Αποφάσεις - Εγκύκλιοι

Αριθμ. 328/3/31.05.2018 Τροποποίηση της με αριθμό Τ/6736/2003 (Β' 929) απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης με τίτλο «Κανονισμός Διοικητικού Ελέγχου και Εποπτείας της Λειτουργίας των Καζίνο», όπως τροποποιήθηκε και κωδικοποιήθηκε με τη με αριθμό 303/5/27.02.2018 (Β΄ 1025) απόφαση της Ε.Ε.Ε.Π. και ισχύει.

Αριθμ. απόφ. 328/3/31.05.2018 (4)

Τροποποίηση της με αριθμό Τ/6736/2003 (Β' 929) απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης με τίτλο «Κανονισμός Διοικητικού Ελέγχου και Εποπτείας της Λειτουργίας των Καζίνο», όπως τροποποιήθηκε και κωδικοποιήθηκε με τη με αριθμό 303/5/27.02.2018 (Β΄ 1025) απόφαση της Ε.Ε.Ε.Π. και ισχύει.

Η ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΑΙΓΝΙΩΝ (Ε.Ε.Ε.Π.)»

Έχοντας υπόψη:

α) Τις διατάξεις των άρθρων 16 έως και 23 του ν.3229/2004 (Α΄ 38) και των άρθρων 25 έως και 54 του ν.4002/2011 (Α΄ 180), όπως αυτές συμπληρώθηκαν και τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις των παραγράφων 10 έως και 26 του άρθρου 7 του ν.4038/2012 (Α΄ 14), τις διατάξεις των άρθρων 22 έως και 24 του ν.4141/2013 (Α΄ 81), τις διατάξεις του άρθρου 74 του ν.4170/2013 (Α΄ 163), τις διατάξεις του άρθρου 106 του ν.4209/2013 (Α΄ 253), τις διατάξεις των άρθρων 34 και 35 του ν.4223/2013 (Α΄ 287), τις διατάξεις του άρθρου 22 του ν.4255/2014 (Α΄ 89), τις διατάξεις του άρθρου 173 του ν.4261/2014 (Α΄ 107) τις διατάξεις του ν.3051/2002 (Α΄ 220) όπως ισχύει,

β) τις διατάξεις των άρθρων 16, 17 και 18 του ν.3229/2004 (Α΄ 180), όπως ισχύουν,

γ) τις διατάξεις του ν.2206/1994 (Α΄ 62) με τίτλο «Ίδρυση, οργάνωση, λειτουργία, έλεγχος καζίνων και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,

δ) τις διατάξεις του ν. 3139/2003 (Α΄ 100) με τίτλο «Ρυθμίσεις για τα καζίνα Πάρνηθας και Κέρκυρας και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,

ε) τις διατάξεις του άρθρου 92 παρ. 2 του Κεφαλαίου ΙΕ του ν. 4182/2013 (Α΄ 185), με τις οποίες μεταφέρθηκαν στην Ε.Ε.Ε.Π. όλες οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Εποπτείας Καζίνο του Υπουργείου Τουρισμού και της Ε.Ε.Ε.Π. Καζίνο του ν.2206/1994 (Α΄ 62),

στ) τις διατάξεις του άρθρου 109 με τίτλο «Ρυθμίσεις για τη χορήγηση άδειας καζίνο στο πρώην Διεθνές Αεροδρόμιο του Ελληνικού» του ν. 4446/2016 (Α΄ 240), σύμφωνα με το οποίο, τροποποιούνται διατάξεις του ν. 2206/1994 (Α΄ 62),

ζ) τις διατάξεις του ν.4499/2017 (Α΄ 176) με τίτλο [Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις του ν.4387/2016, ρυθμίσεις για την αγορά παιγνίων, για την «Ελληνικό Καζίνο Πάρνηθας Α.Ε.» και άλλες διατάξεις],

η) τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 22 του ν. 4255/2014 (Α΄ 89), με τις οποίες καθορίζονται οι όροι και ο τρόπος καταβολής των χρημάτων από τη συμμετοχή του ελληνικού δημοσίου στο μικτό κέρδος των τυχερών παιγνίων, που διεξάγονται από τις επιχειρήσεις καζίνο,

θ) τις διατάξεις του ν.4512/2018 (Α΄ 5) με τίτλο «Ρυθμίσεις για την εφαρμογή των Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων του Προγράμματος Οικονομικής Προσαρμογής και άλλες διατάξεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του Κεφαλαίου Β’ με τίτλο «Αδειοδότηση και λειτουργία επιχειρήσεων καζίνο και άλλες διατάξεις», άρθρα 357 έως 378, ι) τη με αριθμό 55906/1673/20.12.2011 (Υ.Ο.Δ.Δ. 444) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, με τίτλο «Συγκρότηση Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (Ε.Ε.Ε.Π.)», όπως ισχύει,

ια) τη με αριθμό 56660/1679/22.12.2011 (Β΄ 2910) κοινή απόφαση Υπουργών Οικονομικών – Πολιτισμού και Τουρισμού, με τίτλο «Πιστοποίηση έναρξης λειτουργίας της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (Ε.Ε.Ε.Π.)», ιβ) τις με αριθμό 6/1/24.4.2012 (Β΄ 1347) και 10/3/ 11.6.2012 (Β 2066) αποφάσεις της Ε.Ε.Ε.Π., με τις οποίες εγκρίθηκαν, αντίστοιχα, ο Κανονισμός Οικονομικής Διαχείρισης ως και ο Κανονισμός Εσωτερικής Λειτουργίας της Ε.Ε.Ε.Π., όπως ισχύουν,

