Οικονομικές Ειδήσεις

Βουλή Κατατέθηκε νομοσχέδιο για την υποβολή δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης

Κατατέθηκε στη Βουλή το νομοσχέδιο "Επείγουσες ρυθμίσεις για την υποβολή δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης και άλλες διατάξεις." με το οποίο ρυθμίζονται επείγοντα ζητήματα αναφορικά με τις δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης.

Παρατίθεται ακολούθως απόσπασμα της αιτιολογικής έκθεσης σχετικά με τους κύριους στόχους του σχεδίου νόμου:

"Η τροποποίηση της νομοθεσίας αναφορικά με τις δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης και τις δηλώσεις οικονομικών συμφερόντων αποσκοπεί:

α) στη βελτίωση του προσδιορισμού των κατηγοριών των υπόχρεων σε δήλωση περιουσιακής κατάσταση προσώπων, με σκοπό την προσαρμογή αυτών στις νεότερες νομοθετικές και διοικητικές εξελίξεις,

β) στην εξειδίκευση του τρόπου και του περιεχομένου του ελέγχου των δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης. Επίσης αντιμετωπίζονται ζητήματα που άπτονται των υποκειμενικών και των χρονικών ορίων του ελέγχου αυτών.

γ) στην προσαρμογή του ελεγκτικού πεδίου των δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης στο σύγχρονο οικογενειακό (εν ευρεία έννοια) δίκαιο,

δ) στην ολοκλήρωση των σχετικών πληροφοριακών συστημάτων και στην πλήρη εκμετάλλευση των δυνατοτήτων της σύγχρονης τεχνολογίας για την κατάρτιση των δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης και των δηλώσεων οικονομικών συμφερόντων,

ε) στην αναμόρφωση του πεδίου της αρμοδιότητας των ελεγκτικών οργάνων, λαμβάνοντας ιδιαίτερη μέριμνα για τις δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης των δικαστικών λειτουργών. Ταυτόχρονα, τροποποιούνται συγκεκριμένες ρυθμίσεις πλαισίου για ορισμένες κατηγορίες υπόχρεων σε δήλωση περιουσιακής κατάστασης, ενώ λαμβάνεται μέριμνα για την βελτίωση ρυθμίσεων σε περιπτώσεις που υπόχρεοι, με βάση το ισχύον δίκαιο, υποχρεούνται να δηλώσουν τα περιουσιακά τους στοιχεία σε περισσότερα του ενός ελεγκτικά σώματα,

στ) στην περαιτέρω ενδυνάμωση της Επιτροπής Ελέγχου του άρθρου 3Α του ν. 3213/2003 (Α' 309), με αύξηση των μελών της από 9 σε ιι και κατοχύρωση ότι η πλειοψηφία της θα απαρτίζεται από ανώτατους δικαστικούς λειτουργούς,

ζ) στη βελτίωση του προσδιορισμού των συνεπειών της υποβολής εκπρόθεσμης δήλωσης περιουσιακής κατάστασης, αλλά και στη βελτιωμένη αποτύπωση των διακεκριμένων υπαλλαγών τέλεσης των εγκλημάτων μη υποβολής ή της υποβολής ανακριβούς ή ελλιπούς δήλωσης περιουσιακής κατάστασης,

η) στην παροχή εύλογης προθεσμίας, προκειμένου τα ελεγκτικά όργανα και οι συναρμόδιοι φορείς να προσαρμοστούν στις απαιτήσεις του νέου νόμου, και

θ) στην ένταξη των δηλώσεων οικονομικών συμφερόντων που καθιερώθηκαν με το άρθρο 229 του ν. 4281/2014 (Α' ι6ο) στο σώμα του ν. 3213/2003."

Διαβάστε στο σύνολό τους:

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!