεία και πληροφορίες φορολογουμένων:

αα) ως προς τα φυσικά πρόσωπα, ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.), η Δ.Ο.Υ. στην οποία υποβάλλεται η δήλωση φορολογίας εισοδήματος το όνομα, το επώνυμο, το όνομα και επώνυμο πατέρα, το όνομα και επώνυμο μητέρας ο ταχυδρομικός κώδικας.

ββ) ως προς τα νομικά πρόσωπα και τις νομικές οντότητες ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.), η Δ.Ο.Υ. στην οποία υποβάλλεται η δήλωση φορολογίας Εισοδήματος η επωνυμία, ο διακριτικός τίτλος και η έδρα.

ιστ') σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, δημόσιες επιχειρήσεις ή επιχειρήσεις νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, αμιγείς ή μικτές επιχειρήσεις ο.τ.α. και των συνδέσμων δήμων, δημόσιους οργανισμούς, καθώς και νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, στα οποία το κράτος είναι μέτοχος ή τα οποία επιχορηγούνται τακτικώς από κρατικούς πόρους ή τη διοίκηση των οποίων ορίζει άμεσα ή έμμεσα το Δημόσιο με διοικητική πράξη ή ως μέτοχος στοιχεία και πληροφορίες μητρώου φορολογουμένων, κατόπιν υποβολής πλήρως αιτιολογημένου αιτήματος εφόσον κρίνεται αναγκαίο από τη Φορολογική Διοίκηση για την εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος. Ως στοιχεία και πληροφορίες μητρώου για την εφαρμογή της παρούσας περίπτωσης νοούνται τα στοιχεία και οι πληροφορίες που τηρούνται στο Υποσύστημα Μητρώου Φορολογουμένων της Α.Α.Δ.Ε.».

2. Μετά την παρ. 1 του άρθρου 17 του ν.4174/2013 προστίθεται νέα παρ. ΙΑ, ως εξής:

«ΙΑ. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. δύναται να ορίζεται αποζημίωση για το διοικητικό κόστος που η Φορολογική Διοίκηση αναλαμβάνει κατά τη χορήγηση των στοιχείων στα πρόσωπα των περιπτ. ιε) και ιστ) της παρ. 1. Με την ίδια απόφαση προσδιορίζεται το ύψος και ο τρόπος καταβολής της αποζημίωσης, καθώς και κάθε άλλο αναγκαίο θέμα.».

3. Στην παρ. 2 του άρθρου 17 του ν.4174/2013, , η φράση « της προηγούμενης παραγράφου» αντικαθίσταται με τη φράση «της παραγράφου 1».

4. Στην παρ. 4 του άρθρου 17 του ν. 4174/2013 η φράση «με τις παραγράφους 1 και 4» αντικαθίσταται με την φράση «με τις παραγράφους 1 και 5».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!