ιγ) τη με αριθμό 2/36411/0004/28.5.2015 (Υ.Ο.Δ.Δ. 385) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών με τίτλο «Αποδοχή παραίτησης και διορισμός νέων μελών της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (Ε.Ε.Ε.Π.)», σε συνδυασμό με τη με αριθμό 2/69356/0004/17.11.2015 (ΥΟΔΔ 843) όμοια, με τίτλο: «Αποδοχή παραίτησης μέλους της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (Ε.Ε.Ε.Π.) και διορισμός νέου», καθώς και σε συνδυασμό με τη με αριθμό 2/63389/0004/22.7.2016 (Υ.Ο.Δ.Δ. 397) όμοια, με τίτλο «Διορισμός Προέδρου και δύο μελών και ανανέωση της θητείας μελών της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (Ε.Ε.Ε.Π.)»,

ιδ) τη με αριθμό 218/2/22.09.2016 (Β΄ 3404) απόφαση της Ε.Ε.Ε.Π. με τίτλο «Έγκριση Κανονισμού Οργάνωσης, Διάρθρωσης και Λειτουργίας Υπηρεσιακών Μονάδων της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων», όπως ισχύει,

ιε) τις διατάξεις της με αριθμό 111/2/24.06.2014 (Β΄ 1794) απόφασης της Ε.Ε.Ε.Π. με τίτλο «Κανονισμός καταβολής των χρημάτων της συμμετοχής του Ελληνικού Δημοσίου στο μικτό κέρδος των τυχερών Παιγνίων που διεξάγονται στις επιχειρήσεις καζίνο, σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης γ της παραγράφου 8 του άρθρου 2 του ν.2206/1994, όπως ισχύει»,

ιστ) τις διατάξεις της με αριθμό Τ/6736/2003 (Β΄ 929) απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης με τίτλο «Κανονισμός Διοικητικού Ελέγχου και Εποπτείας της Λειτουργίας των Καζίνο», όπως ισχύει,

ιζ) τις διατάξεις της με αριθμό 245/2/02.02.2017 (Β΄ 811) απόφασης της Ε.Ε.Ε.Π. με τίτλο «Ρύθμιση θεμάτων διενέργειας του Ελεγκτικού Έργου της Επιτροπής Εποπτείας
και Ελέγχου Παιγνίων, επιβολής Διοικητικών Κυρώσεων και στελέχωσης και λειτουργίας του Σώματος Ελεγκτών Παιγνίων»,

ιη) τις διατάξεις της με αριθμό 253/2/30.03.2017 (Β΄ 1389) απόφασης της Ε.Ε.Ε.Π. σχετικά με την Κατάταξη των παραβάσεων του Κανονισμού Διοικητικού Ελέγχου και Εποπτείας της Λειτουργίας των Καζίνο [αρ. Τ/6736/2003 (Β΄ 929) υπουργική απόφαση], σε Κατηγορίες Σημαντικότητας, δυνάμει της παραγράφου 5 του
άρθρου 13 της με αριθμό 245/2/02.02.2017 (Β΄ 811) απόφασης της Ε.Ε.Ε.Π.,

ιθ) τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις του ενωσιακού και εθνικού δικαίου για την προστασία των δεδομένων,

κ) τη με αριθμό πρωτοκόλλου ΔΙΑΣΥ 391 ΕΞ/24.05.2018 εισήγηση της Διεύθυνσης Αδειοδότησης και Συμμόρφωσης,

κα) τη με αριθμό πρωτοκόλλου ΔΙΠΡΥΜ 77ΕΞ/25.05.2018 εισήγηση του Τμήματος Ρύθμισης, της Διεύθυνσης Προγραμματισμού, Ρύθμισης και Μελετών,

κβ) την από 29/05/2018 εισήγηση του Προέδρου της Ε.Ε.Ε.Π.,

κγ) το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού της Ε.Ε.Ε.Π.,

κδ) τη συζήτηση που ακολούθησε, αποφασίζουμε:

Την τροποποίηση της με αριθμό Τ/6736/2003 (Β΄ 929) απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης με τίτλο «Κανονισμός Διοικητικού Ελέγχου και Εποπτείας της Λειτουργίας των Καζίνο», όπως τροποποιήθηκε και κωδικοποιήθηκε με τη με αριθμό 303/5/27.02.2018 (Β 1025) απόφαση της Ε.Ε.Ε.Π. και ισχύει, ως εξής:

1. Η παράγραφος 39.1 του άρθρου 39 τροποποιείται ως εξής:

[39.1 Η ισχύς των διατάξεων των παραγράφων 36.1, 37.5 και 37.6 των άρθρων 36 και 37, αντίστοιχα, ξεκινά την 1η Ιουνίου 2018. Η ισχύς των διατάξεων της παραγράφου 6.2.2 του άρθρου 24 ξεκινά την 1η Ιουνίου 2019.].

2. Η απόφαση αυτή τίθεται σε ισχύ από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ο Πρόεδρος
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΡΑΓΡΗΓΟΡΙΟΥ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!