ΦΠΑ

ΠΟΛ 1114/2018 Διαδικασία απαλλαγής από ΦΠΑ έργων κοινού αμυντικού προγράμματος Ελλάδας - ΗΠΑ και προγραμμάτων εξωτερικής βοήθειας των ΗΠΑ.

Αριθμ. ΠΟΛ 1114

ΦΕΚ B 2386 - 21.06.2018

Διαδικασία απαλλαγής από ΦΠΑ έργων κοινού αμυντικού προγράμματος Ελλάδας - ΗΠΑ και προγραμμάτων εξωτερικής βοήθειας των ΗΠΑ. 

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 121 του ν. 4514/30-1-2018 (ΦΕΚ Α΄ 14), με τις οποίες εξουσιοδοτείται ο Διοικητής να ρυθμίζει κάθε λεπτομέρεια για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου αυτού. 

2. Τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 121 του ν. 4514/30-1-2018 (ΦΕΚ Α΄ 14) και της παραγράφου 1 περίπτωση στ΄ (γγ) του άρθρου 27 (ν. 2859/2000), όπως ισχύει. 

3. Τις διατάξεις της ΑΥΟ Π. 4056/3029/17-6-1987 (ΦΕΚ 357 Β΄/7-7-1987), όπως ισχύει. 

4. Τις διατάξεις του Κεφαλαίου Α΄ «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» του Μέρους Πρώτου του ν. 4389/2016 «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» (Α΄ 94) και ειδικότερα των άρθρων 1, 2, 13, 14, 17 και 41, όπως ισχύουν. 

5. Τις διατάξεις του άρθρου 4 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ν. 4174/2013 ΦΕΚ 170 Α΄/26.07.2013) και ειδικότερα τις διατάξεις της παραγράφου 1 σε συνδυασμό με τις διατάξεις της περ. β΄ της παρ. 3 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016 (ΦΕΚ 94 Α΄/27/05/2016), όπως ισχύουν. 

6. Την αριθ. Δ6Α 1015213 ΕΞ 2013/28-1-2013 (Β΄ 130 και Β΄ 372) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών», όπως συμπληρώθηκε, τροποποιήθηκε και ισχύει, σε συνδυασμό με τις διατάξεις της υποπαραγράφου α΄ της παρ. 3 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016

7. Tην αριθ. 1 της 20.01.2016 (Υ.Ο.Δ.Δ. 18) πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών», σε συνδυασμό με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 10 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016 καθώς και την αριθ. 39/3/30-11-2017 απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΥΟΔΔ 68) «Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων». 

8. Την αριθ. Δ. ΟΡΓ.Α1036960 ΕΞ2017/10-3-2017(Β΄968 και 1238) απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

9. Την απόφαση Δ.ΟΡΓ.Α 1115805 ΕΞ 2017/31 Ιουλίου 2017 (ΦΕΚ: Β’ 2743/04-08-2017) του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, όπως ισχύει, περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων και εξουσιοδότησης υπογραφής «Με εντολή Διοικητή» σε όργανα της Φορολογικής Διοίκησης. 

10. Την ανάγκη ανάλογης εφαρμογής των διαδικασιών απαλλαγής από τον ΦΠΑ που ακολουθούνται με την ΑΥΟ Π. 4056/3029/17-6-1987 (ΦΕΚ 357/Β΄/7-7-1987), όπως ισχύει, και για τα έργα κοινού αμυντικού προγράμματος Ελλάδας - ΗΠΑ και τα προγράμματα εξωτερικής βοήθειας των ΗΠΑ. 

11. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού της ΑΑΔΕ, αποφασίζουμε: 

Άρθρο 1 

Για την εκτέλεση έργων, που υπάγονται στο κοινό αμυντικό πρόγραμμα Ελλάδας-Η.Π.Α. και σε κάθε άλλο πρόγραμμα εξωτερικής βοήθειας των Η.Π.Α., και για τις σχετιζόμενες με αυτά πράξεις και δαπάνες που πραγματοποιούνται από 1.1.2016, εφαρμόζονται αναλόγως για την απαλλαγή από τον ΦΠΑ, οι διαδικασίες περί απαλλαγών για την παράδοση και εισαγωγή αγαθών και την παροχή υπηρεσιών για την εκτέλεση έργων του κοινού αμυντικού προγράμματος (ΝΑΤΟ) και του Πεδίου Βολής Κρήτης (Π.Β.Κ.) της ΑΥΟ Π. 4056/3029/17-6-1987 (ΦΕΚ 357/Β΄/7-7-1987), όπως ισχύει. 

Άρθρο 2 

Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

Μοσχάτο, 11 Ιουνίου 2018 

Ο Διοικητής Γ. ΠΙΤΣΙΛΗΣ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!